Nyugat · / · 1921 · / · 1921. 16. szám · / · Figyelő · / · Nadányi Zoltán: Furcsa vendég · / · Bortnyik Sándor: Két levél az új festészetről

Bortnyik Sándor: Két levél az új festészetről
I.

Kedves Hevesy!

Olvastam a Nyugatban az albumról írt kritikáját. Roppant súlyos tévedést látok benne, legalább is olyan súlyost, mint amilyennel maga vádol engem.

Hogy idejutottam, ez természetszerűleg következett azokból a próbálkozásokból, amiket otthon csináltam. Nem Bécs, nem a németség szellemi anarchiájának hatása. Ezeknek a törekvéseknek a német törekvésekkel semmi közük nincs.

A művészet harmóniát teremtő erő. Nem okozat, hanem ok. Nem egy külön, szeparált életjelenség, hanem szintézis. Materiális megnyilatkozási formáinak egyike a kép. - A kép, mint alkotás, mint realitás, épp olyan értékű életjelenség, mint más teremtmények. De amennyire egy emberkéz által csinált virág, akármennyire hasonlítson is az élő virághoz, az organizmushoz, mégis halott, utánképzés, csinálmány, épp így a kép is, ha nem organikus egész, ha valaminek az utánzata, ha nem felel meg a kép fogalmának, nem kép, hanem csupán olyan, mintha kép lenne. Két lehet formájában sík felület (két dimenzió) vagy test (három dimenzió). Az első korlátozottabb, a második szabadabb, gazdagabb lehetőségeket nyújt. Mint minden realitás, növekvés, építés által keletkezik, teljességében organikus egész. Él. Az első képformára, ha ragaszkodunk a síkhoz, csak síkokat építhetünk. A síknak nincs teste, nincs mélysége, perspektívája. Minden olyan törekvés, mely a síkon testet, mélységet, perspektívát akar ábrázolni, hazugság, öncsalás és mások esetleg jóhiszemű becsapása. A síkon csak egymás mellett épülhetnek fel az alsíkok, színesen, vagy fekete-fehéren. A második képformánál, a testen mélység, perspektíva reális valóság: itt egymás mellé, egymásra vagy egymás mögé épülhetnek testek. A testen alkalmazhatni síkokat is, a síkon testeket nem lehet ábrázolni! (Síkra lehet testeket is építeni, valóságos, nem ábrázolt testeket: relief.) A síkra lehetetlen harmadik dimenziót varázsolni, ez már a dolog természetében rejlik s mégis ezt a lehetetlent csinálják a naturalisták, impresszionisták, őt még a kubisták is. Csak meg kell tapintani egy ilyen képet, hogy rájöjjünk, hogy ott valóban nem test van, csupán egy, a test illúzióját felkeltő forma!

A kép nem ábrázol semmit. Belekapcsolódik a mindenségbe és formáiban az új világ harmóniáját igyekszik megteremteni. Tehát kollektív. Ha a művészet a harmóniát adó erő s a művészi alkotások ennek az erőnek reális formában való megjelenései, nyilvánvaló, hogy az alkotás nem lehet egy rész az egészből, hanem magát az egészet kell adja. Ezt az egészet pedig nem fejezheti ki úgy, nem hozhatja úgy harmóniába, hogy felsorakoztatja az összes földi életjelenségeket egy képben, nem is szimbolizálhatja ezeket, az alkotás tehát nem lehet tárgyszerű. Nem hasonlíthat semmihez, nem emlékeztet semmire. A tárgyszerű kép mindig valamit ábrázol, az ábrázolás pedig csinálmány, nem művészet. - A kép tárgyát nem a képen kívül kell keresnünk, a képnek nem az a hivatása, hogy emlékeztessen valamire, hasonlítson valamihez, hogy asszociáljon oly dolgokat, melyek a képen kívül élnek. Egy ember ábrázolása még nem ad embert, csak emlékeztet az ember külső megjelenési formáira. - A virág (életjelenség) nem emlékeztet semmire, önmagán kívül nem akar semmit sem adni, mégis egy egész világ van benne. - A kép nem absztrakt. Vannak absztrakt fogalmak, de absztrakt konkrétumok? Ellentmondás önmagában! Mégis folyton beszélnek absztrakt képekről. Épp ilyen jogon lehetne beszélni absztrakt virágokról, absztrakt fákról stb. - Mihelyt valami készen van, él, organikus egész, nem lehet absztrakt. (Ha organikus egész nem lehet dekoratív!) A képnek nem a természet külső megjelenési formáira kell emlékeztetni, hanem azt a harmóniát kell kifejeznie, azt az eszmei és tárgyi kollektivitást, ami a kozmoszban minden életjelenség, minden tárgy között megvan. Ha nincs meg, a képnek kell megteremteni, illetve a művészetnek.

Ezek a képek nem expresszionizmus. Nem érzésképek, úgynevezett tartalma egyik képnek sincs. Egyik kép ugyanazt akarja mondani, mint a másik, az egyik többet fejez ki ugyanabból, a másik kevesebbet. Ezekben a képekben az én harmóniám van benne, amiben én élek a dolgokkal szemben és szuggerálni akarom ezt másoknak. Egyik képen sem tudom magamat tökéletesen, végérvényesen kifejezni, ez nem is lehetséges, ha egyszer sikerülne, ez volna az utolsó kép, több már nem volna bennem.

Ha jól emlékszem, a maga elképzelése szerint a művészet feladata ez: "kiemelni az egészből egyet s ezt az egész szimbólumaként ábrázolni". De az egészben többféle egy van. Tehát egy kép mindig részlet lesz, melynek csak a többi képpel együtt van élete.

Lehet, sőt valószínű, hogy homályosan, zavarosan fejeztem ki magamat, de kell hogy jóakarattal olvassa levelemet. Beszélgetés kapcsán sok mindent tisztázni lehetne, nem akarom elhinni, hogy maga már megállt volna a félúton. Az a sok izmus mind keresett valamit s a fejlődés csak is oda vezethet. Azt hiszem, ebben az "elmélet"-ben valóban a művészet gyökere van.

Ne felejtse el, kedves Hevesy, hogy a Máttis képekre is nagyon sokan, u. n. komoly kritikusok is, ráfogták, hogy nem egyebek, mint ornamensek, semmivel sem többek mint dekoratív szépségek!

Szeretném, ha válaszolna bővebben és minél hamarább. Szívélyesen üdvözli: