1
Bábosik István: Az iskola nevelési hatékonyságának mutatói. Új Pedagógiai Szemle, 2000. 4. sz. 3-4.
2
Roger Cousinet: A csoportban végzett szabad munka módszere. Országos Pedagógiai Intézet, 1984.
3
Idézi Benda József: Öntevékeny diákcsoportok tanulásának irányítása. HKT belső kiadvány, 1984.
4
Idézi Benda József: i. m.
5
Vö. az 1. jegyzettel.
6
Vö. az 1. jegyzettel.
7
Bábosik István: A nevelés folyamata és módszerei. Leopárd Könyvkiadó, Bp., 1994.
8
Idézi Hortobágyi Katalin: A tanulási folyamat differenciálásának elvei és gyakorlata. OKI Iskolafejlesztési Központ, Budapest, 1995.
9
E. H. Schein: Szervezéslélektan. KJK, Budapest, 1978.
10
Vö. a 7. jegyzettel.