Magyar Tudomány, 2005/1 28. o.

Az idegrendszeri plaszticitás

Benedek György

Szegedi Tudományegyetem Élettani Intézet - benedek @ phys.szote.u-szeged.hu

Kéri Szabolcs

Pszichiátriai Klinika

Benedek Krisztina

Neurológiai Klinika

Janáky Márta

Szemészeti Klinika

Kovács Ilona

az MTA doktora, Rutgers University, Department of Psychology, New Jersey, USA

A látási funkció fejlődése 5-14 éves gyermekekben


Összefoglaló

Vizsgálataink célja a vizuális kontrasztérzékenység (KÉ) fejlődésének nyomon követése volt 5-14 éves korú gyermekekben. A KÉ mérésekre statikus (0 Hz) és dinamikus (8 Hz), valamint fotopikus (9 cd/m2) és szkotopikus (0,09 cd/m2) körülmények között, összesen hat térbeli frekvencián (0,5, 1,2, 1,9, 5,7, 7,2 és 14,3 c/d) került sor. Eredményeink szerint a KÉ értékek szignifikáns emelkedést mutattak, amely 11-12 éves korban érte el maximumát. A fejlődés kifejezettebb volt az alacsony térbeli frekvenciákon (<2c/d) és dinamikus körülmények között. Az alacsony térbeli frekvenciák fejlődése a szkotopikus kondícióban volt a legjelentősebb. A szkotopikus KÉ lassabb emelkedést mutatott az életkor függvényében, mint a fotopikus KÉ. Eredményeink felvetik a magnocelluláris vizuális pályák késői érésének és fokozott példáulaszticitásának lehetőségét.

Bevezetés

Az elmúl évek kutatási eredményei révén a központi idegrendszer fejlődésével és plaszticitásával kapcsolatos elképzelések jelentős változásokon mentek keresztül. Bebizonyosodott, hogy felnőtt agyban a megváltozott környezeti tényezők mellett új szinapszisok alakulnak ki, sőt egyes területeken az idegsejtek osztódására is vannak bizonyítékok (például: Rakic, 2002). Így a központi idegrendszer fejlődés és plaszticitás szempontjából közel sem minősül korán lezárt, statikus rendszernek.

A dinamikusan változó idegrendszer jellegzetességeinek vizsgálatára kiváló lehetőséget kínál a látórendszer fejlődésének nyomon követése. Anatómai tanulmányok szerint a látókéreg érése a pubertás kezdetén fejeződik be (Yakovlev - Lecours, 1967; Huttenclocher, 1982). A látókérgi kiváltott válaszok érése is pubertáskorra fejeződik be (Madrid - Crognale, 2000). A látási funkciók, így a kontúrintegrációs képesség iskoláskorban történő fejlődéséről Kovács Ilona és munkatársai számoltak be először (Kovács et al., 1999; Kovács, 2000). Összefoglaló áttekintést a látással összefüggő élettani és morfológiai változásokról korábban közöltünk (Kozma et al., 2001). Mint látni fogjuk, a legfrissebb adatok tanulsága szerint a látórendszer fejlődése sem záródik le korán. Egyes strukturális és funkcionális egységei a kor függvényében más és más ütemben fejlődnek, amelynek dinamikája jelentősen függ az alkalmazott vizuális ingerek fizikai sajátságaitól.

Jelen vizsgálatunkban 5-14 éves kortartományban mutatjuk be a vizuális kontrasztérzékenység (KÉ) fejlődését. A KÉ használata számos kedvező sajátsága miatt igen elterjedt (Kelly, 1977). A szem optikai tulajdonságain felül a KÉ elsősorban a vizuális rendszer alacsonyabb szintű egységeitől függ, amelyek magukban foglalják a retinát, a corpus geniculatum lateralé-t (CGL) és a primer vizuális kérget (area striata). A legújabb funkcionális képalkotási eljárásokat alkalmazó vizsgálatok igazolták, hogy a magasabb szintű látókéregnek megfelelő területek elenyésző szerepet játszanak a KÉ-ben (Avidan et al., 2002).

A KÉ-mérések során a vizsgálati személyek egy rácsmintázatot látnak (1. ábra).

