Nyugat · / · 1929 · / · 1929. 19. szám · / · IRODALMI FIGYELŐ

Lengyel Menyhért: ÖVÉK AZ ÉLET
Földi Mihály regénye

Ez a regény a férfi és a nő legnagyobb problémájáról beszél, - nem azt mondom, hogy a szerelemről, mert a szerelem csak eredménye, végső kiteljesülése bizonyos mélyebb dolgoknak, rejtelmes összetartozásoknak s láthatólag sokszor érthetetlen vonzásoknak. Földi regénye éppen a dolgok gyökeréig nyúló kutatása a nemek egymásra találásának s a titokzatos erőknek, melyek sorsunkat kérlelhetetlenül irányítják. Földi regényének végső kicsengése, anélkül, hogy magyarázná az a mélyen érzett igazság, hogy nincs szerelmi boldogság teljes szexuális egymásratalálás nélkül, amely viszont olyan erő, hogy falakat tör, korlátokat dönt, társadalmi különbségeket hidal át, vagy, ha elnyomják, rejtett viszonyokban éli ki magát, vagy robbanó katasztrófákat okoz, családi és szerelmi tragédiákat, bő s mindennapi anyagot adva újságok szenzációinak.

Sajátságos vaksággal verte meg az Isten az embereket, hogy nem vizsgálódnak eléggé életük legfontosabb dolgaiban. Divat manapság mindenért a gazdasági viszonyokat tenni felelőssé - a családirtásoktól kezdve - kedvelt műfaj napjainkban - az egyszerű öngyilkosságokig mindenben főkép a gazdasági bajt látják, a gondot és a nyomort. Az élet nehéz volta valóban nem lekicsinylendő motívum s alkalmas arra, hogy testi s lelki összeroppanást idézzen elő. De a társadalom berendezésének olyan átalakulása szükséges ahhoz, hogy az élet gondjait könnyítse, vagy végkép levegye az emberek vállairól, melyre talán nemzedékek élete rámegy. Azt kellene tehát logikusan feltételeznünk, hogy a nyomor, egyenlőtlenség s szenvedés e hosszu ideje alatt természetes következmény lesz az egyéni s családi katasztrófák állandósulása - mily vigasztalan perspektiva! De szerencsére nem így van. Egy csodálatos élet-elixir van az emberiség birtokában, mely kárpótol minden szenvedésért, nemcsak elviselhetővé, hanem ragyogóvá teszi a legrettenetesebb életet is - sőt, mentől sötétebb felhők alatt kell végigküzdeni az életet és harcolni a rossz sors ellen, annál extatikusabb örömet okoz, annál biztosabb menekülés bajok és komplikációk elől s ez az elixir a teljesen egymásratalált emberek boldogság-itala. Amíg ez van, nem lehet feladni az életet, nem lehet elkeseredni el nem ért eredmények miatt, - mert ez az életben legnagyobb elérhető eredmény, - nem lehet panaszkodni anyagi javak hiánya miatt mulasztott örömökön, - mert ez az élet legnagyobb öröme - egyenlőtlenségeken, mert ennek élvezésében mindenki egyenlő - semmi külső körülmény nem lehet olyan mostoha, mely ezt a boldogságérzést megsemmisíthetné. Még az idők múlása sem, még a halál követelésének dermesztő érzése sem, - mert az igazán egymásra talált emberek szerelmi és szexuális boldogsága tartós, dacol az idővel s kineveti a halált. Az emberi élet boldogságának olyan nélkülözhetetlen része, amelynek útjából minden akadályt elhárítani, régi rossz társadalmi berendezéseket újjal kicserélni, előítéleteket s avatag morált megváltoztatni - társadalmi kötelesség, sőt kényszerűség.

Ismétlem, ez a végső kicsengése Földi Mihály regényének, ami azonban csak a könyv végigolvasása után támad fel az emberben, mikor elgondolkozik a történeten, s tovább munkál az íróval, mert a mese, amit hallott, olyan valóság lett számára, hogy nem engedi eltünni emlékezetéből, s az elbeszélésen kívül ráeszmél mélyebb dolgokra - szóval összetalálkozik az íróval a dolgok jelentőségének felismerésében. Ritka eredmény s kivételes bizonyítéka annak, hogy Földi ezuttal is mily közel ment a mai élethez, melynek feltárását olyan jogosan reklamáljuk íróinktól.

Nem lehet eléggé dicsérni azt a természetességet s egyszerűséget, amellyel Földi történetét elmondja.

A mindvégig érdekes történet folyamán - a szándékosság legkisebb jele nélkül - csupa olyan élet tárul fel, melyet az ősi szexuálszerelmi ösztön kormányoz. Férfiak titkos kettős élete - az apáé és a férjé, - akik nem a törvényes házasságban, hanem más helyeken találják meg a nővel való igazi kapcsolatukat - az így felidézett komplikációk mesteri rajzával. A jó orvos módszere ez, aki a betegség félrevezető tüneteiből, lelki bajokból, családi, sőt társadalmi komplikációkból, - a betegség igazi gócára tapint s magától értetődő természetességgel teszi előttünk világossá, hol a baj forrása. Mint a drámában, a regényben is a matéria dönti el a legtöbbször a sikert. Itt Földi oly igazi anyagot talált regénye számára, melynek őszintesége s valódisága nemcsak hőseire, hanem mellékalakjaira is kihat s minden, ami a regényben történik, az élet elevenségével teljes. Persze, a jó író kvalitásai nélkül mégse sikerülhetett volna minden úgy, ahogy sikerült. Kényes részletek vannak itt, melyek túlzásra csábíthatnának - például a leány első férjhezmenetelének története, a zavart mézeshetek ragyogó leírásával - de mindez olyan biztos ízléssel előadva s oly mély megértéssel s szimpáthiával tárgyalva, hogy az érzelmek összevisszaságában mindig tiszta s világos a jelzés, amely felé az író mutat. Nagyon mai ez a regény, anélkül, hogy tendenciózus lenne, nagyon érdekes, majdnem romantikus, anélkül, hogy valószínűtlenné válna. A született kritikus kifogásolhatna talán motivumokat, én sohasem tudok szabadulni az általános benyomás alól, melyet bennem az egész mű felkelt, s ami zengést maga után hagy. Ez pedig arra mutat, hogy új regényirodalmunk nagyon jelentékeny alkotása Földi Mihály új könyve.