Nyugat · / · 1921 · / · 1921. 10. szám · / · Figyelő · / · A XX. század könyvművészete

A XX. század könyvművészete
A Magyar Bibliophil Társaság első kiállítása az Iparművészeti Múzeumban
I. Bálint Aladár

Az Iparművészeti Múzeum földszintjén, néhány üvegszekrényben mintegy negyedfélszáz könyv látható. Nem nagy szám, különösen az utolsó esztendők könyvművészeti fellendülését tekintve talán kevésnek is mondható, de a minőség elsőrangú és a fiatal könyvgyűjtő egyesület első kiállítási anyagának nagyon is tiszteletreméltó. Reméljük, az egyesület mihamar új híveket vonz magához, olyanokat, kiknek a könyv szintén régi szerelmük és a következő kiállítások még gazdagabbak és még tanulságosabbak lesznek.

A kiállítás anyagában természetesen az angolok jelentik az arisztokráciát, bár az utolsó években a németek hatalmas lendülettel előretörtettek és komoly mértéktartás, jó ízlés, anyagszerűség tekintetében egyenlő értékűt alkottak, viszont a tradíció (hiába, a tradíció) távolabbi területeket fog át az angoloknál, aztán ők voltak a magvetők, az apostolok.

A Kelmscott-Press gótikus tömöttségű, indás leveles, fekete fehér lapjaira tisztelettel tekintünk, William Morris a mindentudó könyvcsináló keze nyomát kutatjuk az érdes papíroson. Kincsek, dokumentumok e könyvek.

A tömött szedés később jobban tagolódik, bár a zártság megmarad, a lap eleinte keskeny széle jóleső fehérséggel kiszélesedik, hol megpihenhet a betűk erdejében elfáradt szem.

A német könyvek frissebbek, jobban mutatják a váltakozó ízlés külső nyomait.

Az észak és dél küzd egymással e könyvekben. A latin és gót betűk harca ez. A szikár és szövevényes gót betűk, bár artisztikus szépségük nyilvánvaló, kissé elavultak és már gömbölyödnek is, kuszaságuk feloldódik, a sok szálka, kunkorodás lemaradozik a betűk testéről. Közeledés mutatkozik, engedékenység és a latin betűk minden germán nacionalizmus, önérzeti kérdés felvetése mellett is egyre inkább tért nyernek.

A francia könyvek józan szárazsága előző évszázadok modorába kapcsolódik, korrektség, rideg elegancia pótolja a fantáziát, az új formákat teremtő megmozdulást. E kiállításon kevés a francia könyv, de amit kiállítottak, az egytől-egyig jellemző darab.

Az északi népek könyvei között számos olyan példány van, hol a grafikusban felülkerekedik a festői érzés a szedés egységes képének a rovására. Mintha szellőztetni akarná a műhelyt, széttár ablakot, ajtót, friss pezsgést visz a nyomtatott sorok közé, viszont felborítja azt, aminek szilárdnak kell lenni, a grafika és a tipográfia egyensúlyát. Ugyanez vonatkozik az olaszokra is, patetikus rajzok széles lendületű vonalritmusa lazítja meg a lapok zártságát.

Egy azonban közös az itt egybegyűjtött modern könyvekben. Az anyag nagy megbecsülése és kiküszöbölése annak a barbár szín-, forma-, anyagpazarlásnak, mely a XIX. század művészietlen periódusának "díszműveit" annyira tűrhetetlenné teszi. Okos ökonómiával szóhoz juttat a modern könyvcsináló mindent, nagy körültekintéssel, önmegtartóztatással és az elérhető hatást hajszálnyi pontosságal kimérve emeli ki és fokozza az anyag szépségeit. Ebben a tekintetben nagyon tanulságos a kiállítás.

Sok művész túlságosan merevnek, megkötöttnek érzi a szedett sorok rendjét és visszakívánja az egymásba folyó írott betűk nagyobb szabadságot, sok kaligrafikus szépséget jelentő uralmát. Az egy példányban leírt könyv ellenkezik azzal a szociális tartalommal, mely a modern társadalom valóban modern művészetében és művészi iparában mutatkozik. Másrészt anakronizmus. Azonfelül a kiváltságos helyzetben élő ember önzése üt ki rút formában az ily unique példányokon. Más elbírálás alá esik a litografált lapokból összeállított könyv, mely sokak számára esztétikai öröm, élvezet és gyönyörűség. Itt az írott betűk folyamatosságából eredő artisztikum egyesül a sokszorosító technika abszolút tökéletességének kiélvezési lehetőségével. Sok szép német írott könyvet hordtak össze a kiállítók.

Végül a magyar könyvek. Impozáns emelkedés állapítható meg e téren. Alig tíz-tizenöt esztendő alatt szakítottunk a közelmúlt invenció nélküli ízléstelen nyomtató stílusával, helyesebben stílustalanságával. És ugyanakkor, mikor a közvetlen elődök értéktelen termését kellett az útból eltakarítani, a kortársak túlzását, a "szecesszió" gyűjtőfogalmába begyömöszölt tömérdek ízléstelenséget, az üres titánkodás kilengéseit is ki kellett gyomlálni. Aránylag nagyon rövid idő alatt végezte el a magyar grafika e kettős munkát. Ma már a külföldi könyvművészet színvonalát teljesen elértük, amiben nagy része van az amatőrök felszaporodása következtében beálló szükségletnek, annak a szükségletnek, mely a kvalitást keresi. Könyvkiadóink biztos talajra léptek, mikor az amatőr kiadásokra szánták magukat. A gyomai Kner nyomda és a Világosság nyomda az úttörők szerepét vállalták az ízlésesen megformált könyvek kiadásában. A Rózsavölgyi és a Tevan-cégek, az Amicus- Génius-kiadók (Hornyánszky, Athenaeum, Korvin nyomdák) termékenyítő példát mutattak társaiknak. A könyvkötés is szót kért ezen a kiállításon. Jaschik Álmos, Kozma Lajos fedélrajzai, Cserna Juliska, Bíró Márta kötései, európai színvonalat elérő eredmények.

A kiállítók itt többet jelentenek magánál a puszta fogalomnál. Ők épp úgy részesei, életre hívói e könyvkultúrának, mint a tervező művészek és a kiadók. Majovszky Pál, Eisler Mihály József, Reiter László, Szemlér Lőrinc és a többi kiállítók bibliofil tevékenysége mélyreható kulturális cselekedet. Kis sziget lelkes lakói ők és e termékeny, szép, dús sziget minden szegletét ők formálták ki fanatikus szeretettel.