Nyugat · / · 1908 · / · 1908. 18. szám

Nagy Lajos: Mariska és János

Mariska pincérlány volt, tizennyolc éves volt és szép volt. Egy nyári és éjjeli mulatóhely vendéglőjében volt pincérlány. Szeszes italokat és ásványvizeket hordott a vendégeinek, ivott velük s ő szedte be a vendégektől az elfogyasztott ételek és italok árát. Fekete blúzban, fekete aljban és fehér csipkés köténnyel, a hajában egy fehér őszirózsával sürgölődött az asztalok körül és mosolygott a vendégeire.

János bankhivatalnok volt és költő. Csinos, kellemes külsejű fiú, mélytüzű és ábrándosan tekintő szemekkel... Amikor János a vendéglő teraszszerű emelvényén először széttekintett, szeme a Mariskáéval találkozott. Mariska szendén, tiszteletteljesen mosolygott. Ez volt a vendégszerző mosoly. És János leült a Mariska asztalához.

Miután János a pincérnél megrendelte a vacsoráját, Mariska az ő kedves hangján szerényen, sőt egy nagyon kicsi zavarral megkérdezte:

- Milyen italt parancsol?

- Valami bort hozzon, kis aranyos!

- Igyunk egy üveg "Leánykát". Jó lesz?

- Helyes. Igyunk "Leánykát".

...Mariska "Leánykát" ivott Jánossal. (Kevés bort töltött magának és sok vizet.) De Mariskának még két asztala volt. Az egyiknél egy nagyobb társaság ült, asszonyokkal, a másiknál egy idősebb bácsi borozgatott. Mariska még az első pohár "Leányka" közben otthagyta Jánost, ezekkel a szavakkal:

- Ne haragudj, édesem, át kell mennem ahhoz a majomhoz, nagyon jó vendégem. Majd visszajövök. Tudod az üzlet... Öt korona borravalót szokott adni. Majd visszajövök...

János belátta, hogy Mariskának igaza van, át kell mennie ahhoz a vendéghez, aki öt korona borravalót szokott adni. De úgy érezte, hogy ő most be van csapva... Már tegeződött Mariskával, szerelmesen nézett a szemébe és Mariska gyöngéden mosolygott vissza, egyenesen bele az ő sóvár tekintetébe. De mégis úgy érezte, hogy be van csapva; sőt annál inkább be van csapva, mert már oly édesen néztek és mosolyogtak egymásra.

*

Mariska minden este vidáman és mosolyogva sürgött-forgott a három asztala körül és leült hol az egyik vendégéhez, hol a másikhoz. Vendégei csaknem mindig voltak, mert ő volt a legszebb és a legfiatalabb a pincérnők között. S a sok vendég mindig éhezett és szomjazott Mariskára... Jöttek esténként belülről a városból, a nagy zűrzavarból, a napi színtelen, koptató munkájuk után; a megszokott, megunt emberek, hivataltársak és ügyleti felek, kávéházi cimborák köréből; némelyik talán a családja mellől. És keresték Mariskát és leültek vele inni, beszélgetni és vágytak rá. Éhesek és szomjasok voltak Mariskára. A mosolyára, a friss leányhangjára, a kedvességére, a hízelgésére - még ha tudták is, hogy az csak hízelgés. (Ha nincs más, jó a hízelgés is, ez a sovány lelki koszt...) Némelyik csupán a testére vágyott, egyébre semmire. Mert vannak ilyen férfiak is. Ezek a silányak, de ezek az erősek.

Jöttek esténként a férfiak, megálltak a vendéglő teraszán és fürkészve keresték a barátnőjüket, azután ittak, költekeztek, nagy borravalókat adtak, versengtek és tülekedtek, éjszakáztak ezek a vágyódó, éhes és meggyötört férfiak... Mind jól voltak öltözve, panamájuk, felöltőjük, aranyláncuk, gyűrűik voltak, de lélekben olyan megrongyolódottak voltak. Lelki szegények voltak. Olyanok voltak, mint a kivert, nagyon megzavart kutyák, amikor ott a terasz szélén megálltak és köröskörül szimatolóztak.

És Mariska nagy üzleti ügyességgel kezelte a vendégeit. Mosolygott rájuk, érdeklődött a dolgaik iránt; egyszerűen és az őszinteség teljes látszatával közölt magáról apróságokat, félig-meddig intimitásokat s valamennyiöket kellemes, lágy kötelékekkel, mintegy finom - de erős és tartós - selyemszálakkal kapcsolta magához.

*

János másnap is kiment a mulatóba és várta, hogy előbb Mariska mosolyogjon rá. És előbb Mariska mosolygott. Pajzánul, ígérően, mindent odaígérően. Ez volt a vendégmegtartó mosoly. János leült és egy üveg "Leánykát" rendelt Mariskánál.

Egy tubarózsa volt a János gomblyukában, a szára ezüstpapírral volt körülcsavarva. Mariska elkérte a tubarózsát, a keblére tűzte és odaadta Jánosnak az őszirózsát a hajából. Körtét vetetett magának Jánossal - egy darab ötven fillér - és nem ette meg. Végül egy szerencse-koronát kért. Viszonzásul, amikor János elment, elkísérte őt egy darabig, karonfogva ment vele, azt mondta neki, hogy "te vagy az én barátom" és elváláskor - oly helyen, ahová már nem hatolt el a villanylámpák fénye - odatartotta az ajkát Jánosnak, melyet az hevesen csókolt meg tízszer. Mariska visszacsókolta őt egyszer a képén. János tíz csókot adott a szájra, ezért egyet kapott a képére.

Ez este János szívét kellemes, büszke érzések simogatták, a gondolatait, melyeknek tárgya Mariska volt, jó meleg megelégedések kísérték... Most már tervei voltak Mariskával. Sőt már tegnap is voltak tervei. Persze, ezek a tervek a vágyak, homályos és még rendbe nem szedett gondolatok körén túl alig léptek. Ha el kellett volna szándékait valakinek mondania, vagy le kellett volna őket írnia, akkor jutott volna csak ő maga is tiszta tudatára annak, hogy a tervekkel a dolog így áll:

Tegnap az volt a szándéka, hogy majd valamelyik nap, amikor hangulata lesz hozzá, megszerzi Mariskát - ha ugyan lehet - oly módon, ahogy a pincérnőket általában szokás. Iszik vele reggelig, kerülgeti a célját; reggel, záráskor, megvárja, pénzt ígér neki.

Ez volt a tegnapi terve. Ma ez a terv lényegesen módosult, sőt talán azt is mondhatná, hogy egészen mássá alakult át. Terve volt most már foglalkozni Mariskával, udvarolgatni, kedveskedni, mesélni neki, csókolgatni őt, gyöngédnek lenni hozzá és így szerezni meg őt, mert így többet nyer el, mint amúgy... János erre a többre vágyott, mert Jánosnak, aki bankhivatalnok volt és költő, mély tüzű és ábrándos tekintetű szemei voltak és nagyon, nagyon vágyott arra, ami magasztos, ami szép, ami lélek.

*

János már egy hét óta ismerte Mariskát. Minden este künn volt a mulatóban. Néha beült a vendéglőbe, máskor csak a kávéházba ült egy pikolóra s ilyenkor csak rövidebb beszélgetésekre találkozhatott Mariskával. Körülbelül minden másnap leadott egy szerencse-koronát. Szőtte, bogozta a viszonyt, miközben Mariska oly változékony volt, "mint hold képe a hullámzó vízen".

Ma hétfő volt, hideg volt az idő, ezért a mulató egészen néptelen volt. János unatkozott. Mariskával nem találkozhatott, mert őt, amint megérkezett, elfogták rá várakozó vendégek és most iszik velük a szeparéban. Tegnap meg minden ok nélkül nagyon hideg volt hozzá Mariska. Sok oka volt tehát Jánosnak, hogy ma, ezen az unalmas, hűvös estén fekete melankólia szálljon a lelkére és ezúttal újból - amint már oly sokszor tette és még tenni fogja - megállapítsa, hogy sivár és gyötrelmes az élet... Vágyunk, vágyunk valamire s ha nem érjük el azt, amire vágyunk, szenvedünk. Ha meg elérjük, csalatkozunk és nyomban új vágyaink támadnak. S a vágyak ezen játéka soha meg nem szűnő, szakadatlan, vég nélküli. Az élet tehát elejétől végéig egy sziszifuszi pálya... Ezt gondolta János. Furcsa, hogy most gondolta ezt, mikor nagyon vágyott valamire és még ezt a vágyát nem látta beteljesülve, de mégis ezt gondolta... Gondolt azután még sok mindent. Persze, Mariska volt az ok, a tárgy, a végcél. Az idő, az unalom csak mint észbejuttatók szerepeltek, mert, hej! milyen gyönyörűen érezheti magát az ember borús, esős időben is, egészen néptelen helyen is - egy kedves, szép nővel, aki őt szereti...

Mariska most másokkal mulat a szeparéban. Hízeleg másoknak. Talán igaz szívből kedves hozzájuk. Hozzájuk dörzsölődik, mint a kis macska. Azok átölelik, talán az ölükbe ültetik. Ő talán meg is hagyja magát csókolni. Talán ad is csókot, talán reggelre egészen az övéké lesz... Nem jó ezt elgondolni!... De talán még sem lesz egyiké se. Csak ígér, ígér, szimulál, pumpol és végül mindenkit becsap... Vajon egyáltalában volt-e már valakié? Olyan üde, friss, lányos, mintha még szűz lenne. Azt mondják - János már tudakozódott -, hogy minden reggel egyedül megy haza az üzletből... Az ő tréfás gyanúsításaira mindig olyan válaszokat adott, hogy - nem lehet!

Könnyen megtudhatta volna ezt János, csak meg kellett volna próbálnia, úgy, ahogy legelőször tervezte. De ő inkább akarta magát bizonytalanságban hagyni, ha már érzéseket pazarolt Mariskára... Meg aztán egy kicsit meg is akarta ő tenni azt a próbát, de egyik napról a másikra halogatta.

*

Egy hét múlva esett az eső. (Szomorú valami egy esős nyári este!) Mariska ma beteg volt. Mikor meglátta Jánost, komoly arccal, mosoly nélkül ment hozzá, rátámaszkodott a vállára és panaszkodott, hogy nagy fájdalmai vannak, elrontotta a gyomrát.

- Bizonyára sok szeszes italt ittál - mondotta János.

- Igen.

- Mért iszol annyit? Mért nem vigyázol magadra?

- Mert muszáj. Abból élek, hogy iszom a vendégekkel.

...Később annyira rosszul lett Mariska, hogy kérte Jánost, vigye haza kocsin.

- Valaki már megígérte, hogy hazavisz, de én inkább megyek veled. Majd elszököm úgy, hogy nem vesz észre - mondta - és, bár nagyon beteg volt, mosolygott, mert jól esett neki, hogy valakit most be fog csapni.

A konflis lassan döcögött, az eső beszitált Jánosra és Mariskára. Mariska egészen hozzásimult Jánoshoz, elérte ennek felöltőjét, beléje burkolózott, de még akkor is vacogtak a fogai. Mikor a kocsi egyet-egyet zökkent, fájdalmasan följajdult. Ráhajtotta a fejét Jánosra és nagyon panaszkodott a fájdalmairól. Tegnap éjjel is nagyon rosszul volt - mondta. Egész éjjel jajgatott, a papája és a mamája se tudtak miatta aludni. Nagyon sokat szenvedett - mondta -, ma napközben egy kicsit jobban volt, de este megint rosszabbul lett. János mondogatta, hogy "szegény Mariskám", "drága aranyom" és egész úton csókolgatta az arcát, az ajkait, a fülét, szemét, vállát és haját és szítta hajának illatát. Mariska gyöngéden simult Jánoshoz, jólesően tűrte a csókokat s mikor János hosszabb szünetet tartott, ő nyújtotta csókért az ajkait. És János lelkesen, hosszan, erősen szívta a láztól tüzes, reszkető ajkakat.

*

Másnap megint hazavitte János Mariskát kocsin. Harmadnap is. Mariska most már sokkal jobban érezte magát. Egész úton vidám volt, nevetett, pajkosságokat beszélt a vendégeiről, János csókjainak ellenszegült, el akarta őket hárítani, néha egyet-egyet lanyhán csókolt vissza. János, mint valami finom készülék, fölfogta ezeket az árnyalatbeli különbségeket és erősen reagált rájuk. Egyszerre elérzékenyedett s attól kezdve szótlanul ült Mariska mellett. Csak annak egy-egy kérdésére válaszolt igennel, vagy nemmel, vagy ha az valamit elbeszélt és közben sűrűn mondogatta, hogy "tudod? tudod?" - János rámondta, hogy "igen".

Gyönyörű szép, teliholdas éjszaka volt. Teljes pompájukban ragyogtak a csillagok és a felhőalakzatok, amint a hold előtt elsiettek, fantasztikus, repülő hóhalmazoknak látszottak. János nézte az eget és arra gondolt, hogy milyen jó volna forró testével, lelkével azokba a hideg, ezüstszínű hóhalmazokba beledőlni.

Mariska talán észrevett valamit Jánoson, mert most ráhajtotta a fejét a vállára...

Mikor az M. utcába befordultak - ott lakott Mariska a 12. számú házban -, a sarki kávéház elől egy férfikiáltás hallszott:

- Mariska!

- Az apám! - mondta Mariska és fölkapta fejét a János válláról, kezet nyújtott Jánosnak, a kocsi megállt és ő leszállt a kocsiról. Most persze elmaradt a búcsúcsók, de elmaradt a kapupénz is - némi kárpótlásul.

János félszemmel megvizsgálta az öreget. Már előbb, mielőtt kiáltott, látta őt, amint az ócska kis kávéház teraszkerítéséhez támaszkodva a pincérrel beszélgetett. Vérmes, haragos képű ember volt, totyakos léptekkel haladt a lánya mellett. Az arca hasonlított a Mariska kedves leányarcához s ezt János nagyon kellemetlennek találta.

János ezt gondolta: "Most három óra s az öreg itt beszélget a kávéház előtt. Biztosan eddig benn ült. Mikor kel föl? Valószínűleg délben. Tehát valószínűleg a lánya tartja el."

Azután fölnézett az égre... Oly szép, oly hangulatos az a nyári csillagos ég, hogy ha az ember belebámul, attól is majd megszakad a szíve...

Mariskát megdorgálta az apja:

- Ki volt az a fiatalember?

- Ki volt... Fiatalember volt. Vendégem.

- És miért feküdtél rajta?

- Nem feküdtem rajta. Álmos voltam, kissé lehajtottam a fejem.

- Nem feküdtél rajta?... Hiszen egészen rátehénkedtél, gyalázatos!... Vigyázz magadra!... Eleget prédikáltam már...

És tényleg eleget prédikált már. Mondogatta: "Mariska, vigyázz magadra!" és "Össze ne add magad holmi fiatalemberrel"... "Nehogy aztán valami utolsó személy legyen belőled"... "Az embernek meg kell magát becsülnie, hogy mások is megbecsüljék"... És sok más efféléket mondogatott az apja Mariskának. Nem annyira a szüzességét féltette (ami talán már nem is volt meg), hanem inkább arról ábrándozott, hogy milyen jó lenne, ha valami gazdag úr eltartaná Mariskát, sok pénzt adna neki és mindnyájan megélnének. Jó élete lenne neki is, meg az asszonynak is, meg Mariskának is úgy volna a legjobb. Bizony!... Vele - szegény fejével - még az is megeshetik, hogy öreg napjaira éhen vész. Most sincs keresete... Főleg a fiatal emberektől óvta nagyon a lányát. De bajos volt magát megértetni a lánnyal, mert mégis az ilyesmit nem lehet egyszerűen, nyíltan megmondani. Nehéz dolog ám ez! Nincs hozzá az embernek pofája... De Mariska okos lány volt, ő mindent igen jól megértett.

*

Másnap nagyon kedves volt Mariska. A betegségnek már a nyomai is eltűntek. Az arca üde, piros volt. (Még nem tudta rózsáit leszedni az éjjeli élet.) Hazafelé Jánossal az egész úton kacagtak, tréfálkoztak. Volt csók sok és finom. Mariska elbeszélte, hogy tegnap a papája megdorgálta. De vidáman, kacagva mondta el ezt is... Elmondta, hogy tegnap otthon kenyeret sütött a mamája, ő is segített. Dagasztott is. Házi kötényt kötött maga elé és fehér fejkötőt a fejére. "Olyan voltam, mint egy kis gazdasszony" - mondta. "Szerettem volna, ha láttál volna"...

- Milyen szép az idő, milyen jó lenne egy kicsit még kocsikázni - mondta később.

- Hát kocsizzunk!

- Nem lehet. Ilyenkor már haza muszáj mennem.

- Legalább lefekszel szépen, idejében s jól kialszod magad - vigasztalta János.

Mariska sóhajtott:

- Azt hiszed, olyan kellemes az embernek hazamenni!... Bár soha se kellene hazamenni...

*

János döcögött hazafelé a konflison. És elgondolkozott:

"Ma nagyon kedves volt. Talán ma utoljára volt ilyen kedves, ilyen házias. Utoljára... Holnap már nem lesz az, aki ma volt. Holnap már kevesebb lesz, holnapután még kevesebb lesz, egy év múlva már nem lesz semmi... Találkozni fogok vele majd egy éjjeli mulatóban, de az már nem lesz ez a Mariska. Ez akkorra már meghalt, eltemettetett. Az egy más Mariska lesz, egészen más. Mindaz, ami most benne magasztos, ami fönséges, ami boldogságot adó, akkorra elpusztul, megsemmisül... ma volt talán utoljára ilyen kedves, házias, lányos... Már most is mennyi van benne a romlott nők tulajdonságaiból!... S ő megy a maga útján, mint ahogy ez a konflis-ló megy az úton, amerre a kocsis hajtja... Az élet, a nagy kocsis, ostorral kezében ül a bakon, ráterel bennünket az utunkra - néha szép szóval, gyöngéd fordítással, máskor pár ostorcsapással - és hajt bennünket rajta végig, végig... Mindenki megy a maga útján. Mariska is megy a maga útján".

Ezeket gondolta János és mire mindezt végiggondolta, akkorra már nagyon szomorú volt. Oly nagyon szomorú volt. Oly nagyon szomorú dolog is valami szépről, valami nagyon kedvesről azt tudni, hogy ez most utoljára volt, többé nem lesz már soha. Szomorú még a közönyös, még az élettelen dolgok elmúlása is és szomorú bármitől, amit az ember megszokott, elszakadni. Ha egy ismerős, naponként látott követ a házunk tájékáról, elvisznek messze, nagyon messze, hogy az ember többé soha sem láthatja s ha ezt jól elgondolja az ember, talán sírva fakad... Talán még a megszokott fájdalomtól való elszakadásba is belevegyül valami szomorú elem.

És János most szeretett volna leborulni és kimondhatatlan keservesen és nagyon sokáig sírni. De nem tudott. Valahogy nem volt diszponálva a síráshoz...

Hanem elhatározta, hogy bemegy egy kávéházba és ott leissza magát sörrel a sárga földig.