stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   Láng Zsolt
Bestiárium Transylvaniae. A Lavisz

A hajóskapitánynak világ életében ilyen gazdára fájt a foga. Amikor az orvos, Mehmet Karrafás felkereste, hatodik érzéke sürgetőleg jelezte, igent kell mondania. Harmadnapon már büszkén jelentkezett egy ütött-kopott, fölötte rozogának tűnő hajóval, amiről persze tudta jól, mindent megér. Nem is kapta meg olcsón, igaz, végül sikerült kétszerte annyit kialkudnia új gazdájától.
   "Nevet kell adni neki, ifjú úr."
   "Jakab..."
   "Nem talál kiválóságod egy szép női nevet?"
   "Carlotta..."
   "Carla, az rövidebb, he-he. Majd fölpingáltatom az oldalára, egy arany betűje."
   A kapitány nem csalódott; kedvező jelként nyugtázta, hogy a fedélzetre lépő gazdája nyomban összegörnyedt, majd gyomrára szorított kézzel kamrájába tántorgott; látni lehetett, ki lesz valójában a hajó ura. Különféle ürügyekkel, ahol csak felbukkant egy kikötő, kikötöttek: a hajó egész népe kocsmába vonult, eszeveszett tivornyázással költvén el az időt és a hol erre, hol arra kialkudott aranyakat. Többnyire alig vitorláztak fél napot, máris kanyarodtak a part felé.
   Az utazás célja Szent Mauró volt: itt lakott Carlotta. Egy igen régi gothai térképen négy napot számítanak a Számosz-Szent Mauró hajóútra, ők azonban a kapitánynak, akinek nevét nincs miért titkolni, ennek a Mario Gasparini nevezetű dalmát hajóskapitánynak kényére-kedvére hetekig bolyongtak. Náxoszról visszakanyarodtak kelet felé, majd Amorgót megkerülve, ezúttal délnyugat irányába vitorláztak, onnan egy török gálya láttán Nióig észak felé mentek, ahol visszafordultak, és ellenkező irányból keresztezve a gálya útját, elvonultak Kréta felé. A kapitány arra számított, ha netán a szultán vagy a dózse emberei elcsípnék (sokszor tört borsot az orruk alá), az időpontok ügyes kavargatásával mentséget találhat, vagy egyszerűen elillanhat, mint a jelen pillanat. Cerigottónál átfestették a hajót, oroszlánfejre cserélték a sárkányfejet, majd elindultak Afrika partjaihoz, és egy Barkas nevű városnál kikötve, fölszedtek néhány különös utast a hajóra.
   Ez a világ legbékésebb óceánja, mondogatták a Földközi-tengerről akkoriban, midőn már tucatnyian körülhajózták a Földet. Nincsenek viharok, s ha mégis vihar közeledne, az ezernyi sziget egyikének finom homokjára a legtörékenyebb hajó is biztonságosan kihúzható (és míg a vihart tart, a sziget gyümölcseiből és vadjaiból bőséggel lehet lakmározni). Egyvalamitől azonban mindenki rettegett, a bolonisztól, a szörnyű homokfelhőtől. Maga a halál!, ijesztgették egymást, és ha valaki mégis megmenekül, maradék élete rémálmok leírhatatlan kínjai között telik el. Gasparini kapitány, amióta Afrika partjait maguk mögött hagyták, hiába üldögélt éjjeli dézsáján, a salak megrekedt benne: rossz előjel! Purgációval orvosolható a baj, de az ómen már megvolt, tudta, hamarosan valami rossz következik. A beléhasító előérzet másnapján épp a fedélzeten téblábolt, amikor a tengerből kiemelkedő hatalmas, vörös napkorong közepében egy fekete foltot vett észre. Arra gondolt, hogy bizonyára az Esthajnalcsillag keresztezi a Nap útját (kiválóan ismerte a csillagok járását), és valóban, kisvártatva a folt kiúszott a fénykorongból, kimászott, akárha egy légy. Ám ekkor, a déli ég alján kirajzolódott egy másik fekete pont, és ezúttal ijesztő sebességgel növekedni kezdett. Előbb akkora, mint egy római dénár, aztán tenyérnyi, s mire a vitorlákat kapkodva bevonták, már akkora, mint az Atlasz hegye. A hajósok ijedten tekergették nyakukat, és a legszívesebben bebújtak volna a patkánylyukakba, bár jól tudták, a vihar csápjai mindenhová elérnek (és ilyenkor a lyukak őslakói is éles sivítással rajzanak a fedélzetre). Valóságos emberfej emelkedett a hajó fölé, de hogy emberé, az persze nem valószínű. Maga a Sátán volt az! Az örökkévalóság szétmorzsolódott szemcséiből rabolta alakját; végeláthatatlan kígyóként tekeredett túl a szemhatáron, farkával a sivatag homokját kavarva. Sárga villámok cikáztak keresztül-kasul, lent pedig a tenger összes szörnye ott táncolt a hajó körül, és üdvrivalgva köszöntötte istenét. A torz ábrázat egyre fintorgott, mintha a legijesztőbb formáját igyekezne felölteni. Szemei kidudorodtak, aztán beestek, szemgolyói pedig úgy pörögtek, mint a spirálisan feltekeredett leviathán, mielőtt áldozatára lecsapna; orrlikából sűrű, fekete füst áradt, szájával folyton köpködött, s ilyenkor a hajóra hatalmas homoklövegek csapódtak, amelyek lesodorták lábukról az embereket, beszakították a fedélzetet, letépték az árbocrudakat, benyomták az ajtókat, széttörték a vizeshordókat. A hajót közben sikerült a kormányosnak megfordítania, hogy farral előre haladván, lassuljon rohanása, remélve azt is, hogy a fergeteg elzúg felettük, ám az nem tágított: a hajót akarta elnyelni. Ajka mérges rájaként fodrozódott, fogai vasdárdákként meredeztek, a dárdákon is kígyók tekeredtek és vonaglottak. Feneketlen torkából lángnyelvek törtek elő, tompa, mély surrogással. Hirtelen dermesztő kiáltás hallatszott: a sátánképű felemelte fejét, és egy pillanatra megmerevedett, mint a kígyó, mielőtt lecsapna áldozatára. A szája óriásira tágult, a szájon át pedig feltárta gyomrát, amelynél elképzelni sem lehet utálatosabb, viszolyogtatóbb és elkeserítőbb világot: lüktetve feszültek az emésztőnedveket kifecskendezni kész hólyagok, kéjesen rángatóztak a hínáros bélfodrok, fortyogva buborékolt a mélység eleven lávája. De ugyan, ki volt az, aki mindezt látta? Gasparini kapitány a hátsó fedélzet mellvédjéhez tapadva ökrendezett a lenyelt víztől és homoktól, szeméből könny és vér folyt, véresek voltak szétrongyolt ujjai is. A belei már kipréselték magukból mindazt, ami csak kijöhetett belőlük. Többször megkísérelt visszajutni a hajóhídra, de immár arra sem maradt ereje, hogy mellkasát megmoccantva, kortynyi levegőt vegyen. De levegő sem volt már, csak a halál hideg és szennyes lehelete...
   Ekkor a Barkasban felvett utasok egyike, kihasználva a dermedt pillanatot, terpeszben állva megvetette lábát a fedélzeten, kebeléből előhúzott egy bőrtarisznyát, majd kiszórt belőle egy csipetnyi ragyogó port, bele a szörny nyitott szájába. Csoda történt! Ahogy víz oltja el a tüzet, a por még annál is sebesebben hatott: a szörnyeteg vinnyogva menekült vissza a sivatag gyomrába, ahonnan a homokot kavarva testet kreált magának. Felderült az ég, megcsendesedett a szél, kisimult a tenger vászna; a fergetegből csupán a hajót megtöltő, puha, forró afrikai homok maradt.
   "Simeon vagyok", mondta a hajó megmentője a vánszorogva köréje gyülekező tengerészeknek. Erős tömjénillat áradt belőle, és amikor beszélt, a tömjén enyhe ködfelhővé sűrűsödött. Kicsi felhővé, merthogy az egész alak alig volt nagyobb egy tízesztendős gyermeknél.
    És ettől kezdve Simeon napokig a főárboc tövében üldögélt, és a köréje gyülekező embereket okította, gyógyította, és ha felkérték, különféle ügyekben bíráskodott. A hajósnép oly eltökéltséggel időzött ott, akárha kocsmákban ülne, nagy söröskorsókkal megtöltött asztaloknál, faggyúbűzös prostituáltakkal és mindenféle kocsmatöltelékkel.
   Egyik alkalommal azt kérték tőle, tiltsa meg, hogy a muzulmán kormányosnak vizet és kenyeret adjanak (húst amúgy sem eszik). Mire ő azt felelte, hogy amennyiben az eső csak arra a földre hullott volna, ahol a lisztet adó búza termett, akkor valóban megtehetnék, hogy ne adjanak enni a muzulmánnak, de ha máshol is esett, akkor ez azt jelenti, hogy Isten mindenkinek egyformán mérte az áldást, ne akarjanak túltenni rajta, és a maguk szakállára ítélkezni. Különben is, mindannyian nagy bajba kerülnének, ha a hajó biztos kezű kormányosa megorrolna rájuk.
   Hanem a Simeonnal együtt hajóra szálló nemes úr, a keresztény világban közismert Brogli gróf mégsem csatlakozhatott a Simeont hallgató hajósnéphez, viszont érdekelte a különc barát, és mivel a hajó épp az unalom szélcsendes tengerén vesztegelt (a kapitány már többször leküldette búvárait, hogy megnézzék, vajon nem tapadt-e gályatartó hal a hajófenékhez), egyik szolgájától vitt igen formás üzenettel asztalához hívta. Így történt, hogy ideje másik részét Simeon ezután a grófék asztalánál töltötte.
   És hogy miképpen került Brogli gróf és neje, Margarita grófné a hajóra, ismét Gasparini kapitány zavaros ügyeihez tartozik. Az viszont már Vazul sorsát érinti, hogy ott voltak, és így vagy úgy, kedvezően avagy kedvezőtlenül (oktalan igyekezet akarná ezt eldönteni), visszafordíthatatlanul befolyásolták élete további alakulását. A gróf cseppet sem zavartatta magát, úgy viselkedett, mintha a maga terrénumán, a maga embereinek osztogatná parancsait, eladdig, hogy a hajóskapitánynak, aki mellesleg szólván régi bizalmasa volt, azokból az időkből, amikor a grófnak sikerült Pármát a Pápaság oltalma alá hajtania, szóval, a hajóskapitánynak megparancsolta, hogy Vazul Jakabtól örökölt pajzsos lovagi zászlója helyett húzzák föl az ő címeres grófi lobogóját, mert az mindig jó szelet fakaszt.
   "Uraságod nagyon rossz színben van", csapott le a kamrájából kibotorkáló Vazulra; lecsapott rá, és nem engedte el: mindennek ellenszere a jóllakottságig való telítkezés; aki tengeribeteg, hasaljon ki az árbockeresztrúdra, nézzen farkasszemet a hullámokkal!, és máris utasította az embereket, segítsenek gazdájuknak. Vazult az ájulás környékezte, ám erőtlen tiltakozása mit sem használt, rákötözték a behúzott rúdra, majd betolták a hullámok fölé. Kisvártatva valóban jobban érezte magát. A tenger mélye elkápráztatta, az eliramló halrajok, ahogy a fényfoltok között kergetőznek, vagy éppenséggel a sekélyebb részek lágyan hullámzó hínármezőibe belevesznek: ugyanolyan édes látványosság volt előtte, mint az emlékeiben Carlottáról megőrzött kép. Lehunyta szemét, és a lányt látta vizesen kicammogni a tengerből; a melle között sötétlő szőrszálakon a vízcseppek úgy ragyogtak, mint a templom mögötti hegyoldal, amikor Szent Malachiosz napján gyertyát gyújtanak az emberek. Kinyitotta szemét, és a tenger minden cseppjében megpillantott egy képet, mintha a tenger az idő egy-egy pillanatát őrizné cseppjeiben; ott volt alatta az idő, összesűrűsödve és megérinthetően, ő pedig az idő fölötti űrben lebegett.
   A fedélzet nagy, vaseszkábákkal összetákolt asztalánál étkeztek. A gróf ült az asztalfőn, balján felesége, jobbján Simeon és Gasparini kapitány, szemben vele pedig Vazul, aki a keresztrúdon töltött két napos kúráció után csatlakozott hozzájuk. Mihelyt kiderült Simeonról, hogy különc alakja és viselkedése egyszerű és következetes hitét takarja, inkább feszélyezte, mintsem szórakoztatta a grófot, akinek hite nem nyugodott szilárd alapokon; ennek leghívebb bizonyítéka nem szavaiban mutatkozott, hiszen szépen beszélt a lélekről, az önmegtartóztatásról, a hit tartalékairól, a szeretet csúcsairól, szépen beszélt sok egyébről; közben viszont az asztalra szálldosó legyeket űzte kése hegyével, a vadász szenvedélyével; vállizmainak játékával fitogtatta erejét, testének szép formáit. Szép férfi volt, hatalmas fekete hajkoronával, amelybe az idő a bölcsesség fehér szálait szőtte. Néha a széllel szövetkezve hajába túrt, és ilyenkor, nem túl hosszan, benne feledte ujjait, amelyek különleges aranydíszként feszültek a hajára, mintha valódi korona tündökölne a fején. Esténként olyan reverenciával búcsúzott Vazultól, "óh, drága ifjú barátom, alig várom, hogy reggel ismét köszönthesselek!", mintha nem csupán egy röpke nyári éj volna előttük, hanem hosszú sarki sötétség, ám reggelre ébredvén, sokszor mogorva és elutasító volt, vagy éppenséggel víg, ellenben Vazult visszafogott fejbiccentéssel köszöntötte. És hogy barátsága voltaképpen mit ért, annak leleplező históriája lesz a maurói partraszállás...
"Heliopolisnak mondanak egy várost, azaz a Nap városának, ahol bűnben élnek az emberek; de a város valódi neve Kherszisz, ami pusztulást jelent!" Simeon az út alatt egy nagy és súlyos könyvbe írta beszédeit, szálkás betűkkel, latinul. Nem lévén a hajón megfelelő írópult, az írás nem volt könnyű foglalatosság; kieresztett vitorlákkal a hajó annyira s oly szabálytalanul inogott, hogy szóba sem jöhetett efféle ügyködés. Szeles időben még éjszaka sem írhatott, jóllehet a sötétség leszálltakor mindig bevonták a vitorlákat, lehorgonyozták a hajót. Így aztán nyugodt napszakokban, amikor egészen lágyan ringatózott a hajó, étkezések közben is körmölte tanításait. Egyik alakalommal Brogli gróf hirtelen mozdulattal maga felé fordította a könyvet, és a páter szégyenlős tiltakozása ellenére hangosan olvasni kezdett; elhallgatott, majd újabb passzusra ugrott. "Az uramgróf több könyvet már írt", mondta Margarita grófné. "Ő a könyvekben megmutatta dicsőségét!" A gróf könnyed fejbólintással nyugtázta asszonya kijelentését. Való igaz, az írással szerezte hírnevét, de hogy miféle módon, csak esztendők múltán derült ki. Nem kevés turpisság volt a dologban, ugyanis előbb Gregorius álnévvel kis művet hozott össze a Regula pastoralis ellen, elvetve annak ezeréves hagyományát (és ezzel beállva a reformáció tollnokai közé), majd röviddel később, immár saját neve alatt egy ellenkönyvet adott ki, amelyben ragyogó szellemességgel és éleselméjűséggel, következetességgel és lenyűgöző tájékozottsággal ízekre szedte az ominózus tanulmányt, semmi kétséget nem hagyván afelől, hogy az igazság hol található. Ez a triumfus igen népszerűvé tette, a teológia doktorai is babért osztogattak neki, és valóban sokakat visszatérített az eretnekség csalóka mezőiről, amiért igen hálásak voltak neki néhányan, de olyanok is tisztelni kezdték, akik netán egy követ fújtak a protestáns hajnalvárókkal. Ölébe emelte Simeon könyvét, és szárnyaló, mély zengésű hangon szónokolni kezdett, majd hirtelen unottan abbahagyta, összezárta a könyvet, és visszaejtette Simeon elé. Arcára elégedettség költözött, ugyanis sikerült egy zöld legyet agyoncsapnia a könyv nehéz fedelével.
   Simeon ijedten ejtette a tollat az öblös kalamárisba. Szedelőzködni kezdett, várták az árboc tövében. Újra a muzulmán kormányos volt a vita tárgya. "Édes gyermekeim", magyarázta Simeon, a gyerekképű, "Damaszkuszi János, aki a legenda szerint Pál apostol kormányosa volt, szintúgy Allahhoz imádkozott, és Jézus maga jelent meg neki egy éjszaka, a legnagyobb vihar közepette, hogy segítsen a kormánykereket irányban tartani. Gondoljátok el, mennyi alattomos zátony, éles fogú kőszikla leselkedik a hajóra. Mi lenne velünk Iszmáil nélkül?" Simeon nem értett a hajózáshoz, de azért igaza volt; Mario kapitány (akinek a nevében Vazul Szent Mauró nevét fedezte fel, és jó előjelnek tartotta, midőn Karrafás megállapodott vele) nem tudott olyan utasítást adni, amit kormányosa határozott és biztos kézzel ne teljesített volna. Granadától Mohamed szultán Kücsüli nyaralójáig bejárta a tengert, és olyan szeme volt, hogy megkülönböztette víztől a vizet, vagyis a víz színéről felismerte a járható utakat. "Ha ő volna a legelvetemültebb gazember, akkor is óvnotok kellene életét, mint a legtörékenyebb porcelánkanna épségét!"
   A tengerészek bólogatva hallgatták, hitük meglehetősen gyér volt, de a vajákosokat tisztelték. Így aztán Simeonnak is elnézték, hogy szélcsendes éjszakákon gyertyát égessen a hajófedélzeten, noha a gyertyaláng odacsalhatja a villámmadarakat, amelyek amúgy igen békés lények, csakhogy hajlamosak játszi természetükkel lángba borítani a hajót. Persze akadtak morgolódók, és amikor egy éjszaka rémisztő sűrűségben cikáztak a fénypontok az égen, Simeont leküldték a hajó gyomrába. Ott még annyi hely sem volt, hogy könyvét kiteríthesse, és már úgy tűnt, írásdühét nem tudja kiélni, amikor egyik este Vazul felajánlotta, az ő kamrájában éjszaka is folytathatja a munkát, és fekhelyet is talál magának.
    Simeon magában mormogva a mondatokat, addig rótta a sorokat, amíg a gyertya az utolsókat nem pislogta, akkor összezárta a könyvet, párnaként feje alá készítette, aztán csuhája alól előkapta fütykösét, és hátrafelé lépdelve, körbevizelte fekhelyét. Vazul elképedve emelkedett fel, kíváncsian bámult rá, mire Simeon elmagyarázta, hogy bogarak és rágcsálók támadásai ellen kiválóan bevált ellenszer, tanácsolja, hogy ő is próbálja ki, s midőn Vazul közölte, hogy ő már kiürítette hólyagját, maga tette meg neki, és hát valóban, állapíthatta meg Vazul, elmaradtak a pókok és poloskák, vagyis elmaradtak a csípések, amelyek annyira kínozták, hogy a viszketési rohamoktól már kora hajnalban felébredt. Lefekvés után azért még elmondott egy hangos imát is, külön a pókok és külön a patkányok ellen. "Az ima olyan öntőforma, amelybe a fohásznak jól kell illenie, magyarázta, így hát ügyelnünk kell a formára. Megtanítalak imádkozni, mert látom és hallom, bizonytalan vagy, nem tudod, hogyan kezdj hozzá."
   Simeon egyre több időt töltött könyve írásával. Éjszakánként alig aludt. Vazul lehunyt szemhéján keresztül is látta őt, ahogy ott toporog a lefűrészelt lábú írópultnál, hadonászni kezd, máskor pedig széttárja karját, mint aki kifogyott az érvekből; később elcsodálkozott, hogyan látja, ha egyszer le van hunyva a szeme, de hát, mintha nem is a szemével látna, hanem a bőrével. Amikor évekkel később, immár Moldva fejedelmeként, a pópák jóindulatát akarván elnyerni, a miseruhát magára öltve várakozott a proszkomedia félhomályában, hogy kiléphessen a templom színe elé, Áron nevű apródja tőrt emelt rá, ő azonban utolsó pillanatban megérezte, hogy áll valaki mögötte, és félrehajolt a lesújtó penge elől. Mindazonáltal különös látását soha nem használta orv dolgokban (rágalmazók persze mindig lesznek): megkegyelmezett a lábaihoz leboruló Áronnak is, akit a későbbiek során Tirannus Áron fejedelemként rettegtek az ország népei. Simeon éjszakánként ott állt az írópultja előtt, és a gyertyafényt visszatükröző fényes arccal rótta sorait. Ezekben a sorokban gyakran hivatkozik Társziszi Szent Gergelyre, a leveleire, a kereszténység ősrégi harcaira, amelyeket a püspök folytatott, egy szentéletű férfi, akinek nem volt birodalma, nem voltak kastélyai, nem voltak alattvalói, akik adót fizettek volna. Simeon derengő alakja beköltözött Vazul álmaiba és ábrándjaiba, belevésődött koponyájába; olyan volt, mint egy ablak, amely alakjával kiszabja a bámészkodó számára a külső világot. Társziszi Szent Gergely soha nem létezett máshol, csakis ott, Simeon képzeletében. Ugyanígy születik meg Vazul képzeletében egy Birodalom, amelynek alattvalóit a leghatalmasabb nép leszármazottainak fogja nevezni, beléjük oltván a büszkeség lebírhatatlan hajtásait.
   Napközben is egyre több fénylő pontot láttak az égboltozaton kergetőzni. Brogli gróf felesége elújságolta, hogy ura jól ismeri a fénylő pontok mibenlétét. És valóban, a gróf érdekes előadásban fedte fel kilétüket: laviszok, azaz villámmadarak, ám nem azért kapták ezt a nevet, mert szárnyalásuk a villám sebes cikkcakkjaival vetekszik. Tűzből röppennek fel, mégpedig abból a tűzből, amelyet a mennykő gyújt lángra, onnan jönnek, de hogy valójában mégis honnan, arról senki sem tudhat. Itt vannak körülöttünk. Ahogyan egyszer csak megjelennek mindenfajta különös arcok: oroszlánképű vagy háromszemű férfiak, sokféle asszonyember, három cseccsel, három lábbal, sötét lyukakkal testükön, páncélbőrű gyermekek, akiknek testéről lepattan a puskagolyóbis, tehenek, amelyeknek két fejük van és három lábuk. És ahol villámmadarak vannak, ott ezek a különös lények is elszaporodva lépnek elő, mintha valahol megnyílt volna egy hatalmas, ismeretlen világba vezető érckapu. És ahogy előadását befejezte, mintha beszédének hamisíthatatlan tanúpecsétjei volnának, suhanva repültek a madarak, és úgy villogtak, akárha erős lámpákat lóbálna a szél: a hajó tárgyai szeszélyesen imbolygatták árnyékukat, megelevenítvén mozdulatlanságukat. Bííí, kiáltotta valaki, mire talpra ugrott az egész hajó. A legények hálókat ragadtak, köteleket csomóztak rájuk, fölvonták az árbocrudakra, a vitorlát tartó keresztfákra; hárman lent szorgoskodtak, azalatt pedig ketten fönt majomkodtak a köteleken, s a lentiek kiáltozására, jobbra, balra, lejjebb, feszesebbre!, mozogj, hé!, combjukkal körülfonva a fénylő farudakat, vagy beleakaszkodva a kötelekbe, szabad karjukkal hadonásztak, komoly erőfeszítéssel követve az utasításokat, elvetemült ügyességgel, ahogy máskor sohasem. Végül összegabalyodtak mindannyian, lentiek a fentiekkel, fentiek a fentiekkel, lentiek a lentiekkel, és mindannyian a hálókba, mintha önmagukat kellett volna zsákmányul ejteniük. Libino, a hajósnép dallamos nyelvén így nevezték a madarat.
   "Nem libino, hanem lavisz", okította a kapitányt a gróf. "Libino", ismételte a kapitány, ha akarja a gróf, akkor megmutatja neki, milyen is ez a libino, és utasította emberét, hogy hozzák föl a zsákmányukat.
   Libinónak az elpusztult laviszt nevezték. A tenyérnyi testből kiágaskodó szárnyforma tanúsította, hogy valóban valamilyen madár forog szóban. "Mint az antracit", mondta Brogli gróf. "Mint a dió", mondta a kapitány. A kézben tartott fekete, kemény, itt-ott meglehetősen tüskés holmi nem volt könnyű, és nem volt nehéz. "Madárkő", mondta Margarita grófné. "Kőmadár", helyesbített a kapitány. "Fagyott villámmadár", állapította meg a gróf, és szerette volna megvásárolni, de a kapitány nem akarta eladni. Sokat ígért érte a gróf, de nem eleget, mert a madarat a legény, aki felhozta, máris elsüllyesztette, mintha ott se lett volna, és már senki sem akart beszélni róla. Amiből a gróf azt a következtetést vonta le, hogy akár valamely bevált talizmánhoz, felettébb ragaszkodnak hozzá.
   Sok-sok nap után enyhe szellő kezdett fújdogálni, s az ácsorgó vitorlás nekilódult. Brogli kint állt a hajó orrában, és szépítőszereit maga elé rakva egy asztalkára, borotválkozott. Arcát semmifajta szakáll nem díszítette, mindazonáltal nem késsel szabadult meg a természet palántálta szőrtől, hanem zsidó szokás szerint egy samaj nevű szőroldó folyadékkal csupaszította le arcát. Három szál vaskos és hosszú szőrszál a makacsság zászlajaként lengedezett továbbra is. Vazul épp abba a korba ért, amikor el kellett döntenie, hogy arca csupasz maradjon-e vagy szakállt növesszen (Számoszon hol így, hol úgy volt szokásban), és ő látván Brogli grófot, arra hajlott, hogy csupaszon fogja arcát mutogatni. Az új viselet is kedvezett neki, így szokásán csak akkor változtatott, amikor Moldva fejedelmeként megígérte a pópáknak, hogy ezentúl mint igazhitű ortodox imádkozik Istenhez. Brogli gróf lenyűgöző hatással volt rá, leginkább a beszédével, tüneményesen hajlékony mondataival, hatásos szónoklataival, lényegretörő magyarázataival. Amikor szólt, szenvedéllyel tette, testének beleadásával és elkötelezésével beszélt; olyan volt, mint a sas, amely megragadja, majd pillanatra sem elkalandozó figyelemmel munkához lát, és nem nyugszik addig, amíg fel nem falja, be nem kebelezi a karmai között szorított zsákmányt. Ha épp senki nem akadt, akivel vitába szállhatott, akkor magából előléptetett valakit, aki az ellenkező oldalról érvelt, méghozzá nem kevesebb éleselméjűséggel, és kiváló színészi játékkal elérte, hogy a körülállók, ahogy komédiások sátrában a teátrumokat lesik, úgy figyeljenek rá. Simeon bár szépen beszélt, ékesen és nemes szenvedéllyel, hangja egy gyermeké, épp a változáson átesve. Most ő is megjelent, hóna alatt hatalmas könyvével, kezében tollat és ormótlan kalamárisát tartva:
   "Nem bírom sokáig a bezártságot."
