stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   Uwe Grüning
Önarckép, egy Rönne-képet átfestő

Átérzés és megtagadás, az ifjúság láthatatlan, mégis teljhatalmú parancsurai, ti! Nem voltál-e az, amit olvastál, nem formáltad-e idegen hősök homályos alakzatába önnön arcodat?
"Meg akartam hódítani a várost." Nem, nem egy várost, az egész világot: a hatalom, a szellem Nagy Sándora akartál lenni! A hajnal lidérces alakjai: élet és valóság, két mitikus gyümölcs, éretlenek még, és mégis az enyészet határáig túlérettek.
"Nyújtsatok hát pálmalevelet fölébem." A béke szimbóluma, a hűség jele, a hűségé önmagunkhoz. Várbéke. Türelem és sors összetévesztése: gyász-sóváran, egyszerre szomjazva örömöt és szenvedést.
Rönne, a nihilista - őszintétlen, mint minden tagadó, romantikus és keserű. Nem hiszel neki, de tiszteled, imbolyogsz önmegvetés és büszkeség között. Ma hogyan beszélne? "Igazságosság, te ködhomályos szent e szentségtelen birodalomban, közvetítő illúzió és tőke között, a boldogság emberi jogának megtestesülése. Önmegvalósítás - a mindennapi szappanoperák esszenciája, papírhatalom, nem archaikus."
Az életközép nyelvkörré kerekíti az ifjúság ellipsziseit. Rönne réges-rég megöregedett, világfájdalmát már nem rejti patetikus cinizmusok mögé. A hírnév meg a biztos út némították el őket: jegeces csillogás, úr minden kétség felett? Milyen meggyőző evolúció: Prométheusz, a protestáns, Prométheusz, a felvilágosító, Prométheusz, a forradalmár, Prométheusz, a nihilista. Így emelkedik lépcsőről lépcsőre - bele a jelentéktelenségbe. Prométheusz, a regresszió kincstárnoka, a káprázat és a közhely kontárnoka.
Az átváltozások vége: Prométheusz, a nihilista. Rönne kibújik házából. A formát, a semmi halálos ellenségét transzcendálja. Aki öregszik, azt nem hajtja a lázadás kényszere. Aki - félig kóros vágyból, félig megszokásból - aláveti magát neki, azt önmaga színészévé teszi: amatőr-előadás, csepűrágó-teátrum. Milyen nehéz meggyőzőnek lennie annak, aki nem önmagát játssza! Én magamat játszom a magamtalanságig.
Amikor fiatal voltam, jelentős szerepnek hittem Rönnét - túl fennköltnek, de nem az én számomra, hiszen a tapasztalatlan kéjeleg a vele rokon hős zseni-tirádáiban -, egyszersmind túl jelentősnek ahhoz, hogy én és idő, a sok-sok tehetség teremtője és gyilkosa összeütközhessen.
Az ifjú Rönne: aki nem képes formálni, annak rombolnia kell. A teremtés művének hérosztratoszi megfordítása: a pusztító mint Titán. Milyen gigászi mérettel kell felülmúlnia azt, amit ledönteni készül, hogy istenivé váljon?
Rönne, a légvár-alapító, a felhőromboló, félig Nietzsche, félig Nagy Sándor, klinikai kezelőszobákból és sarki kocsmákból vettetvén egy világháborúba. Itt bizony a nagy történések szele és a banalitás lehe fúj.
Átérzés és lázadás, ifjúság óriásalakjai, ti! Csalszavak, csalutak - életfogytiglanig: a valahai rendi uralomtól a provinciális egyetemi városig, az egyetemi várostól a főúri székhelyig: törpefejedelemség - méghozzá szocialista módra; fogyatkozó tekintélyű polgártelepülések, azután falvak. Önnön visszavonulásával utánozza a kor hanyatlását. Hová? Tanya, hegyi kunyhó, fogadó felé. Hazautak a tengerre látás reménye nélkül - annak, aki házat, szállást, hazát ígért. Képzelt, alapja-híja vándorút: a mítoszok kimúltak, most a jelek haldokolnak. Helyettük: komputerképek, az értelmetlenség helytartói, helyesírási programok, megalkotván a szellemi szegénység törvényei szerint. Programjaim határai - világom határai.
A 2000-ik esztendő - számítógépeknek a világvége, utána egy új eón teremtése. Mily szánalmas demiurgoszok, a középkori Isten mindenhatóságától hány, de hány csillaghalmaznyira!
Rönne rég megöregedett, s kétségbeesésére a szépség ruháját adja. Kóros nagyváros-imádata és -mizériája nem engedi hanyatlani. Blokád. Fagy. Éhezés. Nyomorúságos bérkaszárnyák. Kocsmák. Az elveszettség akarása. Bölcsesség - a csökkenő potencia körülírása. Én nem Rönne vagyok, hanem a népek nagy atyjának és gyilkosának teremtménye, aki szamárkórókat fejezett le, s közben országokat és lelkeket irtott halomra.
Menekülés a versből a kertbe, ígéretes kísérlet, hogy élettörténetemtől elszakadjak: nem az vagyok, aki vagyok. Az identitás-hablatyot nem követem. Elévült, de el nem veszett, emlékezetemben átalakul származásom. Az ember csak Isten kimúlását követőleg válik elmozdíthatatlanul önmagává. Azelőtt egyedül Jahve volt az, aki volt, meg az is, akivé lészen.
Rönne, aki a valóság peremén él, tiszteli a fikciókat és megveti a jelszavakat. Amióta a valóság menekül előlünk, a képzelőerőben keres menedékhelyeket. A valószerűtlenség azonban nő, mint a sivatag. Inog az emlékezet oszlopa. Tegnap még imádtuk, mára elfeledtük: aki így bukik el, saját énjét tagadja meg. A tév-ruta burjánzik zabolátlanul. Elmúlni egyszer s mindenkorra, kihunyni nyomtalanul - micsoda tévgondolata ez az öldöklés modern tébolyának - minden elkallódott dolgok imaginárius helye, Jahve életének idejében elgondolhatatlan lett volna. Én, a Rönne-tanítvány, halott vagyok már életem idején, én, a Rönne-ellenző élő leszek még halálom idejében is. Azt hittem, egy világot fogok meghódítani. Most enyém egy kert és a víg ellenségesség, amely egy önfeledt országhoz fűz.

ADAMIK LAJOS FORDÍTÁSA


Kérjük küldje el véleményét címünkre: lettre@c3.hu
stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret