Nyugat · / · 1921 · / · 1921. 18. szám · / · Figyelő

Szabó Lőrinc: Ligethy Béla: Ecce homo

Komolynak látszó Ady-tanítvány. Az Ady-hatás, amennyiben a tartalomra vonatkozik, Ligethy Béla politikai nézetei miatt került verseibe. Az ős turáni átkot, az egymás-marást, az eljövendő új időket és a gyalázatos mostani magyar életet emlegeti ő is. Elvileg mindenesetre mellette vagyunk, hiszen a magyarság sohase érdemelte meg jobban a lekáromkodást, mint manapság, de hiába: az Ady-versek még mindig jobban és jogosabban ostorozzák a magyar ostorozni valókat! Nagy legény legyen, aki Ady szimbólummá nőtt élete után és ránk maradt kilenc verseskönyve mellett ugyanazokat a próféta-zászlókat akarja kitűzni a magyar sors fölé! Nem bosszankodunk az akarás miatt, de Ligethy se vegye rossz néven azt a megállapítást, hogy akarása bizony csak akarás maradt. Mentse az, hogy nagy dolgokban a próba is érdem.

A kötet húsz versből áll és legalább tizenötből idézhetnék számtalan meggyőző példát az Ady-stílus lemintázására. Újból átlapozom a kötetet és futólag is egész sereg Ady-összetételt írhatok ki: Szomorúságkereszt, halálvirág, tegnapbánat, jóságszív, embervaló, kételykéz, gondbarázda, életrom, halálszerelem, halálátok, kétségláng, élethörgés, életmocsár, muszájölelés, muszájima, hívságszemérem. Néhány jelző adys-kapcsolatban: Esett hős, harsonás szív, csóktalan csók, imás könyörgés, megbékítő messzeség. Ady formai hatása nyilatkozik meg szabad ritmusú verseiben éppúgy, mint a kötöttekben, a gondolat-áthajlásban, a "rossz Ady-anapaestus"-okban, a sorismétlésekben. Ligethy szívesen használja azt a jellegzetes ötsoros versszakot, melyben Ady sok más közt pl. az Ős Kaján-t is írta. - Minden Ady-hatás mellett is figyelmet érdemel ez a kötet, melyből itt-ott egészen tiszta hangok csendülnek elő. Kiválik a többi közül az a két vers, melyet az író Móricz Zsigmondnak, illetőleg Babitsnak ajánl a k. kurzus alatt őket ért eseményekkel kapcsolatban, mindkettőből idézek néhány sort:

Testvér, itt csak azok aratnak,
Kik soha-soha nem vetettek,
Ez a föld megmaradt a rossznak
S a harsonát, üres fejeknek -
Testvér, itt csak azok aratnak!

Egymást temettük sírva-vígan,
ütésre vadúlt magyarok,
Békében, harcban, háborúban!

S egymást sirattuk, hogyha késő
Volt már s erőtlen kiesett
Kezünkből toll, kard, eke, véső!

Az említett két verset tartom a legjobbaknak. Az egy másik személyhez intézett, illetőleg többes számban folyó beszélés háttérbe szorítja bennük az író eddig még - nem sértő szándékkal mondom - érdemtelen személyét és elviselhetővé teszi azt a hangot, amely Ady kisajátíthatatlan joga és amely az Ady-utánzóknak csak porkavaró handabandázás szokott lenni.

Óvnunk kell Ligethyt a kor egyik betegségétől, a ködösségtől. Nem az ellen írok most, mikor az író valami maga által se tisztázott hangulatot akar megéreztetni, hisz a szimbolikus költészet számtalan csodaszép verset teremtett e zsánerben, melyek kitűnő ellenérvül szolgálhatnának - hanem az ellen az üres képzelődés ellen, mely lyukat beszél a levegőbe és filozófiai mélységeket sejtet ott, ahol nincs semmi mélység. Kiállhatatlan nagyképűség nagybetűs szavakat írni, ha ezek a szavak magvatlanok. "Győztem a Látásban, az ősi nagy titokban" - még egy lépés és ilyesmikhez jutunk: Bejártam a Mindent, a Mélységet és a Magasságot, hogy az ősi Kapcsok közül az Ellipszisen kilendülve a Fókuszban elérjem a nagy Célt, stb. Ez ellen a legjobb orvosság a tömör és pontos fogalmazás. Van Ligethynél néhány hely, ahol sikerül kézzelfoghatóan megmondania azt az absztrakciót, amit mondani akar, pl.: "Itt minden kis parányi zúg Kitárja már szívét a te Mosolygó napkezed felé!" Vagy: "A félúton ha meg nem állsz, Láncszem magadra rátalálsz." Legtöbbször azonban, sajnos, légnemű ürességekből akar súlyos gondolatokat kovácsolni. Olyanok fiatal költőinknél ezek a "gondolatok", mint a pöfeteg a nyári mezőn: megszúrják őket és szál-száll belőlük a füst, a terjengős értelmetlenség.

Ebből következik a kötet egy másik általános hibája: a költemények hosszabbak a kelleténél. Nemcsak politikai, hanem csöndeshangú, Tóth Árpádra emlékeztető, önmagával foglalkozó költeményei is. (Tóth ismeretes, nibelungizált, váltakozó- vagy ölelkezőrímes strófáinak kezdő és záró sorait Ligethy kettévágja a sormetszetnél s ilyenformán hatsoros strófát csinál belőlük. "Alkonyi séta. Néma kérdések.") Az író a bizonytalanságban csapong, nem találja meg a formát és a szerkezetet adó határokat. Nem találja meg, hogy minek kell kimaradnia és verse csak néha "érinti meg a bánatot, amely talán a másé!" Minden öröm és bánat tiszteletreméltó, de ezek objektív megformálás nélkül nem többek naplófeljegyzéseknél, melyek csak az ismerősök számára értékesek, éppúgy, mint az emlékkönyvekbe írt versek vagy bármely közönséges halandó privát levelei. Lehet valami valaki számára a legszebb emlék, mely azonban a nyilvánosság előtt csak frázis, azaz agyonkoptatott vagy nem sikerült költői kép vagy gondolat. És ilyenek még bőven találhatók e költeményekben. - Jó jelnek tekinthető, hogy Ligethy nem művészkedik és, bár finoman is tud verselni, nem rímekre utazik. Sok kifogást megengedő mondanivalója teszi elnyújtottá, nem a megbokrosodott rímek ragadják el. Ez a szerencsésebb eset, mert ebből könnyebb kigyógyulni.

Vannak írók, akik készebbek és aránylag jobb verseket írnak nála, mégsem igazi költők. Ligethy Bélának lehet reménye, mert jót-rosszat: mindent szívéből ír.