IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.

–     Heckenast Gusztáv „A magyar nemzet classicus irói” czimű vállalatának 3 kötete megjelent. Tartalma: Kisfaludy Károly minden munkáiból az I. és II. kötet s Kölcsey Ferencz minden munkáiból az I. kötet. Mindegyik irónk finom aczélmetszetü arczképével. A kiállitás diszes, s a vállalathoz méltó. Tiz kötet előfizetési ára 5 ft.

–     (Vadászat-kedvelőknek irt munkák.) Irodalmunk vadászati kézikönyvekben szegény, pedig alig találunk országot, mellyben annyi szenvedélyes vadász volna, mint nálunk. Mióta ezelőtt valami 30 évvel Pák Dénes kiadta az ő, még most is nagy becscsel biró „Vadászattudomány”-át, alig emlithetünk figyelemre méltó tüneményt e téren. Ujabb időkben több történt itt is. Azóta van már egy jóravaló „Vadászlapunk”, s támadtak szép „vadász albumaink” és divatban van a sportnak minden neme; a gyakorlattal karöltve kell járni most az elméletnek.

Heckenast Gusztáv kiadásában egy nagyon haszonvehető, terjedelmes vadászkönyv jelent meg legközelebb „Vadászat mestere” czim alatt irta Cserszilvássy Ákos. A név álnévnek látszik; a toll gyakorlott irói kézre mutat. Fel vannak e munkában használva a legjobb idegen kutfők s egy hazai öreg vadász 50 éves tapasztalatai. Nekünk ugy tetszik, hogy e munka nem fog olvasók nélkül maradni. Ára 1 ft. 50 kr.

–     Nem mindennapi vadász-élmények és kalandok gyüjteményét hozza egy másik munka melly Ráth Mórnál jelent meg, képekkel ellátott csinos kiállitásban, „Tigrisvadászat Indiában.” Szerzője a nagyhirű tigrisvadász Rice William, kinek angol művéből készité e masgyar kiadást Brassai Sámuel. – E munka mintegy kiegészitője Gerard „Oroszlánvadászatának,” melly szintén Ráth Mórnál latott nem régiben napvilágot s nagy kelendőségnek, tetszésnek örvendett. Ára 1 ft. 60 kr.

–     (Iparosok lapja.) A „Falusi Gazda” szerkesztője, Galgóczy Károly jelenti, hogy ez utóbbi lap szerkesztését is megtartván, okt. 1-től kezdve uj heitlapot indit meg „Iparosok lapja” czim alatt. A lap minden szerdán fog megjelenni egy iven. Előfizetési ára egy évnegyedre 1 ft., félévre 2 ft. – Örömmel üdvözöljük Galgóczy urat e téren, a melly sok jónak hintheti el magvát. Felszólitjuk közönségünk illető osztályait, hogy e vállalat iránt figyelemmel legyenek s pártolásuk által annak kifejlődését lehetővé tegyék. Galgóczy úr bővebb programmja a P. U. mult számának hirdetései között olvasható.

+ (A Budapesti Szemle) XX-ik füzete megjelent. Ezzel a jeles folyóirat második évfolyama be van fejezve. E legujabb füzet következő érdekes tartalommal bir: „A scythák nemzetisége,” Csengery Antaltól. „A nemzetközi jog története” (a franczia forradalomtól a bécsi kongresszusig), Pauler Tivadartól. „Erdély irodalomtörténete, különös tekintettel történeti irodalmára” (VII-ik fejezet), Szilágyi Sándortól. „Az életbiztositás Angliában, tekintettel sa magyar biztositó-intézetre,” Lónyai Menyhérttől. „A jelenkori német regényirodalom” (1-ső közlemény: a klassikus korszak, a romantikai és az ifju német iskola, a legujabb kor, a történeti regény), Kecskeméthy Aureltól. „A legujabb magyar lyra” (III-ik közlemény, melylyel e czikksor be van fejezve), Erdélyi Jánostól. Végül következnek a magyar tudományos Akademiában tartott juliushavi előadások, kivonatban.

+ (A Sárospataki füzetek) harmadik évfolyamának I. füzete megjelent, következő tartalommal: „A hazai bölcsészet történelméhez” (V-sz. Ladivér Illés) Erdélyi Jánostól. „Autonomia és centralizatio” Simon Józseftől. „Vermigli Mártyr Péter.” (Schmidt „Leben und ausgewählte Schriften der Väter und Begründer der reformirten Kirche” czimű gyüjteményes munkájának VII.-dik füzete után; első közlemény) Pápay Imrétől. „A magyar ref. egyház zene- és énektanáról,” Ivánka Sámueltől. „Két érdekes okmány a magyar reformált egyház multjából” (I. Szabolcsmegye rendei egyházi ügyekben intézkednek 1607. máj. 21-én; II. A mihálydi egyházi gyülésben, hol mind világi urak, mind lelkészek számosan voltak jelen, mihálydi prédikátor Debreczeni Jánost odavaló nemes Pelei Gáspárral megbékeltetik 1634-ki mart. 28-dikán) Révész Imrétől. „A zempléni helv. hitv. egyházmegye jegyzőkönyvéből” (Protectionales serenissimi principis Stephani Bocskai pro sacerdotum viduis et orphanis, item ejusdem pro auctoritate seniorum.) Hegedűs Lászlótól. „Tompa Mihály egyházi beszédei” Baló Benjamintól. Mutatvány Révész Imre „Erdősi János-”ából. Zárszó a szerkesztőségtől (különösen az oktatási rendszerről.) – E tudományos protestans folyóirat kiadói: Erdélyi Jan., Hegedűs László és Szeremlei Gábor; uj szerkesztők: Antalfi János és Árvai József. Előfizetési dija félévre (30 ivnyi folyamért) postán 3 ft. 15 kr. porta nélkül 2 ft. 62 ½ kr. ujp. Megrendelhető Sárospatakon a szerkesztőségnél, vagy Pesten Ráth Mór könyvkereskedésében.

+ (Jókainak Szegény gazdagok) czimű regényét a „Neueste Nachrichten” czimű bécsi lap, oktober elejétől kezdve német forditásban közölni fogja.

+ Pápán közelebb illy czimű munka jelent meg: „Világtörténet, észtanilag előadva.” Irta Kerkapoly Károly bölcsészettanár és könyvtárnok a pápai reformált főtanodában. Első kötet. E valóban hiányt pótlő munka nem annyira történeti adatok, s az államélet változatainak eőadásával foglalkozik, mint inkább a népek társadalmi, közmüveltségi és irodalmi fejlődését rajzolja minél tüzetesebben. A megjelent első kötet tartalma: China és India hajdankora; a második kötet – mellynek mikori megjelenése a közönség részvététől függ, – a persa birodalomnak s az általa benyelt országoknak történetét hozandja. Felhivjuk a közönség figyelmét ez érdekes és hasznos munkára.

ž (Uj statistikai vállalat.) Fényes Elek egy füzetekben megjelenő vállalatot inditott meg, mellynek czime: „Magyarország 1859-ben statistikai birtok viszonyi és topographiai (helyleirati) szempontból,” mellyben a vármegyéknek, s az ezekben lakó 100 holdnál többet biró birtokosoknak s földjeik mennyiségének, továbbá a szolgabirói járások szerint az egyes városoknak, mezővárosoknak, faluknak és pusztáknak az utolsó posta följegyzésével részletes és kimeritő leirását igéri. Az első füzet már meg is jelent s Trencsén megyét tárgyazza. Ára 60 ujk. kapható Pesten Ráth Mórnál. Az egész munka 6 kötetből álland. Egy kötet előfizetési ára 4 s az egész munkáé 20 ft. Előfizethetni Pesten Ráth Mór könyvkereskedésében. – Illy kimeritő munka Magyarországról eddig sem magyar sem német nyelven nem jelent meg, örvendünk aszért Fényes úr e vállalatának és óhajtjuk, hogy jelen vállalata érdemlett pártolásban részesüljön. A Trencsén vármegyéről szóló első füzetben leirja a megye fekvését, kiterjedését, természeti tulajdonságait, a lakosokat, lakhelyeket, a mezőgazdaságot, a birtokosokat, kik 100 holdnál többet birnak, melly szerint e megyében csak 87-en vannak, kik 100 holdnál többet birnak; legtöbbet bir b. Sina Simon (33,969 hold) Eszterházy hg. (23,444 h.) a gr. Nyári család, (12,925 h.) a királyi kincstár (10,659) stb. A tiszta föld-jövedelemre nézve azonban igy következnek b. Sina Simon (39,871 ft.) hg. Eszterházy (25,414), gróf Königssegg Gusztáv (18,939), Motesiczky Károly (10,931), Ulman Móricz örökösei (9908), gr. Nyári család (9010 ft.) stb. Ezek után következik: A földbirtokosok névsora betürendben, birtokaik részletes kimutatásával, ásványországi termékek, gyár és kézmüipar, kereskedés, iskolák és nevelőintézetek, cs. k. hivatlok, községi ügy, politikai felosztás, mellyben járások szerint irja le a királyi várost, mezővárost, falut s pusztát. – E müből minden vármegye egy füzetet s 10–12 füzet tesz egy kötetet. Minden 3–4 hétben egy füzet vagyis egy vármegye jelenik meg.

+ (Nagy Iván Magyarország családai) czimű munkája VI-dik kötetének 1-ső és 2-ik, vagyis az egész munkának 21. és 22-ik füzete is megjelent, melly a Hanzély – Huszár családok leirását tartalmazza. A kaidó Ráth Mór most a munka VII. és VIII-ik kötetére nyit előfizetést 4 ft. 20 kr. postán küldve 5 ft. 25 kr. ujp. A VI-ikra a 3-dik füzet megjelenéseig lehet még előfizetni. Az eddig megjelent öt elős kötet bolti ára 16 ft. 40 kr. ujp.

+ (Óváry Lipót Emlény) czímű beszélyfüzére megjelent. A csinos kiállitásu, 12 nagynyolczadrét ivnyi kötet tartalma következő: Malvin. Hedvig. Párbaj. A gályarab. Egy óra. A játékosok. A rejtélyes nő. Farsangi kaland. Egy amazon. Az üzlettárs. Mari. A rózsaszinü levél. Amnah. God save the King, Tyler. – A mű Mocsonyi Endréné sz. Csernovics Laura urhölgynek van ajánlva. Ára 1 ft. 30 kr. uj p.

+ A balassa-gyarmati nyomdából is került ki egy füzet irodalmi termény: Csalomjai „költeményei”. A 104 lapnyi füzet tartalmát főleg olly (többnyire guny-) versek képezik, mellyek nagyobb része szerző saját neve alatt különböző szépirodalmi lapokban már megjelent. A tiszta jövedelem fele része a Bajzának emelendő nemzeti emlék alapjául van szánva. A füzet ára 70 kr.

+ (Az Alföldi pacsirta) második kötete Rákosi Lászlótól szintén megjelent. 146 lapra terjed; kiállitása csinos.

+ (Helfy Ignácz mantuai tanár), ki a magyar irodalomnak az olaszok közötti buzgó ismertetése által magának nem csekély érdemet szerzett, négy évi távollét után hazáját meglátogatandó, fővárosunkba érkezett, s szünidejét a két testvérhonban fogja tölteni.

+ (Szathmáry-Latkóczyné jutalomjátéka) f. hó 5-én leend; e czélra Szigligeti „Fenn az ernyő, nincsen kas” czimű vigjátékát választotta. Ezért érdekességét kétségkivül nevelni fogja azon körülmény, hogy a jutalmazandó művésznő leánya ez alkalommal teendi első szini kisérletét.

+ (A nemzeti szinház igazgatósága) jelenti, hogy Poochini Sarolta kisasszonyt, a londoni, nápolyi és milanói szinházak első tánczosnőjét, három tánczelőadásra sikerült megnyernie. Sept. elején lépend föl először az „Esmeralda” czimű 5 felvonásos balletben bérletszünet mellett.

–     (Horkai Bácsi jelenti), hogy „Kis brugó” és „Kis czimbalom” czimű ifjusági iratai erősen készülnek a m. szigeti nyomdában s kéri ivtartóit, hogy megrendeléseiket hozzá küldeni sziveskedjenek (M.-Szigetre.)

–     (Simonffy Kálmán zeneszerzőnk), mint értesitve vagyunk, Liszt állitása ellenében a magyar zenét illetőleg tiltakozást küldött a külföldi lapokba. Liszt Ferencznek is tudtára adta, hogy könyve állitásait meg fogja czáfolni.

+ (Szentpétery Zsigmond gyászemléke.) Illy czimű lassu magyar jelent meg legközelebb Kovács Endre nemzeti szinházi kardalnoktól. Ajánlva van gr. Szécsen Adolf urnak. Hiszszük, hogy a czimeért is megveszik boldogult jeles művészünk nagy számu tisztelői.

+ (Hidassi Elek a győri szinházat) a jövő téli szini időszakra, szini előadások rendezhetésére megnyervén, felszólitja a vidéki szinészeket, hogy ha vele szerződni ohajtanának, magukat bérmentes leveleik által nála Győrött jelentsék. Szerződtetési idő f. é. okt. 1-je, és tart 1860-ik év virágvalásnapjáig.

+ (Swetschin Dimitrief hegedűművész) fővárosunban időzik, s hangversenyeket adand.

+ (A bécsi olaszopera feloszlatása), mint a „Wanderer” irja, véglegesen el van határozva.