Muzsika 2003. január, 46. évfolyam, 1. szám, 30. oldal
Farkas Zoltán:
Otthon Kurtágnál
Szerzői est a Zeneakadémián
 

KURTÁG GYÖRGY budapesti szerzői estjei épp eléggé szórványosak ahhoz, hogy nagy várakozás előzze meg őket. Hát még akkor, ha a Zeneakadémia tiszteletreméltó nagyterme nyújt otthont a hangversenynek, a pódiumon zenekar ül, s a program bemutatót is ígér! Csaknem megtelik tehát a terem ismerős arcokkal. Emberekkel, akikkel könnyű - mi több: jó érzés - közösséget vállalni. Reprezentatív koncertnek fényes a közönsége, noha ez a fény nem annyira a briliánsokon csillan meg; inkább - legyünk fennköltek! - az intellektus világít. A széksorokban ott ülnek a magyar szellemi élet jeles képviselői. Egy Kurtág-est tehát társadalmi esemény is. Lelkem purista (nagyobbik) fele - amely ódzkodik minden zenén kívüli aspektustól, s ezért szívesen venné, ha a koncertlátogatás kizárólagos célja bizonyos művek meghallgatása volna - már-már berzenkedni kezd, de lelkem realista (kisebbik) fele belátja a kísérő jelenségek elkerülhetetlenségét, sőt hasznos voltát. Hiszen örvendetes, hogy Kurtág neve önmagában is közösséget hív életre. Jó, ha egy hangversenyen való megjelenés ismét egyszer az értelmiségi lét sine qua nonjává válik - legalább akkor, ha Kurtág adja hozzá a zenét. Ráadásul sokak számára többről van itt szó puszta reprezentációnál. "Ha már ő nincs itthon - gondolják -, legalább mi látogassunk el szellemi otthonába, melyet műveivel bútorozott be, személyes üzeneteivel tett otthonossá."
Megkockáztatom, hogy ki-ki oly mértékben érezte magát otthonosan ezen a hangversenyen (legyen akár előadó, akár hallgató), amilyen mértékben járatos Kurtág világában. Hallgatóként például kifejezetten örömteli érzés ismerősként üdvözölni azokat a zongoradarabokat (Les Adieux in Janáčeks Manier) vagy egyéb hangszeres szólókat (Schatten, Szálkák op. 6/c, 1. tétel), amelyek az ősbemutatóként elhangzott Új üzenetek (op. 34/a) zenekari színeiben teremtődtek újjá. A sorozat hangszerelésének egészen egyedi színvilága az első Üzenetek-ciklus (op. 34) tónusát folytatja, amelyet már évekkel ezelőtt megpróbáltam jellemezni, s neveztem opálosnak, ezüstszürkének, egyszerre világosnak és halványnak. A paletta azonban, amelyből e belülről fénylő, finom pasztellszíneket kikeveri a zeneszerző, gazdagodott is a második sorozatban; erre talán a Les Adieux hangszerelési leleménye a legjobb példa. De nem is csupán az egyes darabok ismert volta alapozta meg az otthonosság kellemes élményét, hanem mindenekelőtt Kurtág alapmagatartásának változatlansága: az alkotói személyiség kisugárzó ereje, amely egységes egésszé integrálja a programot alkotó apró tételeket, s a feladat jellege, amely elé e darabok előadása állítja az előadót. A régi és új Üzenetek sorozatát ugyanis nem lehet csak úgy egyszerűen műsorra tűzni. Előbb meg kell teremteni kontextusát. S vajon nem tipikus kurtági attitűd megnyilvánulását kell látnunk ebben is? "Semmit ne cselekedj rutinból! Megfelelő erőfeszítés (fejtörés) nélkül semmi nem fog működni" - sugallja a szerző. A fejtörés ezúttal kollektív munka volt - így tudjuk Peskó Zoltán nyilatkozatából -, tehát a program összeállítása Kurtágnak, Peskónak mint az est karmesterének és "néhány budapesti Kurtág-szakértőnek" együttgondolkodásából formálódott ilyenné.
Az utóbbi másfél évtizedben egyre erősebb Kurtág törekvése arra, hogy a régi és új kompozíciói közötti állandó kapcsolat, a változatokból, átdolgozásokból és metamorfózisokból szőtt szoros háló, amely oly "szervesen kifejlő"-vé teszi ezt az életművet, valamilyen módon a művek elhangzásának formájában is kifejeződjék. A megkomponált programok, a kis elemek mozaikkockáiból felépített szertartás eszménye azt a zeneszerzői igényt tükrözi, hogy a hallgató az egész oeuvre-rel szembesüljön, s ideális esetben a teljes életmű ismeretében hallgassa annak alkalmi - egy-egy koncert idejére szabott - kivágatait. Egy-egy est programjában az egymást megvilágító variánsok az alkotói pálya évtizedeit modellálják. (Az október 21-i hangversenyen az időutazás a pálya utóbbi négy évtizedére terjedt ki, hiszen a Szálkák első verziója épp 1962-ben keletkezett.)
Az a kérdés mármost, hogy a műsor egymásra utaló, visszatérő mozzanataiból egységes folyamatot teremt-e valamely dramaturgia. A hangverseny kritikai fogadtatásában - melyek közül jelen cikk nyilván a legutolsó, ezért elkövetheti azt az udvariatlanságot, hogy reflektál a kollégák írásaira - megfogalmazódott olyan vélemény is, miszerint ez a program nem volt elég meggyőző. Magam ellenben igen működőképes gondolatnak tartottam például, hogy a két Üzenetek-sorozatot a cimbalomszólóra komponált Szálkák választotta el egymástól. A Szálkák műsorra tűzése ugyanis a műsor számos összekötő elemének, belső rímeinek vagy refrénjeinek egyike, hiszen az op. 34/a utolsó előtti darabja, az Üzenet Peskó Zoltánnak nem más, mint a cimbalomdarab első tételének zenekari újraírása. A második félidő tizenöt - zongorára, illetve csellóra írt - szólódarabból összeállított ciklusa számos pontján a zenekari Üzeneteket visszhangozta, és a koncert végére helyezett Grabstein sem teljesen szervetlen ebben a programban, hiszen hangszerelése erősen rokonítható a két op. 34-es sorozat zenekarának tompa tónusaival. (Meg aztán mi más lenne egy Grabstein, mint zárókő?)
Nem tagadható, hogy ez a műsor-összeállítás nehezen békíthető össze a manapság Budapesten hallható nagyzenekari hangversenyek zömének előadói és hallgatói elvárásaival. A két Üzenetek-ciklus előadásának nehézségeit egy - frissen felcsipegetett műszaki ismereteim köréből merített - hasonlattal tudnám megvilágítani: Kurtág üzenetei annyival sérülékenyebb "adathordozók" egy átlagos kortárs kompozíciónál, mint a DVD a CD-nél. Mivel a DVD ugyanazon a területen lényegesen több információt tárol, a lemez parányi részének sérülése esetén a tárolt adatok vesztesége többszöröse annak, mint a CD esetében. Kurtág üzenetei alig haladják meg a percnyi terjedelmet, ezért a partitúra minden egyes gesztusának fokozott jelentősége van. Egy-egy félreintonálás, egy-egy pontatlan belépés több sebet ejt az interpretáción, mint más darabok esetében. A mű gyorsan elillan, s a hiba korrigálhatatlan. S akkor még nem említettük a nagy apparátus és a rövid terjedelem közti ellentmondást, amely Berg és Webern óta botránykő maradt a hagyományos koncertgyakorlat számára. A Rádiózenekart az utóbbi időben egyáltalán nem az efféle szubtilis, rendkívüli érzékenységet követelő feladatokra trenírozták. Érthető tehát, hogy a muzsikusok viselkedése ezúttal inkább sugárzott feszült (olykor görcsös) figyelmet, mint fölényes magabiztosságot. Ám míg a koncertnyitó Üzenetek hallgatása közben több pontatlanságot és elszalasztott lehetőséget konstatálhatott a kritikus, az ősbemutatóként elhangzott Új üzenetek különös módon magabiztosabban keltek életre a Peskó Zoltán vezette zenekar játékában, s erőteljes benyomást adtak az egyes darabokról.
De mi történt a két zenekari ciklus között? Meglehet, a fenti sorok azért bírálták a méltányosnál szigorúbban a zenekar interpretációját, mert ott ült a pódiumon valaki, aki mindent tud Kurtág zenéjéről. Aki kongeniálisan képes kiengedni Kurtág szellemét a palackból, s aki - a neki rendelt korlátozott eszköztárral is - képes e szellemmel betölteni a Zeneakadémia nagytermét. Ezt a valakit Vékony Ildikónak hívják. Hisz minden józan érvnek ellene mond, hogy a nagyzenekari apparátus után váratlanul egy szál cimbalom szólaljon meg, ráadásul akusztikailag a legkedvezőtlenebb helyen, a bal oldali erkély alá rejtve! És mégis, a hangszer sokak számára alkalmasint láthatatlan játékosa - a szerző szándékaihoz való hűség és az előadói szabadság kettős csodájával - úgy idézi meg a Szálkák (op. 6/c) négy rövid tételét, hogy lélegzetvisszafojtva hallgatja a nagy terem közönsége. Ehhez a tökéletes interpretációhoz persze az "alapanyag" tökéletessége is szükséges: még Kurtág termésében is kivételes, ahogyan minden hang "a helyén van" ebben a kompozícióban, ahogyan minden egyes hang megérkezése ujjongással tölti el a hallgatót, s ahogyan a szeszélyesnek tűnő gesztusok egy természeti törvény megkérdőjelezhetetlen igazával szerveződnek egységbe. A cimbalomszóló és a nagyzenekar ily merész egymás mellé állítását kevesen vállalnák. Épp a minap tudtam meg Eötvös Pétertől, hogy Atlantisz című nagyzenekari kompozíciója eredetileg egy csupán baritonszólóra és cimbalomra készült tételt is tartalmazott, de a nagyzenekar és a különös duó egymásutánja aránytalannak, sőt teljes nonszensznek tűnt a szerző számára, ezért e tételt elvetette. A gyakorlatias elme tehát nem tűr efféle lehetetlen megoldásokat. A Kurtág-esten azonban nagyzenekari környezetben is helytállt magáért a szóló cimbalom, s ez minden valószínűség szerint a mű erejének és Vékony Ildikó nagyszerű interpretációjának köszönhető.
Csalog Gábor és Perényi Miklós éppúgy beavatottja Kurtág zenéjének, mint Vékony Ildikó. Az a tizenöt zongora- és csellódarabból összefűzött sorozat, amely a második félidőt bevezette, ilyen formában tudomásom szerint még nem hangzott el, s a kísérletben az előadók feszült figyelemmel vettek részt. A sorozat több gondolati-hangulati szálat köt össze polifon szövetté: az Előhang egy Bálint-kiállításhoz és a Tanulmány a Hölderlinhez Kurtág egyik legmarkánsabb fájdalom-toposzával keretezte az összeállítást. A pianisztikus fogantatású, virtuózan hangszerszerű Doina vagy az Hommage à Paganini, a Felhangjátékkal meg a Schatten szólócselló és cselló-pianínó-változataival együtt az oldás funkcióját töltötte be a sorozat dramaturgiájában. A Les Adieux és a Schatten műsorba iktatása izgalmas lehetőséget teremtett az első félidőben hallott meghangszereléseikkel való összehasonlításra. A legmélyebb gondolatok kimondására a csellószóló vállalkozott (Az hit a Bornemisza Péter mondásaiból, op. 7., a Jelek op. 5/b két tétele, Pilinszky János: Gérard de Nerval). Akad e csellószólók között egy olyan tétel, amelyet sokan teljesen értetlenül hallgattak: Kroó György in memoriam. Nem hiszem, hogy föltétlenül személyes beavatottság kell e csöndes gyászzene megértéséhez, engem mindenesetre az első pillanattól mélyen érintett, és bizonyos vagyok benne, hogy címzettje - akinek személyében az egyik legszabadabb és legnyitottabb szellemet, az empátia nagymesterét ismerhettem meg - tökéletesen értőn hallgatja a "túlpartról" e nehezen kibukó, meg-megakadó szavakat. A tétova skálázást, a műalkotás míves külsőségeitől teljesen megfosztott mély gyászt talán csak az értheti meg igazán, aki veszítette már el igazán közeli hozzátartozóját.
A lélek belsejébe pillantó csellószólóhoz képest a Grabstein a világba kiáltja gyászát. (Egyszer már ki kell vallanom, hogy Kurtág művei közül ezt a darabot szeretem a legkevésbé, de ez a privát megjegyzés aligha érdemes arra, hogy az Olvasót orientálja.) Peskó Zoltán elsősorban a tömbszerű nagyformára irányuló figyelemmel, határozott elképzelésekkel és biztos kézzel vezényelte a kompozíciót. A térben szétszórtan elhelyezett apparátus szólambelépéseinek pontossága viszont olykor kívánnivalókat hagyott maga után.
Befejezésül hadd térjek vissza az ősbemutatóként elhangzott Új üzenetekre! A Merran's Dream (Caliban detecting-rebuilding Mirranda's Dream) Kurtág akkordikus ligatúrazenéinek csodálatosan szép példánya. A tételt nagyzenekari és vonószenekari változatban egyaránt hallhattuk. Kurtág-monográfiájában Halász Péter ír arról az auráról és jelentőségteljességről, amely immár végérvényesen körülveszi a zeneszerző minden egyes hangját. Valóban minden akkord, minden hangkapcsolat egészen különös aurát teremt maga köré. Egy-egy impulzus, egy-egy fordulat új világot tár a hallgató elé, mintegy új fuvallatot enged a koncertterembe, s ezt a páratlan gazdagságot a hangszerelés még tovább növeli. S nem kerülheti el figyelmünket az alcím jelentőségteljes utalása. A viharra, Shakespeare utolsó drámájára való hivatkozás egyértelmű indikátora a Shakespeare és Kurtág kései művei közötti szellemi kapcsolatnak, "a kései művek melankóliájának". A Schatten a basszushangszerek egész csoportjára hangszereli ki az eredeti csellódarabban rejlő lehetőségeket. Ebben az esetben a hangszerelés inkább játék - igaz, kísértetjáték. Az ...aus tiefer Not... az ismert korál hangközeit bontja szét s integrálja Kurtág saját zenei világába, a vonós üveghangok és a fuvolák felejthetetlen színeivel. Akárcsak a Schatten, az Üzenet Peskó Zoltánnak és a Les Adieux in Janáčeks Manier egyaránt egy szólómű immanens lehetőségeinek mesteri kibontása. A Peskó Zoltánnak címzett darab a Szálkák első tételének gesztusait helyezi a nagyzenekar óriási dimenzióiba. Az Új üzenetek dinamikai és drámai csúcspontja ez a tétel; egyfajta "kategorikus imperatívusz", amely a hattételes ciklus ötödik darabjaként hangzott el.
Utoljára hagytam a Les Adieux-t, amelyet lenyűgözve hallgattam a hangversenyen. Az eredeti zongoradarab kottáját fellapozva (Játékok, 6. füzet) nyilvánvaló, hogy tulajdonképpen már a zongoraverzióban benne rejlett mindaz a színgazdagság, amelyet Kurtág a zenekari változatban felvonultat. Ám e megnövekedett léptékben a textúrát belső visszhangok gazdagítják: a hotelszordínóval játszó szóló vonósok anyagát az Üzenetek egyedi színvilágának letéteményese, a cimbalom, hárfa, cseleszta, pianínó, vibrafon, marimba, krotál kórusa visszhangozza. A gesztusok variált ismétléséhez is megnyílik immár a tér. A középrész álomjelenete, a túlvilági szépség látomása a hangszerelésben impresszionista tündérvilágként elevenedik meg a hallgató előtt. S ha már a zongorakotta előadói utasítása is úgy kérte a lassan pulzáló befejezés felett berobbanó gisz hangot, mint egy kanásztülök felharsanását (wie ein Stierhorn), a zenekari változatban négy kürt és a tuba süvöltése adja az utolsó életjelet a semmibe vesző ringatásban.
Az op. 34. és op. 34/a ciklust sohasem lesz egyszerű feladat a maga teljes szépségében megszólaltatni - az okokat föntebb bőven traktáltuk. A rádiófelvételt újra és újra meghallgatva mind több és több szépséget fedeztem fel bennük, s nem látom be, hogy miért ne lehetne ezt a lehetőséget a koncertlátogató közönségnek is megadni. Az apró tételekből szerkesztett Kurtág-programokban egyáltalán nem lenne nonszensz, ha e zenekari ciklusok egy estén kétszer is elhangozhatnának. Hiszen "A gyönyörűt szaporítani vágyunk, / Hogy így örökké rózsálljon a Szép". (Október 21. - Zeneakadémia. Rendező: Budapesti őszi Fesztivál)


Peskó Zoltán és Elena Casoli


Csalog Gábor


Vékony Ildikó


Perényi Miklós
Felvégi Andrea felvételei