Nyugat · / · 1930 · / · 1930. 11. szám · / · IRODALMI FIGYELŐ · / · MAGYAR IRODALOM

BARTA JÁNOS: FENT ÉS LENT
(Könyv a magyar társadalomról) [+]

Ez a könyv egy pusztai utazás képével kezdődik. «Ha külföldi utas szeli át gyorsvonattal a csonka ország területét és a szegedi vagy aradi vonalon idegen nyelven beszélő útitársra akad, rendszerint nem mulasztja el megemlíteni, hogy számára a Nagy Magyar Alföld kellemes csalódás. Azt hitte, hogy végeláthatatlan pusztaságokon visz majd útja, amelyeknek csendjét legfeljebb félvad ménesek, gulyák robaja veri fel és íme, a tovaszáguldó vonat felé szép gyümölcsösök, kertek közül barátságos fehér házacskák integetnek, amelyekről csak úgy mosolyog a jólét, a megelégedés.» Az olvasó azonban nem pihenhet sokáig ebben a költői látszatban. A könyv ennél többet akar neki adni: a szigorú valóságot. Őszinte, bátor s majdnem a ridegségig józan szerző lép elénk s a frázisnélküliség szokatlan mértékével számol be adatgyüjtésekről, megfigyelésekről s végigvezet bennünket kétféle sorozatban is a mai magyar társadalmon. Települési rend szerint tárgyalja a tanyavilágot, a falut, a várost és Budapestet, osztálytagosulás szerint a kispolgárt, a középosztályt, a «felső négyezer»-t, és a «szegény ember»-t. Mind fejezetcím, kívülük még három zárófejezettel: A társadalom és a gazdasági élet, - A társadalom és a szellemi élet, - A hivatalos Magyarország. Maga mondja, hogy csak tükörképet ad s a bírálatot, értékelést az olvasóra bízza. Ez a tükörkép a lehetőség szerint tárgyilagos, de tárgyilagosságában majdnem vigasztalan. Az olvasó a lapok során lépten-nyomon ismer rá a valóságos helyzetre s oly erős ösztönzéseket kap ettől a hideg tényállástól, hogy a társadalmi bírálatot, értékelést, szóval a mű megállapításainak továbbszövését lehetetlen elfojtania.

Nem vagyunk hivatottak a könyv egész anyagát bírálni vagy ismertetni. Kissé folytatni szeretnénk ott, ahol elhagyta; megfejteni, értékelni akarjuk tehát a kapott tükörképet, s közelebbi tárgyunk: társadalom és kultúra kölcsönös helyzete.

 

[+] Weis István: A mai magyar társadalom. Magyar Szemle-kiadás

 

1.

2.

3.

4.