   "Ha a városokba igyekszel, atyám, ne számíts jobbra. Igaz, Rómában akkora katedrálist építenek, hogy beleférne a sivatag összes homokja, a festők pedig olyan erdőket festenek, hogy a vadállatokat is megtévesztik."
   "Az uramgróf kiválóan ért festményekhez", mondta Margarita grófné. Amióta eljutott hozzá, hogy Vazul a hajó tulajdonosa (Gasparini kapitány ekként mutatta be neki: őkiválósága Számosz hercege, Heraklidész Jakab, a nagy császár leszármazottja, az én uram és jótevőm!), kíváncsi kérdésekkel ostromolta, amelyekre Vazul, jóllehet nem értette a nő minden szavát, vagy ha a szavakat értette is, az idegenes mondatfűzés elbizonytalanította, annyit árult el, hogy nagybátyja megbízásából kell felkeresnie egy bizonyos Carla Bianchit Szent Mauróról. "Mi is igyekszünk oda", mondta Margarita grófné meglepetten, "birtokai az uramgrófnak Szent Maurón rengeteg, de az igazság az, hogy senkit én nem ismerek. Az én apám származik a fekete valachok földjéről, de ne összetévessze a feketéket a fehérekkel, a fehér valachok nem mi vagyunk, azok vadak és műveletlenek, és örökösen pályáznak kincsére a fekete valachoknak, csetepatétól örökké nem riadnak. Szerencse, hogy közöttük van Nagy Danubius, másképp a fehérek elpusztították már volna fekete testvéreimet..."
   Az enyhe, bazsalikom illatú szellő Margarita kövérkés testére fonta a könnyű selyemruhát. Nem látszott kövérnek, hatalmas hajkoronája eltörpítette nagy testét. Kék ékkővel díszített hajszalag tartotta kontyba, diadém fogta össze elöl, és ez a diadém homlokán kanyarodott hátra, telemintázva apró arcképekkel: Margarita, Erzsébet, Teodóra, Mária, Márta, a grófné védőszentjei valamennyien. "A rácokkal szövetkeztek a fekete valachok, így került nagyapám rác király udvarába, Ruxandra édesanyám félig rác volt már, a velencei dózse unokaöccse vitte magával. Én már vagyok velencei, de beszélem a valachok nyelvét, amely távol nem áll a velenceiekétől, hiába mondják, hogy a valachok volnának rácok..."
   A gróf befejezte a szépítkezést, intett inasának, hogy távozzon, és magára öltve mentéjét, az asztalhoz ült. De az ételhordó késett, s hiába pillantgattak egyre sűrűbben a fedélközbe vezető ajtó felé, hiába kocogtatták az ónkupák peremét, senki nem jelentkezett. A hajó gyomrából heves szóváltás hangjai hallatszottak, aztán mintha kiöklendezte volna, összegabalyodott embercsomó bukkant a felszínre.
   Eltűnt a kőmadár! Méghozzá a kapitány ládájából, merthogy minden, ami a tenger mélyéről, a halak gyomrából kerül a hajóra, vagy akár az égből pottyan a fedélzetre, az a hajókapitány ládájában köt ki (ha tudomást szerez róla, tehetné hozzá bárki, aki nem ismeri a hajósnépek szószátyár természetét). Ha valaki ellopta, nyilván nem dobta a tengerbe, tehát a madárnak itt kell lennie; e logikus okfejtés egyenesen a grófhoz vezette őket (természetesen miután alaposan körülnéztek a hajón, elsősorban Iszmáil vackán), hiszen emlékezett mindenki, mennyire szerette volna a gróf a madarat megvásárolni. Az árbocrúdon ketten figyelték éberen a lenti mozdulatokat. A gróf emberei (három kerekképű pau-i legény) kardot rántottak, és készen álltak megleckéztetni a kötélrángatókat, némi felüdülést szerezve a nagy tétlenségben. Ám a gróf szívélyesen a kabinjába invitálta a kapitányt és néhány kevésbé faragatlan alakot, hogy kész felnyitni ládáit, amitől a  kapitány nyomban elállt, odavetve a morgolódó legénységnek, hogy kussoljanak immár, vagy kikötteti valahányat, magában pedig arra gondolt, hogy nem ér annyit az a madár, hogy elveszítse a gróf bizalmát és pártfogását.
   "Hajó!", kiáltották fentről a megfigyelők. A hajó már egészen közel járt hozzájuk, és nyomban kiderült, hogy Delacroix márki utazik rajta, a gróf kedves cimborája. A félszemű Delacroix márki, félszemét egy hosszú csővel megtoldva, az új találmánnyal nézett át, és ha két szeme lett volna, az egyiket szíves örömest kész lett volna odaadni egy efféle nagyító csőért, amelyben kedves barátjának arcát oly közelből láthatta, hogy a három szőrszálat is felfedezte rajta. Nagy fatölcséreket szájuk elé tartva köszöntötték egymást, majd a márki egy csónakot küldetett át, megrakva Itália gyümölcseivel, vadjaival és csodás boraival.
   "Szicília borát a megrészegedésig kell inni", fejtegette Brogli gróf, "mert ennek a bornak hatása mesés: a részegségből ébredő ember csodálatosan érzi magát. Nincs beteg és komor reggel, rossz szagú és keserves ébredés; könnyű selyemköntösként simul ránk az új nap, a legédenibb gondolatokkal és képekkel. Igyunk, hát, barátaim, feledjük a bajokat!"
   Amikor leszállt az éj, fáklyákat gyújtottak, és nem álltak föl az asztaltól. Igaz, aligha bírtak volna lábraállni. Vazul iszonyattal emlékezett Jakab lovagra, aki gyakran megrészegedett, és olyankor összemocskolta ágyukat is. Bénultan hallgatta egyre féktelenebb lármázásukat. Miután Margarita grófné eltávozott, a szó a szerelemélvezés módozataira terelődött. A gróf, kíváncsi embernek vallotta magát, kifaggatta a körülötte ülőket, hogyan csinálják. Néhány együgyű fickót is fölhivatott, de láthatóan alig várta, hogy maga mesélje el kalandjait. "A világot bejártam, és mondhatom, olykor elnémultam a meghökkentő látványtól, képzeletet felülmúló tudományoktól." Amikor észrevette Vazul tartózkodását, "az ifjúság, óh, az ifjúság tanítása a mi feladatunk!", felkiáltással aprólékos magyarázatba kezdett. És itt a görögöt nem érezte elég jónak, átváltott Levante lágyabb és dallamosabb nyelvére, amit olykor a régiesen csengő latinnal kevert. Csupán a mozdulatokat nevezte meg görögül, osztihosz, ismételte igen gyakran a szót, ugyanazt, amelyet a görög szigeteken kiáltoznak rémült hangon, ha rengeni kezd a föld. Vazul előtt egy ismeretlen világ tárult fel, víz alatt lüktető fák bontották lombjukat, pulzáló torkú madarak eleven húsdarabokat nyeltek szórtfényű égboltozat alatt. Nem értette a szavakat, azaz értette, de nem látta maga előtt az éhesen táruló vulvát, nem látta maga előtt az anusz lüktető korongját, nem látta maga előtt a betegségtől szederjes hímtagot, amely kemény, mint a dió héja, mégis feltöri a fogatlan száj.
   A gróf Simeont sem hagyta ki. A sercegve ki-kialvó fáklyákat újra faggyúba mártották, és egymás lángjáról lobbantották újra föl, miközben a gróf maga is egyik kalandjáról gyújtott a másikra.
   "Egyszer a Kán fogságába estem, s ő apámtól magas váltságdíjat kért, amit eleinte sehogy nem tudtak összeszedni az otthoniak, így én a legsötétebb nyomorúságban raboskodtam Tatária kietlen sivatagában; a forróság elviselhetetlen volt, csupán az éjszaka hozott némi enyhületet. Egyik éjszaka kint hasaltam a cellám előtti kicsiny udvaron, és édes hazámra gondoltam, kedveseimre, akiket lehet, hogy soha többé nem láthatok. Lassan egy esztendeje nem ölelhettem nőt. Ám egyszer csak megnyílt alattam a homok, ott, azon a helyen, ahol kidudorodott a testem. Magába fogadott, beszippantott, mialatt oly édes álomképeket bocsátott rám, amelyeket azóta sem feledtem. Zafírfényben ragyogó női test, maga az ősanya, az első és legigézőbb nő jött el hozzám. Soha senki nem múlta őt fölül. Ez volt a forró, aranyló homok, és én megértettem, csak azért tüzesedik át nappal, hogy minél selymesebb és készségesebb lehessen éjszaka, amikor magába fogad."
   A gróf úr őkiválósága meg fogja bocsátani neki, ha ő is elmesél egy történetet, felelte Simeon. Ő negyven esztendőt töltött a sivatagban, de nem akar hivalkodni, hiszen negyven esztendő ott, ahol semmi nem mutatja az időt, annyi, mint egyetlen nap vagy egyetlen óra. Ígyhát nem tudja, mennyi ideje élt viskójában, amikor egyik hajnalon vihar kerekedett, és elragadta addigi menhelyét. Attól kezdve a szabad ég alatt hált, a csupasz homokon. A homok rá is csábító álmokat küldött, és nem tudja, mi történik, ha egy Dzsaffar nevű aggastyán nem téved arra. Teveháton érkezett, és eldönthetetlen volt, ki kit vezet, hiszen mindketten vakok voltak. Dzsaffar olyan nyelven beszélt, amelyet Simeon addig sohasem hallott, mégis megértette a mondatokat. "Vigyázz, nehogy a homokkal hálj, mert attól a perctől el vagy veszve, sorsod örök bolyongás lesz, boldogtalan menekvés fiaid elől", mondta Dzsaffar. "Micsoda fiak! A homokból bújnak elő, gonosz természetű démonok, bármilyen kicsiny vagy óriási alakot képesek felvenni, és furfangjuk nem ismer határt, sem akadályt. Én láttam ezeket a démonokat. Menekülök előlük, és keresem is őket. Gyűlölöm őket, és szeretem is. És mivel a démonok halhatatlanok, én sem fogok soha megnyugvást és feloldozást találni. Őrizkedj a démonoktól, én, Dzsaffar, a sivatag holdkóros vándora intelek!"
   Simeon történetét meghallgatva, a gróf előbb elkomorult, aztán nagy és egészséges fogait kivillantva hahotázni kezdett.
   "De hát az én történetem, Simeon mester, csak mese volt, semmi sem igaz belőle!"
   "Tarsziszi Szent Gergely, akit az igazszájúnak is neveznek, azt mondta, hogy minden történet igaz. Aki azt mondja, hogy találkozott a mosolygó Istennel, annak szívében, mint egy kagylóban, benne lesz Isten mosolya; aki arról mesél, hogy három dühödt és éhes ordast terített ki egymaga a faluszéli ciheresben, lelke kérgében nyomot hagy a farkasok foga. Nincsenek hazug történetek."
   A levegő illata megváltozott, bazsalikom helyett kardamom illatot hozott a szél. Simeon ágya körül lassan-lassan apró árkot vájt magának a nehéz esti sugár. De ahogy közeledtek Szent Mauróhoz, egész éjjeleket töltött írópultjánál, hogy befejezhesse tanítómesterének, Tarsziszi Szent Gergelynek ajánlott művét; a borítón már ott állt a cím: Columbina simplicitas, Az egyszerű galambok. Ha arra tévedt egy-egy orrát emelgető, szimatoló patkány, az ima szavait sziszegte felé, a bogarakat tollhegyével átszúrta, majd a szennyesvödörbe fröcskölte, és ha nem pusztultak el rögtön, rájuk vizelt, élvezettel fintorogva, "az életemre törsz, te ördögfajzat!", felkiáltással. Váratlanul letelepedett Vazul ágyára, és terveket szőtt arról, hogy még azt a bizonyos Luthert, az Antikrisztus-tanítványt is visszatéríti az eretnek egyházból. "Legyetek egyszerűek, mint a galambok, de okosak, mint a kígyók!" Közelről jól látszott, hogy arcán egyetlen ránc sincs, ám a bőr alatt ezernyi repedés derengett. Gyerektest üvegkoponyával, gondolta Vazul. Megérintette az oldalát, és a keze mintha egy madárfióka súlytalan testébe ütközött volna.
   Amikor feltűntek Szent Mauró partjai, Brogli gróf színpompás ruhát öltött, és kiállt a hajó orrába, fél kezével a keresztderék-vitorlát tartó kötelet markolva, másik karját behajlítva, kesztyűs ujjait csípőjére feszítve. Fényjelekkel jelezték a parti őrségnek, ki érkezik, tegyék meg a szükséges előkészületeket. A hajó befutott az apró öbölbe, és felhangzott a grófi himnusz, szakállas kürtökből zengedezvén, visszhangozva a vakító sziklákról, amelyek csúcsán egykor hellén vár védte Odüsszeusznak, a föld első urának országát. "Ezt a himnuszt költötte az uramgróf", mondta Margarita grófné.
   Brogli gróf Szent Maurón jóllehet csupán egyetlen kastélyt tartott meg, és földjei nagy részén bérlők gazdálkodtak, a velencei alkirály a sziget uraként fogadta. Fényes hintót küldetett elébe (bár a gróf sajátja is előállt). Velence és a Pápaság szorosabbra fonta a szövetséget, hiszen a pogány veszedelem már nem pusztán "potencia" volt: ez az az esztendő, amelyet a törökök később a csodák évének neveztek. Nem messze, csupán néhány tengeri mérföldre Szent Maurótól már gyülekeztek a török gályák, hogy legyőzzék az egyesült keresztény hajóhadat. És milyen különös egybeesés: Szulejmán császár ebben az évben tette vazallusává Moldvát is (ugyanazon a napon, amikor elkergetvén a portugál hajókat, megveti lábát India földjén). Ebben a diadalmas esztendőben Nagy Szulejmán száztizenkét keresztény szüzet szállíttat háremébe, köztük nem egy hercegnő, és hiába indulnak apák és jegyesek, hogy kiszabadítsák őket, mindannyiukat megbabonázza a rend és a fegyelem, az erő és a gazdagság, az Oszmán végtelen hatalma. Egyedül az alkirály, Vicenzio Salvino lányát sikerül kimenteni az eunuchok festett körmei közül, mégpedig épp Brogli gróf közbenjárásával. Szent Mauró népe hálatelt zsongással vonult a kikötőbe.
Simeon búcsúzóul keresztet rajzolt a hajón maradottak homlokára, és intve intette őket, hogy imádkozzanak napjában háromszor. Vazul egészen különös módon izgatott volt, Carlotta járt az eszében. A parton Simeon legott kihasználta a sokadalom gyülekezését, megtartotta első beszédét, amelynek végén a püspök emberei körülvették, majd a fogdába hurcolták, hiába kapálózott. Vele együtt vitték Vazult is, akit a váratlan erőszak annyira megrettentett, hogy amikor tiltakozni akart, egy árva hang sem jött ki a torkán.
   A gróf csak másnap reggel értesült az eseményekről. Épp kedves galambjait etette, beállított hozzá Magellán páter, a püspök bizalmasa, jelentvén, mi történt. A gróf egy édes kis fiókát babusgatott, föl sem pillantott a páterre, amiből érteni engedte, hogy nem akar közbeavatkozni. Azért annyit megjegyzett, hogy együtt utaztak, s bizonyára unalmasabb lett volna az út, ha nincsenek a hajón, amiből azt is érteni lehetett, némi kedvezés talán kijárna a foglyoknak. Így aztán Simeon és Vazul, fél napot kapott, hogy elhordja magát: ahogy a nap delelőre ér, lövetni fogják a hajót, úgyhogy imádkozzanak a szél isteneihez, toldotta hozzá nevetve a püspök embere. Ami elég fenyegetően hangzott, jóllehet ezt csupán a kapitány fogta fel, aki tisztában volt a jó velencei pattantyúsok képességeivel, s ha ráadásul ágyúikat Cezare mester műhelyében öntötték, akkor öt tengeri mérföldről is telibe fognak találni (egyszer puszta tréfából a pármai herceg szája elől ellőtték a boroskupát).
   Talán egészen másképp fordul a történet, ha idejekorán kitudódik, mi lapul a hajó aljában. Mindenki úgy tudta, a ládákban porcelánt szállítanak, ami igaz volt ugyan, ám az igazságnak csupán az első fele: mert a szalma közé süllyesztett számoszi porcelánvázákban valójában egy múltba nyúló, hosszú és kalandos történet során Jakab lovaghoz került, majd Vazulra testált kincs rejlett. Ez a kincs akkora volt, hogy puszta létével könnyedén alakította a politikai színeváltozásokat, háborúkat döntött el, nem is beszélve egyebekről. Sem az alkirály, sem a Maurón székelő Santis püspök, sem pedig a mindentudó Brogli gróf nem tudott róla. Vazulnak sem sejtette, mennyire gazdag.
   Hogy kincs rejlik a pattantyúsok elől eliramló hajón, ketten tudták csupán: a Számoszban maradt fiskus, Jakab bizalmasa, egy bizonyos Akapulai nevű zsidó és a török Mehmet Karrafás, az orvos. Mehmet becsületes ember volt, azonfelül tudott titkot őrizni. Akapulai napokig vívódott, aztán a mérhetetlen kincs agyonnyomta lelkiismeretét, és kalózokkal szövetkezve, tízágyús hajót küldött Vazul hajója után, vejének, egy fiatal, kéjsóvár fűszerkereskedőnek a vezetésével. Az útirányt tudták: Szent Mauró, így hát nem volt nehéz dolguk, felvonták a vitorlát, és a legrövidebb úton elindultak a hajó nyomában. Csakhogy Vazul hajója a maga kiismerhetetlen ívelésű hurkait rajzolta, és mivel a kalózok Mauróba megérkezvén, hiába érdeklődtek, a keresett hajónak még hírét sem hallották, kocsmai kalandokkal, kisebb portyázásokkal töltötték a várakozás idejét.
   Santis püspök szegényes palotában lakott, udvarán folyton katonák tanyáztak, a pinceablakon pedig a foglyok állandó sirámai özönlöttek elő. A palota gondnoka, aki kiengedte Simeont és Vazult, gyors kiszabadulásukból azt olvasta ki, hogy nem akárkikkel van dolga, ezért miután kitárta a cella ajtaját, alázatosan bocsánatukért esedezett, de hát az ember lelke darócossá válik, ha itt dolgozik, és kérte őket, mondják meg, mi módon tehetné jóvá figyelmetlenségét. Szüntelen imádsággal, felelte Simeon. Vazul ezután megkérdezte, ismeri-e Carlotta családját, a Bianchikat, mire a foglár-féle ember készségesen elmesélte, hogyan menekültek a szigetről, tartván a törököktől, akik pedig nem rosszabbak, mint a velenceiek. (Igaz, valamilyen padlizsán nevű patkányt esznek, és a gyerekek fütyijét is kisütik, a saját szemével látta.) Mindezt onnan tudja, hogy a püspök elfogatta Carlotta öccsét, mert az ifjú Bianchi duhaj kedvében azt ordítozta egy este a palota alatt, hogy szopósbarát, szopósbarát, ami köztudottan a püspök úr csúfneve, szóval néhány napra bedutyiztatta, a Bianchi papa pedig eljött, hogy kiváltsa istentelen fiacskáját, és akkor hallotta ő, Francesco Lismannini (nem érdemes nevét megjegyezni), hogy Franciába hajóznak, van ott az öregnek egy nemrég megözvegyült testvére.
   Ahogy egyik nap a rákövetkezőnek beszédet szolgáltat, éjjel az éjjel álmait szövi tovább, úgy bonyolódott Vazul élete, és jelent meg a látóhatáron az újabb kikötő. Egyebeket könnyen meggyőzhetett (de erre nem volt szüksége), merre suhanjon tovább a hajó, hanem Simeon hallani sem akart Carlottáról. "Mért nem űzöd ki testedből a vágyakat", szegte Vazulnak, és kérte, ebben a szent pillanatban csupaszítsa le hátát, mert meg fogja korbácsolni, és ezentúl minden este mindaddig megteszi, amíg a lány teljesen ki nem törlődik emlékezetéből. Miközben a lelkére beszélt, már leoldotta remetecsuhájáról az elrongyolódott végű kötelet, és kétrét megmarkolva, megsuhintotta a levegőben. Vazul némán engedelmeskedett, letolta hátáról az inget. Eleinte azt hitte, ez csupán egy újabb különc szertartás, amolyan bogárűzés, de az első csapástól megvonaglott, irtózatos fájdalom hasított belé, megszédült, kiverte a verejték, és könny szökött a szemébe. Térdre roskadt, aztán lebukott arccal a padlóra: elájult. De azonnal magához is tért. Simeon hátára fordította, szelíden megpaskolta arcát. "Nem is képzeled, mennyi bűn van az asszonyokban", suttogta. Tekintetében aggodalom volt, aztán elmosolyodott. "Ne haragudj, kisebbeket fogok ütni. Úgy látszik, a vessző is megteszi. Izsópcsokor." Vazul meztelen felsőtestét kezdte bámulni. "Fehér, mint a halak hasa... Ki vagy te? Mondd, hogy királyi vér csörgedezik ereidben, és imádni fognak. Mondd, hogy tűz ég benned, és majd menekülnek előled. Látod, milyen fakó az én bőröm? Gyereknek csúfolnak, de elhasznált, repedezett vályogból vagyok. Egy ezeréves kísértet ügyetlenül, rövidlátón és reszkető kézzel gyúrta magának ezt a két lábon járó lakot, rozoga porhüvelyt. Tedd a kezed mellemre, érints meg! Érintsd meg a bőrömet..."
  Ezt talán mégsem Simeon mondta Vazulnak. Margarita grófné szájába illenek efféle mondatok; annál is inkább, mert gomolygó, ködös gondolatokat ébresztett benne az ifjú számoszi herceg, olyanokat, amelyek hétpecsétes titokként örökre megőrződnek. Testének magányában ziláltan suttogott maga elé mindenfélét, reménytelen sóvárgását igyekezvén kivetni magából, de csupán egy újabb fájdalmas emléket sikerült az emlékezet érzékeny boltozatáról felszakítania. Margarita grófné minden ifjú férfitestet magába temetett volna, hogy aztán az elapadt gyerekforrás felfakasztójaként újra világra hozza, és újra elnyelje, és újra világra hozza, mígnem az ismétlések láncolatában egyszer csak megszűnik minden, ami mulandó. "Miért tilos a nőnek bort innia?", érdeklődött a grófné urától, aztán meg se várva válaszát, megkérdezte, mi történt a számoszival. A grófot is furdalta, végül mi lett a püspöki harcmozdulat folytatása, legott beküldetett a kikötőbe, és a visszaérkező hírnöktől mindent megtudott: Vazult a püspök úr elengedte, és ő sietősen hajóra is szállt; közben egy kalózbanda összeverekedett a kocsmában, mire az alkirály testőrsége néhányukat kivallatott, s az egyik, a zsidó vejének öccse váratlanul kikotyogta, hogy miért hajóztak ide Számoszból, hogy kit kellett volna kirabolniuk, úgyhogy innen egyenes következtetés vezet Vazul nyomába, föl a hajójára, annak is a gyomrába, ahol temérdek kincs rejlik, annyi, hogy azt még őszentsége a pápa is megirigyelhetné, mert az elégséges volna neki, ha még ezer esztendőt élne, akkor is. És a gróf képzelete (teste örökké jéghideg volt) lángra lobbant, beindult az agy kohója...
   Ahogy elhagyták Szent Mauró vizeit, s a pattantyúsok ágyúi belevesztek a szemhatárba, leeresztették a vitorlákat, majd lázas tevékenységbe kezdtek. Négy legény Calabria szigetéről egy tarkaszőrű disznóval tért vissza, s ahogy szokásban volt a hajón, azonnal nekiestek. A hörgés és a vér bugyogásának hosszan elnyúló, iszonytató hangjai Vazult kamrájába kergették, Simeon azonban a fedélzeten maradt, hogy végignézze az ösztönök (meglehet, ezt a szót nem ismerte) féktelen tobzódását. A hajó megtelt vérrel, jövő-menő lábak hordták szét a fedélzeten, fel a galériára, le a kamrákba, a lakomára készülődők izgatottságával sürgött-forgott mindenki, el-elcsent egy nyers bőrdarabot, s csámcsogva elrágódott rajta. A négy legény egyenesen a lüktetve bugyogó vérkúthoz járult, sorban tapasztván ajkát az állat nyakán tátongó lyukhoz, s az állukról csupasz mellükre folyt meleg vért szétkenték magukon. Simeon hagyta, hadd féktelenkedjenek, mert tudta, másnap annál nagyobb lesz bűntudatuk; a részeg kábulatból ébredvén, a gyomor és a fej sirámaitól szédülve, felfedezik testükön a vér nyomait, és hirtelen nem tudják, mit műveltek. Ilyenkor dermesztő hatással bír az erkölcsi prédikáció. Amikor az okádók a mellvédhez vonulnak, és lent pezseg a víz az apróhalaktól, akkor ő a vizet a pokolhoz, a halakat a pokol ördögeihez, a kiokádott élelmet pedig elkárhozott testükhöz hasonlítja. És ekkor a halál könnyítő eljöveteléért sóhajtozók között megint akad, aki meginog, a csömör és az undor és a bűntudat elvezeti őt önmagától égi önmaga felé.
   De még javában tivornyáztak, amikor feltűnt Brogli lobogójával a hatalmas velencei csatahajója.
   Az őrségbe állított három ember egy ideig rá se hederített a sürgés-forgásra, hanem amikor elkúszott orrukig a fokhagyma és a sült hús illata, odahagyván őrhelyüket, ki-ki a magáét, csatlakoztak a lakmározókhoz. Ettek és ittak, és közben előkerült néhány közönséges házascsiga: máris kirajzolták a versenypályát, fogadásokat kötöttek; a csigákat különféle levelekkel igyekeztek megetetni, hogy minél sebesebb araszolásra ösztönözzék őket. Eszeveszettül ordítoztak, remélve, hogy az állatok meghallja őket, és teljesítik parancsaikat. Majorannát szórtak rájuk, mert az egyik úgy tudta, hogy ettől megvadulnak egészen, és futásnak erednek, mint lovak az abrakba csempészett szennafűtől; később sorra kipróbáltak egyebeket is, hasztalanul, aminek következményeként szegény párákat sorra agyontaposták. Senki nem figyelte a láthatárt, mígnem valaki észbe nem kapott, ám akkor már késő volt. Mindenki megdermedt, hang nem jött ki a torkukon, bénultan bámulták a dagadó vitorlákkal a vizet hasító hajót: az árboc csúcsán Brogli gróf zászlója lobogott a velencei zászló fölött. Huszonnégy ágyúcső meredt rájuk. A kapitány elkiáltotta magát (már amennyire részegsége és ijedelme engedte), bontsák ki a vitorlákat, de a gálya annyira közel volt, hogy látszottak a pattantyúsok, amint lejjebb eresztik az ágyúcsöveket, a háttérben pedig megjelennek a fáklyát tartó tűzmesterek: karlendítésnyire voltak a biztos haláltól. És akkor a derült égből, mert honnan máshonnan, hiszen egyetlen felhő nem volt az égen, égzengés távolból, vatta közül sem hallatszott, a tiszta, kék égből hangtalanul, mintha a néma angyalok néma suhintása volna, mennykő csapott a gályába, igen, valóban látni vélték, ahogyan az égből lenyúló angyal göcsörtös ujjával megérinti a gálya árbochegyét. Abban a pillanatban fénylő, füst nélküli lánggömb borult a hajóra, olyan erős volt a fénye, hogy mindenkit elvakított. Aztán némiképp alábbhagyott az izzás, és akkor szemellenzőt formálva tenyerükből, döbbenten figyelték a lángoló vitorlákat és a rángatózva, elporladó embereket. Úgy vonaglottak, hogy Simeon később arra gondolt, látomás lehetett az, amelyben a bűnöket felzabáló világ minden őrülete megjelent neki. És amire számítani lehetett, bekövetkezett: hatalmas robbanás rázta meg a levegőt, a rengeteg lőszer, gránát és mindenféle akna felrobbant. De bármilyen különös volt, a hajótest nem szakadt szét, pedig még Vazulék hajója is keservesen megrázkódott. Előttük fél mérföldnyire szabályos gömbformájú, eleven széndarab lebegett a tengeren, majd lassan-lassan beleveszett a sisteregve felcsapódó gőzbe. Nem, nem gőz csapott föl, hanem annál sokkal sűrűbb és maradandóbb anyag, mintha a tűz és a víz egyesüléséből egy ötödik elem született volna. S hogy mi történt azután, már nem láthatták, mert vitorlát bontottak, és sebesen siklottak tovább a feltámadó szél kedvezésében.
   A tűzgömbről persze sokáig beszéltek még. Mint egy földre ereszkedett nap; a tenger szemvillanás alatt kiszikkadt, nem, ez sem igaz: a lángokat nem oltotta ki a víz, a tűz nem bánt el a vízzel. Mindenki tudta, hogy egy hatalmas és közömbös erő hatalmában vannak, ennek ellenére senki sem félt. S aki félt, az sem mert kíméletért fohászkodni, mert megsejtette, hogy tárggyá kell válnia. Az angyalok csókja megperzsel. Isten érintése halálos. A forróságtól Simeon is elalélt, holott a sivatagban hozzászokott a legnagyobb melegekhez. Csupán Vazul érezte úgy, hogy felfrissült a levegő, mintha kinyitottak volna egy ablakot; felélénkülve nagyot nyújtózott. S ahogy ebben a nagyívű nyújtózkodásban fölpillantott az égre, újra elővillantak a villámmadarak. Fölvillantak, aztán lezuhantak, de nem oly súlyosan, mint a kőként vízbe zuhanó jégmadár, hanem könnyed cikkanással, anyagtalanul, mint a hullámok hátáról felpattanó fények, amelyeket a lenyugvó nap fröcsköl a hajóvitorlák vásznaira, szórakoztatva az estéli órákban dologtalan tengerészeket. És mintha megérezték volna, hogy nézőjük akadt, örömtáncba kezdtek, a levegőég ritka lakói, leginkább talán a fecskékhez hasonlatos hírnökei egy világnak, amelynek nincs kapuja. Bár nem csiviteltek, sebes mozgásuktól a levegő meg-megzizzent... A Szentlélek földreszállása lehetett ekkora látványosság. Vazul később többször is igyekezett beszámolni a látványról, megkísérelte lefestetni a legjobb udvari festőkkel, írópultjához maga is odaállt, hogy papírra vesse, eredménytelenül. Első hallgatójának, az aléltságából éledő Simeonnak is csak dadogott az égi csodáról. Bizonyára a laviszok voltak, állapította meg Simeon, és azonnal kérdezősködni kezdett a magukba roskadt emberektől, nem találtak-e lehullott kődarabokat, merthogy ilyenkor gyakran megtörténik, a fénylő tollú madarak lávakőként lezuhannak. Kérte őket, ne nyúljanak az égből pottyant kavicsokhoz, mert azok ismét rontást hoznak a hajóra. "Bűnös holmi, bűnös holmi", ismételgette.
   Holott a villámló fények játékánál nem létezett ékesebb beszéd Isten létéről.
   De hát ki is fogná föl a talányos képek értelmét? Ki értené meg az álom küszöbén túlról érkező szavakat? Az egyszerű, közönséges szavak megindítják a legbárdolatlanabb lelkeket is, írta Simeon a Columbina simplicitas-ban (Társziszi Szent Gergelyt idézve). A kovácshoz a üllő, a földműveshez a szántás-vetés, az írnokhoz a kalamáris nyelvén kell szólani. De hogyan kell szólni a tengerészekhez?
   "A tengeren mit sem ér a vas, itt a vas órák alatt megrozsdásodik. A vas nem vegyül sem az arannyal, sem az ezüsttel, aminek okán egyetlen dolgot tehetünk: acéllá kell kovácsolni. Az aranykard vagy ezüstkard amúgy sem sokat ér. Mert a kard nem dísz, nem ereklye. A kard fegyver. Mint ahogy az ember is fegyver. A kiebrudalt angyal, a legfőbb angyal, Isten aljas és sanda ellenfele a földre szállt, Istennek ezért van szüksége az emberre. Az acélkardra. Tudjátok-e, hogyan készül az acél. Elmondom nektek, tanuljatok belőle."
   Simeon a barkasi hajóraszállás előtt hosszú utat tett meg, Arábiából előbb Burgumiba gyalogolt, és ott néhány hónapot egy görög kovácsmester házában töltött. A kovács pártfogolta a keresztényeket (talán maga is keresztény volt, talán csupán zsidó felesége orra alá akart borsot törni), szívesen látta vendégül a gyerekremetét. Simeon feltehetőleg abban a kovácsműhelyben szerette meg a szikrázva formálódó vasat, az  üllőn csengő kalapácsot, a sisteregve feltörő gőzfelhőt, és raktározta el elméjében a kovácsmester szavait, amelyekkel az  mesterségének titkait ecsetelte. Szentbeszédeiben lelkes gyakorisággal  nyúl a kovács műhelyében látott átalakulás példázatához, amelynek során az értéktelen vasból nemes acél lesz. Ezért beszélt tehát kardokról a tengerészeknek, akik szokatlan éberséggel figyeltek, aminek oka abban keresendő, hogy a hajósnép mindig is szeretne kardot kötni, hiszen nekik, emberemlékezet óta csak a rövidke tőr dukál. Hogyan is néznének ki a hajókon hosszú kardokkal. A kalózok is csupán rövid szablyát dugnak övükbe (amely azonfelül görbe is), azzal csápolnak, amikor átugrálnak a megcsáklyázott hajókra. Hosszú kardot a városi testőrök viselnek, vagy még azok sem. Hanem a mihaszna királyi lakájok, azoknak jár a hosszú kard. Lusta és kevély népség. De azért szíves örömest kötne valamennyi tengerész hosszú, földet érő kardot.
   Egyik hajnalon végre feltűntek Frankhon partjai. Magas szirtek között hajóztak át, egy hűvös és kietlen szoroson. A szirtek éles pereme kiállt a vízből, madarak tollászkodtak rajtuk. Aztán már csak két égbenyúló fal között haladtak, olyan keskeny szorosban, hogy a hang háromszor verődött ide-oda, mígnem kijutott az ég felé, vagy erőtlenül elhalt. A kapitány most legfelül, a galérián állt, repedtfazék-hangja megvastagodva, keményen csengett. Az egyik szirten vár állt, szürke óriás, teteje a gomolygó hajnali párába veszett.
   Vazul elképedve bámulta az óriási méreteket, és ahogy átjutván a keskeny járaton, kiértek egy tágas öbölbe, amelyben hajók százai ringatóztak, átadta magát az idegen világ delejező látványának és sodrásának. A kikötőben kalapácsolás, állatok és emberek kiáltása, sokféle hangszínből éledő zenebona vonta káprázatával bűvkörébe. Éledő és működő kikötőbe értek, a kötelek és csigák nyikorgása, az ismétlődő kiáltások, a döndülések, a rakodás szakszerű műveleteihez fölsorakoztak a Carla tengerészeinek mozdulatai is. Nem, nem tudta magát kivonni semmiképpen. Nem lehetett visszafordulni. Minden eldőlt immár, nincs visszaút, és ettől a sodró, bizonytalan állapottól még soha nem érzett honvágy kerítette hatalmába. Ahogy a kikötő egyre beljebb szippantotta hajóját, ahogy a hajón mindenkit elfoglalt a kikötés gondja, és mindenki belefeledkezett abba, ami a feladata volt, pillantásra sem méltatva a dologban járatlan bámészkodót, képzeletben visszasiklott Számoszra, de nem a lovag házába, hanem tovább suhant, vissza a kikötő sikátoraiba. Egy pillanatra megcsillant lelke mélyén a gyermekkor otthonossága, a betemetett, de örökké ezüstlő melegség, amely minden honvágy alján ott lapul. Az anyaöl. És ugyanebben a pillanatban a legélesebben, a legaprólékosabban kirajzolódott előtte az a nap, amikor a lovag megszólította. Megjelent előtte a tonhal, amelyre a sikátor bűzös csatornájában bukkant: kopoltyúja vöröslő sebként lüktetett, vagyis élt még. Megérintette a hal szemét, s ettől az érintéstől a hal megrándult, ő hátraugrott, de mintha tekintetük örökre összefonódott volna, és ebben az összefonódásban élő kapcsolatba kerültek, a hal tudta, hogy ott van, és segíteni fog neki, megmoccant, farka rándításával hasára fordította magát, néhány hüvelyknyit előrekúszott, jelezve az irányt, ami a szabadulás felé vezeti. De Vazul nem taszította arrébb, örült szerencséjének. Irigyelni fogják majd, ahogy viszi a piactér felé, és megpróbálják elcsalni tőle, sőt, erőnek erejével elvenni, de ez a hal az övé, meg fogja védeni. Szól Torofinónak, ő a vezér. A csatorna bűzös volt, de a hal még frissen illatozott, épp ez az illat hívta fel rá Vazul (akkoriban még Túrónak csúfolta mindenki) figyelmét. Bizonyára jó pénzért megveszik a piacon.
   Nyúlt a halért, hogy megragadja kopoltyúit, amikor a sikátor bejáratánál feltűnt az aggastyán, kezében bot, oldalán tőr, s a bot hegyével a követ ütögetve mondott valamit, miközben előhúzta erszényét, és megcsörrentette. Vazul előbb a halra gondolt, hogy máris vevője akadt, s csak újabb felszólításra értette meg, mit kell tennie.
   Az öreg lovagnak nem volt olyan friss illata, mint a halnak. Szájából orrfacsaró lehelet tört elő. Amikor megszólalt, váratlanul ugyanúgy kezdett beszélni, mint a sikátorok népe, "te büdös mócsing, aki kibújtál anyád valagából, jöszte azonnal, vagy mehetsz máris vissza anyádba". A házak között a forró levegő hullámzó foncsorozású tükrében tündökölt a halál, a sikátort átszövő kanálisokban legyek zümmögtek, a salak diadalát megénekelve, városok, országok és birodalmak fölött.
   A hajó eltörpült a kikötő egyetlen hatalmas gépezetében. És szemrevehető volt kicsinysége és jelentéktelensége, szegényes vitorlázatának fakó és apró vásznai belevesztek a párnaként dagadó kevély vitorlák erdejébe. Szürke kis veréb a hatalmas keselyűk és pompázatos énekesmadarak között. De a legények vidámak voltak, Iszmáil is elemében volt, és finom mozdulatokkal ide-oda rángatva a kormánykereket, megelőzte a hatalmas testeket, példázatát adván az elbizakodottság gyarlóságáról és kárhozatos következményeiről.
   Vazult egyetlen dolog tette most mégis boldoggá. Simeonra gondolt. Történjék bármi, immár lesz, akinek elmondhatja bajait. "A végzetes tragédiák kimaradnak a történelemből, mert olyan népeket sújtottak, akik nem tudtak írni, nem tudtak beszélni, vagy senki nem értette, mit akarnak elmesélni", írta Simeon. Hát ő majd bevezeti abba a közösségbe, amely Szent Vazul népéhez hasonlatosan meghallgatja Isten szavát. Isten magánya szétporlik, csillagtűzként hamvad el a földi égbolton. Simeont kereste pillantásával, de Simeon, kihasználva az utolsó perceket, kamrájukban körmölt.
   Szívdobogva sietett utána. Atyám, kiáltotta süvöltve, kiengedvén az izgalomtól bennragadt levegőt. Simeon vaksin felpillantott. Maga előtt valamit eltakart karjával. Tekintetével is igyekezett iménti arcát palástolni. Vazul, még az örvendezés lendületével közelebb lépett. Az írópultra esett pillantása, és ott megpillantotta a kőmadarakat. Az egyik még egészben, a másik már széttörve... Mint egy darabokra tört cserépmécses. Kivehető volt a tátongó üreg, és ott volt az üregbe illő fényes kődarab, egy vakító gyémánttojás, amely a pillantástól megrettenve gurulni kezdett az enyhe lejtésű deszkalapon, megtorpanva szegélyénél.
   Vazul elkapta róla pillantását, nehogy tovább guruljon; újra Simeonra tekintett. És ez a pillantás az imént leírt sodrásnak erejével távolította Simeontól, indította el egy alig felidézhető eseménysor mentén, olyan vidékekre, olyan históriákban, amelyekbe minden előzmény nélkül került, váratlanabbul, mint ahogy Jakab lovag házába. Vagy ahogy majdan a hóhérai elé lép a szucsvai piactéren.
   Távolodott tőle, miközben a valóságban a kamra nyitott ajtaján betóduló napfényben egészen közelről nézhetett arcába. És újra megbabonázta az arcbőr alatt derengő, vékony szálakból szőtt, apró lyukú repedésháló. Csak a bőrt lehántva találhatott volna választ arra a talányos kérdésre, hogy a bőr alatt futnak-e szét a repedések, vagy a bőr alsó rétegében, a fonákján... hogy a bőrt lehúzva, ép arcot látna, vagy minden lehullana, mint a vakolat. E finom rajzolat más okból is talányos volt, ugyanis ahogyan könnyű pír önti el a szemérmes arcot, úgy sötétült szabályosan jelentkező hullámokban a bőr, és ennek okát a repedések folytonos gyarapodása adta; lökésszerűen, alkalmasint a vér áramával, vagyis belülről, igen, a szív felől érkeztek ezek a hullámok: Vazul meg volt győződve, hogy amennyiben fülét Simeon arcához közelítené, hallaná a keletkező repedések jellegzetes zaját is. Lehetetlen megállapítani, hol a határ: a szív feszítő erejének meddig bír ellenállni a bőr, és azután meddig bír ellenállni a test. Mikor szóródik szét darabjaira? A darabok meddig repedeznek tovább? Mert kétség nem fér hozzá, a szíverő akkor is működik, midőn a szív is szétreped... Az arc még élt, ám az orr és az orca találkozásának finom lejtésű domborulatát hovatovább már a csuszamlás fenyegette, és amikor ez a mondat elhangzik, már semmi sincs a helyén: nemhogy a bőr nincs a húson és a hús alatt nincsenek csontok, hanem a csontok, a legmakacsabb részek sincsenek meg; földbe kerültek, onnan aztán kimosta őket a bőséges provence-i eső, és a patakok hordalékával a tengerbe sodródtak... és persze igaz ez az anyagtalan anyagra is: az a képzelet, amely kiagyalta a repedéseket lefestő mondatot, midőn az olvasóval találkozik, talán már ugyanúgy szétfoszlott, miként Simeon porhüvelye.
   "Isten gondoskodik az őt imádók lelki békéjéről", mondta a gyerekremete, s a drágakövet kebelébe süllyesztette. Aztán lesújtott a másik, még ép madárra. A kiforduló kőbél ezúttal olyan volt, mint a vörösopál, vakítóan lángolt. Ezt is elmarkolta, és anélkül, hogy a madár szétszóródó maradványaival törődött volna, kisietett a fedélzetre.


Kérjük küldje el véleményét címünkre: lettre@c3.hu
stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret