stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   Bibliográfia

A magyar nyomda-, könyv-, sajtó- és könyvtártörténeti szakirodalom 2004-ben

Rövidítések:

BerlBeitr

=

Berliner Beiträge zur Hungarologie

CartHung

=

Cartographica Hungarica

DbDMúzÉvk

=

A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve

FSzEKÉvk

=

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Évkönyve

JAMKÉvk

=

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat József Attila Megyei Könyvtára Évkönyve

KF

=

Könyvtári Figyelő

KK

=

Könyv és Könyvtár

KN

=

Könyv és Nevelés

MG

=

Magyar Grafika

MKgy

=

Magyar Könyvgyűjtő

MKsz

=

Magyar Könyvszemle

MM

=

Magyar Média

MűvtörtÉrt

=

Művészettörténeti Értesítő

NóMeMúzÉvk

=

A Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve

SSzle

=

Soproni Szemle

Typ

=

Typographia

 

 

 

Hagyomány, közösség, művelődés…

=

Hagyomány, közösség, művelődés. Tanulmányok a hatvanéves Kósa László születésnapjára. Szerk. Ablonczy Balázs et al. Bp.: BIP, 2002. 579 p. ill.

János-Baranyai-Decsi-Festschrift…

=

„Igniculi Sapientiae”. János-Baranyai-Decsi-Festschrift. Symposium und Ausstellung zum 400. Jahrestag Erscheines der Adagia von János Baranyai Decsi in der Széchényi Nationalbibliothek, 1998. [Szerk. Barna Gábor, Stemler Ágnes, Voigt Vilmos.] Bp.: OSzK: Osiris K., 2004. 288 p. ill. (Libri de libris)

A Koller József emlékkonferencia…

=

A Koller József emlékkonferencia (2002. október 24–25.) válogatott előadásai. Szerk. Font Márta, Vargha Dezső. Pécs: Pécs Története Alapítv., 2003. 309 p. ill. (Tanulmányok Pécs történetéből; 13.)

 

 

 

A város könyvtárnoka…

=

A város könyvtárnoka. Konferencia Szabó Ervin születésének 125. évfordulója alkalmából, 2002. október 10. [… a kötet szerk. közrem. Horváth Zsolt, Kiss Bori, Sándor Tibor]. Bp.: FSzEK, 2003. 134 p. (A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár közleményei; 2.)


 


Általános és összefoglaló munkák, elvi kérdések

Funke, Fritz: Könyvismeret. Bp.: Osiris K., 2004. 487 p. ill.

Magyar művelődéstörténeti lexikon I–II. Középkor és kora újkor. Főszerk. Kőszeghy Péter. Bp.: Balassi K., 2003–2004. 2 db. ill.

Rácz Ágnes: Könyvtörténeti és könyvtártudományi szakirodalmi adatbázis kiépítése = KF 2003. 2. 295–306.

Rozsondai Marianne: A 15–18. századi nyom- tatványok feltárásának és digitalizálásának kérdései = MKsz 2005. 4. 402–406.

Széchenyi Ágnes: A huszadik század hiányzó magyar sajtótörténete – adósságlista és javaslat = Magyar Tudomány 2004. 10. 1150–1163.

 

Bibliográfiák, repertóriumok, katalógusok

Atkáriné Meszlényi Zsuzsanna: A váci nyomdák Vác városára vonatkozó kiadványai a Vaciensis gyűjteményben = Vaciensis hely- történeti gyűjtemény Vác városára vonatkozó dokumentumai. Vác: Váci Egyházmegyei Hatóság, Váci Egyházmegyei Kvt., 2004. 53–71.

Bényei Miklós szakirodalmi és publicisztikai munkássága 1964–2002. Személyi bibliográfia. Összeáll. Bényei Miklós. Debrecen: DE Informatikai Int., 2003. 117 p.

Birkásné Vincze Rita: A Déri Múzeum Évkönyvei 1991–2000/2001. Repertórium = DbDMúzÉvk 77. 2004. 439–458.

A Budapesti Nevelő repertóriuma 1992–2004. Összeáll.: Bognár Edit = Budapesti Nevelő 2004. 1–4. 197–224.

Czövek Zoltán – Perger Péter: A magyar nyomda-, könyv-, sajtó- és könyvtártörténeti szakirodalom 2003-ban = MKsz 2004. 4. 409–419.

Csécs Teréz: Német nyelvű Spaiser- és Landerer-kalendáriumok a Pilcz család levéltárában = Arrabona 2004. 2. 49–66.

Csécs Teréz: Német nyelvű Streibig-kalendáriumok a Pilcz család levéltárában = Arrabona 2003. 1–2. 119–144. ill.

Egey Emese: A Turán című folyóirat 1913, 1917–1918, 1921–1944 finnugor mutatója. Bp.: Tinta Kvk., 2002. 138, [12] p. ill.

Erdélyi könyvesházak. Bibliotheken in Siebenbürgen IV/1. Lesestoffe der siebenbürger Sachsen 1575–1750. Bistritz, Hermannstadt, Kronstadt. Hrsg. von István Monok, Péter Ötvös, Attila Verók. Bp.: OSzK, 2004. LII, 698 p. (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez; 16/4.1)

Erdélyi könyvesházak. Bibliotheken in Siebenbürgen. IV/2. Lesestoffe der siebenbürger Sachsen 1575–1750. Schäßburg, Kleinere Orte. Hrsg. von István Monok, Péter Ötvös, Attila Verók. Bp.: OSzK, 2004. [4], 699–1088 p. (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez; 16/4.2)

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár a sajtó tükré- ben. [1999–2001]. Összeáll.: Sántháné Antal Sára = FSzEKÉvk 1999–2000–2001. 76–81.

Hungarica. Ungarn betreffende im Auslande gedruckte Bücher und Flugschriften. Gesammelt und beschrieben von Graf Alexander Apponyi. Teil 1–3. Neubearb. v. József Vekerdi. Bp.: OSzK, 2004. 3 db. ill.

A kolozsvári Akadémiai Könyvtár Régi Magyar Könyvtár-gyűjteményeinek katalógusa. A katalógust összeáll. Kovács Mária [et al.] Szerk. és bev. … írta Sipos Gábor. Kolozsvár: Scientia K.: Bibl. Filialei Cluj-Napoca a Acad. Rom., 2004. 617 p. (Sapientia könyvek; 28.)

Komárom-Esztergom megye könyvtáraira vonatkozó újság- és folyóiratcikkek repertóriuma 2000–2003. Összeáll. Takács Anna = JAMKÉvk 2004. 218–237.

Kőszegfalvi Ferenc: A Csongrád megyei sajtóbibliográfia hódmezővásárhelyi kiegészítései = MKsz 2004. 4. 395–401.

Lakatos Éva: Szaklapok bibliográfiáinak szemléje 2. = MM 2002. 1. 77–85.

Limes 1988–1997. Repertórium. Összeáll., szerk. Kelecsényi Péterné = Limes 2003. 4. melléklet 3–57.

Az magar nipnek: ki ezt olvassa. A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Múzeumának időszaki kiállítása 2004. június 27–december 31. Válogatás a Kecskeméti Re- formátus Egyházközség Könyvtárának anyagából. A kiállítás vezetőjét összeáll. Bán Magdolna et al. Kecskemét: Ráday Múzeum, [2004]. 40 p. ill.

