Nyugat · / · 1930 · / · 1930. 12. szám

MARJALAKI KISS LAJOS: ÚJ ÚTON A MAGYAR ŐSHAZA FELÉ

Hét hosszú század zúgott el fejünk felett azóta, hogy Julián barát - pápája és királya parancsát követve - elsőnek lépett a Kelet felé vezető fölfedező útra. S azóta minden hívő magyar számára szent út lett a jámbor baráttól elsőnek taposott nyom, mint az őshazába vivő egyedüli járható útvonal. Régi följegyzések állítják, hogy Julián eredménnyel tért meg keleti útjáról. Nemcsak hogy eljutott az őshazába, Magna Hungáriába, hanem az ott visszamaradt magyarokkal még magyar nyelven beszélgetett is.

A Julián nyomdokait követő őshaza-kereső magyarok nem jártak többé hasonló szerencsével. Pedig mikor elindultak hazulról, tarsolyuk csakúgy duzzadt a jóreménységtől. S bár sokat vittek magukkal ebből a szükséges útravalóból, még többet hagytak idehaza a turáni magyarok lelkében. De mikor megjöttek útjukról, nem hoztak magukkal mást, mint csalódásokat, vagy... egyéb eredményeket. Bizony így volt: még eddig minden keleti fölfedező utazás nyomában fájdalmas csalódás váltotta fel azok reménykedését, akik felajzott lélekkel, délibábos kép után révedeztek, akik szemeiket olyan messze tájakra irányították, ahol a nagy távolság és a történelem gomolygó köde miatt tévedni is, csalódni is csak igen nagyot lehet. Gondoljunk csak vissza a legutóbb Indiából hazaröpített szenzációs hírek sorsára.

Miként alább következik, én a magyarság eredetét fejtegető vállalkozásomban új útra léptem. Útnak mondom a talpam alá szedett keskeny földcsíkot, ámbár ezidőszerint csak szerény gyalogösvény, amelyen négylovas hintóval nem lehet járni. Mindazáltal mégsem csalóka ez az általam követett útnyom, mert hiszen minden szakaszán, minden fordulatában találni rajta kalauzokat. Hellyel-közzel írások igazítanak útba, másutt maga a föld tájékoztat. Az írások közül íme néhány: Anonymus, Julián és az oklevelek százai. A föld is, - változatos formáinak ősi neveivel: hegyek, völgyek, vizek és erdők államokat és népeket túlélő elnevezéseivel, - magyarázva beszél. Nem utolsó sorban a föld mélye az útmutató, mert bár némán, de kendőzés nélkül tárja fel leleteiben a múltat.

Én már évek óta járom ezt az útat s amit láttam rajta, arról egy vázlatos rajzot mutatok be a következőkben.

 

I. ANONYMUS NYOMDOKAIN

II. A FÖLD MINT TANU

III. NAPJAINK TUDOMÁNYOS ÁLLÁSPONTJA