Nyugat · / · 1931 · / · 1931. 18. szám · / · Kassák Lajos: Egy ember élete (6)

Kassák Lajos: Egy ember élete (6)
Vergődés
12.

Erősebben bekapcsolódtam a mozgalomba. Bagó derék ember volt, egyike azoknak a munkásoknak, akik önmaguk erejéből egyre előbbre küzdik magukat, érdemes, harcos emberré fejlődnek s úgy élnek bent a mozgalomban, mint valami nagy családban. Megértő, közös akaratú társakra találtunk egymásban. Ő nyomdász volt, én lakatos, de a politikai mozgalomban szakmai különbség nélkül együtt dolgoztunk.

Eleven és harcos volt a mozgalom. Jelszó: az általános titkos választói jog. S ez a jelszó össze tudta hozni a munkásságot, öregek és fiatalok egyformán megértették és kimentek érte az utcára. Nemcsak a szervezetekben, de bent a gyárakban és üzemekben is erős volt az agitáció. Szolidáris, fegyelmezett sereg állt a bizalmi férfiak mögött s valóságos sztratégiai körültekintéssel dolgoztak.

Az angyalföldi gyárak munkásai esténként kitódultak a kapukon, sugdolózó csoportokban szétszéledtek, hogy aztán valahol a belváros megjelölt utcáiban lármás, félelmetes tömeggé verődjenek össze. Angyalföld hires volt ekkor, fölkeléssel fenyegetőzött. S a belváros urai féltek a mozgolódó tömegtől. Voltak esték, mikor a körutak üzletei és kávéházai leeresztették redőnyeiket, lovas- és gyalogosrendőrök cirkáltak az útközépen. Fegyverrel a kezükben halálraszántak voltak ezek a rendőrök s a munkásság nem húzódott vissza kuckóiba.

Nappal Tisza István szónokolt a parlamentben, úgy pattogott el a hangja a város fölött, mintha gépfegyverből lövöldözne s esténként megáradt az utca, hogy áttörje a gátakat és fölfordítsa a kiváltságosok rendjét.

Esténként Bagóval együtt mentünk el hazulról. Szerette volna, ha a felesége is velünk tart, de azt nem lehetett kimozdítani a családi tereferékből.

- Gyere be az egyletbe, Mariska - mondta neki Bagó és átölelte. - Jó lenne, ha te is velünk tartanál, a mi közös ügyünk ez.

Mariska nem tudta és nem is akarta megérteni, hogy mi az a közös ügy s hogy miben lehetne ő a mi segítségünkre.

- Megmosdatom az Ilonkát s aztán én is lefekszem - válaszolta. - Ilyenkor már nehezen mozgok. Tudod, hogy mi előtt állok, vigyáznom kell hát magamra.

Bagó útközben megértő, érzelmes szavakkal mentegette a feleségét:

- Ha megszületett a gyerek, majd ő is megváltozik. Szeretjük egymást s így majd rászánja magát, hogy velem tartson. Nagy szükségünk lenne az asszonyokra.

- Ők még vagy a papok hatása alatt vannak, vagy közömbösek.

- Ezért van az, hogy a legtöbb fiatal munkás, ha megnősül, kimarad a mozgalomból. Harmincon túl vagyok már, nem mertem előbb beleugrani a gödörbe. Fiatalembernek könnyű elcsavarni a fejét, de nekem az a meggyőződésem, hogy derék, szocialista asszonyt csinálok Mariskából.

- Ők vannak a gyerekek mellett, ők még jobban érzik a nyomorúságot, mint mi s mégsem tudják rászánni magukat, hogy kissé előbbre lépjenek. Néha olyanok, mint az állatok. Dolgozni, szülni, aludni, mintha ennyi lenne az élet. No meg kényeskedni, cicomázni magukat. Sohasem fogok megnősülni.

- Ha Mariska megszüli a gyereket, derék, szocialista asszonyt csinálok belőle. Most elég neki egész nap a műhelyben. Ha este hazajön, fáradt, pihenjen hát. Azután a Mutter nevelheti a gyereket s nekünk lesz időnk a mozgalomhoz.

Ismertem a testvéremet s most látom, hogy ez az ember mennyire nem ismeri. Hiába mult el harmincéves, ugyanolyan, mint a húszévesek. Valami rózsaszínű ködökön át látja a holnapi életét. Sokkal józanabb és tisztábban látó vagyok, mint ő, de mégsem vezethetem ki a tévedéseiből. Belenyugszom, hogy talán neki is van valami igaza s lehet, hogy az ő felesége más lesz, mint a többi ember felesége. Lehet azonban, ha Mariska nem az én testvérem, akkor most nyíltan ellene szólok, de éreztem, ezt most nem tehetem meg.

Bementünk a városba, a körútra. Kevés volt a gyalogjáró ember, az útkereszteződéseknél rendőrőrszemek posztoltak. Mintha valami nagy gyászünnep előtt kisöpörték volna az utat. Majdnem üres és csendes. A befelé haladó villamosok azonban tömöttek, a följáró lépcsőkön is kapaszkodnak az emberek. Nem urak és hölgyek, hanem idősebb és fiatalabb munkások.

Megértettük, valahol bent lesz a tüntetés.

A Váci-körut és Rákóczi-út sarkán gyülekeztünk.

«LE A NÉPNYÚZÓKKAL! NEM AKARUNK HAZÁTLAN BITANGOK LENNI! ÉLJEN AZ ÁLTALÁNOS TITKOS VÁLASZTÓI JOG!»

Mint az acélpengés s mint valami csillogó üvegszilánkok röpülnek föl a kiáltások az estében.

«LE A DUNAPARTI CIRKUSSZAL!»

Utána, mint valami hatalmas kórus, ordított és zengett föl a tömeg. Valahol jajgattak, másutt sikolytottak, másutt káromkodtak és átkozódtak az emberek. A tömeg mögött hosszú sugárban, egymás mögött álltak a villamosok, üresen és sötéten s hiába csilingeltek, nem tudtak elmozdulni a helyükről.

«LE A DUNAPARTI MAJOMKETRECCEL!»

S a Rákóczi-út felől galoppban már jöttek a lovasrendőrök.

A tömeg fölzúdult s mint valami óriási egyetlen test megrángott, kissé előrehullámzott, megtorpant a fegyveres lovasok előtt s aztán ordítozva, sikolytozva darabokra szakadt. Megriadt magányosok s kiáltozó csoportok rohantak szanaszét a városban. Kövek és vasdarabok röpködtek a levegőben, a fedetlen kirakatok csörömpölve bezuzódtak, a villamosok megteltek emberekkel és elindultak a ragyogó síneken.

Elszakadtam Bagótól s csak későn éjszaka találkoztunk össze otthon. Még fönt volt a család, Bagó a szoba közepén állt s valósággal szónokolt a többieknek, akik ingben, kócosan üldögéltek az ágyakban. Sokáig fönt maradtunk még, harcainkról s a kifantáziált jövőről beszélgettünk.

Ezen az estén szó került Apámról is. Ritkán beszéltünk róla s akkor is csak fölületesen, mintha csak a kicsinyességeire és félszegségeire emlékeznénk. Ma jobbak és megértőbbek vagyunk vele szemben.

Anyám elérzékenyülten sóhajtotta:

- Mégis csak az lenne jobb, ha ő is itt lehetne közöttünk. Cudar vén ember, de azért mégis csak hozzánk tartozik ő is. Unokája van már, férjhez ment a lánya s ő talán semmit sem tud az egészről. Emlékszel-e rá, Mariska, hogyan sírt akkor, mikor elbúcsúztunk tőle. - Bagó felé fordult és azt mondta: - Nem akart elereszteni bennünket. Sírt, mint a gyerek s azt mondta: Ne menj el, ne bízd magad a gyerekeidre. Ne bízd rájuk magad, mert egyszer úgyis ki fognak azok dobni téged. De hiába beszélt, szegény, nekem már nem volt maradásom. Elkisért a patika másik sarkáig s ott letérdelt előttem. Úgy sírt előttem, mint egy bűnös.

A többiek csöndben, meghatódottan hallgattak, én is hallgattam, de alig tudtam visszatartani a nevetésemet. Néztem az Anyámra, aki az alvó Ilonka mellett ült az ágyban, vékony fonatú, fekete copfja átvetetten a vállán, előrecsüngött a mellére. A szemei nedvesek s a tenyerével megsímogatja a homlokát, két ujjával megtörülgeti a szája szélét és beszél tovább különös, még soha el nem mondott s majdnem értelmetlen dolgokat.

Nem tudtam tovább szó nélkül megállni:

- Letérdelt az öreg s maga mégis ott hagyta - mondtam s gúny és csipkelődés volt a szavaimban. - Miért hagyta ott, ha ennyire szerette magát?

- Miért hagytam ott, miért? Azért, mert már nem bírtam tovább azt az életet. Mikor eljöttem, sírt utánam, de azelőtt esztendőkig felénk se nézett. Ivott, kártyázott s volt neki valakije, akivel szívesebben volt együtt, mint velünk.

- Lehet, hogy nem is így volt.

- Így volt, gyerek. Így volt ez, valamennyien láthattátok.

Bagó leereszkedett már a székre, figyelt és meghatódott Anyám panaszaitól:

- Talán ide hozhatnánk őtet is. Így, ha valamennyien együtt vagyunk, ő is elférne közöttünk.

Anyám már hangosan sírt:

- Nem jön az! Nem olyan ember az, hogy megértse a másikat!

Én is Bagónak adtam igazat:

- Ide kellene hozni. Ha mi nem veszünk el, ő se veszne el. Talán rikkancs lehetne belőle itt, vagy ilyes valami.

A lányok is sírtak és egyszerre ők is látni szeretnék Apánkat.

Sokáig tanácskoztunk még s végül úgy határoztunk, hogy Mariska szabadságot kér, hazautazik és elhozza az öreget Pestre.

(Folyt. köv.)