Magyar Könyvszemle   1. évf. 1876. 4.szám   Vissza a tartalomjegyzékhez

[194A magyar irodalom 1876-ban.
Negyedik közlemény.

[Ezen jegyzékbe mindazon nyomtatványok vétettek fel, melyek az 1876-iki évszámmal vannak jelelve. – Hol a nyomatás helye nincs kitéve, Budapest értendő. – A nyomdász vagy a nyomdaintézet csak oly nyomtatványoknál van megnevezve, a melyeknek kiadója nem ismeretes. – Hogy ezen jegyzéket lehetőleg teljesen és pontosan lehessen összeállítani, felkéretnek a szerzők és kiadók, hogy kiadványaiknak egy példányát, az ár megjelölése mellett, a Nemzeti Muzeum könyvtárához beküldeni szíveskedjenek.]

Áldor Imre. A haza bölcse. (Franklin-társ.8-r. 2, 253 l.)

Almási Tihamér. A ministerelnök bálja. Eredeti vigjáték. 2. kiadás. (Grill Károly. 8-r. 30 l.)

Altisztek kézikönyve. I. oszt. 4. kötet. Oktatás a fegyverügy- és czéllövészetben. 25 ábrával. – A gyalogsági ásó használata (Linnemann rendszere után.) 16 ábrával. – Szolgálati szabályzat. III. rész. Gyalogság- és vadászcsapat. (Teschen, Prochaska K. 16-r. 50, 67, 26 és 39 l. Egy-egy kötet ára 20 kr.)

Ugyanaz. II. oszt. 2. kötet. Illetékek. Szállítmány-vezetés. – Függelék: Előléptetési szabályzat. – Kiszolgált altisztek ellátására vonatkozó törvény. (Teschen, Prochaska. 16-r. 140 l. ára 20 kr.)

Antal Géza és Réczey Imre. Kovács József tanár sebészi kóródája a budapesti királyi magyar egyetemen 187 1/2, 187 2/3. és 187 3/4. tanévben. 44 fametszeti ábrával. (Franklin-társulat. 8-r. 6, 160 l. ára 2 frt 80 kr.)

Balás Árpád. Rétmívelés és legelőkezelés alapvonalai. Gyakorló és tanuló gazdák szükségéhez mérten. 3 kőny. táblával. (Tettey Ferd. és társa bizom. 8-r. IX, 128 l. ára 1 frt 20 kr.)

Bárány Ignácz. Magyar Nyelvkönyv. II. füzet. Nyelvoktatás az összetett mondat körében. 6-ik, a népiskolák tantervéhez alkalmazott kiadás. (Lauffer Vilmos. 8-r. 96 l.)

Bárány Ignácz. Nyelvgyakorlatok. II. folyam. 6-ik kiadás. (Lauffer Vilmos. 8-r. 63 l. ára 28 kr.)

Bartha János. A tűzoltás Kolozsvártt. Tűzoltók és a tűzoltás iránt érdeklődő közönség számára. C. D. Magirus és L. Jung után a kolozsvári viszonyokhoz alkalmazva. (Kolozsvár, Stein János, k. 8-r. 68 l.)

[195Bátorfi Lajos. Adatok Zalamegye történetéhez. I. kötet. VI. füzet. II. kötet. I. füzet. (Nagy-Kanizsa. Szerző. 321–382 és 1–64 l. ára 6 füzetnek 3 frt 12 füzetnek 6 frt.)

Bókai János. A garatmögötti tályogokról (abcessus retropharyngealis) és a garatmögötti nyirk-mirigylobról (lymphadenitis retropharyngealis) gyermekeknél. A pesti szegény-gyermekkórházban észlelt esetek alapján. Kiadta tagjai számára a magyar orvosi könyvkiadótársulat. (A társulat sajátja. 8-r. 4, 79 l.)

Böcklin Báró. Bevezetés a harcztéri szolgálatbani rendszeres kiképeztetéshez. Németből fordította Bobor Gyula. 3. kiadás az 1874. évi szolgálati szabályzat II. része szerint átdolgozva. (Nagy-Becskerek. Nyomat. Pleitz Fer. Pál. 8-r. 48 l.)

Cervantes Saavedra Miguel de. Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha. Spanyolból fordította s bevezette Győry Vilmos. Kiadja a Kisfaludy-társaság. Negyedik kötet. (A második rész második fele.) (Athenaeum. 8-r. 496 l. ára a 4 kötetnek 10 frt.)

Csaba tragédiája. Drámai költemény. (Tettey Nándor és társa. 8-r. XXIV, 410 l.)

Császár Károly. Számtan a középiskolák alsó osztályai számára. 1. rész. Második teljesen átdolgozott kiadás. (Franklin-társulat. 8-r. VII, 88 l. ára 60 kr.)

Cserei József. Tavaszvirágok. (Weiszmann testvérek könyvnyomdája. Kis 8-r. 36 lap.)

Dalmady Győző. Nyáry Pál emlékezete. Emlékbeszéd. Elmondatott Nyáregyházán, Nyáry Pál síremlékének felállításakor 1876. aug. 19. (Kiadja a Nyáry-Emlékbizottság. 8-r. 37 l.)

Dely Mátyás. Állatorvosi jó tanácsok. IV. könyv. A beteg sertés orvoslása. (Falusi könyvtár 21. füzete. Franklin-társulat. 8-r. 168 l. ára 50 kr.)

Deutsch Gerson. El a deficzittel. Visszapillantás a közelmultra és tanács a szükségben. (Hungaria könyvnyomda- és kiadó-társulat. 8-r. 22 l. ára 10 kr.)

Doleskó Teréz. Szegedi szakácskönyv. Irta Rézi Néni. (Szeged. Burger Zsigmond özvegye. 8-r. 6, 373 l. kötve.)

Egyetemes Magyar Encyclopaedia. Kiadja a Szent-István-Társulat. 13. kötet Só-Zwingli. (Szt.-István-Társulat. 4-r, 4, 430, IV. l. ára 1 frt.)

Emlékfüzér, melyet nagyságos és főtisztelendő Lichtensteiger Regis Ferencz úrnak, apát s kalocsai főszékesegyházi kanonoknak, mint ujon kinevezett érseki helynöknek névünnepén ajánlanak hódoló tisztelői Kalocsán 1876. júniushó 16-kán. (Kalocsa. Nyomatott Malatin és Holmeyer érseki nyomdászok betűivel. 4-r. 13 l.)

Erődy Dániel. „Buda halálának” széptani tanulmánya. (Esztergom. Szerző. Zilahy Sám. bizom. 8-r. 72 l. ára 80 kr.)

Falusi könyvtár. 20. 21 füzet. (L. Rendu Victor, Dely Mátyás.)

Farkas László. Az évszakokról. (Nagy-Kanizsa. Wajdits József. 12-r. 71 lap ára 50 kr.)

Fehér Ipoly. Kisérleti természettan az ujabb elméletek alapján szerkesztett kézikönyv középtanodák felsőbb osztályai számára. 2. javított kiadás. 2. fele. (Franklin-társulat. 8-r. 358–652 l. ára 2 frt.)

Fejes István. Egyházi beszédek. II. füzet. (Klein Alfréd. 1877. u. 8-r. 262 l. ára 2 frt.)

[196Fejes István. Egy szép asszony. A Kisfaludy-társaság által 50 aranynyal jutalmazott költői beszély. (Klein Alfréd. 1877. k. 8-r. 58 l. ára 60 kr.)

Fekete Ferencz. Utmutató kántorkönyv. Ujra átdolgozta, bővítette és hangjegyezve Sohlya Antal. 4. bővített kiadás. (Szeged. Burger Zsigmond özvegye. 4-r. VIII. 288 l. bolti ára 5 frt 50 kr.)

Ferencz József. A vallás külformáinak befolyása a hitéletre. (Különnyomat a magyarországi protestánsegylet 1876-ki évkönyvéből. Kecskemét. Lauko Károly. 8-r. 28 l. ára 30 kr.)

Figyelő. Irodalomtörténeti közlöny. Szerk. Abafi Lajos. I. kötet. 1. füzet. 1876. Július. (Aigner L. 8-r. 64 l. ára 80 kr.)

Frecskay János. Találmányok könyve. Ismeretek a kézmű és műipar mezejéről. A földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. miniszter megbizásából és az országos magyar iparegyesület felügyelete alatt több ide vágó munka alapján. I. füzet. (Franklin-társulat. lex. 8-r. 1–32 l. ára 40 kr. Az egész négy kötetből vagy 40 füzetből áll.)

Fürdök István. Tereptan és tereprajztan. Tekintettel a terepnek katonai czélokra való leirására; II. füz. (A „Honvéd-könyvtár” 7. kötete. Pesti könyvnyomda-részvény-társaság. 8-r. 65–96 l. Egy füzet ára 40 kr.)

Gáspár Imre. Babérok. Magyar költészeti gyüjtemény. (Grill Károly. 8-r. XVI, 351 lap.)

Gáspár Imre válogatott költeményei. (Grill. 8-r. 181, 3 l. ára 1 frt.)

Grósz Lajos. Évi jelentés a magyar királyi államvasutak orvosi szakaszaiban 1875. év január 1-jétől 1875. évi deczember 31-ig gyógykezelt betegekről és az összes egészségügyi szolgálatról. Jahresbericht u. s. w. Magyar és német. (M. k. Államvasutak. 4-r. 41 l.)

Gundy Mihály. Egyház-politikai czikkezések. („Hunyadi Mátyás” intézet. n. 8-r. 484, 1 l.)

Gyógyszer-Árszabvány az 1872-dik évben kiadott „Magyar Gyógyszerkönyv”-hez, részben átnézve és grammsúlyra átszámítva. Hivatalos kiadás. (Kiadja az általános magyarországi gyógyszerész-egylet. 8-r. 36 l.)

Hahn-Hahn Ida grófnő. Az iskolamester leánya. Társadalmi regény. Fordította Nagy Antal. I. II. kötet. (Nyomt. a „Hunyadi Mátyás” intézetben. 8-r. IV, III, 326, 1 és 2, 324 l.)

Hanke-Környei. Egyetemes földirati tankönyv középiskolák használatára. Átdolgozta Cherven Flóris. 2. kötet. Európa. (2. osztály számára). (Lampel R. 8-r. 136 l. ára 60 kr.)

Házi könyvtár. 21., 22. (L. Szent-István-Társulat Évkönyve. Kriesch János).

Hettinger Ferencz. Strausz Dávid Frigyes. Életkép s irodalmi tanulmány. H. F. után Trias. (Ürge László. 8-r. 69 l. ára 40 kr.)

Hoffmann Ferencz. A tarka könyv. 150 erkölcsi elbeszélés. Kis gyermekek számára. A 4. német kiadás után magyarítá egy gyermekbarát. 8 színes képpel. 3. jav. kiadás. (Athenaeum. 8-r. 335 l. ára 1 frt 80 kr.)

A honüdv zászlaja. Dithyrámb. Hálás viszhangúl Dr. Lutter Nándor tankerületi főigazgató úrnak az érettségi vizsgálatot megnyitó beszédére. Kalocsán 1876. évi junius hó 13-án. (Kalocsa. Nyomat. Malatin és Holmeyer. 4-r. 7 l.)

[197Honvédkönyvtár. 7. 11. kötet. (L. Fürdök István és Kárpáthy Kamill.)

Horác levele a Pizókhoz. Fordította Édes Albert. (Aigner Lajos. 8 r. 24 l.)

Ipolyi Arnold beszterczebányai püspök által a magyar árvizkárosultak javára rendezett mű, ipar- és történeti emlékek kiállítására küldött egyházi mű- és régiség-tárgyainak névsora (Ipolyi A. 8-r. 12 l.)

Ipolyi Arnold. Magyar mű- és történeti emlékek kiállítása. Műtörténeti tanulmány különös tekintettel a magyar ötvös- és zománczműre. Különnyomat a „Századok”-ból. (Nyom. az Athenaeum r. társ. nyomdájában. 8-r. 78 l.)

Irányítási segédkönyv a magy. kir. postahivatalok használatára. Összeállította a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi magy. kir. miniszterium postajárati irodája 1876. aprilis 1-jén. Instradirungs-Behelf zum Gebrauche der kön. ung. Postämter, bearbeitet im Posteours-Bureau des kön. ung. Handelsministeriums. 1. April 1876. (Ministerium. 8-r. 4, 257 l. Magy. és ném.)

Jámbor Pál. Mesék az ifjuság számára. Idegen költők után. (Szabadka. Szerző. Tettey Ferd. és társa bizom. 16-r. 96 l. ára 30 kr.)

Jézus sz. szivének gyermeke, vagyis az úr Jézus isteni szivének tisztelete ájtatos gyermekek számára. Irta a ki pap és gyermekbarát. Németből a 4. kiadás szerint magyar nyelvre áttétetett. (Bucsánszky Alajos. 16-r. 64 l.)

Jókai Mór. Felfordult világ. 2. kiadás. (Jókai Mór munkái. Népszerű kiadás. 98. 99. szám. (Franklin-társulat. 8-r. 281 l. ára 80 kr.)

Jövő lóversenyek naptára. 1876. I. rész. (L. Sárkány Ján. Fer.)

Kállay István. Magyar történeti életrajzok népiskolák számára. A tiszántuli ref. egyházkerület népiskolai tanterve alapján. Második javított s szavalmányokkal bővített kiadás. (Debreczen. Ifj. Csáthy Károly. 8-r. 112 l. ára kötve 30 kr.)

Kárpáthy Kamill. Katonai irálytan. A magy. kir. honvédség használatára 185 minta és példával. A m. kir. honvédelmi miniszter által elfogadott tan- és kézikönyv. 4. 5. füzet. (A „Honvédkönyvtár” XI. kötet. Pesti könyvnyomdarészvény-társaság. 8-r. 193 256 és 354 l. Egy füzet ára 40 kr.)

A képviselőház könyvtárának czimjegyzéke. 1876. évi márczius 27-én. (Képviselőház. n. 8-r. 4, 181 l.)

Kerényi Ede. Magyarország történetének időrendi átnézete a legrégibb időktől a jelenkorig. 2. kiadás. (Klein Alfréd. 8-r. 39 l. ára 36 kr.)

Klamarik János. Psychologia vagyis lélektan mint tapasztalati tudomány. A legujabb irók, különösen G. A. Lindner után. (Lauffer Vilmos. 8-r. VI, 170 l. ára 1 frt 28 kr.)

Kolgyári C. Titusz. A zsidók világuradalma. Tanulmányvázlat a történet és a jelenkor vívmányai alapján. (Fekete Bernát bizománya. 8-r, 8, 58 l. ára 1 frt.)

Kövesy Károly. Jós és csaló vagy szabadkőmives és a rózsakeresztes. Elbeszélés, (Rauthmann Fr. k. 8-r. 63 l. ára 25 kr.)

Kriesch János. Hasznos és kártékony állatainkról. Kézikönyv. II. rész. Halak Fametszetekkel. (Házi könyvtár. XXII. Szent-István-Társulat. 8-r. 8, 149 lap.)

Kuttner Sándor. Első oktatás a magyarok történetében kérdések és feleletekben. 10. javított kiadás. (Lampel R. 8-r. 111 l. ára 30 kr.)

[198Lengyel Armin. Az isten utjai vagy: a megtört nyakasság. Elbeszélés. (Rautmann Fr. k. 8-r. 63 l. ára 25 kr.)

Liliomszirmok Gonzagai sz. Alajos életéből. (Kalocsa. Nyomt. Malatin és Holmeyer. 16-r. 2, 12, 2 l.)

Lunn József. Apró félreértések. Vígjáték. Angolból fordította N. N. (Nemzeti szinház könyvtára. 22. füz. Pfeifer F. 8-r. 32 l. ára 40 kr.)

Lutter Nándor. Számtani példatár a népiskolák használatára. I–IV. füzet. 3. a meterrendszer szerint átdolgozott kiadás. (Franklin-társulat. k. 8-r. I. 56 l., II. 32 l., III. 32 l. és IV. 40 l. ára I. 20 kr., II. 10 kr., III. 10 kr. és IV. 15 kr.)

A magyar gazdasszonyok országos egyletének évkönyve 1875–6. (Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. 8-r. 37 l.)

A magyar jogászgyülés évkönyve 1876. évre. Szerkesztette Siegmund Vilmos 6. évf. I. kötet. (Kiadja a magyar jogászgyülés. 8-r. 203, 4 l.)

A magyar korona területén lévő állami és vasuti távirdák statistikája az 1875. évről. Kiadja a földmivelés-, ipar-, és kereskedelmi magy. kir. ministerium. (Nyomatta Hornyánszky Victor. 4-r. 127 l. és 4 grafikai tábla.)

A magyarországi Jánosrendi háromfokú szabadkőmíves nagypáholy szervezete. 5876. junius 24. (Fanda és Frohna könyvnyomdájából. 4-r. 4, 48 lap.)

A magyarországi protestáns-egylet évkönyve. [Az 1876-ki kecskeméti negyedik közgyűlés naplója.] Szerkesztette Laukó Károly. [A magyarországi protestáns-egylet kiadványai. IX. kötet.] (8-r. 69 l.)

Magyarországi rendeletek tára. X. folyam. 1876. Hivat kiadás. 2. füzet. (Zilahy S. n. 8-r. 81–160 l. ára 50 kr.)

Magyar statistikai évkönyv szerkeszti és kiadja az országos magy. kir. statistikai hivatal. 3. évfolyam. 2. rész. (4-r. 5, 473–857 l.)

Magyar statistikai évkönyv szerkeszti és kiadja az országos magy. kir. statisztikai hivatal. 3. évfolyam. 1874. Statistisches Jahrbuch für Ungarn. Verfasst und herausgegeben durch das königl. ung. statistische Bureau. 3. Jahrgang. Magy. és ném. (4-r, 4, X, 481–867 l.)

Mezei István. A falusi rablók vagy az elveszett gyermek. Elbeszélés a közel multból. (Rautmann Fr. k. 8-r. 64 l. ára 25 kr.)

Mihók Sándor. Magyar Compass. Pénzügyi és közgazdászati évkönyv. 1876. IV. évfolyam az 1875-ik évi mérlegekkel. (Szerző. Tettey Ferd. és társa bizom. n. 8-r. XLVIII, 329 l. magyar-német, ára kötve 3 frt 50 kr.)

Nagy Antal. Hitelemzés példákban, vagyis a katholikus hit- és erkölcstan rövid foglalata. I. kötet. (Nyom. a „Hunyadi Mátyás” intézetben. n. 8-r. V. 661, XLI, 4 lap.)

A nemzeti szinház könyvtára. 22., 35. füzet. (L. Lunn József, Toldy I.)

Névy József és László. Gyakorlati irálytan. I. rész. Okiratok. 2. javított kiadás. (Aigner L. 8-r. 176 l. ára 1 frt.)

Névy László. Stilisztika. Az irály s irásműszerkezet általános szabályai. Az uj tanterv szerint a középiskolák számára. II. rész. Szerkezettan Prózai olvasmányokkal. (Kókai L. 8-r. VIII., 224 l. ára 1 frt 30 kr.)

Ney Ferencz. Deák Ferencz emlékünnepélye a budapesti IV. kerületi községi nyilvános főreáltanodában, 1876-ik évi márczius hó 25-én. (Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. 8-r. 20 l.)

[199Nicolas Ágost. A franczia forradalom főelve és ennek eredményei. Fordította Erdélyi Ferencz. (Ürge László. 8-r. 106 l. ára 50 kr.)

Nicolas Ágost. A hit mestersége. Bölcsészeti előkészítés a keresztény hit megszerzésére. Magyaritá Bernatsky Ferencz. 2 kötet. 2 olcsó kiadás. (Aigner L. 8-r. IV, 335 és VIII. 291 l. ára 2 frt.)

Novák Sándor. Kereskedelmi számtan. Kereskedelmi, polgári- s ipartanodák számára valamint magántanulásra. 1. rész. (Grill Kár. 1877. 8-r. 4, VI, 255 l.)

Az olasz boszuja. Elbeszélés. (Rautmann Fr. k. 8-r. 63 l. ára 25 kr.)

Oltványi Pál. Tájékozó útmutatás a különféle egyenes-adók bevallása, tárgyalása és föllebbezése iránt Magyarországban. 2. bőv. kiadás. (Szeged. Szerző. 8-r. XII, 241 lé. ára 1 frt 50 kr.)

Az ördög-asszony, vagy: az élve eltemetett. Történeti beszély. 1–19. füz. (Bécs és Prága. Bensinger Zsigm. 8-r. 268, 252, 302 és 1–86 l. füzet ára 25 kr.)

Pap János. Természetrajz elemei. A középtanodák alsó osztályainak használatára. 2. és 3. rész. Növény- és ásványtan. 2. átnézett s részben módosított kiadás. (Lampel R. 8-r. 4, 79 l. ára 50 kr.)

Dr. Rafael Pór és mágnás, vagy az ujkor rabszolgái. Tört. beszély. 1–10 füz. (Bécs és Prága. Bensinger Zs. 8-r. 474 l. és 1–6 l. füzetenkint 25 kr.)

Rendu Victor. A földmivelés alapelvei. Francziából közli Grubicy Géyza. (Falusi könyvtár 20 füzete. Franklin-társulat. 8-r. 93, 2 l. ára 50 kr.)

Sárkány Ján. Fer. A magyar és osztrák birodalomban tartandó lóversenyek hiteles programmjai 1876-ra és némely ivadék-versenyek a jövő évekre. (Pesti Lovar-egylet. 8-r. XV, 156 l.) [A borítékon ezen czím van: Jövő lóversenyek naptára. 1876. I. rész.]

Schüch Ignácz. A lelkipásztorkodástan kézikönyve. A harmadik bővített német eredeti után a magyar viszonyokhoz alkalmazott második kiadás. Forditották a győri nagyobb papnevelde Szent-Imre-Egyletének tagjai. (A „Hunyadi Mátyás” intézet nyomása. 8-r. 2, 536 l.)

Schwiedland Frigyes. Franczia nyelvtan iskolák és magántanulók számára 4 folyamban. 4. folyam. (Franklin-társulat. 8-r. VIII, 232 l. ára 80 kr.)

Sophokles. A trachisi nők. Tragoedia. Az eredeti versmérték szerint fordította Csiky Gergely. (Temesvár. Szerző. n. 8-r. 66 l. ára 70 kr.)

Spielhagen Frigyes. Üllő és kalapács. Regény. Fordította H. Batta Szilárda. 2. kötet. (Lampel Robert. 8-r. 341 l.)

Sujánszky Antal. Egyházi beszéd, melyet Sz. István Magyarország első apostoli királyának ünnepén 1876. aug. 20-án Budán tartott. (Bécs. Szerző. 8-r. 17 l.)

Suppan Vilmos. A középiskolai didaktika alapvonalai. (Székely-Udvarhely. Gyertyánffy. 8-r. 64 l. ára 80 kr.)

Szabó Endre. Költeményei. Kiadta Kocsi Sándor. Szerző arczképével. (Kocsi Sándor. 8-r. 163 l. ára 1 frt 50 kr.)

Száz mese képekkel. Franczia után. 3. teljes kiadás. (Franklin-társulat. 8-r. 211, 4 l. ára 1 frt 50 kr.)

Szegedi szakácskönyv. (L. Doleskó Teréz.)

Szemák István. Német mondattan. Tanodai és magánhasználatra. 2. jav. kiadás. I. rész. (Franklin-társulat. 8-r. 144 l. ára 70 kr.)

[200A Szent-István-Társulat Évkönyve. 1875. (Házi Könyvtár. XXI. Kiadja a Szent-István-Társulat. 8-r 106 l.)

Tankó János. Világtörténelem. A reáliskolai tanulók használatára. A legujabb tanterv szerint. II. rész. Középkor. Az V. osztály számára. (Lampell R. 8-r. 2, 182 lap.)

Terklau. A katholika istentisztelet szelleme avagy az egyházi személyek, helyek, szerek, cselekvények s idők magyarázata. Az algymnasium és reáliskolák számára ford. Dornis Gáspár. 4. jav. kiad. Lampel R. 8-r. 4, 188 l. ára 80 kr.)

Toldy I. A jó hazafiak. Vígjáték. (Nemzeti szinház könyvtára. 35 füzet. Pfifer. 8-r. 82 l. ára 40 kr.)

Tompa Mihály. Virágregék. 5. kiadás. (Franklin-társulat. 1877. 8-r. 275 lap.)

Az 1876.- évi törvények gyüjteménye. 1. rész. I–XVIII. t. cz. (Eggenberger. k. 8-r. 208 l. ára 1 frt.)

1876. évi országgyülési törvényczikkek. III. füzet. XVII–XXXVI. (Ráth M. n. 8-r. 209–324 l. ára 80 kr.) – ugyanaz zsebkiadás (16-r. 401–632 l. ára 80 kr.)

Az 1876. évi törvények gyüjteménye. Hivatalos kiadás. III. füz. XVII–XXXVI. (Zilahy S. n. 8-r. 249–420 l. ára 80 kr.)

Az 1876-ik évi törvények gyüjteménye. Hivat. kiadás. III. füzet. XVII–XXXVI. (Zilahy S. 16-r. 433–720 l. ára 90 kr.)

(Törvények.)

Törvényczikk a cseléd és gazda közötti viszony szabályozásáról, a gazdasági munkásokról és a napszámosokról. A hivatalos kiadás hű lenyomása. (Eggenberger. k. 8-r. 36 l. ára 30 kr.)

1876-ik évi XXVIII. törvényczikk a népiskolai hatóságokról. (Ráth M. n. 8-r. 15 l. ára 20 kr.)

18765. XXVIII. törvényczikk. Népiskolai hatóságok. Hivatalos kiad. (Zilahy S. n. 8-r. 16 l. ára 16 kr.)

A tudomány- és mű-egyetemi olvasókör évkönyve. 4. évfol. 187 5/6 (Nyom. Vodianer F.-nél. 8-r. 53, 3 l.)

Turgenjev. Az óra. Egy aggastyán elbeszélése. Fordította Csukássi Józsefné. (Aigner Lajos. 8-r. 69 l.)

Twain Márk és Warner Károly Dudley. Az aranyozott kor. Amerikai regény. Angolból fordította Mudrony Pál. 3 kötet. (Athenaeum. 8-r. 226, 221 és 282 k. 8-r. 63 l. ára 30 kr.)

Az üdvezitő kopogtatása az ember ajtaja előtt. (Nyom. Hornyánszky V. 8-r. 51 l.)

Varga József és Zibrinyi Gy. A kulturharcz áldozata, vagy egy bezárt s számkivetett pap viszontagságai. Katholikusok számára németből. (Ürge László. k. 8-r. 63 l. ára 30 kr.)

Warga Lajos. Keresztyén egyháztörténelem. Kézirat gyanánt kiadták hallgatói. II. kötet. A reformatio utáni korszak. (Sárospatak. Nyomatta Steinfeld Béla. 1870–1876. n. 8-r. X, 375 l. ára 4 frt 70 kr.)

Winternitz Károly. Olvasásjáték 4–6 éves gyermekecskék számára. A német eredeti kiadás után magyar nyelvre alkalmazá Matics Imre. 5. megjobb. kiad. (Franklin-társulat borítékban. ára 1 frt.)

Wolkenberg Gyula. Olvasókönyv. Felsőbb nép- és ismétlő-tanodák ipariskolák és magán-növendékek használatára. 2. kiad. (Aigner L. 8-r. 192 l. ára 50 kr.)

[201Yrnerius. Jogi ismétlő könyvek gyüjteménye II. Pandekták. Kérdések és feleletekben. (Eggenberger. 8-r. 80 l. ára 80 kr.)

Zeliczy Dániel. Miről szól a közegészségügyi törvény? (Debreczen. Kiadja a debreczeni orvos-gyógyszerész-egylet. 8-r. 28 l.)

Zimmer Alajos. Vezérfonal a méter-rendszerhez, a pénzügy-, vám- és adóőrség stb. számára. [2. kiadás.] (Arad. Szerző. 8-r. 141 l.)

Zimmermann Jakab. Természetrajz. Ipar-, nép- és ismétlő-iskolák számára. V. újra átdolgozott kiadás. (Kecskemét. Galliaféle könyvkereskedés. [Gallia E.] 8-r. 46 l. ára füzve 16 kr., kötve 20 kr.)

Zsasskovszky Ferencz és Zsasskovszky Endre. Karénekes Kézikönyv. [Manuale musico-liturgicum.] 2. átdolgozott és bővített kiadás. (Eger. Kiadók. 4-r. X, 312, 2 l. ára füzve 3 frt 60 kr.)