stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   Ali Moussa Iye
SOMALITUDE

Ablakom emlékektől fortyogó kráterre néz.
Esténként, amikor a magány lelkem legtitkosabb járatain végigtajtékzik, szeretek a párkányra kikönyökölni, s elmerülni a füstölgő nosztalgiázásban.

Vállamon átvetve feláldozott nemzedékem álmai. Nemzedékemé, mely elárult utópiák undorító vitaminjain nevelkedett. Egy mindörökre elfojtott politikai vérfertőzés szörnyszülötte vagyok.

A féregrágta holnapok fölé emelkedő magaslatomról nézem, hogyan válik gőzölgő semmivé egy látomásaiba burkolózott város éj-termelte szemete.
Mondd, mily lelkesedések lángolhatnak még e gyászos külváros égre meredő kéményeiben?

Padlásszobámba sem ajtó, sem lépcső nem vezet. Réges-rég leszereltem a korlátot, mely életem folyosóit szegélyezte. A jövő már messze, nagyon messzire tűnik mögöttem. Teljes a száműzetésem. És már a mások együttérzésére sem formálhatok jogot.
Itt fönn, elszigetelődve elefántcsont-tornyomban, éppen csak arra vagyok jó, hogy hiú lázadásaim kormával befeketítsem fehér éjszakáimat. Arra ítéltettem, hogy visszamenőleg elmeséljem neked életemet és vesztett reményeimet.

***
Herceg voltam az ártatlanság királyságában. Gyermek egy ásványoktól-súlyos bazalt-sziget közepén.
Tágranyílt szemekkel habzsoltam a világot, felfúvódott hasamban tároltam ritka étkezéseink emlékét.
Szüleimet kísértem, amikor azok a legelőre hajtották a nyájat. A mesterséges határok ellenére, melyek át meg átvágták vándorlásaink földjét, mindenütt kutattuk-fürkésztük a reményt-sugárzó felhőket.

A szivárványok voltak azúr-sátraink feszítőrúdjai, a szomjúságtól szenvedő ouedek pajzán játékaink ágyai. A karavánok hanyag nemtörődömséggel vonultak át játszótereinken s szakították félbe csimpánzokkal vívott csatáinkat.

Egy reggel a villám minden előzetes bejelentés nélkül csattant fejünkön, vándortáborunk közepén, elvakítva a Nappal még versengő utolsó holdsugarat.

Hatalmas lyukat rajzolt, akkorát, mint törzsünk kútjának nyílása. S az izzó seb körül a halál serénykedett, hogy az álmukban meglepett embereket és állatokat mint bozót-temető sírköveit elrendezze.
Háború volt; gyermeki rettenetemben azonban csak jóval később mértem fel súlyosságát. S már ott vándoroltunk az utakon, öszvérhátakon és guruló monstrumok ponyvái alatt.

Csenevész-gyönge anyámról ízlelőszerveimben őriztem meg némi emléket. Petyhüdtté vált dús-tejű emlőinek sós ízét. Még szoptam, talán az végzett vele az éhínség előtt, amely a szárazságra következett, s amelyet még megelőzött az a villámcsapás s az acél-eső.
Apám - csak néhanapján láttam - úgy ment el, hogy sohasem értettem meg, miért olyan rideg. Elrémített szigorúsága, mellyel a Fa titkait akarta nekem megtanítani. A Családfánkét, melynek ágai őseim fejét és saját eljövendő szenvedéseim gyümölcseit hordozták. A méltóságteljes árnyékot vető Fa tövében fel-fellobbantak klánunk konfliktusai. S szólt apám:
"A világ labirintus, melyen végig kell mennünk.
 Meg kell ismernünk gyökereinket s az ágakra fölírni.
 Ha vérünket adjuk, nyomokat hagyunk az utánunk jövőknek,
 Hiszen egy nap úgyis visszalépünk előző léptünkbe."

A sors, ironikus módon, neki adott igazat. Hirtelen halt meg, arra sem jutott ideje, hogy nyomot hagyjon bennem. Meghalt, hogy mi terhet karavánja szállított, megmentse egy távoli, csak születő birodalom törvényeit már alkalmazni kívánó rongyos katonái elől.

A sisakos, ragadozó gyarmatosítók jóvoltából a háború helyi járvánnyá vált, most már lépten-nyomon keresztezte utunkat, amitől ugyanolyan ingatagokká váltunk, mint tépett batyuink.

Egy vándorúton, kétségtelen, szenvedünk, de mennyi mindent tanulunk. Két állomás között gyorsan rájöttem bolyongásunk okaira. És rádöbbentem az eszmére, amely később segített bennünket továbbmenni gyászos hajnalokon: összeragasztgattam a földdarabkákat, hol nyájainkkal megfordultunk, s a kék zászlót el nem mozdítva, de a határjelző póznákat kijjebb leszúrva, kitágítottam szabadságunk mezsgyéjét. A nagyság álma ugyanúgy biztonságba ringat, mint a végtelen sivatagban utazókat kísérő csillag.

***
Ablakomból kilátással a múltra, csak konstatálok. Gyermekkori kínjaim semmivé fakulnak fájdalmaim mellett, melyek a nagy álom megvalósulása közeledtére kerítenek hatalmukba.
Az elhasználódott idő obszervatóriumából jobban tudom megragadni a pásztori értékek megsemmisülésétől menekült bölcselet jövendő-látó mélységét, mely azt mondja: "Ki az övéi életére támad, gyógyíthatatlan betegség támadja meg azt."

***
Így tehát az álomra homályt bocsátanak; majd idővel a sóval átitatott elnyomók aranyfüstjével, erjedt hagyomány maradékaival foltozzák ki.
Az álom nem lesz végigálmodva, mindig más és más álmokat fog szülni. És a háború villámai újra és újra nagy lyukakat ütnek a szívekbe.

Ez alkalommal nehezebb volt az Ügy határvonalait megrajzolni. Amiért szenvedni kellett és meghalni, az Értelem kontúrjait csupasz szemmel már nem lehetett kivenni. Ekkor az ész-kezelő központokban torzító szemüveget tettek szemünkre. Hogy lássunk és figyeljünk, hogy megmérjünk és leleplezzünk, hogy ítéletet hozzunk és öljünk. Ettől fogva a szavak és az eszmék váltak ellenségeinkké, és mindazokat, kik aljas terjesztőikké lettek, el kellett tenni láb alól. Géppuskával bevarrni a vétkes szájakat, melyek a Nagy Vezér kijelölte ragyogó jövőt káromolták.

Az eredeti nagy utópia, amely segített, hogy a fájdalom-termelte epét megemésszük, hamarosan milliónyi gyűlölet-darabkává tört. Belőlük kerülnek ki a lélek-roncsok, az elevenen-nyúzottak, akik óva vigyázzák sebeiket, nehogy behegedjenek.
Az exodus pedig újra megindult. Kiéhezett állatok hátán, vasmonstrumokon. Újra táborok, barmaiknál koszosabb menekültek, szemüket légyrajok piszkítják, a hullák szája töltések szemetét harapja, az eladott becsület s tisztelet szégyene, méltóságuktól megfosztott asszonyok szégyene, kiket nőre-éhes férfiak elé dobtak.
S a lelkiismeret-furdalások legelviselhetetlenebbike, azt tudni, hogy dicséretünk mézével együtt ittuk az álom-zabáló Óriás hiúságát, aki ujjongva örvendezett aljasságunk láttán. A lelkiismeret-furdalás, hogy diktátori cinizmusának folyóját tápláltuk.

***
Milyen kegyetlen a szél, hogy így felkorbácsolja megsárgult emlékeinket! Rozsdált szlogenek divatjamúlt ideológiák lim-lomjai között.
Ma este itt szenvedek ablakomban, a tátongó űr fölött, s képtelen vagyok sírni. Mert csak az sír, akinek szemében még elég só és víz van a létezés kínjainak és örömeinek elsiratására.
Nekem itt, ebben az egészségtelen kis lyukban már nincs utánpótlásom ebből az élet-folyadékból.

***
Később az álom már-már rezzent és életre kelt. A rádió minden hullámhosszon bemondta. Egy cápák lakta óceán közepén törpe-nép - a hír szerint - földre teríti lidércálmai szörnyét. Az öröm kiáltásai áttörték a száműzetés falait.
Az ünnep azonban nem tart tovább, mint sivatagban az esős évszak. A mese nem váltja valóra a boldog befejezésre tett ígéretét.
Az Óriást kiűzték barlangjából, ám más sárkányok foglalják el ki nem hűlt helyét, s tapossák el, amint összecsapnak, a remény csíráit.

Ez alkalommal a háború mindennél borzalmasabb; borzalmasabb, mint a halál. Kép, melyet tiszta bibliai stílusban festettek meg. Káin és Ábel története géppisztollyal megfestve, győzelmi aratásnak pedig az isteni átok.
Olyan, mintha bennrekedtél volna egy labirintusban, tükörtermek végtelen folyosóiban, s ott saját tükörképedre ürítenéd fegyvered tárát. Igazi népirtás, amit saját magadon követsz el.
Mondd, milyen bíróság ítélkezhetne egy ilyen, emberiség elleni öngyilkosság fölött anélkül hogy elítélné a világ valamennyi "euta-náci"-ját, akik fegyvereket kölcsönöznek geo-stratégiai morzsákért cserébe?

***
Az éber lidércálomból visszatértek újból idegen égbolt alatt találták magukat, távol a felpuffadt holttestek pestises bűzétől, távol a szabadjára eresztett őrülettől.
A díszlet ugyan változott, most a nemzetközi jótékonyság lerobbant menekülttáboraiban bukkantak fel. S hiába próbálják Emmausi rongyokkal eltüntetni forradásaikat, mindenki rájuk ismer szarvuk-tört bakkecske-arcukról.
Bőrük még most is izzadja csíráit a tébolynak, mely népüket barbársorba taszította. Még most is görcsökben a gondolat tetániájában, az értelem mocsárlázában rángatóznak.
De ahol most ajtóról ajtóra járva árulják súlyos terhüket, már nem hivatkozhatnak puskáik füstölgő csövére. Így tehát alkalmazkodnak, ahogy tudnak.
Titkos műhelyekké átalakított mocskos szobákban gránátokká, napalmmá s még más pusztító fegyverré konvertálják keserű dühüket.
Gyűlölet-rakétáikkal lövik szakadatlan a nemzetközi fórumokat és egyéb párbeszéd-maszkarádokat.
Szó-háborúk, miket képtelenek megérteni a zárt ajtók mögötti rendezéshez szokott elmék. Virtuális háborúk, melyek ugyanolyan nagy lyukakat ütnek a szívekbe. Háborúk, melyek újabb drámák eljövetelének képét vetítik előre.
Elaknásított jövő, elaknásított városok, utak, szorgó-mezők.

***
Ablakomon át, mely a reménységre nyílik, időnként furcsa hallucinációk érnek utol.
Hallani vélem, amint kiáltások törnek föl a törzsi blokkházak romjai közül, és a hülyeség bástyáiból.
Látom, mocsok fröcsköli az etnikai tisztogatás álomképeit, mik annyira beszennyezték az elméket.
Látom, egy egész nemzedék, mely a klán Rák csillagképe alatt született, hogyan köpi le gyűlöletben élő mesterei sírjait, s hajítja tüskebozótba a reá hagyományozott bosszú-végrendeletet.
Látom, miként zubognak le a félelmek szívek túlfolyóin, a harag hogyan oszlik léggé s válik szűz hamuvá, melybe végre új sorsunkat rajzolhatjuk meg.
Látok derű-simította arcokat, bőrükön semmi tetoválás, mi a Másik különbözőségét felhergelhetné.
Látom, vidám angyal-rajok röppennek föl a temetőkből s megtelepszenek árvák vállán, hogy fülükbe suttogják a megbocsátás, a bűnbánat imáját.

És ilyenkor sírok, igazi, sós könnyeket sírok, melyek egy hajdanvolt-remény kiszáradt ráncait öntözik; a reményét, melyet még Mogadiscio homokjába temettem el egy napon, amikor rettegéstől remegő gyomorral vártam a száműzetés tutajára.
Álmomban újra találkoznak a szétszóródott nyájak, s friss tejük habzik a "gorof"-ban, a tűz fölött helyet cserélnek a finom birkafalatok, s az elégedett-jóllakás böfögését hallani.
Álmomban az asszonyok vidám kiáltásaikkal felelnek a férfiak mondókáira, a "Sadah'le" ringó tánclépéseire felizzanak a szenvedélyek. Álmomban vívnak, költő párviadalokat vívnak - a rímek azonban most nem gyilkolnak.
Álmomban végre békességre jutok a bomlott múlttól felszabadított idővel s a sietős jövővel frigyre lépett jelennel.

Igen, álmomban végre kiszabadulok ebből a koszos, ajtó nélküli, lépcsőház és lépcsőforduló nélküli, folyóvíz nélküli szobából, melynek csak egyetlen, szeletnyi égboltra nyíló ablaka van, amely előtt somalitude-öm fekete filmkockái futnak megállás nélkül...

KUN TIBOR FORDÍTÁSA

In: Revue noire. Párizs, no 20, 1996. március - április - május. pp. 66- 67.
Ali Moussa Iye: sz. 1957-ben Dzsibutiban. Újságíró. 1992 óta Párizsban él. Az UNESCO-nál a Béke kultúrájáért elnevezésű program keretében szakértőként áll alkalmazásban. Pásztordemokrácia c. könyvéért a Tengerentúli Tudományos Akadémia (Párizs) díját kapta 1994-ben.


Kérjük küldje el véleményét címünkre: lettre@c3.hu
stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret