Nyugat · / · 1915 · / · 1915. 16. szám · / · Stein Aurél két levele Közép-Ázsiából

Stein Aurél két levele Közép-Ázsiából
II.

Yardang-bulak, Lop-sivatag. 1915. III. 5. u.

(Leveleim: c/o Sir G. Macartney, Kashgar, Hsin-ching, Kína)

Igen tisztelt kedves Barátom!

Mélyen fájt, midőn néhány héttel Turfánból való elindulásom előtt visszakaptam a mellékelt, múlt nyáron írt levelemet. Már augusztus végén értesültem a nagy háború kitöréséről és tudtam, hogy a rendes postautak Magyarország felé el vannak zárva. De csak hosszas levélbeli tudakozás után jutott ismeretemre pár nappal Turfánból való elutazásom előtt, hogy esetleg Amerikán át eljuthat levelem Önhöz. Több mint három hete, hogy teljesen lakatlan vidékeket járok a Kuruk-tághban a Lop-sivatag északi peremén és csak egy hónap múlva van remény arra, hogy e sorokat hosszú útjukra indíthatom. Bárcsak eljuthatnának k. Barátomhoz és jó egészségben találják bárhol is!

Engemet is mint annyi milliót gonddal és fájdalommal tölt el a végzetes küzdelem, bár olyan távol folyik munkám színhelyétől. Nem kell kegyednek elmondanom, miért fáj nekem kétszeresen a tragikus sors, mely ellenséges oldalra vitte két hazámat. [*] Nincs szükség arra, hogy a nagy történeti érdekekről szóljak, melyek kockán forognak most. Baráti érzelmeket nem érinthet semmi ilyen felfordulás. Csak óvja meg a sors kegye azokat, akikhez ez érzelmek fűznek és közöttük elsősorban kedves Barátomat. Közeli béke reményével nem kecsegtetem magamat. De azért sokszor fordulnak gondolataim a viszontlátás szép reménye felé.

Desert Cathay magyar fordítása fölötte díszes kötetben a múlt év vége felé jutott kezeimbe és csak néhány nappal előbb fölötte kedves és kimerítő levele április végéről. Nem mondhatom el teljesen, mennyire megindított minden legcsekélyebb óhajomra kiterjedő baráti gondja. Szívem mélyéből hálás vagyok a sorsnak, amely a ritkán látott hazai földön ilyen önfeláldozó igaz barátot adott nekem. Turfánban ásatásaim és másféle munkám alig engedett időt bármilyen olvasásra. De azért bárhol is néha lapozgattam fordításaiban, mindenütt megtaláltam a baráti szimpátiával és érdekközösséggel telt érzületét. Tudom, gondosabb fordítóra nem találhat a könyvem se a hazai földön se másutt. Mély hálával tartozom minden odaadó fáradozásáért.

Érzem, hogy gondolatban mindenütt velem járt régi utamon. A szükséges rövidítés csak alkalmat szolgáltatott arra, hogy biztos intuícióval kiválasszon mindent, ami igazán vonzó. Valódi collaborációt látok baráti fáradozásában a fordítás körül és békésebb időkben gyakran veszem majd kezemhez kedves munkáját.

A Duna-emlékbeszéd továbbításáért igaz hálával tartozom kegyednek. Sajnálom, hogy olyan hosszú listákkal alkalmatlankodtam. Bizony senki más nem végezhette volna ilyen gondos figyelemmel e pium opust. Szily jóságos üdvözletének nagyon örültem. Tartsa meg az ég hosszú éveken át e régi igaz jóakarómat.

Magamról csak jó hírt adhatok. A Nansan hegységben sikerült a munka mindenféle nehézségek közepette. Szeptember elején hagytam el Kansut és eddig kikutatlan utakon a Pei-san sivatag láncain át Barkulig utaztam. Vezetőket természetesen nem találtam a kísérő kínai ta-lo-tikben és így sok bajt okozott a víz és legelő hiánya. Októberben a Tien-san északi lejtője mellett vettem utamat, olyan vidéken át, ahol jól lehetett tanulmányozni a közép-ázsiai régi vándorlások viszonyait. Aztán a magas hegységen átkelve leszálltam a Turfáni medencébe, ahol három téli hónapon át elfoglalt a régészeti munka. Bár e romhelyek lakott vidékén fekszenek és így többször láttak európai kutatókat, sok érdekes régiséget hozhattam napvilágra. Sikerült nagy számú szép buddhista falkép megmentése. Elindulásom előtt ötven nehezen megrakott tevét küldhettem előre Kásgar felé.

De azért fellélegeztem, mikor újra a sivatag békés csendjébe vehettem utamat. A Kuruk-tágh száraz hegyláncai között sok új terepet vehettünk fel. Négy külön party-ban dolgozunk most, segédeim és magam. E táborhelyen pár napi pihenőt adok derék tevéimnek és ellátom magamat a sós forrás jegével, mielőtt újra felveszem a teljesen kiszáradt Kuruk-darya deltájában a régi kínai útvonal felkutatását nyugat felé. Áprilisig remélem elérem a Tien-san alján elvonuló oázis-láncot és ennek mentén a nagy hőség előtt eljutok Kásgarba. Későbbi úti tervem keleti Perzsia felé vissza. Csak azt kívánom, hogy nyitva legyen az út a háborús időkben.

Tudom, hogy szívesen veszi e részleteket, még ha táborban találná is levelem. Legforróbb óhajtom, hogy jó egészségben találja és hogy a sors kegye megóvja minden bajtól. Mélyen tisztelt feleségének és atyjának legjobb üdvözleteimet küldöm. Minden jó kívánsággal.

hű tisztelője és barátja

Stein Aurél

 

[*] A Magyarországtól 25 év óta távol élő Stein Aurél ugyanis brit állampolgár, lett, de régi hazája iránt megőrizte szeretetét. Szerk.