Nyugat · / · 1923 · / · 1923. 13. szám · / · Gyulai Pál kiadatlan levelei (III.)

Gyulai Pál kiadatlan levelei (III.)
7.

Méltóságos Gróf úr!

Excellenciás uram!

Excellenciádnak e folyó hó 19-ről írt becses levelét vettem és hálás szívvel köszönöm azon kegyet és szíves indulatot, melyet Excellenciád abban irántam kifejezni méltóztatik. Ez is egy okkal több arra, hogy Excellenciád nagybecsű bizalmának megfelelni igyekezzem s mindent megtegyek, mi csekély erőmből telik.

A grófné ő Excellenciájához írt levelemből talán eddig méltóztatott olvasni Excellenciád, hogy Tamás grófnak egy kis gyomorbaja volt. Emiatt pár napig szobájában kellett maradnia és szoros életrendet tartania. Hála istennek, most már semmi baja sincs.

Excellenciátok vagyoni veszteségeit nagy megilletődéssel hallottuk, s igyekezni fogunk minden mellőzhető kiadásokat elkerülni. Örömmel írhatom, hogy Tamás gróf a közelebbi napokban sokkal takarékosabbnak mutatkozik, mint eddig.

A szünnapok jövő hó 15-én fognak kezdődni s tartanak egész április 8-ig. Ez a hivatalos határnap, de amint halljuk, a legtöbb tanár csak április 15-én szokta megkezdeni felolvasásait. A grófné ő Excellenciája leveléből úgy értettük, hogy Excellenciád meglátogatni szándékozik Tamás grófot s vele egy kis utat akar tenni. Excellenciád látogatása igen jó hatással fog lenni Tamás grófra s bizonyosan még jobban meg fogja őt erősíteni azon szándékában, hogy tovább is azon az úton haladjon, melyen indult. Ha netalán a körülmények megakadályoznák Excellenciád szándékát, akkor méltóztassék engem erről tudósítani, valamint arról is, hogy a szünnapok alatt mi legyen a teendőnk. Ha ez esetben is utazást óhajt Excellenciád, én többeket megkérdezve tervet és költségvetést fogok készíteni s azt mielőbb Excellenciád elé terjeszteni.

Holnapután költözünk új szállásunkba - Mohrenstrasse no. 55. második emelet - mihelyt elhelyezkedünk első gondom lesz Excellenciádnak számadásaimat megküldeni.

A grófnék ő excellenciáik kezeit csókolva maradtam mély tisztelettel Excellenciádnak alázatos szolgája

Berlin, febr. 27. 856.

Gyulai Pál