stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   A művész mint etnográfus
Beöthy Balázs műveiről

A képzőművészek - és különösen a művészet kritikai felhasználóinak - leírására számtalan metafora született a 20. században. Ezek a metaforák gyakran keverednek a képzőművészet leírására használt metaforákkal, hozzátéve azt, hogy maga a képzőművészet is felfogható úgy, mint egy "nagy metaforára" épülő - és egyébként metaforák gyártására szakosodott - produkciós terep. A "nagy metafora" természetesen nem másra, mint a valóság és a rá vonatkozó, illetve vele foglalkozó ábrázolások közötti kapcsolat megragadására szolgál, mely két különböző, a művészi és egy eredetileg másik területhez kapcsolódó tevékenység között tesz egyenlőségjelet: a művész mint mérnök, a művész mint bohém, a művész mint forradalmár, a művész mint társadalomkutató, stb.
A metafora-termelés produktumainak szokásos bemutatóterme a művészeti múzeum, míg egy másik beszédalakzat, a metonímia - illetve annak speciális fajtája, a szinekdoké - termékeinek hagyományos bemutatási terepe az etnográfiai múzeum. A felosztás alapjául pedig azok a kolonialista nézetek szolgálnak, melyek a nyugati civilizáción kívüli társadalmakat időtlennek, természetesnek, csupa "névtelen" szereplővel bírónak állítják be, szemben a történetileg felfogott, individuumokra épülő, emberek által megteremtett kultúrával. A néprajzi múzeumokban lévő tárgyak nem nevesíthető alkotók kezei közül származnak, hanem valamiféle természetes megnyilvánulásai a primitív társadalmaknak, olyan jelek, melyek töredékek, de így is képesek visszautalni az egészre, ahonnan származnak. Annál is inkább, mert múzeumi funkciójuk épp töredékességükben és az egészre való utalás képességében rejlik.
A kérdés ezek után az, hogy milyen módon törhető meg a művészi és az etnográfiai dichotómiája, milyen kritikai eszközei vannak egyrészt az elméletnek, másrészt pedig a művészeti gyakorlatnak arra, hogy ennek a szembeállításnak a kolonialista attitűdjét, illetve ideologikus motivációit és tartalmait megmutassa, valamint képes legyen új modellek felállítására. Hiba lenne természetesen Beöthy Balázs munkáit erre az etnografikus szemléletre redukálni, de amennyiben eddigi munkásságán belül valamiféle koherenciát keresnénk, úgy az etnografikus módszer mint metafora kínálkozik az egyik kézenfekvő lehetőségként.
Amikor a művész az etnográfus szerepében jelenik meg, akkor nemcsak a művészet bevett fogalmát, hanem a művészet intézményének jól ismert elemeit (a múzeumot, az oktatást, a művészeti piacot és a sajtót) is kritikailag kezeli. Az etnografikus paradigmában a központi kérdés az, hogy kinek a nevében beszél a művész, ki az a Másik, akinek a "hangját" képviseli. Milyen lehetőségek adottak a művész számára kritikai állításainak megtételére anélkül, hogy a Másik patronálójának - tehát egy nála felsőbbrendű személynek - a szerepében tűnjön fel? Fontos azonban megjegyezni, hogy a kolonialista ideológia, illetve az etnografikus szemlélet mára - a posztkolonializmus szellemében - nem kizárólag a nyugati kultúrától földrajzilag távol élőkre vonatkozhat, hanem olyan hatalmi struktúrák kritikai leírására is szolgál, melyek a társadalmilag, szexuálisan, fajilag, nemileg Másik alárendelt, negatív, esszencialista reprezentációjára épülnek.
Beöthy Balázs munkái egy olyan művészi pozíciót definiálnak, mely a fent leírt, kritikailag felfogott művészi-etnográfusi magatartást is kritikailag értelmezik. Egyik munkájában például a saját egy éves cigaretta-fogyasztását dokumentálja a felhasznált cigarettás-dobozok összegyűjtésével és esztétikai elrendezésükkel. Beöthy etnografikus jellegű megfigyeléséhez a legkézenfekvőbb alanyt, azaz saját magát használja fel, így a narratológiai értelemben vett fokalizáló és a narrátor személye egybeesik, a hatalmi kérdés pedig rövid úton kioltódik. Ez a mű egy másik szinten visszakapcsolódik a művészeti és az etnográfiai tárgyak tradicionális dichotómiájához: a műalkotás itt olyan alapanyag "átlényegítésének" felhasználásával készül, mely hasonló ahhoz, amit fogyasztási szempontból szegényebb országokban például a Coca-Colás dobozokkal csinálnak sokan: különféle, az eredeti rendeltetéstől és a másodlagos szemét-állapottól teljesen eltérő tárgyak megalkotására.
A csempészés mint  speciális szubkulturális tevékenység képezte tárgyát az "Utazó titkok" című munkájának. Ebben a művész egyrészt megfigyelésének eredményeit mutatja be, másrészt ezzel a bemutatással mintegy akaratlanul is segítséget nyújt a további, tiltottnak számító tevékenységnek. A művész így szimbolikusan az adott szubkultúrával azonos oldalra kerül, és ezzel a pozícionálásával rombolja le a berögzült kulturális ellentétpárokat.
A kurátor és a művész hagyományos hatalmi kapcsolatát fordítja meg abban a kizárólag fehér tárgyakból álló installációjában, melyeket művészektől és művészettörténészektől kért kölcsön kiállítási céllal. A kiállításrendezők kiállítókká válnak ebben a műben, a művész kurátorként lép fel, a kiállítási objektumok pedig nem válnak műtárgyakká, hanem szinte etnografikus dokumentumokként funkcionálnak. A tárgyak egy jól definiálható szubkultúra kutatásának eredményeként jelennek meg, de mivel Beöthy maga is tagja ennek a csoportnak, nem a kívülállásból adódó hatalmi helyzetből kommentálja a helyzetet.
Beöthy munkái két másik kolonialista előfeltevést is semmissé tesznek. Ezek közül az egyik az etnográfia időtlenné tétele a művészet temporalitásával szemben. Beöthy munkái az etnográfiai aspektust mindig egy konkrét időspektrumba helyezve vizsgálják, amivel egyben értelmetlenné is teszik ezt a kettősséget. A másik elképzelés a kolonializáló és a kolonializált esszenciálissá tételében jelentkezik, ami két, abszolút értelemben felfogott alany antitézisében érhető tetten. Ez egyrészt ezeket az alanyokat valamiféle "Archimédeszi pontból" definiálja, másrészt feltételezi azt, hogy a különféle kulturális kódokhoz való hozzáférés mindig teljes és koherens. Beöthy munkái pedig ebben a szellemben működnek és fejtik ki hatásukat.

Timár Katalin


Kérjük küldje el véleményét címünkre: lettre@c3.hu
stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret