Nyugat · / · 1936 · / · 1936. 7. szám · / · ÁRKÁDIA · / · SZELLEMI EGYÜTTMŰKÖDÉS

SZELLEMI EGYÜTTMŰKÖDÉS
II.

Utólagos levél a Népszövetség, Szellemi Együttműködés és Humanista Kongresszus nemrég nálunk járt iró-tagjainak.

Egy névtelen olvasójuk írja ezt a levelet, egy ama százak vagy ezrek közül, akik az Önök műveit Hungáriában is olvashatják s akik hálásak mindnyájuknak, hogy eljöttek pár napra közénk, hogy megismerték tudósainkat, arisztokráciánkat és ásatásainkat, hogy jónak találták a magyar konyhát és a magyar borokat s hogy otthon majd írásban és szóban szívesen emlékeznek meg magyarországi benyomásaikról. Bókot többet én nem is mondok, mondhattak eleget, talán latinul is a vendégfogadó szép grófnék, mondtak naponta hírlapjaink, áradozva a megtiszteltetéstől és könnyezve a meghatottságtól. Én csak egy kérdést szeretnék Önökhöz intézni - s hiszem, hogy nem leszek ünneprontó, hiszen post festa írok s különben is: elér-e oly messze ez a levél?

Azt kérdezem: a tudós viták, garden partyk és a romok között nem hiányzott-e Önöknek az élő magyar irodalom? Önök sok minden szépet és látványost megnéztek s megdicsértek itt, de egy szót se hallottam arról, hogy e látványosságok reflektorfénye egyetlen élő magyar íróra vagy csak hírére is ráesett volna. Önök hallottak Janus Pannoniusról, Berzsenyiről, talán Aranyról is, de úgylátszik semmit sem hallottak klasszikusaink eleven folytatóiról? Önök írók, tehát passzív és formatisztelő lények s a vendégszeretettől azt fogadták szívesen, amit az nyujtani kívánt, nem lehet elvárni, hogy egy idegen országban eltöltött pár nap alatt detektívmunkát folytassanak a felszínen nem látszó igazi irodalom után. A vendég nehezen mondhatja, hogy a poharába töltött bor nem jó, adjanak mást. De hát a bor valószínüleg jó volt, mégis, Önök, Európa nagy szellemei, egy pillanatig sem gyanakodtak, hogy irodalomban és íróban is akadhatott volna különb is, mint amit Önök elé szerviroztak? A kérdés nem felesleges, hisz ezúttal nemcsak nézelődni érkeztek előkelő idegenek hazánkba, hanem az európai szellemi együttműködés nagy nevében, s bizony itt mindenki tudja, hogy Önök a sors iróniájából Magyarországban nem avval találkoztak, akihez érkezni kivántak. Azt mondják: a rendezőség! Dehát a rendezőségnek elég dolga lehetett az Önök külső jólétével, «rendezni» különben is csak bankettet lehet, szellemi együttműködést nehezen. Másrészt a rendezőség tudós és mágnás tagjainak területe a szaktudomány és szalonélet, már pedig az irodalom ugye ezen a területen túl kezdődik? Azt mondják Madame de Tormay? No igen, de mit szólna Ön, Domine Valéry, ha a francia irodalmat egy külföldi társaság előtt mondjuk a kitűnő Marcelle Tinayre vagy Lucie Delarue-Mardrus képviselné? Azt mondják: miért nem szólt a sajtó? De hát a sajtó, mint jó házigazdához illik, csak dícsért, csak helyeselt, csak tudósított, csak könnyezett, de figyelmeztetni vagy gáncsolni joggal nem tarthatta ildomosnak. Azt mondják: a Pen Club teája? Hát persze, de mit szólna Ön, Domine Duhamel, ha egy külföldi írótársaságot egy párisi Pen Club estélyén a tiszteletreméltó José Germain fogadna a francia irodalom nevében? Önök itt nem azokkal az írókkal találkoztak, akik az Önök magas szellemével szívük mélyén «együttműködni» tudnának vagy óhajtanának. Azoknak a magyar íróknak, akik az Önök igazi társai, talán még nevét sem ejtették ki Önök előtt. Olvastuk, hogy egy dunai városba is kirándultak, ahol biztosan sokat emlegették Pannoniát és Marcus Aureliust - de beszéltek-e arról a magyar költőről is, mai kultúránk büszkeségéről, a mi legnagyobb humanistánkról, akinek élete evvel a várossal összeforrott, - s aki az Önöktől és miköztünk is annyira magasztalt földközitengeri görög-latin és humanisztikus szellemnek nemcsak országunkban, de egész Európában egyik legtökéletesebb kifejezője és leghívebb harcosa? Más költőinket és íróinkat sem nagyon iparkodtak Önökkel megismertetni, s ha például Kosztolányi Dezső méltán fényes nevét és sok nyelvre lefordított Nero-regényét ismerik, ezt az ismeretet bizonnyal még hazájukból hozták magukkal s nem uri kalauzaik jóvoltából szerezték. A budapesti kirándulás sok szép fényképe közt egyetlen felvételen sem láttam Önök közt Móricz Zsigmondot sem, a nagy regényírót, viszont ahhoz nyilván magyarnak kell születni, hogy az olyan pillanatfelvételek önkéntelen humorát élvezni tudhassuk, mint amelyik például Paul Valéryt - Pekár Gyulával élénk vitában elmerülve ábrázolja.

