Nyugat · / · 1930 · / · 1930. 11. szám · / · KÉPZŐMŰVÉSZETI FIGYELŐ · / · SZINHÁZI FIGYELŐ

Schöpflin Aladár: A LILIOMOS KIRÁLYFI
Kállay Miklós legendája a Nemzeti Szinházban

A Nemzeti Szinház Szent Imre-millenniumi darabjának szerzője úgylátszik nem tudott önmagában dönteni: misztériumnak fogja-e fel feladatát, vagy történelmi tragédiának. A kettőt valamiképen egyesíteni akarta, de a végén egyik se lett belőle. A Szent Imre-legenda maga nem ad elég anyagot egy misztériumra, hozzákölteni meg nem lehetett már csak az ünnepi alkalomra való tekintettel sem, - ezért kénytelen volt a történelemhez s annak politikai anyagához is folyamodni, viszont a legenda vonásait is bele kellett szőnie a történelembe, amiből olyan kettősség, egyenetlenség és logikai bizonytalanság származott, hogy az egész struktura állandóan ingadozik, mint a nem egészen szabatos alaprajzra épített épület. Ehhez hozzájárul még az író szoros megkötöttsége is: a témával szemben való írói attitude szigorúan adva van az alkalomból folyólag s ez is nehezítette szabad mozgását. De az író maga is megkötötte magát azzal, hogy nem szabadította fel fantáziáját és invencióját a régebbi magyar történeti dráma már szinte közhellyé vált reminiszcenciától. Az egymással szemben álló pártok az egyes alakok, sőt egyes jelenetek koncepciója s részben kivitele is folyton eszünkbe idézi a Bánk bán nyomán induló egykori történelmi drámák eszmei és kép-anyagát. Jobbról a bölcs, erős, méltóságteljes király, balról heves, mindig felindult állapotban mutatkozó öccse, középen a lírai reflektorral világított szűz királyfi, mögöttük az alvezérek, papok, fegyveres vitézek és a köznép csapatai - ezeket mind kivétel nélkül nem egyszer láttuk többé-kevésbé dekoratív ruhákban a színpadon, egyházi énektől zengő templom előtti téren vagy királyi termek fáklyavilágánál. Valamennyi olyan típus amely a sok használattól kissé megkopva s enyhe naftalin-illatot árasztva került ki a történelmi dráma ruhatárából. Egy leleménye mégis van az írónak: a pogány Sámán és erdei hívei, akiknek a királyfi a kezébe kerül. Ez a darab legérdekesebb részlete, hozzáértve az Imrét megmentő mirákulumot is. Itt azt a megfigyelést tesszük, hogy a színpadon történő csoda, ha jól van előkészítve, hatásosabb, mint a valószerűnek beállított politikai vita. Még hatásosabb volna, ha az író próbára merte volna tenni a néző hitét, ha a mirákulumot végigviszi és a Boldogasszony megjelenését az ős fa odvában nem Imre víziójaként állítja be, hanem valóságként, hogy a pogányok is lássák. Pedig ezzel megtakaríthatta volna a jelenet lármásan hatástalan befejezését a királyi katonák fegyveres beavatkozásával.

Imre királyfi alakjának rajzában, amely a darab magva kell hogy legyen, de csak néha az, mert máskor István király meg Vazul kerülnek a középpontba, túlzását érezzük a szűziességnek: Legtöbbször már alig tudjuk, valóban férfi-e a királyfi, vagy pedig elvont fogalom s állandóan az az érzésünk van, Gellért püspök nevelő munkája túlságosan is sikerült: olyan szentté nevelődött a királyfi, hogy emiatt alkalmatlanná vált királyi hivatására, a kereszténység érdekében való harcra. Itt bosszúlja meg magát a cikkem elején említett kettősség: a legenda légies királyfija a történelem, a politikai harc realitásaiba kerül s a kettő oly messze van egymástól, hogy nem lehet őket összeharmonizálni.

A rendezés és előadás is a történelmi dráma-előadások hagyománya szerint való. El kell azonban ismerni, hogy a tömegjelenetek mozgalmasan, érdekesen vannak rendezve. Az előadásban feltünést keltett az egészen fiatal Perényi László, akinek Imre királyfija egy sok reményt keltő színészi pálya első lépése. Erőteljes színészi alkotás Sugár Károly Sámánja, Kürti József István királya, Mihályfi Béla Vazulja, finom és bájos kettős szerepéhen Tőkés Anna. A nagyszámú többi szereplőről nem lehet sem különösebb jót, sem különösebb rosszat mondani.