A mintázat kontrasztjának változtatásával meghatározzuk azt a minimális értéket, amelyen az ingert még érzékelni lehet. Ez a kontrasztküszöb, amelynek reciprokát hívjuk KÉ-nek. A rácsmintázat kiválóan alkalmas az egyes fizikai paraméterek széles tartományban történő változtatására. A térbeli frekvencia a rácsmintázat felbontására vonatkozik; minél több függőleges rácselem helyezkedik el egységnyi területen, annál nagyobb a térbeli frekvencia. Ennek segítségével olyan tényezők fejlődésének vizsgálata lehetséges, mint a retina fotoreceptorainak sűrűsége, a laterális gátlási folyamatok erőssége és a receptív mezők mérete (Banks - Salapatek, 1981). Lehetséges a rácsmintázat sötét és világos fázisainak bizonyos frekvenciával váltakozó időbeli modulációja is, amellyel a látórendszer dinamikus történésekre érzékeny elemei vizsgálhatók. Végül a környezet luminanciájának értéke is befolyásolja a KÉ-t: alacsony luminanciaszinten (szkotopikus ("éjszakai") látás) a KÉ globális csökkenése figyelhető meg, az alacsony térbeli frekvenciákra vonatkozó értékek viszonylagos megemelkedésével (a magas térbeli frekvenciákhoz viszonyítva) (Fiorentini - Maffei, 1973).

Néhány úttörő jellegű vizsgálat a KÉ nagymértékű fejlődését mutatta ki már a születést követő első három hónapban (Atkinson et al., 1977). Louisa Mayer és Velma Dobson (1982) szerint négyéves korban a látás térbeli érzékenysége a felnőttekéhez hasonló, ám a legtöbb vizsgálat szerint a KÉ 7- 9 éves korban éri el a felnőttkori értéket (Ellemberg et al., 1999; Adams - Courage, 2002). Azonban Lyn Beazley és munkatársai (1980) mérései szerint a KÉ érése egészen az adoleszcens korig elhúzódik. A fejlődés időbeliségéhez hasonlóan rendkívül ellentmondásos adatok állnak rendelkezésre az eltérő fizikai paraméterű ingerek tekintetében is. Minden térbeli frekvencián egyforma ütemben történik a fejlődés? Mi az időbeli moduláció szerepe? Hogyan alakul a KÉ fejlődése magas és alacsony luminanciaszintek mellett? Van-e kölcsönhatás az életkor, a térbeli frekvencia, az időbeli moduláció és a luminanciaszint között? Vizsgálatunkban e kérdésekre kerestünk választ. Eredményeinket a látórendszer funkcionális egységeinek tükrében tárgyaljuk, figyelembe véve a pszichofizikai módszerek korlátozott lehetőségeit.

Módszerek

Résztvevők

A vizsgálatban összesen 169 gyermek vett részt (5-6 év [n=35], 7-8 év [n=15], 9-10 év [n=19], 11-12 év [n=59], 13-14 év [n=41]). E populációból 125 gyermek vett részt a szkotopikus KÉ-t magában foglaló mérésekben (5-6 év [n=29], 7-8 év [n=12], 9-10 év [n=18], 11-12 év [n=42], 13-14 év [n=24]). A résztvevők látásélessége a Snellen-módszer szerint meghatározva normál vagy javított volt (1.0). Rutin szemészeti vizsgálattal kizártuk az esetleges szembetegségek jelenlétét. A gyermekek helyi óvodákból és iskolákból kerültek beválasztásra, szülői beleegyezéssel.

Vizuális kontrasztérzékenység (KÉ)

A statikus és dinamikus KÉ meghatározására hat térbeli frekvencián (0,5, 1,2, 1,9, 5,7, 7,2 és 14,3 ciklus/fok (c/d)) került sor standard számítógépes teszt segítségével (Venus, NeuroScientific Corporation, USA). Az ingerek luminancia-kontraszt által definiált horizontális rácsmintázatok voltak (1. ábra). A kontraszt meghatározása a Michelson-formula szerint történt (C=Lmax-Lmin/Lmin+Lmax). A statikus tesztben a rácsmintázatok időben állandóak voltak, míg a dinamikus tesztben 8 Hz-es frekvencián fázisváltásokat alkalmaztunk (időbeli moduláció). A képernyőn elhelyezkedő stimulusterület 13x13°alatt látszott egyméteres távolságból.

A vizsgálat kezdetekor a kontraszt 15 dB-lel az átlagos normál érték felett volt. Amennyiben a vizsgálati személyek ezt nem észlelték, a kontraszt fokozatos emelésével tettük a mintázatot láthatóvá. Ezt követően a kontrasztot minden öt másodperc után 3 dB-lel csökkentettük, mígnem a résztvevők gombnyomással jelezték, hogy az ingert már nem látják (leszálló módszer). Ezután a kontrasztot 15 dB-lel az átlagos normál érték alá állítottuk be, majd minden öt másodperc után 3 dB-lel megemeltük. A résztvevők ismét gombnyomással jelezték, amikor az inger láthatóvá vált a képernyőn (felszálló módszer). Minden térbeli frekvencián a kontrasztküszöb (az a minimális kontraszt, amely elégséges az inger észleléséhez) öt alkalommal került meghatározása a leszálló és felszálló módszer segítségével. A végső kontrasztküszöb az öt mérés átlaga volt. A KÉ a kontrasztküszöb reciprokaként került meghatározásra. A felszálló és leszálló módszer és a térbeli frekvenciák sorrendje véletlenszerű volt.

Luminanciaszintek

A szkotopikus és fotopikus tartományok vizsgálatára a KÉ-méréseket két luminancia-szinten ismételtük meg: 9 cd/m2 (fotopikus) és 0,09 cd/m2 (szkotopikus). A luminancia-szint beállítása csökkenő transzparenciájú neutrális denzitásfilterekkel történt. Az adaptáció mindkét luminanciaszint esetében húsz perc volt.

Statisztika

A KÉ-értékeket logaritmizáltuk (loge). Az értékeléshez varianciaanalízist (ANOVA) használtunk, amelyben a csoportok közötti faktor az életkor volt, a csoporton belüli faktorokat pedig a luminanciaszint (szkotopikus vs. fotopikus), az időbeli moduláció (statikus vs. dinamikus) és a térbeli frekvencia képezte. A post hoc összehasonlításokhoz Tukey HSD-tesztet alkalmaztunk. A többszörös összehasonlítások miatt az ANOVA-értékeket Greenhouse-Geisser szerint korrigáltuk.

Eredmények

Fotopikus KÉ

A fotopikus KÉ-értékeket a 2. ábra mutatja. Az ANOVA az egyes korcsoportok között szignifikáns különbséget mutatott (F(4, 148)=20,41, p<0,0001). Az időbeli moduláció és a térbeli frekvencia hatással volt a KÉ értékekre (F(1, 148)=7,25, p<0,01 és F(5, 740)=520,05, p<0,0001). Az időbeli moduláció és a térbeli frekvencia közötti kölcsönhatás szignifikáns volt (F(5, 740)=48,13, p<0,0001). A kor és az időbeli moduláció, valamint a kor és a térbeli frekvencia között szintén szignifikáns interakció mutatkozott (F(4, 148)=2,81, p<0,05 és F(20, 740)=6,80, p<0,0001).

A post hoc összehasonlítások eredménye szerint a KÉ fejlődésében az első szignifikáns változás akkor mutatkozott, amikor az 5-6 éves csoportot a 9-10 évesekkel hasonlítottuk össze (p<0,02). További fejlődés volt megfigyelhető a 9-10 és 11-12 éves csoportok összehasonlításával (p<0,05). Ez utóbbi a dinamikus kondícióban tapasztalható változásnak köszönhető, a statikus tesztben a 9-10 és 11-12 éves csoportok KÉ-adatai között nem volt különbség (2. ábra).

A KÉ fejlődése nem egyformán érintett minden térbeli frekvenciát. Az 5-6 és 9-10 éves csoportok összehasonlításánál szignifikáns interakciót találtunk a kor és a térbeli frekvencia között, amennyiben az utóbbiakat alacsony (0,5-1,9 c/d) és magas (5,7-14,3 c/d) tartományra osztottuk (F(1, 148)=5,68, p<0,05). Ez a kölcsönhatás robusztusabbá vált, ha az összehasonlított csoportok életkora között különbség nagyobb volt (5-6 vs. 13-14 év: F(1, 148)=26,30, p<0,0001). A térbeli frekvencia-domináns KÉ fejlődés még a 7-8 vs. 11-12 éves csoportok összehasonlításában is jelen volt (F(1, 148)=4,52, p<0,05). Ahogy a 2. ábráról kitűnik, a térbeli frekvencia-domináns KÉ fejlődés a dinamikus kondícióban kifejezettebb volt.

Szkotopikus KÉ

A szkotopikus KÉ-értékeket a 3. ábra mutatja. A kor függvényében a KÉ ez esetben is változott (F(4, 103)=13,15, p<0,0001). A térbeli frekvencia hatása szignifikáns volt (F(5, 515)=367,31, p<0,0001). Hasonlóan a fotopikus kondícióhoz, a kor és a térbeli frekvencia között szignifikáns kölcsönhatást figyeltünk meg (F(20, 515)=2,14, p<0,005). Az időbeli moduláció és a térbeli frekvencia interakciója szignifikáns volt (F(5, 515) =13,19, p<0,0001).

A legfiatalabb, 5-6 éves csoportot alapul véve az első szignifikáns fejlődési lépcső a 11-12 évesekkel összehasonlítva mutatkozott (p<0,01). A fejlődés konzekvens volt, nem korlátozódva a távoli korcsoportokra. Így pl. szignifikánsan magasabb KÉ-értékek voltak a 11-12 éves csoportban a 9-10 éves gyermekekhez viszonyítva (p<0,005).

A KÉ fejlődése szkotopikus körülmények között is más volt az alacsony és magas térbeli frekvenciákon: az alacsony frekvenciákon a növekedés jelentősebb volt (5-6 vs. 13-14 év: F(1, 103)=9,58, p<0,005; 7-8 vs. 11-12 év: F(1, 103)=4,38, p<0,05). Feltűnő viszont, hogy az alacsony frekvenciák fejlődésének kiemelkedő volta nem korlátozódott a dinamikus kondícióra (3. ábra).

A fotopikus és szkotopikus KÉ összehasonlítása

Azonfelül, hogy szkotopikus körülmények között mind a statikus, mind a dinamikus tesztekben kifejezettebb volt az alacsony térbeli frekvenciák fejlődése (a fotopikus kondícióban ez a dinamikus tesztben jobban jelentkezett), még egy lényeges különbség mutatkozott. Fotopikus körülmények között a legfiatalabb, 5-6 éves csoporthoz képest már 9-10 éveseknél szignifikáns fejlődés mutatkozott (p<0,02), míg a szkotopikus kondícióban ez csak a 11-12 évesek vonatkozásában volt elmondható (p<0,01). E jelenség megerősítésére 5 (csoport) x 2 (luminanciaszint) x 2 (időbeli moduláció) x 6 (térbeli frekvencia) felépítéssel ANOVA-t végeztünk el, amely a fentiekben leírtakhoz képest egyetlen vonatkozásban mutatott többet: szignifikáns kölcsönhatás volt az életkor és a luminancia-szint között (F(4, 103) =9,4, p<0,0001), amely megerősíti, hogy a fotopikus és szkotopikus KÉ-fejlődés minőségileg különbözik.

Megbeszélés

Eredményeink szerint a KÉ fejlődése különböző fizikai paraméterű ingerek esetében másként zajlik. Fotopikus, statikus körülmények között a 9-10 éves csoport KÉ értékei megegyeztek a 11-12 és 13-14 évesek értékeivel, míg a dinamikus és különösen a szkotopikus kondícióban 11-12 és 13-14 éves korban további KÉ-emelkedés volt megfigyelhető (2. és 3. ábra).

A KÉ fejlődése nem ugyanazon mértékben érintett minden térbeli frekvenciát: az alacsony térbeli frekvenciákon (<2 c/d) kifejezettebb fejlődés volt megfigyelhető, különösen a dinamikus és szkotopikus tesztek esetében. Adams és Courage (2002) adatai összhangban vannak ezzel az eredménnyel, ám ezek a vizsgálatok nem tették fel sem az időbeli moduláció, sem a luminanciaszint hatásának kérdését. Russell Adams és Mary Courage (2002) szerint az első négy évben a magas térbeli frekvenciák gyors érése zajlik le, ezután a fejlődés dominánsan az alacsony térbeli frekvenciákra (0,4, 0,8 és 1,6 c/d) korlátozódik. Más csoportok adatai szerint a fejlődés egyforma mértékben érinti mind az alacsony, mind a magas térbeli frekvenciákat (Ellemberg et al., 1999).

A szkotopikus KÉ fejlődése összességében lassabb ütemben zajlott, mint a fotopikusé. Fotopikus körülmények között az 5-6 éves csoporthoz képest már a 9-10 éveseknél szignifikáns fejlődés mutatkozott, míg a szkotopikus kondícióban ez csak a 11-12 évesek esetében volt jelen. Ez ellentmond Adriana Fiorentini és munkatársai (1980) eredményének, akik a szkotopikus KÉ gyorsabb érését mutatták ki. Esetükben azonban más volt a vizsgált korcsoport, tekintettel arra, hogy ők lényegesen fiatalabb gyermekeket (2,5-6 hónap) vizsgáltak. Hasonlóképpen egészen más volt a luminanciaszint [6 és 0,06 cd/m2], és ők vizuális kiváltott válaszokat vizsgáltak a viselkedési paraméterek helyett).

Eredményeink a heterogén irodalmi adatok értelmezésekor rávilágítanak az ingerek fizikai paramétereinek jelentőségére. Mi lehet ennek az élettani jelentősége? Bár a pszichofizikai módszerek nem engednek direkt betekintést az idegrendszeri alapokba, egyes neuronális struktúrák az eltérő ingersajátságokra másként válaszolnak. E funkcionális sajátságok alapján különböztethetjük meg a magno- (M) és parvocelluláris (P) retino-genikulo-kortikális pályákat. Az M-pálya az alacsony térbeli frekvenciájú, dinamikus és akromatikus ingerekre érzékeny, míg a P-pálya elsődlegesen a magas térbeli frekvenciájú, statikus ingerek feldolgozását végzi, különösen fontos szerepet játszva a különböző hullámhosszú fény megkülönböztetésében (színek észlelése) (Livingston - Hubel, 1987). Míg az M- és P-pályára vonatkozó adatok elsősorban állatkísérletes élettani kutatások révén váltak ismertté, ezzel párhuzamosan humán pszichofizikai mérések szintén igazoltak egy alacsony térbeli frekvenciára (<3 c/d) érzékeny, dinamikus mechanizmust (optimális érzékenység 4-15 Hz közötti időbeli moduláció esetén), valamint egy jobb térbeli felbontású, statikus mechanizmust (transient (T) és sustained (S) csatornák) (Legge, 1978). Bár a T- és M-, valamint a S- és P-csatornák közötti párhuzam kézenfekvőnek mutatkozik, fontos kiemelni hogy e mechanizmusok abszolút szétválaszthatóságának elmélete ma már nehezen tartható (Breitmeyer, 1992). Mégis, az M- és P-pályák esetében a fentiekben ismertetett fizikai preferenciák mennyiségileg meghatározónak tekinthetők. Keith Purpura és munkatársai (1988) kimutatták, hogy alacsony térbeli frekvenciájú ingerekkel szkotopikus fényviszonyok között a retina M ganglion sejtjei szelektíven ingerelhetők, bár a szkotopikus felbontóképesség meghaladja az M-rendszer kapacitását (Lennie - Farchild, 1994). Az utóbbi szerzők becslése szerint a pálcikákhoz köthető, alacsony intenzitású fényviszonyok között a vizuális információ továbbításában 80 % ban az M-pálya vesz részt. Összességében tehát alacsony térbeli frekvenciájú, dinamikus, szkotopikus stimulusokkal az M-rendszer domináns (ha nem is szelektív) ingerlése válik lehetővé. Eredményeink arra utalnak, hogy az 5-14 éves kortartományban a M-pályák markáns érésével kell számolni. Kiemelendő, hogy KÉ-méréseink ugyanakkor nem alkalmasak a P-pályák párhuzamos nyomon követésére, ehhez kromatikus ingerekre lenne szükség. Eredményeinket alátámasztják azok a KÉ-vizsgálatok, amelyek az alacsony térbeli frekvenciákon kifejezettebb fejlődést találtak (Adams - Courage, 2002). Mindazonáltal a kép nem egyértelmű, hiszen az M-pálya korai érésére is vannak bizonyítékok (áttekintésként lásd Kovács, 2001).

A kérdés eldöntése nehéz, mivel az idevágó morfológiai adatok igen hiányosak. Annyi bizonyos, hogy a retina M- és P-elemei már embrionális korban differencionálódnak (Meissirel et al., 1997). Terry Hickey (1977) ötvenhárom humán agy feldolgozása után arra a következtetésre jutott, hogy a CGL sejtjei a születést követő első életévben gyors ütemű növekedést mutatnak. A P-sejtek gyorsabb növekedést mutattak, mint az M-sejtek. Ez az M-pálya lassabb fejlődésére utal, alátámasztva jelen eredményeinket. Hickey (1977) morfológiai tanulmányának érvényességét korlátozza, hogy adatai szerint a CGL sejtjei kb. kétéves korra elérték a felnőtt értékeket, míg mi a pszichofizikai méréseket idősebb gyermekeken végeztük el. A látóideg morfológiai elemzése kapcsán Giancarlo Tassinari és munkatársai (1994) azt találták, hogy a magnocelluláris rostok később csatlakoznak a nervus opticus kötegéhez.

Adataink tágabb értelmezésben a M-pálya kifejezettebb plaszticitására utalnak, ami egyúttal fokozottabb sérülékenységet is jelez különböző kóros körülmények között. Figyelemreméltó, hogy mind az idegrendszer fejlődésének zavarával járó kórképekben, mind számos neurodegeneratív betegségben az M-pályák kifejezettebb károsodásáról számoltak be. Például kongenitális halláskárosodott személyekben a vizuális rendszer kompenzációs átalakulása az M-pályák fokozott működéséhez vezet, míg a P-pályák esetében nincs ilyen jellegű plasztikus változás (Armstrong et al., 2002). Összességében ezek az adatok a M-pálya fokozott plaszticitására utalnak, amely megmutatkozik a késői érésben, a patológiás folyamatokra mutatott fokozott érzékenységben és egyes kompenzációs változásokban.

A munkát az FKFP (0455/2000) és az ETT (429/2003) támogatta.


Kulcsszavak: Látórendszer fejlődése, vizuális kontrasztérzékenység, luminanciakontraszt, fotopikus és szkotopikus kontraszt, magnocelluláris és parvocelluláris retino-geniculo-corticalis pályák


1. ábra * A vizuális kontrasztérzékenység mérése során használt vertikális, szinuszoidális luminancia-kontraszt mintázat. A mintázaton belül maximális (Lmax, világos) és minimális luminanciával (Lmin, sötét) rendelkező elemek váltakoztak.


2. ábra * Fotopikus körülmények között mért vizuális kontraszt érzékenység


3. ábra * Szkotopikus körülmények között mért vizuális kontrasztérzékenység


Irodalom

Adams, Russell J. - Courage, Mary L. (2002): Using a Single Test to Measure Human Contrast Sensitivity from Early Childhood to Maturity. Vision Research. 42, 1205-1210

Armstrong, Brooke A - Neville, H. J. - Hillyard, S. A. - Mitchell, T. V. (2002): Auditory Deprivation Affects Processing of Motion, But Not Color. Brain Research. Cognitive Brain Research. 14, 422-34

Atkinson, Janette - Braddick, O. - Moar, K. (1977): Development of Contrast Sensitivity over the First 3 Months of Life in the Human Infant. Vision Research. 17, 1037-1044

Avidan, Galia - Harel, M. - Hendler, T. - Ben-Bashat, D. - Zohary, E. - Malach, R. (2002): Contrast Sensitivity in Human Visual Areas and Its Relationship to Object Recognition. Journal of Neurophysiology. 87, 3102-3116

Banks, Martin S. - Salapatek, Philip (1978): Acuity and Contrast Sensitivity in 1-, 2-, and 3-Month-Old Human Infants. Investigative Ophthalmology and Visual Science. 17, 361-365

Barnard, N - Crewther, Sheila. G. - Crewther, D. P. (1998): Development of a Magnocellular Function in Good and Poor Primary School-Age Readers. Optometry and Vision Science. 75, 62-68

Beazley, Lyn D. - Illingworth, D. J. - Jahn, A. - Greer, D. V. (1980): Contrast Sensitivity in Children and Adults. The British Journal of Ophthalmology. 64, 863-866

Breitmeyer, Bruno G. (1992): Parallel Processing in Human Vision: History, Review, and Critique. In: Brannan JR (ed.): Application of Parallel Processing in Vision. Amsterdam, North-Holland, 37-78

Butler, Pamela D. - Schechter, I. - Zemon, V. - Schwartz, S. G. - Greenstein, V. C. - Gordon, J. - Schroeder, C. E. - Javitt, D. C. (2001): Dysfunction of Early-Stage Visual Processing in Schizophrenia. American Journal of Psychiatry. 158, 1126-1133

Ellemberg, Dave - Lewis, T. L. - Liu, C. H. - Maurer, D. (1999): Development of Spatial and Temporal Vision During Childhood. Vision Research. 39, 2325-2333

Fiorentini, Adriana - Maffei, Lamberto (1973): Contrast in Night Vision. Vision Research. 13, 73-80

Fiorentini, Adriana - Pirchio, M - Spinelli, D. (1980): Scotopic Contrast Sensitivity in Infants Evaluated by Evoked Potentials. Investigative Ophthalmology and Visual Science. 19, 950-955

Hickey, Terry L. (1977): Postnatal Development of the Human Lateral Geniculate Nucleus: Relationship to a Critical Period for the Visual System. Science. 198, 836-838

Huttenlocher, Peter R. (1994): Synaptogenesis, Synapse Elimination and Neuronal Plasticity in Human Cerebral Cortex. In: Nelson CA (ed.): Threats to Optimal Development: Integrating Biological, Psychological, and Social Risk Factors. Vol 27. Erlbaum, Hillsdale, NJ, 35-54

Kelly, D. H. (1977): Visual Contrast Sensitivity. Optica Acta. 24, 107-129

Kovács Ilona - Kozma P. - Fehér A. - Benedek G. (1999): Late Maturation of Visual Spatial Integration in Humans. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA. 96, 12204-12209

Kovács Ilona (2000): Human Development of Perceptual Organization. Vision Research. 40, 1301-10

Kozma Petra - Deák A. - Benedek G. (2001): Újabb adatok a gyermekek vizuális fejlődéséről. Szemészet. 138, 197-201

Legge, Gordon E. (1978): Sustained and Transient Mechanism in Human Vision: Temporal and Spatial Properties. Vision Research. 18, 69-81

Lennie, Peter - Fairchild, Mark D. (1994): Ganglion Cell Pathways for Rod Vision. Vision Research. 34, 477-482

Livingstone, Margaret S - Hubel David H. (1987): Psychophysical Evidence for Separate Channels for the Perception of Form, Color, Movement, and Depth. Journal of Neuroscience. 7, 3416-3468

Madrid, M - Crognale, Michael A. (2000): Long-Term Maturation of Visual Pathways. Visual Neuroscience. 17, 831-837

Mayer, D. Louisa - Dobson, Velma (1982): Visual Acuity Development in Infants and Young Children, as Assessed by Operant Preferential Looking. Vision Research. 22, 1141-1151

Meissirel, Claire - Wikler, K. C. - Chalupa, L. M. - Rakic, P. (1997): Early Divergence of Magnocellular and Parvocellular Functional Subsystems in the Embryonic Primate Visual System. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA. 94, 5900-5905

Purpura, Keith - Kaplan, E. - Shapley, R. M. (1988): Background Light and the Contrast Gain of Primate P and M Retinal Ganglion Cells. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA. 85, 4534-4537

Rakic, Pasko (2002): Neurogenesis in Adult Primates. Progress in Brain Research. 138, 3-14

Tassinari, Giancarlo - Campara, D - Balercia, G - Chilosi, M - Martignoni, G - Marzi, CA. (1994): Magno- and Parvocellular Pathways Are Segregated in the Human Optic Tract. NeuroReport. 5, 1425-28

Yakovlev, Paul Ivan - Lecours, André Roch (1967): The Myelogenetic Cycles of Regional Maturation of the Brain. In: Minkowski, A (ed.): Regional Development of the Brain in Early Life. Blackwell, Oxford


<-- Vissza a 2005/1 szám tartalomjegyzékére