stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   Mund Katalin
Biofóbia a szociológiában

A vita
Majd három évvel ezelőtt Némedi Dénes írásával indult a Szociológiai Szemlében az a szociológia jövőjével foglalkozó cikksorozat, melyben a szerzők főként azt vizsgálták, vajon folytatódik-e a szociológia eddigi sikertörténete, illetve miféle problémákkal is kell a tudományág képviselőinek szembesülniük mostanában. A szerzők jobbára az egyetemek eltömegesedésében, a művelt középosztály felhígulásában, illetőleg a szociológia tárgyának eltűnésében látják a veszély legfőbb okait. Lakatos László írásában azonban egy új szempont is megjelent. Szerinte a legfőbb veszélyt a "csodadoktorok" színre lépése jelenti, akik a beteg szociológiát amolyan "igazi tudománnyá" akarják változtatni, jelesül közgazdaságtanná vagy biológiává. Lakatos főként azt kifogásolja, hogy ezek a törekvések a szociológia ama alap-paradigmáját veszélyeztetik, miszerint az ember kulturálisan meghatározott, normakövető lény. A közgazdaságtannal a szociológusok még csak-csak megbékélnének, sőt azt egyesek kifejezetten hasznosnak találják, és kötelező tananyagként oktatnák az egyetemen a szociológushallgatóknak. És habár profit-maximalizáló homo oeconomicusként az ember racionális géppé fokozódik le, valamilyen oknál fogva a szociológusok többsége ezt mégsem érzi olyan nagy bajnak. Talán azért nem, mert - mint Lakatos írja - ez a csata már elveszett, s a két tudományág, a szociológia és a közgazdaságtan, amúgy sem áll annyira távol egymástól. Legalábbis abból a szempontból nem, hogy végső soron a közgazdaságtan sem tudja mellőzni a kultúrára való hivatkozást, miáltal hallgatólagosan mégiscsak elismeri a szociológia alap-paradigmájának létjogosultságát. A biológia azonban Lakatos szerint - mint egyre tekintélyesebbé váló, komoly tudomány - valódi fenyegetést jelent. Alap-paradigmája ugyanis élesen szemben áll a szociológiáéval, s ebből fakadóan nem lehet szó kölcsönösségről, interdiszciplinaritásról sem.
A biológiával azonban nem csupán a szociológiának gyűlt meg a baja. Egyes, a társadalmi problémákra érzékeny, s politikailag a balliberálisnak nevezett táborhoz tartozó értelmiségieknek is szúrják a szemét bizonyos
tudósok bizonyos megnyilvánulásai, úgyhogy a dolog kilépni látszik a tudományosság medréből, és egyre inkább közéleti-politikai disputává dagad. Ennek egyik látványos kicsúcsosodását  -  múlt év elején  -  a Csányi Vilmost ért
támadások jelentették, elsősorban a szerző némely társadalmi-kulturális problémákat feszegető írása miatt. (Erről majd még bővebben.) Hogy miért éppen ő vált egyfajta bűnbakká? Nos, egyfelől ő a legismertebb magyar etológus, mi több: az ő neve fémjelzi az egész tudományágat hazánkban. Így ha Csányi professzor társadalmi problémákról ír, annak kétségtelenül súlya van, sőt, még azt a látszatot is kelti, mintha ezekben a kérdésekben az ő véleménye egyben az egész etológus- (mi több: biológus-) társadalom véleménye is lenne. (Amiben talán még van is némi igazság.) A közéletileg aktív természettudós könyveiben, de főképpen a Népszabadság hasábjain időről időre megjelenő közéleti írásaiban előszeretettel vezet vissza bizonyos társadalmi-kulturális jelenségeket az emberi természetre, amin természetesen az ember biológiai alapjai, biológiai adottságai értendők. Ezzel pedig két szempontból is támadásoknak teszi ki magát: Nem elég, hogy biológus létére belekontárkodik a társadalomtudományba, de ráadásul még emberi természetről, evolúciós meghatározottságról is beszél, ami egy csapásra aláásni látszik az emberi szabadságról (vagy szabad akaratról) szőtt klasszikus (progresszista) bölcsész-ideákat. Csányi egyébként, akárcsak más természettudósok, az emberi kultúra és a társadalom kutatásában a szociológia és a biológia egymást nem kizáró volta mellett foglal állást, szerinte mindkettő kompetens, de a maga szintjén.
Az etológus azzal érvel, hogy a tudományok szerveződési szintek mentén rendeződnek el. Miként a kémiát
a fizika alapozza meg, hasonlóképpen a biológiát a kémia, és a szintek közötti átjárás csupán fentről lefelé lehetséges. Így például az anyai szeretetet a legjobb kémikus sem fogja tudni kémiai egyenletekkel leírni, ám egy jó biológus a jelenségek mögötti mélyebb folyamatok vizsgálása során eljuthat a kémiai magyarázatokhoz. Ugyanez érvényes a társadalomra is: a társadalmat nem lehet biológiával megmagyarázni. Mindazonáltal az ember 30 millió éves főemlős és 4-5 millió éves homo múltját nem söpörhetjük félre egy kézlegyintéssel, főképpen azért nem, mert az evolúció köztudottan nagyon konzervatív természetű, ami óhatatlanul nyomot hagyott az ember viselkedésében. Erre a biológiai alapra épült rá azután a kultúra, mint szekunder felépítmény. Ha tehát ismerjük a biológiát, akkor meg tudjuk mondani, milyen korlátok között, milyen spektrumon belül épülhetnek ki szabályok, normák, és virágozhat fel egy kultúra. Nem azért volna tehát fontos a társadalomtudósok számára a biológia ismerete, mert az (idővel) helyettesíteni fogja az ő tudományukat, hanem azért, mert saját tudományunk alatti szerveződési szintek bizonyos fokú ismerete szükséges ahhoz, hogy az ember saját tudományát jól tudja művelni. Az emberre vonatkozó írásainak többségében Csányi különben mindig kitér a kultúra, az emberi szabadság kérdésére is, méghozzá oly módon, ami korántsem mond ellent a legtöbb társadalomtudós felfogásának. "Az emberi csoportokat az állati csoportoktól egy jellegzetes kettősség különbözteti meg - írja például az Emberi természet című könyvében (1999: 135). - Az emberi csoport autonóm individuumként jelenik meg, tervekkel, célokkal, saját identitással és gondolkodással, és ettől elválaszthatatlanul mindezen tulajdonságok belső differenciálódásával, tehát a csoporttagok egyéni szerepeivel, funkcióival, kooperáló akcióival, önálló, személyes gondolkodásával."
Ne legyünk azonban naivak, hiszen itt korántsem (csupán) tudományos vita zajlik. A küzdelem kettős alapokon nyugszik. Egyfelől a szociológia, a társadalomtudományok (és egyáltalán a humán tudományok) egyszerűen féltik a kenyerüket. A szociológiára ugyanis nincs szükség - érvel Lakatos, ha a társadalmi élet jelenségei kielégítően megmagyarázhatók a szereplők kultúrafüggetlen konstitúciójára való hivatkozással (ahogy a régebbi szociobiológia hirdeti); vagy ha maga a kultúra visszavezethető az evolúció során kifejlődött speciális pszichológiai beállítottságokra és mechanizmusokra (ahogyan azt az újabb evolúciós pszichológia hirdeti). Ugyanakkor a harc nem szorítkozik a szociológia és a biológia területére, ez csupán egy nagyobb háború kisebb csatatere, mivel az a természettudományok és a társadalomtudományok közötti régi ellenségeskedés szélesebb kontextusába illeszkedik. (A helyzet leírásában a katonai metafora használatát az érintettek indulatoktól túlfűtött megnyilvánulásai indokolják.) Alan Sokal nagy port kavart cikke, majd annak nyomán írt könyve (2000) kiemelkedő példa erre a háborúra.
A probléma különösen élesen vetődik fel napjainkban, a poszt-akadémikus tudomány idején (Ziman 1996; Fehér 2002). Úgy tűnik, a tudományos alapkutatások mind az anyagi, mind az erkölcsi támogatottság tekintetében fokozatosan háttérbe szorulnak. Egyre inkább a cégek, a nagyvállalatok igényei határozzák meg a tudományos munka irányát. A cégek pedig természetükből (a tőke természetéből) adódóan csak olyan kutatásokért hajlandók fizetni, amelyek üzleti haszonnal kecsegtetnek. S bár a természettudomány számára is problémát jelent az öncélú kutatások visszaszorulása, annyiban mégis előnyt élveznek a humán tudományokkal szemben, hogy a piaci igényeket sokkal inkább ők tudják kielégíteni. Magyarán szólva genetikára vagy fizikára jóval nagyobb szükség van, mint a bölcsészek elmélkedéseire. Az persze egészen más kérdés, hogy ennek nem így kellene lennie. De az se tévesszen meg senkit, hogy a szociológusok olykor kifejezetten piacképesek, főként a reklám és marketing üzletágban, a különféle piackutatások révén. Ez ugyanúgy a szociológia halálát jelenti, hiszen lapos statisztikai eljárásokká alacsonyítja a társadalomtudományt. Ennek taglalása azonban messzire vezet témánktól.
Jelen írás azonban nem a vitához kíván hozzászólni (az csak apropóként szolgált), sokkal inkább a bio-háború másik fő okával, jelesül a politikai felhasználhatóság kérdésével: az ideológiává válás veszélyeivel foglalkozik. A bölcsészek biológiát - pontosabban az emberi természet, illetve a társadalom és kultúra biológiai interpretációit - illető kritikájába ugyanis minduntalan belevegyülnek politikai, ideológiai indítékok, félelmek, s ez a kritika olykor egészen radikális hangot képes megütni. Így például Tamás Gáspár Miklós (2002) az ÉS hasábjain leősfasisztázta Szabados Tamást (2002), aki a Népszabadságban összefüggésbe hozta az agressziót a genetikával, illetve felvillantotta az utóbbi adta lehetőségeket az előbbi által okozott társadalmi problémák megoldására. György Péter (2002) esztéta pedig cikkében többek között a náci eugenikával példálózik Csányi csoporttársadalomra vonatkozó nézetei kapcsán. S habár a szociológusok ennél visszafogottabbak, mondhatni: udvariasabbak, e témában történő megnyilvánulásaik lényegében ugyanazt a mondanivalót rejtik. Így Lakatos óvatosan annyit jegyez meg, hogy a szociológia biológiai alapokra helyezésének gondolata, függetlenül attól, hogy ezt kik és miért szorgalmazzák, nem ártatlan gondolat. "Nem mondom, hogy e gondolat hívei mind jobboldaliak; elméletileg még az is lehetséges, hogy egyikük sem az. (Bár ez azért nagyon meglepne.) De az biztos, hogy a jobboldalnak kapóra jönne egy ilyen új szociológia, mert tudományos igazolást adna eszméinek." (2001: 101).

Jobboldaliság kontra baloldaliság
Lakatos említett írásában (2001: 100) egy angol szerzőpárost is idéz (Marsland és Leoussi 1996), akik egy amerikai szociológiai folyóiratban a szociológia balos irányultságát kifogásolták. E társadalomtudomány szerintük "az egyenlőtlenség megszállottja. Hipnotizálja az osztályfogalom. Perverz módon ellenáll annak, hogy megértse a hatalom természetét, és elismerje pozitív jelentőségét. Naiv módon semmibe veszi a biológiai és pszichológiai erők igazi hatalmát. Sznob módon megveti a szabad világ társadalmait, teljesítményeiket és lehetőségeiket. Reménytelenül elfogult a piaccal, a kapitalizmussal és a liberális demokráciával szemben. Dogmatikus ellensége az individualizmusnak, nem fogadja el sem a társadalmi rend legitim alapjaként, sem pedig olyan alternatívaként, amely kihívást jelentene kedvelt kollektivista magyarázatai számára." Lakatos végül is egy frappáns metaforasorozatban összegzi a problémát: (a szociológia) "azért tudománytalan, mert baloldali, és azért baloldali, mert tudománytalan: ha tudományos alapokon állna, nem juthatna baloldali következtetésekre (...) a biológia a tudományossággal egyenértékű (...) Vagyis aki baloldali, az egyben tudománytalan is, aki viszont nem az, az nem jobboldali, hanem tudományos." (2001: 100).
 De vajon miért jobboldali a biológia(i látásmód), és miért baloldali a szociológia? Van-e inherens jobboldaliság a biologizmusban és inherens baloldaliság a szociológiában? Nézzük elsőként az előbbit. Az
evolúció darwini elméletében az élőlények fokozatos átalakuláson mennek keresztül, melynek során a szelekció a
jobban alkalmazkodó és nem egyszerűen a bonyolultabb vagy tökéletesebb élőlények fennmaradását szolgálja. Az
evolúciónak nincs célja, és semmiképpen nem kapcsolódik értékekhez. Ez az elképzelés élesen szemben állt a viktoriánus kor szellemével, ahol is a változást (többek között Lamarcknak illetve Spencernek köszönhetően) a
tökéletesedés, a folyamatos civilizálódás formájában képzelték el. Ennek következtében a darwinizmus nagyon
hamar politikai és ideológiai eszközzé vált, s megszületett a szociáldarwinizmus. Amennyiben a természet törvénye az, hogy a legalkalmasabb marad fenn egy egyetemes vetélkedés során, akkor ez kell legyen a kulcs mind a gazdasági, mind pedig a kulturális, társadalmi változásokhoz. Az egyén sikerességét tehát a biológiai kiválasztottság biztosítja. A milliomosok - mondja Sumner 1883-ban - a természetes szelekció eredményei, amely valamennyi emberre hat, kiemelve azokat, akik a legmegfelelőbbek bizonyos munka elvégzésére. (Idézi Bereczkei 1998:27) A szabad verseny a gyengébbek elpusztulásával egyúttal arról is gondoskodott, hogy az emberiség mind tökéletesebbé váljon. A modern szociális vívmányok következtében azonban az eredetileg alkalmatlanabbak is képesek elboldogulni, ami azonban óhatatlanul az emberi faj leromlásához vezet. A liberálisok - így maga Darwin is (1961: 335) - a szabad üzleti verseny kiélezésében látták a megoldást: "Szabad verseny mindenki számára, és el kell tűnnie minden olyan törvénynek és szokásnak, amely a legtehetségesebbeket megakadályozza abban, hogy érvényesüljenek, és minél több utódot neveljenek." A verseny során a piac Adam Smith-féle láthatatlan keze gondoskodik arról, hogy az önérdek szabad játékából automatikusan létrejöjjön a közjó. S bár a két világháború közötti gazdasági válságok átmenetileg háttérbe szorították a liberalizmus eszméjét, a hatvanas évek mozgalmaival, az ellenkultúra megjelenésével, az anarchizmus újjáéledésével stb. párhuzamosan a (politikai) liberalizmus is új erőre kapott. Eme újliberalizmus egyik legjelentősebb képviselője az anarcho-kapitalista Robert Nozick, aki 1974-ben kiadott könyvében a minimális állam mellett érvelt. Értekezésében az emberi természet fogalma újra kulcskérdéssé vált, miáltal is a szociáldarwinizmus feléledni látszott.
 Jól ismert, hogy a klasszikus szociáldarwinista elképzelések szerint nem csupán egyének közötti harcról van szó, hanem sokkal inkább nemzetek, rasszok, fajok közötti versengésről. Így nyújthatott az evolúció tana igazolást a gyarmatosítás, a kizsákmányolás és a rabszolgaság számára. Az evolúció csúcsán természetesen a civilizált fehér ember állt. Francis Galton, Darwin unokaöccse vetette fel először 1865-ben, hogy kontrollálni kellene az emberi szaporodást, miáltal elősegíthető az emberiség genetikai feljavítása. Ez az eugenika koncepciója, amely például szelektív házassági törvények bevezetését javasolta. Ebben a kezdeti időszakban az eugenika inkább pozitív programként jelent meg: a legrátermettebbek szaporodásának elősegítésére irányult. Az eugenika 1900 és 1930 között aratta első sikereit az Amerikai Egyesült Államokban, ahol az angolszász fajt akarták megvédeni a dél-európai és más alacsonyrendű, alacsony társadalmi-gazdasági státusú bevándorlóktól. Ekkor jelent meg először az eugenika negatív formája is: a gyengeelméjűek, illetve a genetikailag elfajzottak sterilizálása. Az eugenika Európában a német szélsőjobboldal ideológiai támasza lesz, mely végül a nácik hatalomra jutásával nyeri el legveszedelmesebb, legbrutálisabb formáját.
 Ugyanakkor a szocialisták szintén lelkesen fogadták az evolúció doktrínáját, mivel az evolúció (teleo)logikus folyamatából szükségszerűen következett számukra a gazdasági és társadalmi változás eljövetelének bizonyossága. Másfelől, amint arra Michael Rose (1998: 199) felhívja a figyelmet, a szocializmus kompatibilis lehet az evolúciós pszichológiával is, amely azt feltételezi, hogy az emberek genetikailag megalapozott optimális viselkedési mintákhoz igazodnak. Ha ez igaz, akkor lehetőség nyílik ezen viselkedési minták manipulációjára, azaz a legüdvösebb emberi viselkedések maximalizálására. Más szóval a társadalom mérnökei teljes mértékben kontrollálhatják az embereket. Ez a rémes vízió - ami minden totalitárius állam magától értetődő szándéka volt - Orwell óta majd minden valamirevaló antiutópiában explicite is megjelenik.
 Az idézett történelmi példák nyilvánvalóvá tették, hogy a biológia egyesek által feltételezett jobboldalisága korántsem magától értetődő. De mi a helyzet a szociológiával? Vajon igazat adhatunk-e az idézett angol szerzőpárosnak (Marsland és Leoussi 1996), amikor a szociológia balos elfogultságáról panaszkodnak? "A szociológia ugyanis nem csak tudomány - írja Lakatos (2001: 88) -, hanem (...) a modern társadalom valamiféle öntudata is: egyike azoknak a sajátos formáknak, amelyekben és amelyek révén a társadalom reflektál önmagára. Tehát ideológia is, ha úgy tetszik: nem csak a fennálló leírása, hanem a kellő igénylése is; a társadalomról való gondolkodás, amihez azonban mégis hozzátartozik a jó társadalomról való gondolkodás is." De hogy milyen legyen az a jó társadalom, ebben már koránt sincs - és soha nem is volt - egyetértés a gondolkodók között. Már a szociológia alapítóinak szemléletmódja is meglehetősen sokféle. "Akadtak közöttük pozitivisták és republikánusok, konzervatívok és forradalmárok, utilitaristák és historicisták. A különféle irányzatok között azonban számtalan vegyes csoportot találni. Hiszen a szociológia első születésekor sem egyértelmű módon kapcsolódott össze a kutatók világnézeti felfogása valamilyen ismeretelméleti koncepcióval vagy történelemszemlélete egy meghatározott politikai pártállással." (Somlai 1999: 19) Comte, Durkheim, Parsons, Berger és Luckmann például inkább konzervatív irányultságúak; Spencer és Dahrendorf a liberális gondolat képviselői, míg Marx és követői, a Frankfurti Iskola, Habermas és Bourdieu baloldali eszméket képviselnek, hogy csak néhány nevet említsünk az ismertebbek közül. Ugyanakkor, minthogy a szociológia a társadalomban felmerülő problémák, sajátosságok leírásának tudományává vált, a szociológusok problémafelvetésének középpontjában - főképpen a második világháború óta - általában valamilyen egyenlőtlenség áll, amelyre természetszerűleg magyarázatot és egyben megoldást is keresnek. (Egy homogén egyedekből álló racionálisan kiszámított társadalomban nyilván nem volna különösebb értelme a szociológusok tevékenységének.) Ebből következően a társadalom pontos leírása kelthet olyan érzéseket, miszerint a szociológia a baloldal felé mélyebben elkötelezett.
Ám egy lényeges kérdés elkerülte a balosságot felpanaszlók figyelmét. A szociológia csakúgy, mint minden más komoly tudomány, ha jól művelik, nem levegőbe elpuffogtatott kijelentések halmaza, hanem hipotézisek és bizonyítások láncolata. Megfogalmazhatom hipotézisemet valamilyen baloldali indíttatásból, ám azt a vizsgálatnak tudományosan érvényes bizonyítékokkal kell alátámasztania. Máskülönben igaza lesz Irving Horowitznak (1993) vagy Böröcz Józsefnek (1997): a szociológiából ideológiahirdetés, politikai propaganda válik. Persze egy vizsgálat során befolyt adatok halmazából számos elmélet konstruálható, melyek egy jó részét egy alaposabban végiggondolt kutatással még igazolni is lehet. Ebből adódóan természetesen nem feltétlenül jutunk baloldali elméletekhez. És még valami: mint arra Berger (1992) rámutat, ma a baloldaliságot egyre inkább a feminizmus, a multikulturalizmus váltja fel, és az sem kizárt, hogy idővel egy jobboldali beállítottságú szociológia is megjelenik. Ez azonban csupán ideológia marad és nem pedig tudomány.
A biológia esetében hasonló a helyzet. A hipotéziseket, modelleket bizonyítani kell, és az elméletnek illeszkednie kell a tudomány addig elfogadott nézeteihez. Egy jelenség leírása még nem tudomány. Csak a bizonyítás során derül ki, mennyiben használható a leírás. Éppen ezért lehet ugyan ideológiát belelátni valamely tudományosan elfogadott ténybe, ám tisztában kell lennünk azzal, hogy ez csupán a mi konstrukciónk, a bizonyított modellnek ehhez vajmi kevés köze lesz. Itt követi el a hibát például - a társadalomtudósok által kedvelt, a természettudósok által lenézett feminista Donna J. Haraway (1991; 1994) - is, amikor a természettudományos leírásokban a társadalomban uralkodó férfidominancia nyelvi kifejeződését bírálja. Abban természetesen igaza van, hogy a leírások a társadalmi viszonyokat tükrözik, hiszen az első leírásokban az adott társadalom nyelvhasználata, s azon keresztül pedig maga a társadalom, illetve a kultúra jelenik meg. Ez azonban még csak a leírás, még nem biológia, azaz még nem tudomány. A bizonyítás során válhat majd azzá. Más kérdés, hogy maga a nyelvhasználat mennyiben befolyásolja a kutatás szemléletét, módját, és ezen keresztül a kutatás irányát és eredményeit. Az is elgondolkodtató, amit a nyelvészet némely elmélete (mint amilyen az egy időben hanyagolt, mára azonban újból felfedezett, sőt bizonyos kísérletek alapján némelyek által mind inkább bizonyítottnak tekintett Sapir-Whorf hipotézis) mond, hogy ti. a nyelv - pontosabban az anyanyelv - elemi módon meghatározza a világképünket, így óhatatlanul magát a tudományt is. (Sőt, még a fizikai észlelést is befolyásolja.) Haraway és mások felvetése ebből a szempontból mindenképpen megfontolandó.

Ideológiaképződés -  valóságalakítás
Nyilvánvalóan nincs más út, mint arra törekedni, hogy a lehető legradikálisabb módon különválasszuk a tudományos tényeket és az ideológiát, legyen az bármily nehéz, vagy még inkább: essék az bármily nehezünkre. Mivel e kettő igen könnyedén (olykor egészen észrevétlenül), és általában rendszeresen egymásba csúszik, érdemes egy kicsit elidőznünk ennél a problémánál. Voltaképpen hogyan is keletkeznek tudományos tényekből ideológiák? Az alábbiakban megpróbálom az ideológiaképződésnek egy egyszerű, durva modelljét felvázolni. Persze szó nincs arról, hogy egy ideológia kialakulása ilyen egyszerű lenne. A modellek a természet karikatúrái, mivel néhány lényeges jellemvonást felerősítenek, a többit viszont elmossák. Segítenek megérteni bizonyos jellemzőket, ámde nem kecsegtetnek a valóság hű leírásával. Wittgenstein ismert képével: a modell létra, amelyet, ha felmásztunk rajta, el kell hajítanunk. Nos, e modell elsősorban az ideológia-képződés struktúrájának felvázolására tesz kísérletet, amelyben az egyes alkotóelemek egymással összefüggenek, kölcsönösen hatnak egymásra. De úgy is fogalmazhatunk, e modell magának az ideológiának mint olyannak a szerkezete. Az alább leírtakat tehát nem egy időbe vetett folyamatként kell elképzelnünk, bár olykor az ideológia kialakulása - a szerkezet létrejötte - valóban megjelenhet ilyen (időbeli) sorrendben bekövetkező jelenségek láncolataként, ez azonban szerintem nem túl gyakori.
1. Véleményem szerint szinte minden tudományos eszme visszavezethető egy vagy néhány elemi állításra, (többnyire, bár nem feltétlenül) ontológiai tartalmú kijelentésre, melyek igen gyakran egy-egy metaforában ragadhatók meg. A metafora egyszerre hipotézis és felismerés. (Ami részben közhely, a metaforák "komolyan vevésével" sokan foglalkoztak már.) A biológia, pontosabban a bennünket érdeklő humánetológia alapmetaforája: az ember = állat. Mint felismerés: "Voltaképpen az ember nem más, mint állat!" E metafora némely szerzőnél expliciten is megfogalmazódik, így például Niko Tinbergen ösztönről írt könyvének az emberről szóló fejezetének első mondata is ez: Az ember állat (1976: 227). Desmond Morris (1997) pedig egy egész könyvnek választotta ezt a provokatív címet: Az emberállat (The Human Animal). Másoknál a metafora inkább implicite van jelen, a leírás nyelvezete, a szavak kiválasztása jelzi a metafora jelenlétét.
Egy ilyen metafora premissza is, amelyből számtalan konklúzió fakadhat. Többek között a következők: Ha az ember állat, akkor nem szabad lény, akkor a gének határozzák meg, milyen kultúrát alakítunk ki, akkor az agresszió soha nem küszöbölhető ki a társadalomból, akkor a nők törődjenek bele az elnyomásukba stb.
 A metaforában az egymással azonosított két tag között mindenkor megtalálható a rejtett közös elem, a
tertium comparationis. Ez adja a metafora objektivitását, s a metaforával voltaképpen ezt a közös elemet fedezzük fel, hozzuk felszínre. Mondhatnók, ez a metafora tulajdonképpeni lényege. Példánknál maradva: önálló létezőként megragadni azt a halmazt, ami az emberben és az állatban közös. A metafora így egy kulcsot ad a kutató kezébe, amellyel a világ több jelensége is megfejthető, s ami az ideológiaképződés szemszögéből még lényegesebb: e metafora alkalmazása során megsokszorozza önmagát.
2. S itt voltaképpen már egy kódolási avagy leképezési folyamat tanúi lehetünk, ugyancsak a 'ha-akkor' elemi logikai művelet segítségével: Ha az ember állat, akkor elméje állati elme, akkor viselkedése állati viselkedés stb. Vagyis a megfejtendő jelenségeket a metafora által kijelölt másik jelenségtípusra képezzük le. A leképezés két síkon zajlik: egyrészt egy felszíni, tudatos szinten, ahol látható analógiák mentén állítunk fel durva almetaforákat (pl. emberi elme = állati elme). Másrészt pedig, mikroszinten egy tudattalan folyamatban a metafora két tagjához tartozó fogalmi, asszociációs háló nyelvi-logikai összegabalyodása során. Minél több jelenséget sikerül beazonosítanunk, leképeznünk, annál inkább valósnak hisszük új világképünket. Desmond Morris könyvében (1997: 135) olvasható egy humoros történet, ami szépen példázza, miként válik valóságossá a metafora: "Konrad Lorenz egy alkalommal meglepve tapasztalta, hogy egyik kedvenc lúdja hűtlen lett régi párjához. Megkérte az asszisztensnőjét, hogy vizsgálja meg a többi lúdra vonatkozó feljegyzéseket is. Kiderült, hogy a hűtlenség meglehetősen hétköznapi jelenségnek számít a ludak körében. Konrad Lorenz annyira elképedve hallgatta ezt a beszámolót, hogy az asszisztensnője kibökte: - Ne izgassa fel magát, professzor úr... a ludak is csak emberek!" Persze itt nem az asszisztensnő által képzett viccesen naiv képen, ill. metaforán van a hangsúly, hanem azon az antropomorf szemléleten, ahogyan maga Lorenz is hozzáállt állataihoz. (A "hűtlenség" fogalom használata, stb.)
A "kódolás" kifejezés az elmeműködés szempontjából értendő. A metaforát használó számára azonban ez úgy jelenik meg, mint felismerések sorozata. A metafora két tagja által kiváltott fogalmi-asszociációs háló révén beinduló kódolási (leképződési) folyamaton természetesen nem egy ördögien elszabaduló gáttalan mechanizmus értendő. Az ideológiaképz(őd)és nem a szabad képzettársítások műfaja. (A tudományos elméletek megalkotása pláne nem.) A már említett társadalmi, kulturális kontextus, avagy az adott tudományos paradigma, a tudomány elfogadott módszertana, valamint a nyelvi logikai szabályok szelektálásra kényszerítenek.
3. Illesztés: konzisztencia és szelekció. Ez a valóságalakítás harmadik fő eleme. Egyrészt nagyon fontos, hogy metaforánk illeszkedjen a már létező társadalmi-kulturális valósághoz. Ennek hiányában a metafora mint "felismert igazság" életképtelen. A szelekció itt két dolgot is fed: egyfelől azon tények, tapasztalatok kiejtését, negligálását, amelyek nem felelnek meg a metafora által gerjesztett képnek, s ezzel összhangban olyan tapasztalatok, adatok gyűjtögetését, amelyek a felismerést (metaforát) bizonyítani látszanak. S ha már kellő számú bizonyítékot gyűjtögettünk össze metaforánk igazságának alátámasztásához, akkor válik önállóvá az említett kódolási mechanizmus.
4. Ezt követően viszont eredeti metaforánk (ill. az általa képviselt, arra ráépült látásmód) kiterjeszkedik, kilép eredeti területéről, és sok más dolgot (rossz esetben mindent) elkezd értelmezni, magyarázni, igazolni. Azt mondhatjuk, az alapmetafora tulajdonképpen valami általános szemszöggé változik. Példánk: a biológiai alapú ember = állat metafora általános szemszöggé válva elkezdi magyarázni a történelmet, a politikát, a kultúra jelenségeit, stb.
5. S amint egy metafora ily módon beigazolódni látszik, könnyen működésbe léphet az addig potencialitásként rejtve maradó cselekvési program is: "Mit lehet/kell hát akkor tenni, ha ez így és így van?" Ha az ember = állat, akkor a metaforában rejlő cselekvési program értelmében vele állatként lehet/kell bánni, azaz például lehet tenyészteni, nemesíteni, esetleg a férgesét kiirtani, stb. A cselekvési program nyílt megjelenését persze ugyancsak megakadályozhatja vagy módosíthatja az adott társadalmi-kulturális kontextus.
 Nézzük meg ezt a mechanizmust egy konkrét esetben is, amely példa - az egyszerűség kedvéért - legyen a már említett Desmond Morris-könyv (1997). A szerző már a könyv címében expliciten megfogalmazza alapmetaforáját (Az emberállat), majd a bevezetőben egy kicsit részletezőbben - a stiláris követelményeknek megfelelően - újra leírja: Az ember nem más, mint az állatvilág egyik tagja. Egyszer szörnyeteg, másszor fenséges, de mindig állat. Hiába szeretjük bukott angyalnak tekinteni magunkat, ha a valóságban felkapaszkodott majmok vagyunk. Ezt követi a durva analógiák felállítása, amelynek egyik legszemléletesebb példája a könyv (magyar kiadásának) 83. oldalán látható két fotó. Az egyik egy állatkertben készült, majmokat láthatunk egy ketrec rácsai mögött. A másik képen egy emeletes lakóházat látunk, ahol a lakók az erkélyeiket körberácsozták. A képek alatti felirat az alapmetaforára épülő almetafora: "A város nem betondzsungel, hanem emberek számára épített állatkert. A városlakókon a ketrecben tartott állatok össze- és bezártságából fakadó zavarai figyelhetők meg." Az elemzések egy finomabb szintjén már konkrét viselkedési típusokat hasonlít össze a szerző. "Vita közben az ajkaink is követik a majmok mimikáját. Amikor támadni készülünk, vízszintesen széthúzzuk őket, hogy metsző- és szemfogainkat felfedve heves vicsort produkáljunk." (1997:20). Desmond Morris könyvének elemzése egyébként hálás feladat, mert a szerző nyíltan ír arról is, hogyan azonosult a szemszöggel. (Ez azonban meglehetősen ritka, a kutatók többségénél ez inkább tudattalanul zajló folyamat.) Ilyen explicit utalás például a következő: "Az emberbébi több és hosszabb odafigyelést igényel, mint bármely más faj fiatal egyedei. Ezeket a különleges tulajdonságokat kezdtem tanulmányozni, amikor hozzáláttam Babafigyelőben című könyvem megírásához. Azzal, hogy a csecsemőkre úgy tekintettem, mint lenyűgöző kis állatokra, és egy zoológus szemével néztem őket, egészen új perspektíva nyílt meg előttem, ráadásul munkám során a csimpánzmamaként szerzett tapasztalataim is felbecsülhetetlennek bizonyultak." (1997: 157). Miután a szemszög kikristályosodott, a szerző könnyedén kezdi el elemezgetni az olyan - az állatvilágtól már meglehetősen távol álló - jelenségeket is, amilyen a művészet vagy az írás.
Végezetül ejtsünk néhány szót a cselekvési programokról is, amelyekre majd minden fejezetben találunk valami utalást. Így például a szüléssel foglalkozó fejezet lényegi mondanivalója, hogy ha az ember = állat, akkor a nőknek úgy kellene szülniük, mint az állatoknak, ezzel ugyanis jelentősen csökkenhetne a szülési fájdalom. A szerző könyvének célja egy átfogó társadalomkritika: megmutatni, milyen következményekkel jár, ha állati múltunkat megtagadjuk. A túlzsúfolt városi körülmények között a törzsi rendszerek felbomlásával fellángolnak a banda-háborúk, a szexualitás megváltozásával pedig az emberi párkapcsolatok is széthullanak. Az ökológiai katasztrófa, a túlnépesedés, a szegénység és az egyes országokban dúló éhínségek még sötétebb képet festenek elénk. Így lepleződik le végül a Desmond Morris könyve mögött meghúzódó rejtett szándék vagy akarat: Ha elfogadnánk állati mivoltunkat, akkor lehetségessé válna egy ökológiailag relevánsabb élet, amelyben minden ember kiteljesedhetne, s akkor megmenthetnénk világunkat a végső pusztulástól.
Ezzel pedig eljutottunk az egyszerű leírástól az ideológia (határ)területére. Amikor egy szaktudós dolgozik, azaz voltaképpen kibont egy ilyen metaforát, ügyel arra, hogy az elmélet illeszkedjék az adott tudomány beszédmódjába, logikájába, az érvelések rendszerébe, az adott tudomány információs készletébe. Mindez egyfajta szemantikai burkot képez az adott eszme alap-premisszája, mondjuk így: szemantikai magva köré. Amikor pedig egy eszme ideológiává válik, akkor a folyamat első lépésében a szemantikai mag levetkezi a szemantikai burkot, s megmutatkozik a maga leplezetlen, lecsupaszított valójában. És bizony a laikus gyakorta jobban érzékeli ezt a folyamatot, annak minden (számára akár tetsző, akár nem tetsző) következményével, mint a szakember. A laikust ugyanis nem érdekli az adott tudományos kontextus (és nem is érti), ezért könnyebben átlát a szemantikai burkon, és kiszűri a tudós magyarázataiból a lényegi mondanivalót. Miért is beszél Csányi evolúcióról, amikor a társadalmunkban jelen lévő agressziót elemzi? (lásd pl. Népszabadság 2002. április 20: 25) Mert azt akarja ezzel értésünkre adni, hogy az ember = állat. A tudományos eszme persze így a végletekig leegyszerűsödik, ámde: könnyebben el is terjed. Az ideológiaképződés második lépésében azután ez a lecsupaszított metafora egy új ruhát, új szemantikai burkot ölt magára, immár az új (társadalmi, nyelvi, kulturális, stb.) kontextusnak megfelelően. Így jutunk el odáig, hogy amint egy társadalomtudós meghallja, hogy biológia illetve csoporttársadalom, vagy hasonlók, akkor nagyon valószínű, hogy máris az alapmetaforát, annak mint premisszának a történelemben eddig megjelent gyászos konklúzióit látja. Vagyis azonnal a nácizmusra gondol, s a biológus okos érvelése, bizonyításai igencsak süket fülekre találnak nála.
Mivel minden tudományos eszmét, paradigmát, elképzelést vissza lehet vezetni alap-kijelentésekre, főként metaforákra, ez alól természetesen a szociológia sem képez kivételt. A szociológia alap-paradigmája - mint arra
Lakatos László említett cikkében rámutatott - az, hogy az ember kulturálisan meghatározott lény. Amit a következő
distinkcióval is kifejezhetünk: az ember = Ember. Hogy mi is értendő ezen? Az ember nem állat, nem növény, nem
gép, azaz nem valami "emberalatti" létező, hanem minőségei révén kitüntetett, sőt centrális helyzetű lény az élőlények között. És ha az ember = Ember, akkor nem genetikailag vagy evolúciósan meghatározott, akkor tabula rasaként születik a világba, akkor a kultúra, a neveltetés fogja meghatározni, hogy milyen személyisége lesz, mert az Ember a maga sorsának kovácsa, egyedüli szabad lény a többi lény között. Ha az ember = Ember, akkor több az állatoknál, mert ösztönei már nem befolyásolják. Ha az ember = Ember, akkor a szegénység, a nők elnyomása és a társadalmunkban jelentkező összes többi probléma csupán társadalmi probléma, amelyen a normák, szabályok megváltoztatásával, ha nem is könnyedén, de segíthetünk. Ezzel pedig eljutottunk a metaforából fakadó cselekvési programhoz.
 

Az ember Isten vagy állat?
Tamás Gáspár Miklós (2001) egyik írásában igen lényegretörően összegzi, hogy a politikai jobb- és baloldal közötti különbség többek között abban ragadható meg, ahogyan azok a természethez viszonyulnak. "'Az örök jobboldal' azt gondolja, hogy a szenvedés oka az eredendő bűn. Az ún. teodicea arra szolgál, hogy az 'isteni igazságszolgáltatás' címén - az eredendő bűn és a megváltás között - a szenvedést igazolja, amelynek oka transzcendens, kifürkészhetetlen, hozzáférhetetlen, 'megkérlelhetetlen', befolyásolhatatlan. A teodicea szekularizálása, elvilágiasítása a természetjogi konzervativizmus, az 'örök jobboldal' voltaképpeni ősalakja. A 'természet' itt az a transzcendens túlsó, amely az emberi szenvedést, nyomorúságot (pl. az egyenlőtlenséget, a kényszert és a nélkülözést) egyrészt megmagyarázza, másrészt elkerülhetetlenné teszi (nem véletlen ma a neodarwinizmus előretörése a társadalomtudományokban, amelyekben a 'fejlődés', a 'szelekció' és az 'alkalmazkodás' metaforikus alkalmazása az ember eszébe juttatja a divatjamúlt 'indirekt apologetika' kifejezést), harmadrészt pedig a változást mint spontán, előreláthatatlan és a 'polisz'-szubjektum akaratától független, alaktalan és iránytalan folyamatot tünteti föl." Az ősjobboldaliság tehát a kizsákmányolást, az egyenlőtlenséget ideologizálja a természet segítségével, amely így az igazságtalanság megváltoztathatatlanságát hivatott igazolni. Az emberi szabadságot pedig a transzcendens isteniként kezelt természetnek vetik alá. "'Az örök baloldalnak' viszont mindig az volt a filozófiai stratégiája, hogy azt, ami természetnek tetszett, történelemként értelmezze és történelemmé változtassa. (...) Ennek a stratégiának a tipikus példája a feminizmusé: a férfiak és a nők közötti egyenlőtlenséget még a legutóbbi időkig is a természeti különbséggel magyarázták: a forradalmi historizmus megmutatta, hogy ez a 'természeti különbség' történetileg (ha tetszik, 'kulturálisan') konstruált, tehát a 'természet' erkölcsi indítékú változtatástól elzárt transzcendenciája hamisítvány, puszta 'pozitivitás', amelyet bátran tagadásba lehet venni, amint aztán a praxis bizonyítja. (...) A baloldal historizmusa nem újdonság, mindenki tudja, hogy Marx szerint egyetlen tudomány van, a történelem tudománya. De mi a tárgya ennek a forradalmi történettudománynak, ha nem a természet? A 'rossznak' helyet kell találni, ha a szabadság nem lehet más, amint Schelling belátta, csak a jó és rossz közötti választás aktuális lehetősége." (2001: 38-39) A baloldal pedig az emberi szabadságot igyekszik a természet elé/fölé helyezni, a természeti meghatározottságot hazugságnak bélyegzi és elutasítja. Ugyanakkor mégsem tekinthet el attól, különben megmagyarázhatatlanná válik az igazságtalanság, ami náluk is a természeti, ami ellen azonban az emberi szabadság révén mégis küzdeni lehet.
Ironikus módon a liberális és biologista Kampis György (2002b: 610) is ebben látja a biológusok igazságaitól való félelem lényegét: "Azt hiszem, a legtöbben igazából attól félnek, hogy ha kiderülnek az örökletes egyéni különbségek, összeomlik az emberek egyenértékűségének, egyenlőségének eszméje, és összeomlik a társadalmi szolidaritás." Igen ám, csakhogy az egyenlőség fogalma nem azonos az egyformaság fogalmával, márpedig e kettőt sokan hajlamosak összekeverni. A létező szocializmus (főként annak ázsiai variánsai) rémisztő gyakorlata megmutatta, hogy e két fogalom összetévesztése miként vezet szinte automatikusan az emberi képességek elnyomásához, s ezzel magának az embernek az elnyomásához, az egyéni és kollektív szabadság hiányához, valamint egy élősködő hivatalnoki-uralkodó kaszt létrejöttéhez. Ráadásul maga az emberi szabadság is igen bizonytalan fogalom. Luc Ferry például ebből a szempontból éppen a biológiát és a szociológiát veszi egy kalap alá, ti. szerinte mindkét tudomány tagadja vagy legalábbis jelentősen korlátozza az emberi szabadság lehetőségét. "E két tudomány nem győzi hangoztatni, hogy az egyén egy társadalmi vagy biológiai közeghez való tartozás által jön létre, van meghatározva és modellálva. (...) biológiai természetű meghatározottságunk mellett szociális feltételeinktől is függünk, mindenekelőtt osztálykörülményeinktől. (...) Ha feltesszük, hogy senki sem szabadulhat körülménye korlátaitól, egyfajta osztályfelfogáshoz jutunk, amely aligha előnyösebb a közönséges rasszizmusnál vagy szexizmusnál." (1994:52-56.)
A szabadság kontra meghatározottság kérdése mindenkor (már az ókorban is!) együtt járt a természet kontra nevelés kérdésével. A nature avagy a nurture teszi-e az embert azzá, ami? És amikor a biológiában valami új felfedezés jelenik meg, nem véletlen, hogy a társadalom (pontosabban a társadalomról gondolkodók) számára mindig ez a kérdés vetődik fel először - legújabban a humán genom projekt kapcsán. Mindenért a gének lennének felelősek? Vagy a környezet? A válasz persze nem fekete-fehér, hiszen kiderült, hogy nagyon kevés gén van, csupán kb. harmincezer. (Korábban sok milliót saccoltak.) S ha ez így van, ebből már lehet arra is következtetni, hogy a lényegesebb emberi vonások nem lehetnek öröklöttek (Erlich 2000). Ámde a tudósok zöme szerint inkább arról van szó, hogy a gének jelentősége nem a számukkal arányos. Egy-egy gén nem egy-egy helyi probléma helyi megoldásáért felelős, hanem komplex módon, egymást befolyásolva, egyidejűleg sok helyen hat. Így az emberi gondolkodás, fogalomalkotás, vagy akár maga a kultúra, meghatározott lehet, anélkül hogy minden egyes specifikus viselkedés velünk született lenne.
Azt hiszem, a szociológia - vagy még inkább: a baloldaliság - emberképe a régi gnosztikus teológia emberképéhez hasonlít, mondhatni, annak modern örököse. Az Ember az antik gnosztikusok Anthroposzának leszármazottja. Azé, aki még az isteneknél is magasabb rendű. Lényegét tekintve ugyanezt a gondolatot találjuk Marx megfogalmazásában, amikor azt írja, hogy az ember teremtette Istent. Ezt részben - vagyis ha eltekintünk az eredendő bűn és az ebből eredő alávetettség dogmájától - még a katolicizmus is magáénak mondhatja, főként, hogy ez utóbbi mindenkor hangsúlyozta az akarat szabadságát. Az ember mint Ember kitüntetett létező, a világmindenség középpontja. Az Ember az ösztönkorlátozó és az akarat szabadságát adó tudatosság egyedüli birtokosa, s így önmaga teremtőjeként a világmindenség teremtőjének is utódja. Így tehát az ember = Ember mögötti rejtett metafora: ember = Isten. A biológiára, illetve a biologizmusra való haragvás némileg rokon (az attitűdöt tekintve legalábbis) azzal, ahogyan a régi évszázadokban az Egyház nem fogadta el a tudományos, materialista látásmódot, amely az embert nem fogadta el ennek a kitüntetett lénynek. És mintha a lélek létének egykori tagadása is kissé hasonló lenne az emberi minőség biologisták által történő újkori-mai tagadásához.
A szociológia ebből a szempontból a keresztény eszme egyik örököse. (Csakúgy, mint a marxizmus, illetve az ember különleges voltára és az ettől elválaszthatatlan megváltástanra épülő baloldali gondolkodás.) Ellenérzése a természettudomány emberképével valószínűleg teológiai eredetű, amolyan hittétel, annak minden érzelmi mögöttesével együtt. Ráadásul a szociológia helyzete sok szempontból tudományként is hasonló a teológiához, amely tényleges diszciplínákat: filozófiát, természettudományos elemeket, antropológiát használ fel a maga hittételeinek bizonyítására, csakúgy, mint a marxizmus (a történeti, ill. dialektikus materializmus).
 Olykor az eszmék explicit tartalma szemben áll egy implicit tartalommal, ami gyakorta éppen hogy a valódi
mondanivaló. Vagyis az eszmék olykor nem azok, amiknek látszanak, ha egy mélyebb szemantikai elemzésnek vetjük alá őket. Igen jó példa erre Engels evolúciós teóriája. Engels (1876) egy írásában arról értekezik, hogyan vált a majomból ember. Az emberi evolúció három lényeges jellemzőjét vizsgálja meg: a beszédet, a megnagyobbodott agyat, valamint a felegyenesedett testtartást. Amellett érvel, hogy a felegyenesedett testtartás révén felszabadult a
majmok keze, így lehetségessé vált az eszközhasználat, azaz a munka. A növekvő intelligencia és a beszéd kialakulása csak ezután következett. Az embert tehát voltaképpen a munka tette emberré, a munka révén vált el a majomtól.
Stephen J. Gould (1982: 210-13) a darwini evolúciós elmélet hatásait vizsgáló tanulmánykötetében kifejezetten elismerően ír Engelsről, s annak elméletét egy biológus által konstruált elméletként vizsgálja. Jelentőségét abban látja, hogy rámutatott az addig uralkodó tudományos elmélet elfogultságára. Ugyanis addig az ember eredetét a megnagyobbodott agy révén próbálták magyarázni. Engels a következőképpen ír erről: "A civilizáció gyors fejlődéséért minden elismerést az agy fejlődése és aktivitása, az elme javára írtak. Az ember hozzászokott ahhoz, hogy cselekedeteit szükségletei helyett a gondolataiból magyarázza. (...) És így született meg idővel ama idealisztikus elképzelés, amely különösen az ókori világ lehanyatlásával uralja az emberi elmét. Még mindig olyan fokig uralja, hogy a darwini iskola legmaterialistább természettudósai sem képesek az ember eredetére vonatkozóan tiszta képet alkotni, mert ezen ideológiai befolyás mellett nem ismerik fel azt a szerepet, amelyet a munka játszott (az emberré válás folyamatában)." (Idézi Gould 1982: 212)
Na mármost, ha Engels "biológus" (azaz valójában evolucionista teoretikus, akárcsak Morgan, Spencer és a többiek), akkor nyilvánvalóan átveszi az ember = állat metaforát. Ámde ez csak a látszat, a felszín. Hiszen az emberré válás mégiscsak az állatvilágból való kiemelkedést, vagyis minőségi különbséget jelent. A munka révén az ember társadalmi és kulturális lény. A munka az öntudatra (tudatosságra) szert tevés és ösztönkorlátozás. Szó sincs ember = állat metaforáról, az ember felsőbbrendű lény, saját sorsának kovácsa, saját maga teremtője, saját történetének alakítója és befejezője, aki munkája és öntudata segítségével megalkotja a paradicsomot itt a Földön. Elhozza az Új Aranykort, a kommunizmust, ami voltaképpen az ősközösség (a régi aranykor) jövőbe vetített, finomított változata. Vagyis a (marxi-) engelsi evolúció tulajdonképpen egyfajta eszkatológia, és ebben az ember = Ember, azaz áttételesen Isten. Igen, de melyik ember? Az, aki dolgozik. A munka az a felsőbbrendű tevékenység, ami az embert Emberré tette, és teszi folyamatosan, amely kiemeli őt az ember alatti lét, az állatvilág mocsarából, és amely az isteni öntudat szikráját - teológiai kifejezéssel élve: értelemmel bíró lelket - ad neki. A munka tehát isteni princípium, mert ez az, ami megkülönbözteti az embert a többi élőlénytől, ez az, ami az emberi minőséget hordozza. Tehát az ember = munkát végző, azaz Ember = munkás. Ebből könnyen levonható a következtetés, hogy a nem dolgozó = nem ember. A munkás(osztály) az emberiség képviselője, az Ember ideájának letéteményese, a történelem alakítója. És itt már bizony a politikai ideológia tárul fel minden tudományos háttér ellenére.
A régi teológus-tudós vita, az embert felmagasztaló idealisták és az embert lealacsonyító racionalisták örök vitája a természettudományon belül is megjelent, illetve: folyamatosan jelen van. Roger Penrose például A császár új elméje című népszerű könyvében (1993) hatalmas anyagot és bonyolult érvelési rendszert sorakoztat fel annak bizonyítására, hogy az ember minőségileg különbözik a gépektől. Penrose egyik naturalista kritikusa, Daniel Denett jól ráérez a fizikus gyengeségeire, amikor hangsúlyozza, hogy Penrose valójában égi fogantyúkat keres. Ugyanakkor Denett nagy ívű könyve, a Darwin veszélyes ideája (1998: 561) végén elragadtatottan jelenti ki, hogy "ez a világ szent". Vagyis ő maga is hívő. Ironikusan mondhatnánk, hogy Denett összehordott tudása voltaképpen nem más, mint panteizmusának katekizmusa, s panteizmusa mögött egészen egyszerű, talán gyermekkorból származó (erre tesz is némi utalást) érzések, illetve vágyak húzódnak. Amúgy érdemes megemlíteni, hogy ez az alapvető filozófiai ellentét, ez az ősi nézetkülönbség még a legelvontabb tudományágak berkeibe is befészkelte magát, mondhatni: extrapolálódott a fizikába, illetve a kozmológiába is. Így például az emberszabású kozmosz, azaz a kozmológiai antropikus elv (főként az ún. erős antropikus elv) híveit ugyanúgy a régi teológusok mai utódainak tekinthetjük, ahogyan a velük vitázó más világok, ill. a sokvilág-elmélet híveit is a szent dogmákat semmibe vevő régi (racionalista) természettudósokénak. Az előbbiek az embert a kozmosz bizonyos jellemvonásai alapján a világmindenségben centrális, kitüntetett helyzetű lénynek tekintik, s ennek kapcsán megjelenik az isteneszme (design-argumentum), míg az utóbbiak radikálisan egy dezantropomorf, másfajta életeket, sőt másfajta (fizikai, logikai) világokat tételeznek fel. Az pedig már kifejezetten mulatságos, hogy természetesen ez utóbbiak közül valók azok is, akik egy ilyen multiverzumot a biológiai evolúció mintájára véletlenszerűen szerveződő-alakuló, állandóan szelekciónak kitett folyamatként, szerveződésként képzelnek el (Linde 1994).
A természettudósok között újra megjelentek a kreacionisták, az evolúciót tagadó tudósok, akik tőlük
telhetően mindent elkövetnek, hogy Darwin eszméjének oktatását meggátolják az iskolákban, s úgy tűnik, Amerika
egyes államaiban (például Arkansasban) ez sikerült is nekik. Kampis György (2002a: 315) felhívja a figyelmet, hogy a dolgok nem állnak meg az evolúció tagadásánál; ma reneszánsza van a természetfeletti okság elképzeléseinek, a csodáknak vagy a természetet az ember mintájára elgondoló pánpszichizmusnak, valamint egy új dualizmus is terjedőben van. Vagyis szegény biologisták nem csupán balról, hanem jobbról is egyre fokozódó támadásnak vannak kitéve, ami egyben (némileg groteszk módon) azt a látszatot is kelti, mintha egy platformra kerültek volna a feministák a kreacionistákkal.
 

Premisszák és konklúziók: a tudomány tisztessége
Tudományos érvekkel alátámasztani különféle értékeket, illetve ezen értékek alapján való társadalmi gondolkodást és cselekvést, óhatatlanul visszahat a tudásra magára is, ugyanis beviszi a kutatásba a prekoncepciót. Ha pedig az ideológiai kaland rosszul sül el (ld. náci eugenika), akkor olyan tabukat állít a tudós útjába, ami korlátozza a megismerést, kiiktathat egész tudományágakat, utakat zár el a tudományos kutatások elől. Így válhatott Konrad Lorenz és vele együtt az etológia szó tabuvá az USA-ban - ami nem csak nevetséges, de káros is. Szinte bármely tudományos problémát lehet úgy kezelni, mint tényleges vagy potenciális ideológiát, amelynek révén el lehet jutni akár a legszörnyűbb következtetésekig is, ráadásul a történelem még igazolja is ezt az eljárást. Viszont ugyanígy a kritikusok hozzáállását, a tudománynak a társadalmi érzékenység felőli kritikáját is el lehet vinni ugyanilyen szélsőségig, meglátván abban a "végső konklúziót". Merthogy erre is volt már példa a történelemben. (Amikor pl. pártbizottsági határozatokon mondták ki, hogy a világnak végtelennek kell lennie, hogy a freudizmus imperialista áltudomány, a kvantummechanika koppenhágai interpretációja a kapitalista elidegenedés megjelenítője, stb.) A létező szocializmus adta legrémesebb példáját annak, hogy bármit lehet ideológiaként kezelni. Ha a biológusnál elvárható az önmérséklet, a belső gát felépítése az ideológia irányában, akkor ugyanez az önmérséklet elvárható a társadalmilag érzékeny bölcsésztől is. Elsősorban is, hogy ne akadályozza a megismerést, hogy ne gátolja a szellem szabadságát, a társadalmi mögöttest feltáró ideológiai érzékenység alapján vagy ürügyén. Az ideológiai (és gyakorlati) veszélyekre való jogos rámutatás nem azonos a tudományos nézetek ontológiai alapú (ám valójában ideológiai) korlátozásával. Nevezetesen más az, amikor azt mondjuk: Csányi nézeteinek vannak bizonyos ideológiai veszélyei az esetleges vulgarizálás, illetve kulturális leszivárgás miatt, és megint más az, amikor tudományos alapon tagadjuk a csoporttársadalom vagy a nemek közötti különbség létét.
Már Hume eléggé jól rámutatott arra, hogy abból, hogy valami van, soha nem következik logikusan, hogy
valaminek lennie kell. (Ezt nevezik a filozófusok Hume guillotine-jának.) Vagyis a tényállítások és az értékelő állítások között van egy logikai szakadék, ezért azok nem vezethetők le egymásból. Hasonlót fogalmazott meg Max Weber is az ún. értékmentesség elvében. Mivel a tudomány tényekkel foglalkozik, ezért nem szabad értékelnie, a tudomány ugyanis nem tudja megalapozni, megindokolni az értékeket. Weber szerint csupán négy módon kerülhetnek értékek a tudományba: 1. az értékek vizsgálhatók a tudomány eszközeivel, 2. a tudomány megmutathatja, hogy egy adott cél megvalósítása milyen következményekkel jár, illetve egyáltalán lehetséges-e a megvalósítása, 3. a tudomány megmutathatja, hogy milyen értékek szolgálnak egy-egy cél kiválasztásának alapjául, 4. az értékek segítenek abban, hogy a mérhetetlenül bonyolult valóságból kiválaszthassuk azt a szeletet, amelyre a tudományos megismerésünk irányulni fog. Ugyanakkor Weber sem azt várja el a társadalomtudóstól, hogy érzéketlen szakember legyen, sőt. Azt viszont kifejezetten hangsúlyozza, hogy az értékítéleteket ne keverjék a tudósok tudományos munkáikba. Mint írja: "A tények tudományos fejtegetésének és az értékelő elmélkedéseknek az állandó vegyítése szakmánk egyik, még mindig legelterjedtebb, de egyben legártalmasabb sajátossága. Az előbb elmondottak e vegyítés ellen irányulnak, s nem a saját eszmények vállalása ellen: az elvtelenség cseppet sem rokon a tudományos 'objektivitással'". (1998: 17) Egy tudományos elmélet tehát a lehető leghívebben leírhatja a valóságot, sőt pontosan meghatározhatja cselekedeteink esetleges következményeit, ám közvetlen gyakorlati haszna nem lehet. Luc Ferry az ökológiáról írt könyvében (1994) ugyanerre mutat rá: "Elfogadjuk ugyan a szakértő közbenjárását, felfogjuk jelentőségét, de az értékek választásában mégsem a szakértő dönt, hanem mi magunk." Ezt a leckét érdemes jól megjegyezni. Nem a tudományos tételekben vagy alapmetaforákban van tehát az érték, az ideológia, azt a társadalom konstruálja, azaz mi magunk.
Ékes bizonyítékát nyújtják ennek az olyan példák, amikor egy adott tudományos tételből pozitív gondolatok születnek. (A pozitív szót nem filozófiai, hanem köznapi jelentésében használom.) Egyugyanazon premisszából többféle konklúzió is származhat. Így a biologizmus szemantikai magvát képező ember = állat metaforából sem feltétlenül csak a fent leírt negatív konklúziók és még negatívabb cselekvési programok következhetnek. Például ha az ember = állat, akkor nem kitüntetett létező. Ha pedig az ember parányi része csupán a világmindenségnek, úgy csak egy a sok millió élőlény közül. Ezen a címen pedig jóval nagyobb értéket kell tulajdonítanunk az univerzumnak, sokkal inkább meg kell becsülnünk a természetet. Ami által pedig sokkal ökologikusabb látásmódhoz jutunk.
Egy másik, megkapóan szép példát éppen Csányinál találunk a Kentaurok természetrajza című szépirodalmi művében (2000), ami természetesen XVIII. századi irodalmi előzményeihez hasonlóan a jelen problémáira reflektáló társadalmi utópia. A szerző itt azzal a gondolattal játszik el, hogy ha léteznének kentaurok, milyenek lennének. Miféle belső szervekkel rendelkeznének, hogyan szaporodnának, milyen kultúrát alakítanának ki, milyen társadalomban élnének. A kentaurok félig emberi lények, félig lovak, ami mögött persze implicite ott rejtőzik ember = állat metaforánk. Az írásban az ideális társadalom minden jellemzőjével találkozunk. Ezek a kedves lények teljes egyenlőségben és békességben élnek. Nem gyűjtenek vagyont, a tárgyakat eleve nem is szeretik. És ami a lényeg: populációjuk tökéletes harmóniában, mondhatni: teljes szimbiózisban él az ökoszisztémával. Legkedveltebb elfoglaltságuk pedig mi más is lenne, mint a filozofálás, vagy ahogyan Csányi fogalmaz: elmekonstrukciók kitalálása.
Ugyanígy a zsidó-keresztény, majd humanista emberközpontúság, az ember = Ember (Isten) metafora sem csupán nagyszerű ideákat képes létrehozni. És itt nem csak a Bibliára gondolhatunk. A karteziánus felfogás szerint például csak az egyedül ésszel rendelkező, értékes lénynek, az embernek lehetnek jogai, a természetnek, beleértve az állatokat is, nem. A környezet itt nem egyéb, mint egyszerű kontextus, ami a legmagasabb rendű létezőket, az embereket veszi körül. A természet nem más, mint semleges tárgyak tárháza, az emberi felhasználás célját szolgáló energiaraktár. A környezet értékét csupán az ember számára való hasznossága adja. E felfogás bizony szabad utat nyit az állatok gáttalan mészárlása és kínzása felé. De ugyanez a látásmód vezet a környezet mértéktelen kizsákmányolásához, azaz hosszabb távon az ökológiai katasztrófa előidézéséhez is.
 A biológiai és kulturális meghatározottság kérdése kapcsán még egy szempontot érdemes megfontolni. A humán tudományok képviselői azt vetik a biológusok szemére, hogy mivel ők a biológiára vezetik vissza az emberek és csoportok közötti különbségeket, ezzel voltaképpen legalizálják a világban meglévő, népek, rasszok, kultúrák vagy éppen osztályok közötti egyenlőtlenséget, eleve elrendeltként tételezve fel azt. Tény és való, a darwinizmus születésekor és még utána is, jó néhány évig tartották magukat az ilyesfajta nézetek a biológiában. Ám az elmúlt évtizedekben már éppen a biológusok érvelnek amellett, hogy az emberi faj egységes egész. Az emberi populációk polimorfak haj- és szemszínre, vércsoportokra és sok-sok más jellegre. "Kijelentheti-e valaki, hogy a kékszeműek alkotnak egy rasszt és a barnaszeműek egy másikat? Vagy hogy az egyik rassz tartalmazza azokat, akik 0 vércsoportúak, a másik azokat, akik A vércsoportúak, a harmadik azokat, akik B vércsoportúak? Ez nevetséges lenne: ilyen alapon a szülő és gyermeke vagy a testvérek gyakran különböző rasszokba kerülnének. Ugyanilyen jogon akár a bűnözők rasszáról, az arisztokraták rasszáról vagy a tébécések rasszáról is lehetne beszélni vagy írni. A tévedés ott van, hogy a szóban forgó csoportok nem biológiai populációk (szaporodási közösségek), hanem önkényesen kiválasztott tulajdonságok alapján csoportosított egyedek halmazai." (Dobzhansky 1985: 96) Más szóval: azonos népességhez tartozó két egyén genetikai felépítése között sokkal nagyobb lehet a különbség, mint két különböző népesség átlagos genetikai felépítése között, magyarán egy afrikai közelebb állhat hozzánk genetikailag, mint a szomszédunk vagy a házastársunk (feltéve természetesen, hogy szomszédunk vagy házastársunk nem éppen afrikai). Jared Diamond (2000) pedig egy egész könyvet szentel annak a kérdésnek a vizsgálatára, hogy miért van az, hogy az emberiség fejlődése ilyen eltérően alakult a különböző kontinenseken. Miért éppen a fehér ember hódította meg Amerikát és nem az indiánok Európát? Miért az afrikaiak lettek a fehérek rabszolgái és nem pedig fordítva? Miért maradtak az új-guineaiak fejletlenek technikailag? És még több hasonló kérdés. Ezekre a választ az alábbi egyszerű mondatban foglalja össze: "A történelem az egyes népek környezetének különbségeiből adódóan alakult eltérő módon, és nem az egyes népek biológiai különbségei miatt." (Diamond 2000: 22).
A biológusok írásaiban a konklúzió ezek szerint mindig a genetikailag egységes emberi faj. Ha tehát egy bölcsész csoport-társadalmakról vagy biológiai különbségekről hallván a fajelméletre asszociál, az csak annyit jelent, hogy félreértette a biológus szavait. Lehet, hogy az etológus evolúciós gyökerekre vezet vissza bizonyos kulturális jelenségeket, ám ezzel együtt egyelőre úgy fest a dolog, hogy az egységes emberiség tézisével mégiscsak a természettudomány fogalmaz meg egy igazságosabb világ irányába mutató tudományos tételt. Mi több, akár még az emberi képességek genetikai alapú feltérképezéséből sem feltétlenül az emberi szabadságot teljes mértékben korlátozó társadalom születhet, az egyént a bölcsőtől a koporsóig meghatározó antiutópikus kasztrendszer (amiről már filmek is készültek). Akár még jól is elsülhet a dolog: ahogyan például a genetikai hajlamok ismerete forradalmasít(hat)ja a gyógyítást az egyéni gyógymódok előnyben részesítésével, miért ne lenne alkalmazható ez az elv az egyén képességeinek fejlesztésére is? Vajon a magunk saját egyedi természetének a követése nem visz-e közelebb az önmegvalósításhoz és ezáltal a szabadsághoz? De ami ennél jóval fontosabb: A velünk született tulajdonságok alaposabb megismerése esetleg nem az eleve elrendeltséget (amit egyébként az értelmesebb biologisták soha nem is hangoztatnak), hanem egymás jobb megértését, a (kulturális) baloldal által oly gyakran hangoztatott másság elfogadását hozhatná magával. Vagy még inkább azt, hogy nem kéne mindenkinek üzletembernek, vállalkozónak, menedzsernek, pornósztárnak vagy politikusnak lennie ahhoz, hogy kivívja a közösség megbecsülését. (Hogy a női szerepvállalás problémáit ne is említsem.) Vagyis a biologizmusnak egy humanista, nem eltorzult változata egy helyesebb szemléletmódhoz is vezethetne. Olyan szemléletmódhoz, amely nem az adott társadalom által kijelölt, egyedül üdvözítő ideált, sikeres pályát, életcélt kényszerítené az egyénre, ami amúgy is meglehetősen hazug dolog, a mentális károkról nem is beszélve. Vagy másként: amely nem győztesekre és vesztesekre osztja a földkerekséget.
Persze ez is csak lehetőség, a biologizmus könnyen válhat a Gonosz eszközévé, minek révén akár még a legszörnyűbb antiutópiák lidércnyomásos víziói is megvalósulhatnak. De ugyanígy a társadalomtudós sem feltétlenül a Jó képviselője. Ez utóbbi ugyanis óvatlanul, sőt akár jóindulattal, de éppen az emberi szabadság végletes hangsúlyozásával teremtheti meg a kizsákmányolás ideológiai alapjait, s így paradox módon sokkal közelebb kerülhet a szociáldarwinizmushoz, illetőleg az azzal rokon ideológiákhoz, mint az általa többszörösen is megbélyegzett biologista. Merthogy a "bárkiből lehet bármi" elve ugyanúgy elnyomáshoz és kirekesztéshez vezethet, mint az előbbi. Ha valaki, mondjuk, nem tud megfelelni a korlátlan önalakítás elvéből fakadó elvárásoknak, akkor éppen a mindenki a maga sorsának kovácsa eszméje adhat valamiféle tudományos igazolást a vesztes mivoltra. Sőt, akár még a társadalom felelősségét is teljes egészében az egyénre háríthatná. Így pedig a szabadság elve ugyanúgy a kizsákmányolás és elnyomás egyik kvázi ideológiai funkcióját töltené be, miként a biologista szociáldarwinizmus, sőt - hogy legyen még rémesebb a továbbgondolás - e kettő egymást akár kölcsönösen ki is egészíthetné. Egyébként mintha ez már megvalósulni is látszana, lásd a neoliberalizmus ideológusainak és apologetáinak nézeteit.
 

Jegyzetek:
Berger, Peter, L. (1992): Sociology: A disinvitation? Society, 30, (1):12-19
Ehrlich, P. R. (2000): Human Natures. Genes, Cultures, and the Human Prospect, Island Press
Gould, Stephen, Jay (1982): Ever Since Darwin. Reflection in Natural History, Penguin
Haraway, Donna J. (1991): Simians, Cyborgs, and Women. The Reinvitation of Nature, Routledge
Horowitz, Irving L. (1993): The Decomposition of Sociology, Oxford U. P.
Linde, Andrei (1994): The Self-Reproducing Inflationary Universe, Scientific American (1994 November): 32-39.
Marsland, David - Leoussi, Athena (1996): Social misconstructions: Neglect of biology in contemporary
British Sociology, American Sociologist, 27, (2): 42-52.
Nozick, Robert (1974): Anarchy, State and Utopia, Basic Books
Rose, Michael R. (1998): Darwin's Spectre. Evolutionary Biology in the Modern World, Princeton U. P.
 

Bibliográfia

MUND Katalin
"Divináció és szociológia"
in: (Mund Katalin szerk.)
Átalakuló értékrendszerek
MTA Politika Tudományok Intézete,
Etnoregionális Kutatóközpont,
Munkafüzetek 88. 2002

"Szűkülő világegyetem?"
Liget, 2002. 6.

"A kulturális evolúció újabb elméletei a hagyományok tükrében"
Információs Társadalom, 2002. 2.

"Járványos kultúra"
BUKSZ, 2002. 3.

(Farkas Attila Mártonnal)
"Rekviem egy elveszett mítoszért"
Valóság,  2001. 8.

"Technicizált spiritualitás"
 Liget, 2002. 9.

BERECZKEI Tamás
A belénk íródott múlt. Evolúció és emberi viselkedés
Dialóg Campus, 1998

BÖRÖCZ József
"Amerikai anzix"
Szociológiai Figyelő, 1997 december

CSÁNYI Vilmos
Az emberi természet. Humán etológia
Vince, 1999

 "Az agresszióról"
Népszabadság, 2002. április 20.

(Makovecz Benjaminnal)
A kentaur természetrajza.
Anatómiája, élettana, viselkedése és
kultúrökológiája
Helikon, 2000

DARWIN, Charles
Az ember származása és az ivari kiválasztás
Gondolat, 1961

DIAMOND, Jared
Háborúk, járványok, technikák. A társadalmak fátumai
Typotex, 2000

DENETT, Daniel C.
Darwin veszélyes ideája
Typotex,, 1998

DOBZHANSKY, Theodosius
Változatosság és egyenlőség
Kriterion, 1985

ENGELS, Friedrich
"A munka része a majom emberré válásában"
in: (Bence György - Kis János szerk.)
Munka és emberréválás. Engels hipotézise ma
Kossuth, 1972

FEHÉR Márta
"Tudományról és tudományfilozófiáról az ezredfordulón"
Magyar Tudomány, 2002. 3.

FERRY, Luc
Új rend: Az ökológia
Európa, 1998

GYÖRGY Péter
"Ami sohasem volt..."
 Népszabadság, 2002.  január 23.

HARAWAY, Donna J.
"A szituációba ágyazott tudás"
in: (Hadas Miklós szerk.)
Férfiuralom. Írások nőkről, férfiakról, feminizmusról
Replika-könyvek,  1994

HUME, David
Értekezés az emberi természetről
Gondolat, 1976

KAMPIS György
" A naturalizmus jelentősége ma"
Magyar Tudomány,  2002. 3.

"A gén halott, éljen a gén!"
Magyar Tudomány, 2002. 5.

LAKATOS László
" Mi a baj a szociológiával és hogyan nem kéne rajta segíteni?"
 Szociológiai Szemle, 2001. 3.

MANNHEIM Károly
Ideológia és utópia
Atlantisz, 1996

MORRIS, Desmond
Az emberállat. Személyes vélemény az emberi fajról
Magyar Könyvklub, 1997

NÉMEDI Dénes
"A szociológia egy sikeres évszázad után"
Szociológiai Szemle, 2000. 2.

PENROSE, Roger
A császár új elméje. Számítógépek, gondolkodás és a fizika törvényei
Akadémiai, 1993

SOKAL, Alan - BRICMONT, Jean
Intellektuális imposztorok.
Typotex, 2000

SOMLAI Péter
"A szociológiai születése a tizenkilencedik században"
in:  (Felkai Gábor szerk.)
A szociológia kialakulása
Új Mandátum, 1999

SZABADOS Tamás
"Talán a géneket..."
Népszabadság, 2002. január 23.
 
TAMÁS Gáspár Miklós
"Új kelet-európai baloldal"
Eszmélet, 2001. 50.

"A hangnem (!!!)"
Élet és irodalom, 2002. 03. 1.

TINBERGEN, Niko
Az ösztön
Gondolat, 1976

WEBER, Max
Tanulmányok
Osiris, 1998

ZIMAN, J.
"Elveszti-e objektivitását a tudomány?"
Természet Világa, 1996. november


C3 Alapítvány

stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret