Nyugat · / · 1928 · / · 1928. 24. szám

A NYUGAT HÍREI

Rédey Mária: A GYILKOS - A TOLVAJ - A BŰNÖS

A Napkelet című folyóirat november 15-iki számában megjelent Szikoray Sándornak A bűnös című novellája. Ennek tárgya, vagy legalább is a téma lélektani magva szoros ama novellával, melyet A gyilkos címmel egy évvel ezelőtt én tettem közzé a Nyugat-ban. Ilyesmit rendszerint sérelem formájában szokás felhánytorgatni, de én ezúttal éppen a Napkelet írójának kívánok e nyilatkozatommal elégtételt szolgáltatni.

Az igazság ugyanis e kérdésben - minden időbeli sorrend ellenére is - az, hogy a magam novellájában felhasznált témát évekkel ezelőtt Szikoray Sándortól hallottam s mikor e téma utóbb érdeklődésemet egyre jobban fogalkoztatni kezdte, alapjául választottam a magam írói elgondolásának, melynek megvalósításában azután hozzáfűztem saját lélektani motivációimat, s ezekhez képest magában a témában is több mozzanatot módosítottam.

Ezt a témaátvételt titkolni sohasem volt szándékomban, beismerésére sem az a körülmény kényszerít, hogy Szikoray Sándor most régi témáját maga is megírta és megjelentette. Jogos írói tulajdonának átvételét megvallottam ugyancsak a Nyugat-ban megjelent A tolvaj című újabb novellámban, mely éppen az idegen témának rabjául esett, annak igézetétől szabadulni nem tudó írónak önvádját és lelkiismereti küzdelmeit kivánta lélektani megvilágításban bemutatni.

De most, midőn Szikoray Sándor novellája is megjelent, be kell látnom, hogy a két műnek szembeötlő témaközössége azt a látszatot keltheti, mint az övé az én korábban megjelent novellámtól függene, vagy éppen abból merítene. Ily körülmények között kötelességemnek éreztem, hogy e kérdést a föntebb elmondottak őszinte feltárásával minden félreértést kizáróan megvilágítsam. Mélyen fájlalnám mind azt, ha Szikoray Sándor témájának elsőségében és eredetiségében bárki - akár csak egy pillanatig is - kételkedhetnék, mind pedig azt, ha ezzel a kérdéssel kapcsolatban magára a Napkelet-re bármi kellemetlenség háramlanék.
 

Dosztojevszkíj fejlődése. A Nyugat december 1-ei számában közöltük Laziczius Gyulának «Dosztojevszkíj fejlődése» c. tanulmányát. Technikai hibából a szöveg alól elmaradt az a megjegyzés, hogy a tanulmány a Révai Testvérek kiadásában megjelenő teljes Dosztojevszkíj-sorozat «Sztepancsikovó és lakói» című kötetéhez készült bevezetésnek önálló részlete.

Megjelent az Erdélyi Lexikon. Osvát Kálmán Budapesten is nagy érdeklődéssel várt Erdélyi Lexikon-a megjelent. Ez a könyv az erdélyi intézményeknek és az impériumévek szereplő embereinek kompendiuma, s teljes képet nyujt az erdélyi nemzetek mai kultúrájáról. Megrendelések intézendők: Dr. Osvát Kálmán címére, Oradea - Nagyvárad, Bul. Regele Ferdinand 41. A gazdagon illusztrált mű ára teljes vászonkötésben, arany nyomással 600 lei, műnyomó papíron, bőrkötésben 1000 lei.

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ regénye, a Véres költő - Utrechtben, Ploeg kiadásában - Nero's Traagische Dood címen megjelent. A regényt Van Praag a magyar eredetiből fordította.

DÉRY TIBOR: Ébredjetek fel! című kötete karácsonyra megjelenik. Ára 2.- pengő.

Fiatal írók előadóestje. A fiatal magyar írók egyik csoportja december 14-én, pénteken este fél 9 órakor irodalmi előadóestét rendez a Zeneakadémia kamaratermében. Bevezetőt mond Babits Mihály; - Erdélyi József, Fenyő László, Fodor József, Ignotus Pál, Kodolányi János, Komlós Aladár, Komor András, Mollináry Gizella, Molnár Ákos, Rozványi Vilmos, Sárközi György, Szabó Lőrinc, Török Sophie, Zsolt Béla írásait maguk az írók, valamint Somogyi Erzsi, Palotai Erzsi és Ascher Oszkár adják elő. Jegyek 1-6 pengőig Grill és Mentor könyvkereskedéseiben kaphatók.

Hibaigazítás. A Nyugat 23-iki, december 1-i számában nyomdai tévedésből a 762-ik lapszám után következő lapok 765-770. számokkal, tehát két számot kihagyva számoztattak.