Említsek még több nevet is? Az idegenforgalomnak úgylátszik kapui vannak, mint a pokolnak s aki belép rajta, a kapu körül hemzsegő vámőrök jogos zsákmánya lesz. Jöhetnek hozzánk szabad szellemek a béke, szabadság és nemzetközi együttműködés szép zászlóival, véleményeiket nem is kell eltitkolniok: a vendéglátás pár ünnepi napján azok fognak nekik tapsolni leghangosabban, akik egyébként legszívesebben törvényt hoznának minden béke és szabadság ellen.

Végül csak ennyit még: szeretném tudni, s velem együtt sok itteni olvasójuk szeretné tudni, hogy meg vannak-e elégedve útjuk és kongresszusuk eredményeivel? Tovább megyek - noha a kérdés tapintatlan - hisznek-e Önök Uraim az ily kongresszusok hasznosságában? Hisznek-e az ily választékos és zártkörű humanizmusban? Hisznek-e az írók ily módon gyakorolt hivatásában? Mi, az Önök föltétlen csodálói, akik csak messziről hallgathattuk e nevezetes kongresszus szónoklatait, elborulva, csüggedve és szégyenkezve figyeltük önmagunkban a csalódás egyre feszélyezőbb, egyre kínosabb érzetét. Uraim, otthon magukban s műveikben Önök ma a mi Európánk legelső alkotói közé tartoznak - míg itt, a nagyurak és szaktudósok között, hogy is mondjam? nem voltak méltó és otthonos helyükön. Mi haszna abból a humanizmusnak, ha előkelő csevegéssé fajul? Mi haszna a gondolkodónak, ha megalkuszik az illendőséggel? S mi haszna, vajh mi haszna az írónak, ha a nagyvilág és hivatalos tudomány csendes társává szegődik? Sic vos non vobis? de nem folytatom, bocsássanak meg nyiltságomért.

Az Önök nagy géniuszának s az Irodalomnak egy szívós rajongója.

Suttyomban hogyan, milyen eszközökkel dolgozott a ravasz Gorkij Maxim:

«Politizált is és többször összeütközésbe került a nacsalnikokkal, ült a városi és a falusi börtönökben, hogy lassanként megismerjék a nevét Oroszországban és egy-két esztendővel később a világirodalomban is.»

Sokféle kivégzés van, például:

«Gorkij tiltakozott Leninnél a sorozatos merényletek, gyilkosságok és halálos kivégzések ellen.»

(Uj Magyarság, Meghalt Gorkij Maxim című cikk.)

Gorkij feltűnően magas, 185 centiméternél szemmelláthatóan nagyobb termetű volt:

«...Ön, Alexej Pjeskov Maximovics, fáradt, kicsiny, vézna emberke volt még egészségesen is.»

De azért nagyon ügyes ember volt, már egész fiatal korában valóságos kunsztstükköket tudott végezni, például:

«...A Volga hullámain túl eliramló lapos orosz tájakat nézte, közben égő fülekkel olvasta a hajószakács könyvtárát.»

(Nemzeti Ujság, A Humanista-forradalmár sorsa című cikk.)

A vadász és az ő érzékeny lelke:

Két esetet mond el a vadász. Mindkét esetben túzokra vadászott, leste a túzokot, rálőtt, de - a túzok életben maradt és elmenekült. A két eset elmondását így vezeti be:

«Nem lesz talán érdektelen, ha az én szomorú tapasztalataimról is beszámolok rövidesen. (Talán: röviden?)»

A befejezés pedig:

«Társaim vígasztalgatása és a faluban fogadó bódító akácillat, de még a kitünő vacsora sem tudja valse triste-t dúdoló lelkemet csendes álomba ringatni».

(Magyarság, Túzok-cserkelés című cikk.)

«A király (angol király) néhány hétre Cannesbe utazik nyaralni s szó van róla, hogy visszajövet (Cannesból Londonba) Budapestet is útba ejti...»

(A Reggel, Londoni levél című hír.)