Irodalom és müvészet.

+ (Bulcsu Károly) előfizetést nyit „Költeményeire,” melyek mintegy 16 iven, f. évi novemberben jelennek meg, s előfizetési áruk 1 ft 50 kr. Uj évig, a mire a példányok szétküldése igértetik, folyvást lehet előfizetni. Nyolcz előfizető után egy közönséges, 15 után egy diszkötésü példány jár; a ki pedig tizet gyüjt, az a tiszteletpéldányon felül Ferenczy Teréz versfüzérét is kapja. A pénzek bérmentve, szerzőhöz Kecskemétre küldendők.

+ (Vahot Imre) egyszerre két munkára hirdet előfizetést. Az egyik. „A gräfenbergi vizgyógymód Priesznitz korában és most.” E munka 12 ivre fog terjedni s előfizetési ára 1 ft., kemény kötésben, vagy képekkel 1 ft 50 kr. A másik egy röpirat ily czim alatt: „I. Liszt Ferencz s a magyar zene és a magyar czigány zenészek. II. Bulyovszky Lilla s a német és a magyar szinészet.” Ez is mintegy 12 ivre fog terjedni s előfizetési ára 1 ft.

Ostelramm Károly könyvárusnál legközelebb ily czimű uj munkák jelentek meg. „Vallásos elmélkedések,” Fabó András agárdi ág. hitv. paptól, (kinek ismertebb álneve „Garády.”) A könyv 233 lapra terjed, s ára 1 ft 50 kr. A másik: „Melachton Fülöp,” irta Haberern Jonathán, ára 60 kr.

+ (Zlinszky István Szarvason) felkéri gyüjtőit, hogy „Bárányfelhők” czimű beszélyeire az előfizetési pénzeket legfölebb e hó végeig beküldeni sziveskedjenek.

Ormodi Bertalan „Magyar Romanzero”-ja) első kötetnek második kiadására Herz János előfizetést hirdet. Ára 1 ft.

+ (A „Néptanitók könyve”) czimű protestans növelészeti közlöny uj folyamából megjelent az I. kötetnek. V. füzete.

+ (Uj könyv.) Kilián György egyetemi könyvárusnál ily czimű könyv jelent meg. „A tüzimádó bölcs az ősvilágok emlékeiről, 62 kőre metszett ábrával.

+ (Emlékbeszéd.) A Ballagi Mór által gr. Széchenyi István fölött a pesti h. h. te mplomban mondott emlékbeszéd nyomtatásban is megjelent. Ára 20 k r.

+ (Gróf Wass Ádámné) egy érdekes utikönyvet adott ki ily czim alatt: „Utiképek, sept.–november 1859.” Kolozsvár, Pest, Bécs, több olasz főváros és Páris képezik a munka főtárgyát. Ára 2 ft.

+ (A „Magyar ifjuság évkönyvének”) másodévi folyamára, Beniczky Emil és Urvári Lajos előfizetést hirdetnek. A mű, mintegy 40 ivnyi tartalommal, 4 füzetben fog megjelenni évnegyedenkint, s előfizetési ára az egész kötetnek 3 ft., egyes füzetnek 80 kr.

Werfer Károlynál diszes kiállitásban megjelentek „Kemenes költeményei.” A könyv több mint 400 lapra terjed s Ranolder János veszprémi püspök ő mlgának van ajánlva. Ára 2 ft.

+ (A pesti műegylet), melynek jelen havi képkiállitásában is több szép uj festményt láthatni, kisorsolásra ez idén már 29 képet vett meg, melyek összes értéke 3000 ftot meghaladja. Megemlitésre méltó, hogy ezen eddig megvásárlott képek, kettőt kivéve, mind magyar müvészektől valók.

(Nyilatkozat.) Nehogy a Vasárnapi Ujság legközelebbi számában általam közzétett s nagynevü regényirónk b. Jósika Miklós hozzám intézett levele, mint már történt is, félremagyarázásokra adjon alkalmat, kötelességemnek ismerem kinyilatkoztatni, hogy az általam kiadandó „Pohárköszöntések könyve” korántsem a levelező vagy alkalmi üdvözletek könyvei mintájára leend szerkesztve; – hanem a mennyire erőmtől kitelik, abban oly könyvet szándékozom adni a magyar olvasóközönségnek, melyben az a sok szép eszme, melyek oly egyének által mondatnak el, kiknek sohasem jutna eszükbe, gondolataikat sajtó utján közleni, képviselve legyenek. – Igy tehát a még ez év folytán megjelendő mű, hitem szerint, egyike leend azon vállalatoknak, melyek irodalmunkban már rég érzett hiányt pótolnak. – A mi pedig a hozzám intézett levél közlését illeti; ezen eljárás által, a mennyiben a levélben foglalt komoly tanácsok nem csupán engem, hanem valamennyi ifju honfitársamat illetik, honfiui kötelességemet véltem leróvhatni. Pest, 1860. okt. 23.

Ozoray Árpád.