A magyar történeti irodalom lelőhelyjegyzéke a kezdetektől 1700-ig. Inventarium de operibus litterariis ad res Hungaricas pertinentiis ab initiis usque ad annum 1700. Bp.: Balassi K.: OSzK, 2003. 812 p.

A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1850/51–1948/49. 12. kötet: Modor–Nagyszombat. Szerk. Gráberné Bősze Klára, ces Károly. Bp.: OPKM, [2004]. 337 p.

Pócs Dániel, Serfőző Szabolcs: Képes könyvek. Régi nyomtatványok az Országgyűlési Könyvtár gyűjteményéből. Kiállítás az Országgyűlési Könyvtárban 2002. június 28.–augusztus 1. Bp.: Országgyűl. Kvt., 2002. 101 p. ill.

Szántai Lajos: Ami az Atlas Hungaricusból kimaradt = CartHung 8. 2004. 68–74. ill.

 

Cenzúratörténet és más jogi szabályozások

Ruszoly József: Móra Ferenc sajtópöre 1923-ban = Jogtörténeti Szemle 2004. 1. 8–15.

Könyvtörténet

Középkori kéziratosság, kódexek

Benits Péter: A História jelen kiadása = Istvánffy Miklós Magyarok dolgairól írt históriája Tállyai Pál XVII. századi fordításában. Sajtó alá rend. Benits Péter. Bp.: Balassi K., [2001.] 18–22. (Történelmi források; 1.)

Csapodi Csaba: A müncheni clm. 15.733 jelzetű Livius-kódex problémája = MKsz 2004. 1. 52–53.

Frivaldszky János, Id.: Egy kéziratos filozófia-tankönyv 1626-ból = MKsz 2004. 2. 151–156.

Galli Katalin: A könyv története. I. A kezdetektől a 15. század végéig. Bp.: Hatágú Síp Alapítv., 2004. 169 p. (A könyves szakképzés füzetei; 3.)

Haader Lea: A Nyulak szigeti scriptórium mint műhely = Magyar Nyelvőr 2004. 2. 196–205.

Holler László: A Képes Krónika első három iniciáléjáról = MKsz 2004. 4. 325–352.

Képes Krónika. [Ford. Bollók János… Az utószót írta,… az irodalomjegyz. összeáll.: Szovák Kornél]. Bp.: Osiris K., 2004. 278 p., [42] to. ill.

Szakács Béla Zsolt: From imago to historia: The initials of the Istanbul Antiphonal = Acta Historia Artium 2003. 1–4. 35–45. ill.

Szebeni Olivér: A hutteri testvérek hazai kódexeiről = Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 2002. 1–4. 23–38.

Szelestei N. László: Magyar ferencesek prédikációs gyakorlata a 17. században. Csíksomlyói kéziratos prédikációk. Piliscsaba: PPKE BTK, 2003. 198 p.

Veszprémy László: Megjegyzések korai elbeszélő forrásaink történetéhez = Századok 2004. 2. 325–347.

Zoltán András: Oláh Miklós Attila című munkájának XVI. századi lengyel és fehérorosz fordítása. Nyíregyháza: Nyíregyházi Főisk. Ukrán és Ruszin Filol. Tansz.: Veszprémi Egyetem TFK: ELTE Ukrán Filol. Tansz., 2004. 554 p. (Dimensiones culturales et urbariales Regni Hungariae; 6.)

 

Nyomda-, nyomdászattörténet

Több évszázadot érintő munkák

Jánoska Antal: Kártyacsomagolások = MG 2004. 7. 87–89. ill.

Monostori György: 230 éves a pécsi nyomdászat = Typ 2004. 2. 5. ill.

Timkó György: A nyomdaipar „ezüstérmes” feltalálói = MG 2004. 3. 71–75. ill.

15–17. század

V. Ecsedy, Judit: Jakob Klöss: The printer of Decsi’s Adagia – a printer and publisher in Bártfa = János-Baranyai-Decsi-Festschrift… 66–83. ill.

V. Ecsedy Judit: A régi magyarországi nyomdák betűi és díszei 1473–1600. Bp.: Balassi K.: OSzK, 2004. 640 p. ill. (Hungaria Typographica; 1.)

Lukács Olga: Apologia et protestatio = Hadtörténelmi Közlemények 2004. 4. 1259–1272. [Egy 1608-ban, Hanau-ban nyomtatott politikai röpiratról]

Pilinyi Péter: A könyvnyomtatás feltalálója = Typ 2004. 6. 4. ill.

Pilinyi Péter: A pápai nyomdászat kezdete = Typ 2004. 12. 8. ill.

18–19. század

Borsa Gedeon: A debreceni rézmetsző diákok nyomdája = MKsz 2004. 3. 281–290. ill.

Gécs Béla: Pest-Buda nyomdái 1723–1895 = MG 2004. 3. 85–95. ill.

Horváth Géza: Adalékok Komárom nyomdászatának történetéhez (1850–1890) = Honismeret 2004. 3. 75–81.

J. G.: Nyomdászok a forradalomban = Typ 2004. 3. 5. [Malatin Antal, Holmayer Ernő – 1848. márc. 15.]

Jánoska Antal: Kártyafestők Győrben = MG 2004. 6. 59–61. ill.

A Nagyváradi Szemináriumi Nyomda 1745–1804. Összeáll. és bev. tanulmányt írta Emődi András. Nagyvárad: Római Kat. EgyházmePilinyi Péter: Az 1864. évi összeesküvés nyomdája = Typ 2004. 11. 5. ill. [ifj. Sógor György (†1888)]

Pilinyi Péter: A Landerer és Heckenast Nyomda március 15-i emléke = Typ 2004. 3. 5. ill.

Pilinyi Péter: Pest-Buda első nyomdája a törökök kiűzése után = Typ 2004. 3. 8. ill. [Lan- derer János Sebestyén]

Tapolcainé Sárai Szabó Éva: Wéber Simon Péter komáromi nyomdája és kiadványai 1788–1794 = JAMKÉvk 2004. 100–126.

Timkó György: A „visszafelé is ható sajtó” = MG 2004. 4. 75–78. ill.

19–20. század

Bándi László: Az ofszettechnológia bevezetése Veszprémben = MG 2004. 6. 45.

Egri Nyomda. Hagyományok és megújulás. [Az Egri Nyomda Kft. jubileumi évkönyve]. [írta és szerk.: Hekeli Sándor]. Eger: Egri Nyomda Kft., 2003. 87 p. ill.

Frigyik Katalin: Székesfehérvár harmadik nyomdája: a Csitáry-nyomda (1882–1949) = Laudatio et salutatio. Tanulmányok Farkas Gábor születésnapjára. [Szerk.: Csurgai Horváth József, Demeter Zsófia, Vizi László Tamás]. Székesfehérvár: Önkorm.: Kodolányi J. Főisk., 2004. 113–137.

Gécs Béla: Könyvnyomdai festékgyárak megjelenése Budapesten = MG 2004. 7. 101–105. ill.

Ilyés Mihály: Nyomda- és papíripar. Bp.: Piacgazdaság Alapítv., 2003. 80 p. ill. (Vállalkozói tájékoztató sorozat)

Kertész Péter: Kertész József (1875–1958) = Karcag a magyar művelődés történetében. Tanulmányok. Karcag: Önkorm., 2001. 91–110.

Malatyinszki József: A gyulai Dürer Nyomda története. Gyula: Dürer Nyomda Kft., 2004. 128 p. ill.

Mátraházi Zsuzsa: Tevan Andor munkásságára emlékezünk. A könyv áhítatos rajongója = MKgy 2004. 10. 8–9.

Timkó György: Az ofszetnyomtatás kezdete Magyarországon = MG 2004. 6. 39–42. ill.

Timkó György: A százéves ofszetnyomtatás előélete = MG 2004. 6. 13–15.

 

Könyvművészet, illusztráció, exlibris

Basics Beatrix: II. Rákóczi Ferenc ábrázolásai = Rubicon 2004. 1. 35–41.

Csontos Nóra: Az idézetek jelölésének módja a magyar nyelvű nyomtatványokban (a XVII. század közepétől az idézőjel megjelenéséig) = Magyar Nyelvőr 2004. 2. 242–256. ill.

Jantsits Gabriella: Állatorvosi könyveket díszítő képek = Orvostörténeti Közlemények 2004. 186–187. 149–153. ill.

Knapp Éva: A „rézmetsző poéta”. Grafikák Berei Farkas András életművében = MűvtörtÉrt 2004. 1–4. 81–107. ill.

Knapp Éva – Tüskés Gábor: Populáris grafika a 17–18. században. Bp.: Balassi K., 2004. 270 p.

Körmendy Kinga: Karacs Ferenc metszetei a Bu- da és Pest közötti állóhíd tervéhez = MKsz 2004. 2. 168–170.

Ojtozi Eszter: Ex librisek, jelek, különlegesen használt címerek, supralibros a Debreceni Egyetemi és Nemzeti Könyvtár 18. századi régi könyveiben = KK 25. 2003. 433–438. ill.

Papp Júlia: Egy metszet azonosítása. Blaschke János illusztrációja C. M. Wieland Aristipp und einige seiner Zeitgenossen című regényének harmadik kötetéhez = MűvtörtÉrt 2004. 1–4. 170–172. ill.

Reich Károly (1922–1988). Élete és művészete. Szerk. Kratochwill Mimi. [Bp.]: Holnap K., [2004.] 155 p. ill.

Soós Imre: Vertel József grafikusművész (1922– 1993) kisgrafikai alkotásjegyzéke = Kisgrafika 2003. 2. 7–9. ill.

 

Térképészet

Bartha Lajos: Az első magyar feliratú földgöm- bök szelvényei = CartHung 8. 2004. 10–13. ill.

Dana, Dan – Radu, Mariuca: Transylvania on the Hereford map (13th century?) = CartHung 8. 2004. 58–63. ill. [Erdély a herefordi „Mappa Mundi” térképen]

Deák Antal András: Marsigli gróf élete. 7. rész. (Marsigli és a határ térképezés) = CartHung 8. 2004. 14–16. ill.

Gróf László: Bod Péter nyomában Erdélyben. (Bod Péter térképei) = CartHung 8. 2004. 40–57. ill. [B. P. „Az Isten vitézkedő Anya- szentegyháza…” c. művének (Bázel, 1760, 1777) térképeiről]

Plihál Katalin – Hapák József: Európa térképei 1520–2001. Válogatás. Bp.: Helikon K.: OSzK, 2003. 230 p. ill. [Megjelent angol és német nyelven is.]

Ştirban, Sofia: Restoration of a collection of manuscript maps in the National Union Museum, Alba Julia = CartHung 8. 2004. 64–66. ill. [Boroskrakkó kéziratos térképeinek (18. sz.) restaurálása]

Szalai Béla: A tizenöt éves háború metszetábrázolásai a frankfurti vásári tudósításokban (1593–1606) = CartHung 8. 2004. 18–39.

Szántai Lajos: Delisle 1703-as Magyarország-térképeinek rejtélyei = CartHung 8. 2004. 75–80. ill.

Török Zsolt: Angielini Magyarország térképe: az 1570-es évekből = CartHung 8. 2004. 2–9. ill.

Török Zsolt: Bél Mátyás, Mikoviny Sámuel és a honismereti iskola. Bp.: OPKM, 2003. 180 p. ill. (Mesterek és tanítványok)

 

Papír

Pelbárt Jenő: A koronás magyar címer vízjelváltozat-típusai 1729–1840 között = Turul 2003. 1–2. 35–46. ill.

Turóczi József: A Vizsolyi Biblia. 1–2. rész = Papíripar 2004. 2. 66–67.; 3. 109–111. [Másodközlés]

 

Könyvkötés-történet

Schramkó Péter: A dúcnyomásos papírokról = Papíripar 2004. 1. 16–17. ill.

 

Könyvkereskedelem, -terjesztés

Knapp Éva: Popularitás és literátusság között: Berei Farkas András, a vándorpoéta és könyv- árus = KK 25. 2003. 179–247.

Köves József: „Könyvnap rendeztessék”. Hetvenöt éves a magyar könyvünnep = Szeged 2004. 6. 6–8.

Köves József – Murányi Gábor: Könyvhetek krónikája. Az ünnepi könyvhét 75 éve. Bp.: MKKE: Vincze K., 2004. 271 p.

A Magyar Könyvnap. Tervezet. A Magyar Könyv- kiadók és Könyvkereskedők Országos Egye- sületének 1927. évi miskolci nagygyűlése elé terjesztette Supka Géza = Új Holnap 2004. 2. 23–29. [Másodközlés]

Pogány György: A magyar könyvkereskedelem rövid története a XV. század végétől 1990-ig. Bp.: Hatágú Síp Alapítv., 2004. 164 p. ill. (A könyves szakképzés füzetei; 2.)

Kiadástörténet

Több évszázadot érintő munkák

Dukkon Ágnes: A könyves kultúra és a kalendárium-műfaj kapcsolata a 16–18. századi Közép-Európában = MKsz 2004. 2. 119–130.

Paczolay, Gyula: János Baranyai Decsi and his Adagia = János-Baranyai-Decsi-Festschrift… 31–65. ill.

Stemler, Ágnes: Sprichwörter- und Redensartsammlungen nach dem Erscheinen des Adagiorums von János Baranyai Decsi. [Übersetzt v. Katalin Rákóczi] = János-Baranyai-Decsi-Festschrift… 256–272. ill.

Szénási Zsófia: „Fegyvert s vitézt éneklek”. A magyar hadtörténeti irodalom áttekintése. 1. = MKgy 2004. 7. 10–12.

Szénási Zsófia: „Szerzé azért az Isten…” A magyar nyelvű bibliakiadás évszázadai = MKgy 2004. 2. 10–13.

16–18. század

Bujtás László Zsigmond: A pozsonyi vésztörvényszékről és a gályarabságról szóló, magyar szerzőktől származó szövegek sorsa 17–18. századi holland kiadványokban = KK 25. 2003. 115–157. ill.

Csepregi Zoltán: Az első magyarországi vend nyelvű kiadvány = MKsz 2004. 2. 171–174.

Fekete Csaba: A pataki ágenda és a Praxis pietatis = KK 25. 2003. 65–98. ill.

Fekete Csaba: A pataki ágenda két kiadása = MKsz 2004. 2. 156–164.

Galavics Géza: Magyar diákok 17. századi tézislapjai Közép-Európában = MűvtörtÉrt 2004. 1–4. 53–80. ill.

Győri L. János: Kegyességi sikerkönyv a 17. században. A Praxis pietatis magyarországi útja = Doctrina és Pietas. Tanulmányok a 70 éves Barcza József tiszteletére. Debrecen–Sárospatak: Debreceni Ref. Hittud. Egyet., 2002. 38–50.

Holler László: Baranyai Decsi János ismeretlen Antithesise és jezsuitaellenes verse 1587-ből = Erdélyi Múzeum 2003. 1–2. 16–30.

Király Péter: Egy ismeretlen hungarika: Giovanni Battista Mosto Báthory Zsigmondnak ajánlott zenei kiadványa 1590-ből = MKsz 2004. 4. 384–388.

Rákóczi Katalin: Tizenöt prédikáció a pestisről. David Reuss prédikációs könyve = Orvostörténeti Közlemények 2004. 186–187. 63–76. ill.

Reisz T. Csaba: Magyarország rövid földrajza. A Compendium Hungariae geographicum ismertetése = Fons 2003. 2. 291–318. ill. [Pozsony, 1753]

Sarbak Gábor: Miracula sancti Pauli primi heremitae. Hadnagy Bálint pálos rendi kézikönyve, 1511. Debrecen: Kossuth Egyet. K., 2003. 145, XVII p. ill.

Vajnági Márta: A Szent Római Birodalom jólétének záloga. A német-római császár megválasztása és megkoronázása egy 1746-os nyomtatvány tükrében = Világtörténet 2004. tavasz–nyár 3–30.

18–19. század

Király Péter: A kelet-közép-európai helyesírások és irodalmi nyelvek alakulása. A budai Egyetemi Nyomda kiadványainak tanul- ságai 1777–1848. Nyíregyháza: Nyíregyházi Főisk. Ukrán és Ruszin Filol. Tansz., 2003. 667 p. ill.

Pražák, Richard: A magyar református papok irodalmi tevékenysége Cseh- és Morvaországban a türelmi rendelet kiadása után = Széphalom 2004. 14. 65–74.

Rózsa György: Rumy Károly György csak külföldön nyilvántartott műve = MKsz 2004. 1. 59–62.

Szénási Zsófia: Lovak csatában, földeken és sportban. A magyar lovaskultúra múltja = MKgy 2004. 6. 10–13.

Vincze Tamás: Mikszáth Kálmán népiskolai tankönyve = Széphalom 2004. 14. 117–121. [Társalgási leczkék (Bp., 1895)]

19–20. század

10 éves a Szenci Molnár Társaság. 10 éves az ETO-Print Nyomda. Bp.: Szenci Molnár Társ., 2003. 102 p. ill. (Misztótfalusi műhely; 1.)

Bálint Gábor: A Csáthy cég könyvkiadása a két világháború között = MKsz 2004. 3. 295–298. ill.

Csáky S. Piroska: Alkotás és könyvkiadás = Forrás 2004. 6. 70–75. [A vajdasági könyv- és lapkiadásról]

Csokonai Attila: A magyarságtudomány képeskönyvei. Az Officina Képeskönyvei = MKgy 2004. 5. 19–21. ill.

Dalos György: Eltűnt kiadók nyomában = 2000 Különszám 85–89. [NDK könyvkiadók]

Dukrét Géza: A kalendáriumok és iskolai évkönyvek művelődés- és helytörténeti szerepe Nagyváradon = Honismeret 2004. 4. 41–46.

Az első tíz év… Jubileumi emlék a Magyar Hivatalos Közlönykiadóról – képekben. [A kiadvány összáll. közreműk. a kiadó munkatársai Nyéki József… irányításával]. Bp.: MHK, 2004. 104 p. ill.

Fejezetek a 175 éves akadémiai könyvkiadás történetéből. Összeáll. Gazda István. Bp.: Akad. K., 2003. 43 p.

Gömör Béla: Százéves, a Weisz Ede által írt első magyar nyelvű reumatológiai könyv = Orvosi Hetilap 2004. 46. 2347–2348. ill.

Kaprol’, Mihail: Podkarpadskoje obšestvo nauk publikacii 1941–1944. Nyíregyháza: Nyíregyházi Főisk. Ukrán és Ruszin Filol. Tansz., 2002. 170 p. [Kárpátaljai Tudományos Társaság. Kiadványok]

Köbölkuti Katalin: Körkép a vasi kalendáriumokról = Honismeret 2004. 4. 81–83.

Lengyel Ágnes: A szakrális ponyvanyomtatványok jellemzői, szerepük a palóc népi vallásosságban = NóMeMúzÉvk 2003–2004. 239–255. ill.

Lengyel András: Kner Imre Mórának készített „Privatdruck”-jai = Tiszatáj 2004. 7. 75–83. ill.

Slíz Mariann: Szenzációgyártás kisvárosi módra. (Mezőtúri ponyvakiadók a 20. század első felében) = MKsz 2004. 3. 299–306.

Szukits Marianna: A Magyarországi Szlovének Szövetsége kiadói tevékenysége = Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények 2002. 2. 71–74. ill.

Zágorec-Csuka Judit: A magyar könyvkiadás helyzete Szlovéniában = KF 2003. 2. 382–389.

 

Sajtótörténet

Több évszázadot érintő munkák

Fabiny Tibor: Evangélikusok a protestáns publicisztika történetében = Confessio 2004. 1. 25.

Horváth József: Fejezetek a győri időszaki sajtó és az irodalom kapcsolatának történetéből = Műhely 2003. 5. 101–109.

16–19. század

Barbarics Zsuzsa: A kéziratos „Neue Zeitungok” jelentősége I. Ferdinánd korában a „Nádasdy-Zeitungok” alapján = Történelmi Szemle 2003. 1–2. 175–199. ill.

Barbarics Zsuzsa: Kéziratos Neue Zeitung-gyűjtemények a Habsburgok közép-európai tartományaiban = Századok 2004. 5. 1255–1273.

Hargitai Henrik: Képes sajtótörténeti adatbank = MM 2002. 1. 5–20. ill.

Karner Katalin: Reklámhistória. Szemelvények Budapest XVIII–XIX. századi hirdetéstörténetéből = FSzEKÉvk 1999–2000–2001. 173–198. ill.

Orosz, Magdolna: „Wenn mehre sich gegenseitig ergänzende Naturen gemeinschaftliche Werke bildeten”. Romantische Vernetzungen: Das Athenäum-Projekt = BerlBeitr 2004. 14. 52–65.

19. század

Dede Franciska: Személyiség és tartózkodás. A Hét első tíz évfolyamának címlapképei = Hagyomány, közösség, művelődés… 312–322.

Fehér Katalin: Egy reformkori egyházi lap történetéhez = MKsz 2004. 4. 388–392. [Protestáns Egyházi és Iskolai Lap (1842–1848)]

Fehér Katalin: Egy reformkori katolikus hetilap, a Religio és Nevelés (1841–1849) = MKsz 2004. 1. 14–28.

Kókay György: Horváth János, Verseghy Ferenc és az első magyar katolikus folyóirat = MKsz 2004. 3. 213–225. [Egyházi Értekezések és Tudósítások (1819–1824)]

Kossuth Lajos: Szerkesztői jegyzetek a Pesti Hírlaphoz. I. (1841) Szerk. Fazekas Csaba. Miskolc: Bíbor K., 2003. 342 p.

Kovács Valéria: A műarchaeologia és szaksajtója a 19. századi Magyarországon = KF 2003. 4. 788–806.

Mihalovicsné Lengyel Alojzia: A reformkor Társalkodója művelődéstörténetünkben = Széphalom 2004. 14. 199–208. ill.

Pilinyi Péter: A pesti polgárság harca a szabad magyar sajtóért = Typ 2004. 4. 4. ill. [Verhovay Gyula szerkesztő párbaja és következményei, 1880]

Révész T. Mihály: Deák Ferenc sajtópolitikája a reformkorban és a negyvennyolcas forradalom napjaiban = Jogtörténeti Szemle 2003. 1. 19–23.

19–20. század

Barkóczi Jolán: Közlekedési évkönyvek (Kiadványtípus és közlekedéstörténeti forrás) = A Közlekedési Múzeum Évkönyve 2001–2002. 340–349. ill.

Gáspár Ibolya: A Tett – az első magyar avantgarde folyóirat = Kultúra és Közösség 2003. 2–3. 59–75.

Gécs Béla: Szakirodalmunk lapjai, folyóiratai a kezdetektől napjainkig = MG 2004. 4. 99–107. ill.

Kerekes Amália: Das vorgestellte Lesepublikum. Revolutionäre Grimassen in Frau Emmas Briefen an die Zeitschrift A Hét = BerlBeitr 2004. 14. 157–165.

Lakatos Éva: Sikersajtó a századfordulón. Sajtótörténeti megközelítések. Bp.: OSzK: Balassi K., cop. 2004. 232, [60] p. ill.

Szarka Géza: A művelődés egyéb tényezői = A székesfehérvári belvárosi plébánia története. Székesfehérvár: Székesfehérvár M. Jogú Város Levéltára: Püspöki és Székeskáptalani Levéltár, 2003. 325–326. [A katolikus sajtó Székesfehérváron]

Szőnyi György: A református időszaki sajtó mint gyakorlati teológiai feladat. Szemelvények A Választott nép szolgálatában. Tanulmányok a 80 éves Czeglédi Sándor teológiai professzor tiszteletére c. kötetből [(Debrecen, 1989)] = Confessio 2004. 1. 26–30.

Tuba László: A Moson megyei sajtó története (1848–1945) = Arrabona 2003. 1–2. 161–188.

20. század

Adatok az Antal–Gömbös-féle „dömpingsajtó” megteremtéséhez. (Részletek Antal István emlékirataiból) Közli: Gergely Jenő = Múl- tunk 2004. 2. 243–287.

Bálint Gábor: Supka Géza folyóirata, a Literatura (1926–1938) = MKsz 2004. 1. 29–51.

Csokonai Attila: Lapok a könyvről, könyvbarátoknak = MKgy 2004. 9. 19–20. [Diárium, Könyvbarát, A könyv]

Ferenczes István: Egy előzmény nélküli folyóirat = Limes 2004. 2. 126–129. [Székelyföld (1997–)]

Galambos Sándor: Bemutatkozik a Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle = SSzle 2004. 4. 406–408. (Szemlék szemléje; 4.)

Giczi Zsolt: Kőnig Kelemen és Az Egység Útja című folyóirat indulása = Acta Historica 2002. 99–114.

Gunst Péter: Bemutatkozik a Debreceni Szemle = SSzle 2004. 2. 193. (Szemlék szemléje; 2.)

Gyurácz Ferenc: A Vasi Szemle bemutatása = SSzle 2004. 3. 298–300. (Szemlék szemléje; 3.)

Gyüre Lajos: Márai a Kassai Naplóban = Nyel- vünk és Kultúránk 2004. 1. 49–53.

Horváth Árpád: A Magyar Kultúra. Egy kis sajtótörténeti vizsgálódás = Távlatok 2003. 3. 443–452.

Illényi Éva: A kárpátaljai magyar sajtó és a Kárpáti Igaz Szó = MM 2002. 1. 21–30.

Konok Péter: A Munka-kör szellemi, politikai hátországa = Múltunk 2004. 1. 245–257. [Kassák Lajos és a Munka című folyóirat története]

Kővágó Sarolta: Az avantgarde színház, a baloldal és Kassák = Múltunk 2004. 1. 283–292. [Kassák Lajos és a Munka című folyóirat története]

Kulcsár Péter: Kéthly Anna és a londoni Népszava szellemisége = Valóság 2004. 6. 73–86.

Litván György: A sajtó áthangolódása 1914 őszén = Századok 2004. 6. 1462–1467.

Már megint egy új lap! 1988-tól az EU-ig első évfolyam első számok tükrében. Összeáll. Balázs István. Bp.: Animus, 2004. 304 p., [8] t. ill.

Márfi Attila: Bemutatkozik a Pécsi Szemle. A várostörténeti folyóirat első öt évéről (1998–2003) = SSzle 2004. 1. 85–88. (Szemlék szemléje; 1.)

Marik Sándor: Hatvanéves a Kelet-Magyarország = Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 2004. 4. 501–503.

Monostori Imre: Lényegformáló jelenlét. Vekerdi László és az Új Forrás = Természet Világa 2004. I. különszám 48–52. ill.

Németh György: A Mozgó Világ története, 1971–1983. Bp.: Palatinus, 2002. 251 p. ill.

Paál László: Somogy megye sajtója. 1945–1950. (Negyedik közlemény) = Somogy megye múltjából 2001. 269–294.

Palotai Mária: Folyóiratok irodalmi estélyei Erdélyben a két világháború között = MKsz 2004. 3. 226–237.

Papp Z. Attila: Romániai magyar sajtóvilág a má- sodik világháború végétől 1989-ig = Regio 2004. 1. 45–63. ill.

Pilinyi Péter: A József körúti sajtóház történetéből. 1–2. = Typ 2004. 8. 5., 9. 5. ill.

Pintér István: Adalékok Kassák és Munka-köre munkásmozgalomhoz való kapcsolatáról, 1927–1939 = Múltunk 2004. 1. 270–283. [Kassák Lajos és a Munka című folyóirat tör- ténete]

Prukner Zoltán: Elődünk a Magyar Grafika = MG 2004. 3. 67–69. ill.

Sipos Balázs: A politikai újságírás mint hivatás. Nyilvánosság, polgári sajtó és a hírlapírók a Horthy-korszak első felében. Bp.: Napvilág, 2004. 251 p.

Svéd László: A Munka és az ifjúság = Múltunk 2004. 1. 257–270. [Kassák Lajos és a Munka című folyóirat története]

Szállási Árpád: Egy rövid életű érdekes vidéki folyóirat = Orvosi Hetilap 2004. 50. 2539–2541. ill. [A nőgyógyászat és szülészet haladása (1917)]

Székely Gábor: A Munka a fasizmusról = Múl- tunk 2004. 1. 292–309. [Kassák Lajos és a Munka című folyóirat története]

Szerbhorváth György: Sajtóprés. Az Új Symposion történetéből = Regio 2004. 1. 25–44.

