2002/1.

Pályázati felhívás

A Magyar Tudományos Akadémia pályázatot hirdet
kutatócsoporti támogatás elnyerésére
a 2003-2006. évek közötti ciklusra

A Magyar Tudományos Akadémia által meghirdetett pályázat célja a felsőfokú oktatási intézményekben, közgyűjteményekben és egyéb költségvetési kutatóhelyeken kiemelkedő kutatási eredményeket elérő tudományos iskolák kialakításának, működésének, és kutatói utánpótlásának elősegítése, elsősorban az alapkutatások területén.

A támogatást pályázati úton lehet elnyerni és az meghatározott időtartamra szól. A támogatásban részesülő kutatócsoportok kutatóhelyi hálózatot alkotnak, és az MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodája (MTA TKI), mint önálló jogi személy és költségvetési szerv keretében működnek. Elhelyezésüket és infrastrukturális feltételeiket a kutatócsoportokat befogadó intézmények biztosítják.

I. A pályázat benyújtásának feltételei

1. Kutatócsoport létrehozását, illetve meglévő további működését szolgáló támogatás elnyerésére lehet pályázatot benyújtani. A benyújtott pályázatokra az MTA Alapszabály 73. §-a érvényes. A kutatócsoport létrehozásához ill. fenntartásához maximum 30 MFt/év összegű támogatási igény szerepeltethető a pályázatban.

Az alábbi két típusú pályázati forma lehetséges:

1.1. Új kutatócsoport létrehozása (A1. kategória).

Az e kategóriába tartozó pályázatnál maximum 5 fő alkalmazása jelölhető meg a pályázati periódus időtartamára határozott idejű, teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszony formájában.

1.2. Jelenleg működő kutatócsoport további fenntartása (A2. kategória). Ezen típusú pályázatban maximálisan 10 fő alkalmazása szerepeltethető főfoglalkozású, határozott idejű, közalkalmazotti jogviszony keretében.

2. Pályázatot nyújthat be az MTA rendes és levelező tagja, illetve az MTA és a tudomány doktora, aki felsőoktatási illetve közgyűjteményi intézmény vagy egyéb, nem akadémiai költségvetési kutatóhely, illetve az MTA TKI állományában van, és 2002-ben a 70. életévét még nem töltötte be. A pályázat alapján elnyert támogatásból működő kutatócsoport vezetői teendőinek ellátása a 70. életév betöltéséig lehetséges.

Amennyiben a pályázó a pályázati időszakon belül betölti 70. életévét, csak társpályázóval közösen pályázhat. A társpályázónak szintén meg kell felelnia a pályázati követelményeknek.

3. Támogatás 4 éves időtartamra - 2003. január 1-től 2006. december 31-ig terjedő időszakra - igényelhető.

4. Pályázni - az előírt feltételek megléte esetén - a kitöltött pályázati űrlappal és annak mellékleteivel - a pályázati űrlapon megadottak szerint: szakmai önéletrajz(ok), részletes kutatási terv, részletes költségterv, a létrehozandó kutatócsoportban foglalkoztatottak adatai, publikációs és hivatkozási jegyzék(ek), a befogadó intézmény nyilatkozata, stb. - kell. Pályázatot benyújtani kizárólag az erre rendszeresített pályázati űrlap felhasználásával lehet, mely beszerezhető az MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodájában (1051 Budapest, Nádor u. 7. TKI Titkárság III. em. 358-as szoba), illetve az Internetről letölthető az MTA honlapjáról (www.mta.hu).

5. A pályázati támogatás személyre szól, így a társpályázói esetet kivéve át nem ruházható. Ez alól a pályáztató rendkívül indokolt esetben, egyedi elbírálás alapján adhat felmentést.

6. A benyújtott pályázat alapján elnyert támogatás terhére közalkalmazotti jogviszony csak a pályázati ciklus időtartamán belül, határozott időre létesíthető (kivételt képeznek az 1996. január 1. előtt már működő csoportok fenti időpontban határozatlan idejű jogviszonnyal rendelkező közalkalmazottai).

7. Összhangban a befogadó intézmények és az MTA által aláírt megállapodásban foglaltakkal, pályázatot benyújtani csak a befogadó intézmény illetékes vezetőjének egyetértésével lehet. A pályázónak ezért pályázatát a befogadó intézményhez kell eljuttatnia, úgy hogy az intézmény a szükséges minősítést és rangsorolást elvégezhesse, és a pályázat az illetékes vezetők aláírása után a befogadó nyilatkozattal együtt határidőre az MTA-hoz benyújtásra kerülhessen.

8. A pályázatot az MTA főtitkárának címezve, 4 példányban kell beküldeni az MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodája címére (1051 Budapest, Nádor u. 7.), legkésőbb 2002. március 14-i beérkezési határidővel.

9. A pályázati feltételekben megjelölt határidő után beérkező, vagy hiányosan összeállított, illetve a tartalmi és formai követelményeknek meg nem felelő pályázatok érdemi elbírálásra nem kerülnek.

II. A pályázatok elbírálásának rendje

1. A pályázatok elbírálásának menete a következő:

• A pályázatokat a befogadó intézmények - belső rendjük és saját szabályzataik szerint - véleményezik (kiemelten támogatandó, támogatandó, nem támogatandó).

• A beérkezett pályázatok véleményezésre és döntésre történő előkészítését az MTA TKI az MTA Titkársága tudományterületi főosztályaival együttműködve szervezi és koordinálja, küldi meg szakmai bírálatra az MTA tudományos osztályainak és a Hálózati Tanácsnak véleményezésre.

• A pályázatokat az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa (AKT) elnöke az MTA Tudományos Osztályainak szakmai bírálata és a Hálózati Tanács véleménye alapján az AKT elé terjeszti.

• A pályázat elfogadásáról és a támogatás odaítéléséről a befogadó intézmények, a Hálózati Tanács és az MTA Tudományos Osztályainak véleménye alapján az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa dönt 2002. június 15-ig.

2. A pályázatok elbírálása és a támogatások odaítélése az alábbi szempontok figyelembevétele alapján történik:

• A pályázatban megjelölt kutatási téma tudományos színvonala, aktualitása, megvalósíthatósága.

• A pályázó eddigi tudományos teljesítményének értékelése. A jelenleg működő kutatócsoportok esetében a csoport és a pályázó tudományos teljesítményének értékelése.

• A pályázatban megadott költségterv szabályossága, megalapozottsága, a pályázati feltételeknek való megfelelősége, továbbá a létszámkritériumok betartása.

• A pályázat megfelelősége a formai követelményeknek (a pályázati űrlap ill. mellékleteinek hiánytalan megléte, szakszerű kitöltése, aláírások hiánytalansága stb.).

3. A pályázókat a meghozott döntésről és a további teendőkről az MTA főtitkára - aki egyben az AKT elnöke - írásban értesíti legkésőbb 2002. június 30-ig.

III. A kutatócsoportok megalakulása és működésük

1. A támogatott kutatócsoportok az MTA TKI Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint az Akadémia és a befogadó intézmények által megkötött együttműködési megállapodások alapján működnek. A pályázatot elnyert személy, megtartva eredeti főállású munkaviszonyát, kutatócsoport-vezetői megbízást kap, a kutatócsoport tagjai pedig az MTA támogatás terhére a TKI közalkalmazottjai vagy egyéb közreműködők lehetnek.

2. A kutatócsoport működésével kapcsolatos teendőkről ill. annak előkészítéséről az MTA főtitkára az MTA TKI-n keresztül tájékoztatja az érintetteket.

3. A támogatást elnyert kutatócsoportoknak 2003. január 1-től áll rendelkezésre az AKT által meghatározott pénzügyi fedezet.

4. A kutatócsoportok tudományos eredményességét és teljesítményét az Akadémia illetékes szervei rendszeresen elemzik és értékelik.

IV. Pályázatra vonatkozó egyéb információk

1. Az AKT döntése alapján támogatásban részesülő kutatócsoportok a pályázati ciklus időtartama alatt - évenként - az MTA egyéb központi pénzügyi forrásaiból (nemzetközi kapcsolatok, fiatal kutatói álláshelyek, beruházási keret) az intézetekkel azonos feltételekkel részesülnek.

2. A kutatócsoport és a támogatás - megfelelő eljárások lefolytatása után - megszüntethető a tudományos teljesítmény eredménytelensége esetén, vagy abban az esetben, ha a támogatást elnyert pályázó a kutatóhelyről más - a pályázati feltételeknek meg nem felelő - munkahelyre távozik, vagy a kutatócsoport vezetése a feltételeknek megfelelő személlyel nem pótolható.

3. Pályázatot benyújtott, a befogadó intézmény támogatását élvező, és az akadémiai szakmai elbírálás során jó minősítést elért, de pénzügyi forrás hiányában elutasított pályázóknak lehetősége nyílik korlátozott számban az MTA Támogatott Kutatóhálózata társult tagja státus elnyerésére és ennek keretében a támogatott kutatóhálózat munkájában való részvételre. A státus korlátozott számban és pénzügyi támogatás nélkül nyerhető el.

A társult tag státus elnyerése külön pályázat alapján lehetséges. E lehetőségről az érintettek külön értesítést kapnak.

4. A pályázattal kapcsolatos további információ és felvilágosítás az MTA TKI Titkárságán (tel: 317-3117) kérhető.

Budapest, 2001. november

Kroó Norbert

az MTA főtitkára, az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsának elnöke

Ajánlás a szerzőknek

1. A Magyar Tudomány elsősorban a tudományterületek közötti kommunikációt szeretné elősegíteni, ezért elsősorban olyan kéziratokat fogad el közlésre, amelyek a tudomány egészét érintő, vagy az egyes tudományterületek sajátos problémáit érthetően bemutató témákkal foglalkoznak. Közlünk téma-összefoglaló, magas szintű ismeretterjesztő, illetve egy-egy tudományterület újabb eredményeit bemutató tanulmányokat; a társadalmi élet tudományokkal kapcsolatos eseményeiről szóló beszámolókat, tudománypolitikai elemzéseket és elsősorban magyar vonatkozású, szakmai szempontú könyvismertetéseket.

2. A kézirat terjedelme szöveges tanulmányok esetében általában nem haladhatja meg a 30 000 leütést (a szóközökkel együtt, ez kb. 8 oldalnak felel meg a MT füzeteiben), ha a tanulmány ábrákat, táblázatokat, képeket is tartalmaz, a terjedelem 20-30 %-kal nagyobb lehet. Beszámolók, recenziók esetében a terjedelem ne haladja meg a 7-8 000 leütést. A teljes kéziratot .rtf formátumban, mágneslemezen és 2 kinyomtatott példányban kell a szerkesztőségbe beküldeni.

3. A közlemények címének angol nyelvű fordítását külön oldalon kell csatolni a közleményhez. Itt kérjük a magyar nyelvű kulcsszavakat (maximum 10) is. A tanulmány címe után a szerző(k) nevét és tudományos fokozatát, a munkahely(ek) pontos megnevezését és - ha közölni kivánja - e-mail-címét kell írni. A külön lapon kérjük azt a levelezési és e-mail címet, telefonszámot is, ahol a szerkesztők a szerzőt általában elérhetik.

4. Szöveg közbeni kiemelésként dőlt, (esetleg félkövér - bold) betű alkalmazható; ritkítás, VERZÁL betű és aláhúzás nem. A jegyzeteket lábjegyzetként kell megadni.

5. A rajzok érkezhetnek papíron, lemezen vagy email útján. Kérjük azonban a szerzőket: tartsák szem előtt, hogy a folyóirat fekete-fehér; a vonalas, oszlopos, stb. grafikonoknál tehát ne használjanak színeket. Általában: a grafikonok, ábrák lehetőség szerint minél egyszerűbbek legyenek, és vegyék figyelembe a megjelenő oldalak méreteit. A lemezen vagy emailben

6. Az irodalmi hivatkozásokat mindig a közlemény végén, abc sorrendben adjuk meg, a lábjegyzetekben legfeljebb utalások lehetnek az irodalomjegyzékre. Irodalmi hivatkozások a szövegben: (szerző, megjelenés éve). Ha azonos szerző(k)től ugyanabban az évben több tanulmányra hivatkozik valaki, akkor a közleményeket az évszám után írt a, b, c jelekkel kérjük megkülönböztetni mind a szövegben, mind az irodalomjegyzékben. Kérjük, fordítsanak különös figyelmet a bibliográfiai adatoknak a szövegben, illetőleg az irodalomjegyzékben való egyeztetésére! Miután a Magyar Tudomány nem szakfolyóirat, a közlemények csak a legfontosabb hivatkozásokat (max. 10-15) tartalmazzák

7. Az irodalomjegyzéket abc sorrendben kérjük. A tételek formája a következő legyen:

• Folyóiratcikkek esetében: Alexander, E. O. and Borgia, G. (1976). Group selection, altruism and the levels of organization of life. Ann. Rev. Ecol. Syst. 9, 499-474

• Könyvek esetében: Benedict, R. (1935). Patterns of culture. Houghton Mifflin, Boston

• Tanulmánygyűjtemények esetén: Von Bertalanffy, L. (1952). Theoretical models in biology and psychology. In: Krech, D., Klein, G. S. (eds) Theoretical models and personality theory. 155-170. Duke University Press, Durnham

8. Havi folyóirat lévén a Magyar Tudomány kefelevonatokat nem tud küldeni, de még az elfogadás előtt minden szerzőnek elküldi egyeztetésre közleménye szerkesztett példányát. A tördelési munka során szükséges apró változtatásokat a szerző egy megadott napon a szerkesztőségben ellenőrizheti.


A szerkesztőség kéziratokat nem őriz meg, és nem küld vissza!


<-- Vissza az 2002/1. szám tartalomjegyzékére