Nyugat · / · 1927 · / · 1927. 20. szám · / · IRODALMI FIGYELŐ

I-s: AD VOCEM PALÉOLOGUE

Olvasás számára lopott félóráimban csak most jutottam hozzá, hogy elolvassam a francia köztársaság volt pétervári nagykövetének, Maurice Paléologuenak, «A Cár Országa a Nagy Háborúban» cimű s megrendítően érdekes emlékiratait, miket nálunk a Genius adott ki nemrég jó magyar fordításban. Legközelebb beszámolok a munkáról, - addig is ideírom négy passzusát, melyek az utóbbi napokban kiderült dolgokkal együtt kölcsönösen rávilágítanak egymásra.

1915 január 1. - Szaszónov, Buchanan és én barátságosan beszélgetünk a kilátásokról, melyeket az 1915-ik év nyit meg együttmüködésünk számára... Hangsúlyozom, hogy fejtegetéseim egészen magánjellegüek és folytatom...: «magunk közt szólván, miniszter úr (ezt Szaszónovnak mondja): ha a bécsi kormány beleegyezik, hogy átengedi Önöknek Galiciát, Szerbiának pedig átengedi Bosznia-Hercegovinát, nem tartaná ezt ön elegendő eredménynek arra, hogy különbékét kössön Ausztria-Magyarországgal?»

Szaszónov az ajkát biggyeszti és szárazon felel:

- Hát Csehország? Hát Horvátország? Ön meghagyná őket a mostani uralom alatt?... Ez lehetetlen.

- Csak mint magánember beszélek Önnel, - engedje tehát megjegyeznem, hogy abban az irtózatos megpróbáltatásban, mely Franciaországra nehezedik, a cseh és jugoszláv problémát másodrendűnek tartom...

1915 március 28. - ... Hogyan és miféle eltévelyedés következtében nem akarják megérteni Párisban, hogy milyen óriási érdekünk a Habsburgok kiszakítása a germán koalicióból?...

1915 március 31. - Szárazon ezzel vágok vissza: «Mi azért fogtunk fegyvert, hogy megmentsük Szerbiát, mert Szerbia összeomlása megerősítette volna a germán hatalmak vezérszerepét, de nem azért harcolunk, hogy megvalósítsuk a szlávizmus agyrémeit...»

1916 május 16. - ... micsoda agyrém azt hinni, hogy a legközelebbi béke örökös lesz! Inkább: úgy képzelem, hogy a világ az erőszakosságok korszakába lép és mi ez idő szerint új háborúk csiráit ültetgetjük...

Nem mondhatni, hogy a jószemű ember ne látott volna a jövőbe.