Nyugat · / · 1923 · / · 1923. 13. szám · / · Gyulai Pál kiadatlan levelei (III.)

Gyulai Pál kiadatlan levelei (III.)
6.

Gr. Nádasdy Lipóthoz és nejéhez,

Gr. Forray Júliához

Méltóságos Grófnő!

Excellenciás Asszonyom!

Egy nappal később írok, mint ígértem, még pedig azért, hogy Exellenciádat Tamás gróf egészségnek teljes helyreállításáról tudósíthassam. Igen kevés gyógyszer s három napi szoros életrend következtében csekély gyomorbaja már egészen elmúlt, annyira, hogy ma délben már ki is mehetett sétálni, igen szép derült nap lévén s holnap talán az egyetemi leckékre is feljöhet. Még néhány napig ugyan életrendet kell tartania, ha nem is olyan szorosan, mint eddig, azonban ezt az orvos csak azért rendelte, hogy a három napi koplalás után hirtelenjében ne ehessen többet a szokottnál.

Tamás gróf úgy beszélte nekem, hogy ilyen nemű bajai otthon is voltak. Berlinben ez volt az első. Valóban ő eddig nagyon mértékletesen élt. Ebédünk éppen annyi, amennyi elégséges s ha akarna sem terhelhetné meg gyomrát. eddig vacsorakor is mértékletes volt, csak most ártott meg neki a vacsora, a szokottnál többet evett. Bizonyára ügyelni fog ezután vacsoráira is, mint ügyelt eddig egész ittléte alatt. Általában Tamás gróf egészségét illetőleg, elég gondos. Reggelenként a cinkádban való megmosdást csak ritkán mulasztja el, akkor, midőn a szokottnál később kelve föl, az lekéséstől kell tartania. A télen át vívás, csáklyázás, sétálás és lovaglás által elég testmozgást tett. Csak néhány napja, hogy a vívással kitelve a leckerend, felhagyott és azt tovább folytatni nem szándékozik, mert az itteni vívómesterek tanításmódját nem kedveli. Azt hiszem, nem volna fölösleges, ha Excellenciád valamelyik levelében megkérdezni méltóztatnék tőle, hogy jár-e vívóleckékre? Ő bizonyosan folytatná vívóleckéit már csak azért is, hogy Excellenciádnak megnyugtatólag válaszolhasson. A vívási gyakorlatot nem csak társadalmi állása kívánja meg, hanem egészsége is, s úgy hiszem, hogy az itteni vívómestereknek a pestiektől különböző módszere nem elég ok a leckék félbeszakítására. egy olyan erős és egészséges organizmusra, mint a minő az övé, a vívás csak jótékonyan hathat.

Még a fürdést illetőleg is volna Excellenciádhoz egy kérelmem. Tamás gróf ugyan cinkádjában reggelenként tetőtől talpig megmosdik, de ez nem teszi fölöslegessé azt, hogy néha a rendes fürdőházakban is meg ne fürödjék. Ő ezt igen ritkán teszi - úgy sejtem leginkább azért, hogy havi pénzéből sajnál erre költeni. Nem jó volna-e, ha Excellenciátok fölhatalmazni méltóztatnának engem arra, hogy a kezem alá adott pénzből havonként legalább két fürdés díját fedezzem az ő részére, mi éppen egy porosz tallérra megy? Méltóztassék Excellenciád engem erről tudósítani.

Szobáink elég egészségesek, de a szűk folyosó miatt, hol örökös rekedt levegő van, többször kell szellőztetnünk szobáinkat, mint ahogy rendesen szokás s így többet is fűthetünk. Azonban új szállásunkban, hova néhány nap múlva költözni fogunk, ez alkalmatlanságtól is megszabadulunk.

Ez új szállás kissé távolabb esik az egyetemtől, mint a régi, de ez nem baj, mert a sétálás teljességgel nem árt. Itt Tamás grófnak sokkal kedvesebb szobái lesznek, amellett az épület keletnek fekszik és folyosói tágasabbak.

A homeopatha orvoshoz még e napokban elmegyünk s így Excellenciád aggodalma e tekintetben is el fog enyészni. Valóban ezt már régebben meg kellett volna tennünk, de annyira bíztunk az egészségben, hogy elmulasztottuk. Egyébiránt itt Pieckingnél híresebb homeopatha orvosokat is emlegetnek. Minden esetre bővebben tudakozódunk s a legjelesebbnél fogunk tenni látogatást.

A farsang után Tamás gróf kiadásaiban sokkal takarékosb. A dinér okozta deficitet sajnosan érzi s talán még a jövő hónapban is érezni fogja. A jövő havi pénzéből előre fölvett 15 tallérral aligha kijöhet. Azonban valahogy csak kimenekszik a pénzzavarból anélkül, hogy Excellenciádhoz lenne kénytelen folyamodni, mit tenni nincs is szándékában. A tanuláshoz is komolyan fogott, kissé nehezen és lassan halad. Ő igen sokat tanult, tehetsége is szép van, de úgy látszik nem szokta meg eléggé az önmunkásságot, az egyetemen pedig ez a legfőbb kellék. Neki még eddig a joghoz kicsi kedve van, s míg többi tanulmányait kedvvel gyakorolja, ezt inkább csak kötelességérzésből. Azonban, hogy kötelességét érzi, az jó jel s előbb-utóbb örvendetes következményeket fog szülni. Excellenciátok vagyoni veszteségeinek híre nagy befolyással volt rá és sokat tett arra, hogy tanulmányairól komolyabban gondolkozzék. Én is felhasználtam e szerencsétlenséget, hogy nagyobb szorgalomra buzdítsam. Azonban úgy veszem észre, hogy az én egy kissé túlságos nyugtalanságom és türelmetlenségem által nem viszem előre a dolgot, azért ezzel alább hagytam s más úton próbálom meg a jogi tanulmányok komolyabb tanulására való serkentést, miről más alkalommal leszek szerencsés tudósítani Excellenciádat.

Gróf Forrayné ő excellenciája, Brunszvik grófnő őnagysága, valamint Excellenciád kezeit is csókolva, maradtam mély tisztelettel.

Excellenciádnak alázatos szolgája

Berlin febr. 23. 856.

Gyulai Pál