Szigeti Lajos Sándor: Meghalt a Nagy Pán!? A Napkelet, a Periszkóp és a Pásztortűz műhelypoétikája = Tiszatáj 2003. 7. 80–91.

Szirák Péter: Ember és lap. Németh László és a Tanu = Alföld 2004. 7. 59–74.

Tóthi Gábor: Magyar katonai sajtó az első világháborúban. 1–2. rész = Új Honvédségi Szemle 2004. 7. 87–94., 8. 102–115.

Tóth-Barbalics Veronika: A Napkelet megalapítása = MKsz 2004. 3. 238–256.

Vallasek Júlia: Sajtótörténeti esszék. Négy folyóirat szerepe 1940–1944 között az észak-erdélyi kulturális életben. Kolozsvár: Kriterion, [2003]. 111 p. [Pásztortűz, Erdélyi Helikon, Hitel, Termés]

Virág Rita: A Magyar Könyvbarátok folyóirata, a Diárium = MKsz 2004. 3. 257–270.

Vörös László: Szigorúan ellenőrzött mondatok. A főszerkesztői értekezletek történetéből 1975–1986 = Tekintet 2004. 2. 47–59.

 

Sajtótermékek mint forrásanyagok

Cz. Farkas Mária: A néprajz mint magyarságképünk alakítója egy folyóirat tükrében = Hungarológiai Évkönyv 2004. 177–189. [Nouvelle Revue de Hongrie (1932–1944)]

Hornyák Mária: Brunszvik Teréz óvodái és a sajtó = MKsz 2004. 4. 353–373.

Horváth Sz. Ferenc: Az Erdélyi Lapok ideológiája. Zsidókérdés, katolikus antiszemitizmus és nemzeti szocializmus Erdélyben (1932–1940) = Regio 2004. 3. 101–141.

Kovács Éva – Kriza Borbála: Külföldiek és más „idegenek” a magyar sajtóban az 1945-ös, az 1990-es és a 2000-es években = Regio 2004. 4. 133–153. ill.

Molnár Tünde: A németség elűzése Sopronból és környékéről a korabeli sajtó tükrében = SSzle 2004. 3. 242–255. ill.

Opitz, Antonia: Aspekte des deutsch–ungarischen Literatur- und Kulturaustauschs zwischen 1933 und 1944. Die Zeitschriften „Nyugat” und „Magyar Csillag” = Jahrbuch der ungarischen Germanistik 2003. 13–42.

Rózsa Mária: A magyar irodalom az Österreich–Ungarns Zukunft (1916) című bécsi és az Ungarns Zukunft (1917–1918) című budapesti folyóiratban = MKsz 2004. 1. 75–83.

Ujvári Hedvig: Az 1973-as bécsi világkiállítás a Pester Lloyd hasábjain = MKsz 2004. 2. 174–184.

Könyvtártörténet

Több évszázadot érintő munkák

Atkáriné Meszlényi Zsuzsanna: Vaciensis helytörténeti gyűjtemény Vác városára vonatkozó dokumentumai. Vác: Váci Egyházmegyei Hatóság: Váci Egyházmegyei Kvt., 2004. 95 p. ill.

Dudás Anikó: Az ókortól a digitális korig. A Vatikáni Könyvtár és adatbázisa = KF 2003. 1. 125–138. ill.

Egyetemi könyvtárak Magyarországon. Szerk.: Szögi László. Bp.: Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma, 2003. 171 p. ill.

Fazakas Gergely Tamás: A Bodleian Library katalógusainak története és egy adalék (Szerepel-e a szerző neve Medgyesi Pál: Rövid tanitas az presbyteriumrol… című művében?) = MKsz 2004. 3. 271–278.

Juhani Nagy János: Könyvritkaságok kincseskamrájában = MKgy 2004. 8. 17–19.

Mátraházi Zsuzsa: Hogyan kerül a múmia a könyvtárba. Újraéledt Dunántúl Athénja = MKgy 2004. 9. 4–6.

Persovits József: Könyvtárak Magyarországon (X–XV. sz.) = Typ 2004. 10. 8. ill.

T. Sáray Szabó Éva: A csépi Pálffy-könyvtár = Honismeret 2004. 3. 86–93.

15–18. század

Borvölgyi Györgyi: Ráday Pál (1677–1733) könyvtára. Bp.: OSzK, 2004. 300 p. (A Kár- pát-medence kora újkori könyvtárai; VII.)

Hegyi Ádám: „Az Oskolának és Ekklésiának régibb könyvei…” Egy iskolai könyvtár kialakulása Mezőtúron a XVIII. században = KN 2003. 1. 103–107.

Lángi József: A földszinti termek falképei. Nagy könyvtárterem – Kis könyvtárszoba = Berecz Ágnes – Lángi József: Aranyidők a péceli Ráday-kastélyban. Bp.: Műemlékek Állami Gondnoksága, 2003. 73–86.

Pajorin Klára: Az eszményi humanista könyvtár. Angelo Camillo Decembrio könyvtárideálja és Mátyás könyvtára = MKsz 2004. 1. 1–13.

Persovits József: Könyvtárak Magyarországon. Bibliotheca Corviniana = Typ 2004. 11. 7. ill.

Szelestei N. László: Koller József és a historia litteraria = A Koller József emlékkonferencia… 77–87. [A Függelékben: Giuseppe Garampi által (a Klimo-könyvtár számára) beszerzett könyvek jegyzéke]

19–20. század

Csécs Teréz: A berlini magyar egyesületekről = Arrabona 2004. 2. 101–106.

Documenta Rudnayana Strigoniensia I. Összeáll. Tóth Krisztina. Esztergom–Piliscsaba: PPKE BTK Nyugati Szláv Kult. Kutatócsop., 2001. 151 p. ill. (Pons Strigoniensis. Fontes) [Többek között dokumentumok az érseki könyvtár történetéhez]

Droppánné Debreczeni Éva: Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum története különös tekintettel a könyvtári gyűjtemény alakulására. I. 1877–1933. Bp.: OPKM, 2003. 145 p. ill.

Gyáni Gábor: Közkönyvtárak mint a polgárosodás emeltyűi = Hagyomány, közösség, művelődés… 358–366.

Kőszegfalvi Ferenc: Könyvtári évszázad. Hód- mezővásárhely 1880–1972. Hódmezővásárhely: Németh L. Városi Kvt., 2003. 96 p. ill.

Mátraházi Zsuzsa: Eötvös József mint könyv- táralapító. Látogatóban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen = MKgy 2004. 8. 4–6.

Mergzel Erzsébet: Az Üllői Könyvtár története = Üllő könyvtári tükörben 1903–2003. [Üllő]: [Üllői Kvt.], 2003. 31–58.

Mészáros Eszter: Püspökladány közművelődési könyvtárügyének fejlődése a kezdetektől 1976-ig. Püspökladány: Városi Kvt., 2004. 69, [24] p. ill.

Monok István: Cara patria ac publica utilitas. Széchényi Ferenc könyvtáralapítása = Századok 2004. 3. 739–748.

Nemes Erzsébet – Rettich Béla: A könyvtári tájékoztatás eszközei – a könyvlajstromtól az integrált könyvtári rendszerig = Statisztikai Szemle 2004. 3. 280–295. ill. [KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat]

Az Országgyűlési Könyvtár. [írta és szerk. Jónás Károly, Tomcsányi Zsuzsanna, Villám Judit]. [Bp.]: Országgyűlési Kvt., 2003. 39 p. ill. [Megjelent angol nyelven is.]

Selmeczi Pálma: A Budapesti Evangélikus Gim- názium Arany János Köre Könyvtárának rövid története = KN 2003. 1. 34–43.

Sipos Csaba: Somogy vármegye könyvtárának története. (A kezdetektől 1945-ig). Kaposvár: Megyei és Városi Kvt., 2003. 65, [6] p. ill. (Somogyi könyvtártörténeti füzetek; 5.)

Somkuti Gabriella: Könyvtári állások betöltése a Széchényi Könyvtárban 1896-ban = MKsz 2004. 1. 69–75.

Szakáts István – Vid Katalin: Battonya könyv- tárügye kezdetektől 1989-ig. Battonya: Népek Barátsága Közműv. és Isk. Kvt., 2003. 51, LXIV p. ill.

20. század

Asztalos István: Könyvtárak, szertárak = Az aszódi evangélikus középiskola története 1728–1948. Aszód: Pest M. Múz. Igazg. Petőfi Múzeum, 2003. 226–232. (Múzeumi füzetek; Aszód 52.)

A Békés Megyei Könyvtár emlékkönyve. Szerk. Csobai László. Békéscsaba: Békés M. Kvt., 2002. 147 p. ill.

Birkásné Vincze Rita: Múzeum-könyvtár-köz- művelődés. A Déri Múzeum könyvtárainak története (1905–2000) = DbDMúzÉvk 2002–2003. 353–389. ill.

Csislár Miklósné: A helyismereti munka története Veszprémben az 50 éves Eötvös Károly Megyei Könyvtárban = Veszprémi Szemle 2003. 1–2. 79–88.

Drucker Tibor: A Csepeli Általános Munkáskönyvtár [Csepeli Munkásotthon] = A közművelődés házai Budapesten 2. Szerk.: Slézia Gabriella. Bp.: Bp-i Műv. Közp., 2003. 39–49. ill.

Drucker Tibor: A könyvtár [Fővárosi Művelődési Ház] = A közművelődés házai Budapesten 1. Szerk.: Slézia Gabriella. Bp.: Bp-i Műv. Közp., 2002. 153–157. ill.

Fuchszné Benák Katalin: Egy közművelődési könyvtár megújulása a rendszerváltozás idején. Mindszent: Keller L. Vár. Kvt., 2003. 76 p. ill. (Mindszenti füzetek; 5.)

Görög József: Könyvtár = Jubileumi emlékkönyv. A kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola 50 éve. 1954–2004. Szerk.: Somogyi Sándorné. Kiskunfélegyháza: József. A. Ált. Isk., 2004. 110–114.

Horváth Sándor: Könyvtár = Senyétől Zsenynyéig, avagy miről mesélne az „Ezeréves” tölgy. Zsennye: Önkorm., 2003. 154 p.

Illés Ibolya – Miskolczi Zoltánné: Tamási város könyvtárának 50 éve. Tamási: Könnyű L. Vár. Kvt., 2004. 146 p.

A József Attila Városi Könyvtár Emlékkönyve. Írták Major Árpád et al. Zalaegerszeg: JAVK, 2004. 76 p.

Jubileumi évkönyv. 50 éves a komáromi Jókai Mór Városi Könyvtár 1952–2002. [Szerk. György Károlyné Rabi Lenke]. Komárom: Önkorm., 2003. 72 p. ill.

Katsányi Sándor: A közkönyvtári hálózat létrehozása. Ideák és reáliák = A város könyvtárnoka… 121–134.

Mecsériné Doktor Rozália: Így kezdtük… Morzsák a Faludi Ferenc Városi Könyvtár életéből = A Vas Megyei Könyvtárak Értesítője 2003. 1. 31–33.

A Munkásművelődési Központ és Könyvtár történeti évkönyve. [Összeáll. Klein András Miklós]. Dunaújváros, MMK Kht., 2004. 176 p. ill.

Monostori Imre – Lehrreichné Dürgő Brigitta: A József Attila Megyei Könyvtár rendezvényei 1991–2003 = JAMKÉvk 2004. 80–99.

Műhely. Helyismereti gyűjtemények a megye könyvtáraiban = Baranyai Könyvtári Info 2003. 8. 2–11.

Nagy Júlia: Bolyongó könyvek. A szatmárnémeti Hildegard templomban őrzött ferences könyvtár kincsei = MKgy 2004. 5. 16–18. ill.

A népkönyvtártól az információs központig. 1954–2004. Adalékok az 50 éves dombóvári könyvtár történetéhez. [Szerk. Koszorus Katalin]. Dombóvár: Vár. Kvt., 2004. 72 p. ill. (Dombóvári művelődéstörténeti füzetek; 1.)

Niessen, James P.: Német nyelvű könyvek beszerzése három budapesti nagykönyvtárban 1900 és 1990 között. A kulturális viszonyok és a könyvtári szereposztás. 1. rész: 1900–1945-ig = KF 2004. 4. 851–860. ill.

Papp István: A magyar közkönyvtárak a 20. szá- zad második felében = FSzEKÉvk 1999–2000–2001. 91–102. [Másodközlés]

Remete László: Szabó Ervin külföldi könyvtári kapcsolatai = A város könyvtárnoka… 101–107.

Sipos András: Szabó Ervin Bárczy István „agy- trösztjében” = A város könyvtárnoka… 84–100.

Sipos Csaba: A Berzsenyi Társaság centenáriumára = Somogyi Honismeret 2004. 1. 29–37.

Számadó Emese: A komáromi Klapka György Múzeum Kecskés László könyvtára = JAMK- Évk 2004. 152–157.

Tabajdi Márta: Könyvtárak = Művelődési intézmények Bács-Kiskun megyében az 1990-es években. Kecskemét: KSH Bács-Kiskun M. Igazg., 2002. 26–31. ill.

Takó Gábor: Könyvtár = Csákánydoroszló története. Az őskortól napjainkig. Csákánydoroszló: Önkorm., 2003. 160–163. ill.

Ungváry Rudolf: A Nemzeti Könyvtár számítógépesítésének története 1969-től az ezredfordulóig = KF 2003. 1. 11–66. ill.

Varga Róbert: A csurgói könyvtár jubileumára = Somogyi Honismeret 2003. 2. 93–98.

Vesztróczy Zsolt: Közművelődés és magyarosítás. (Esettanulmány a Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület privigyei népkönyv- tárának működéséről) = MKsz 2004. 2. 185–192.

Voit Krisztina: A nyilvános közkönyvtár eszményének alakulása a 20. század fordulóján = A város könyvtárnoka… 108–120.

 

Bibliofília

Eredics Péter: Magyar vonatkozású könyvek kora újkori holland professzori könyvtárakban. Bibliotheca Venemaniana = KK 25. 2003. 425–431.

Földesi Ferenc: A „Kovásznai-Teleki-corvina” = MKsz 2004. 3. 290–295.

Gömöri György: Egy 18. századi magyar Londonban = MKsz 2004. 3. 278–281. ill. [Mező János]

Gömöri György: A Florus Hungaricus egy washingtoni példányáról = MKsz 2004. 1. 53–56. ill.

Graus, Igor: A polgár szabad ideje. Hogyan töltötték szabad idejüket Besztercebánya polgárai a 16. században? = Történelmi Szemle 2004. 1–2. 53–67.

Haraszti Mihály: Egy mezővárosi katolikus plébánia könyvtára a 18. század végén = JAMKÉvk 2004. 127–139. [Tata, Szent Kereszt plébánia]

Hudi József: Köznemesi magánkönyvtárak a XVIII–XIX. századi Veszprém megyében = Hagyomány, közösség, művelődés… 367–385.

Lengyel András: Egy újabb kötet József Attila könyvtárából = Irodalomismeret 2003. 2. 56–57.

A. Molnár Ferenc: Ady Endre bibliájáról = Iro- dalomismeret 2003. 1. 70–73. ill.

Móró Mária Anna: Koller József hagyatéka = A Koller József emlékkonferencia… 63–76.

Mravik László: A Jankovich-gyűjtemény könyv- tári anyaga = Jankovich Miklós (1772–1846) gyűjteményei. Szerk. Mikó Árpád. Bp.: Magyar Nemzeti Galéria, 2003. 344–347.

Mravik László: Plucked from the Abyss of Oblivion (The Collections of Miklós Jankovich, 1773–1846) = The Hungarian Quarterly 2003. 169. 62–72. ill.

Nagy Júlia: „Mert az igyeksző gyertyát gyújt a másik gyertyájánál…” Pataki diákok könyv- tárai a 18. században = MKgy 2004. 10. 4–5.

Ojtozi Eszter: Adatok gróf Dessewffy József könyvtáráról = MKsz 2004. 4. 392–395.

Ojtozi Eszter: A Debreceni Egyetemi és Nemzeti Könyvtár 1750–1775 közötti francia nyelvű könyvei és possessoraik = KK 25. 2003. 377–385. ill.

Ojtozi Eszter: A türelmi rendelet szövege C. W. F. Walchtól. Ribay György possessori bejegyzésével = KK 25. 2003. 439–440.

Pogány György: Bibliofília és könyvművészet. Bp.: Hatágú Síp Alapítv., 2004. 161 p. ill. (A könyves szakképzés füzetei; 1.)

Pogány György: Könyvgyűjtők a két világháború közötti időszakban = MKgy 2004. 1. 17–20. ill.

Pogány György: A középkori Magyarország magánkönyvtárai. 1–3. = MKgy 2004. 4. 13–15., 5. 13–15., 6. 14–16. ill.

Pogány György: A magyarországi magánkönyvtárak 1450 és 1526 között. 1–2. = MKgy 2004. 7. 13–16., 8. 13–16. ill.

Pogány György: Magyarországi magánykönyvtárak a 19. század végén. 1–2. = MKgy 2. 14–17., 3. 14–17. ill.

Pogány György: Az újkori magyarországi bibliofília. Tudóskönyvtárak a 18. század elejéig. 1–2. = MKgy 2004. 9. 15–18., 10. 12–14. ill.

Sebestyén Mihály: Adalékok Apáczai Csere János könyvtárának rekonstruálásához = Irodalomismeret 2003. 5–6. 147–155. [Másodközlés]

 

Olvasástörténet

Fehér Katalin: Iskolai újságolvasás Magyarországon a XVIII. században = MKsz 2004. 2. 131–150.

Az írásgondolkodás születésétől a kultúra evolúciójáig. Összeállítás Vekerdi László riportesszéiből. Szerkesztőriporter Herczeg János = Természet Világa 2004. I. különszám 59–67. ill.

Nagy Júlia: Olvasóegyletek a Sárospataki Kollégiumban. Képek a Sárospataki Kollégiumban működő olvasóegyletek életéből 1832–1950 = MKgy 2004. 9. 12–14.

Szalai Károly: Társas élet és szórakozás. Egyesületek = Dunaföldvár története az ókortól napjainkig. Dunaföldvár: Part-Oldalak Kult. Egylet, 2002. 145–146, 154–155. [Dunaföldvári Polgári Olvasókör]

Szenti Tibor: A metaforikus értelmű Kert-Magyarországból valóságos olvasóköri nemzet lehetnénk = CET 2003. 3–4. 61–78.

 

A múlt neves könyvtárosai, bibliográfusai, újságírói

Csatár Imre: Antalffy Gyula (1912–1997) = Karcag a magyar művelődés történetében. Tanulmányok. Karcag: Önkorm., 2001. 181–186.

Fodor Béla: Budapest és környéke (1873) = Bu- dapesti Negyed 2004. 3. 57–75. [Hevesi Lajos]

Hajdu Tibor: Szabó Ervin és a szocialista mozgalom = A város könyvtárnoka… 31–39.

Halmágyi Pál: Pulitzer József, a sajtócézár = Szeged 2004. 5. 42–43. ill.

Hideg Ágnes: Brósz Károly könyvtárnok = A Herman Ottó Múzeum évkönyve 2003. 653–658. [B. K. (1843–1918)]

Hudi József: Fábián József, a folyóiratszerkesztő és könyvkiadó = Fábián-emlékkönyv. Fábián József (1761–1825) református esperes pályafutása. Pápa: Pápai Ref. Gyűjt., 2002. 25–28.

Ilosvay Lajos: Nagyszigethi Szily Kálmán 1838–1924 = Természet Világa 2004. 7. 290– 291. ill. [Másodközlés]

Katsányi Sándor: Könyves Tóth Kálmán (1900–1972) = FSzEKÉvk 1999–2000–2001. 161–172.

Korompai Gáborné – Kornya László: Dr. Lengyel Imre (1910–1978) = KK 25. 2003. 519–527. ill.

Kovács Anna: Nagy Iván. Néhány vonás egy tudós portréjához = NóMeMúzÉvk 2003–2004. 7–12. [N. I. (1824–1898)]

Litván György: Tudomány és politika Szabó Ervin életművében = A város könyvtárnoka… 18–30.

Mudrák József: Dr. Bertók Lajos (1903–1993) = KK 25. 2003. 529–537. ill.

Pilinyi Péter: Bél Mátyás polihisztor. Az első rendszeresen megjelenő hazai hírlap szerkesztője = Typ 2004. 9. 8. ill.

Pogány György: Sándor István és a Magyar Könyvesház = KF 2003. 4. 719–733.

Pogányné Rózsa Gabriella: Habent fata sua libelli et bibliothecarii. Gyalui Farkas életútja és könyvtártani munkássága = KF 2004. 4. 763–793.

Rózsa Mária: Miklós Töltényi – ein vergessener ungarischer Journalist im Revolutionsjahr 1848 = BerlBeitr 2004. 14. 125–134.

Saád József: A természeti törvény társadalma és a társadalom természeti törvénye. Somló Bódog és Szabó Ervin vitája 1903-ban = A város könyvtárnoka… 40–58.

[Torda István]: Fővárosi Parnasszus. Budapesti Hírharang (1844–1848) = Budapesti Negyed 2004. 3. 45–50. ill. [Nagy Ignác]


Czövek Zoltán – Perger Péter

 


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret